Skip to content

Perast - 1st Reverse Cache in Montenegro Wherigo Cache

Hidden : 07/29/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Geocaching.InowrocławPL POLSKI

Opis:

Zatoka Kotorska (Boka Kotorska) wkrada się głęboko do wybrzeża południowej części Adriatyku byłej Jugosławii, tworząc cztery spektakularne zatoczki w górach, "fiordy" Morza Śródziemnego. Miasteczko Perast leży u podnóża wzgórza św. Eliasz (873 m npm), naprzeciwko wąskiej cieśniny Verige, gdzie znajdują się wewnętrzne zatoki Risan i Kotor. Ten wschodni brzeg był najwcześniejszą zamieszkałą częścią zatoki. Pozostałości neolitu (3500 pne) zostały odkryte w jaskiniach Spila nad Perastem, a różne znaleziska archeologiczne świadczą o cywilizacji pochodzącej z okresów iliryjskich, rzymskich i wczesnochrześcijańskich.

Poprzedzony przez dwie wyspy klejnoty, Perast JEST ZORIENTOWANY NA MORZE!!! Z interakcji między kontynentem a zatoką, naturalnym kontrastem kamienia i wody, dialogiem WYSP i fal, czasami w harmonii, ale często w konflikcie, to miasteczko morskie wytworzyło jedność, siłę i poczucie celu. Pomimo znikomej wielkości, powstała wyrafinowana struktura miejska, wykazana proporcjonalnie, skalą, masywnością i rytmem wielu budynków użyteczności publicznej, szczególnie wzdłuż nabrzeża.

DWIE SŁAWNE WYSPY

Ostrvo Sveti Đorđe (wymawiane [sʋɛːtiː dʑɔːrdʑɛ], angielski: Wyspa Świętego Jerzego) jest jedną z dwóch wysepek u wybrzeży Perast w zatoce Kotor w Czarnogórze (drugi to Gospa od Škrpjela). W przeciwieństwie do Gospa od Škrpjela, jest to naturalna wyspa. Małe wydarzenie nastąpiło podczas oblężenia Cattaro 14 października 1813 r., kiedy francuska wyspa została przechwycona przez brytyjską i sycylijską siłę morską. Na wyspie znajduje się klasztor św. Jerzego Benedyktynów z XII wieku i stary cmentarz dla starej szlachty z Perast i dalej z całej Zatoce Kotorskiej.

 

Matka Boża z Rocks (Czarnogóra: Gospa od Škrpjela, wymawiana [ɡɔ̌ːspa ɔd ʃkř̩pjɛla]) jest jednym z dwóch wysepek u wybrzeży Perast w zatoce Kotor w Czarnogórze (inna wyspa to Sveti Đorđe). Jest to sztuczna wyspa utworzona przez zwały skał oraz zatapione stare i zajęte statki załadowane skałami. Kościół rzymskokatolicki Matki Bożej z Rocks (włoski: Chiesa della Madonna dello Scarpello) jest największym budynkiem na wysepce; Ma muzeum. W pobliżu kościoła znajduje się mały sklep z pamiątkami i światło nawigacyjne na zachodnim krańcu wyspy. Według legendy, wyspa została założona przez stulecia przez miejscowych marynarzy, którzy zachowali starożytną przysięgę po znalezieniu ikonki Madonny i Dzieci na skałach w morzu 22 lipca 1452 roku. Po powrocie z każdego udanego rejsu położyli skałę w zatoce. Z biegiem czasu wyspa stopniowo wyłoniła się z morza. Zwyczaj rzucania skał w morze żyje nawet dziś. Każdego roku w dniu 22 lipca słońca, zdarzenia zwanego fašinada w miejscowym dialekcie, kiedy mieszkańcy rejsu łodzią i rzucają skałami do morza, poszerza się powierzchnia wyspy. Kościół został uaktualniony w 1722 roku. W kościele znajduje się 68 obrazów Tripo Kokolja, znanego w XVII wieku barokowego artysty z Perast. Najważniejszym malarstwem, o długości dziesięciu metrów, jest Śmierć Dziewicy. Są też obrazy włoskich artystów i ikona (około 1452) Matki Boskiej Skały, Lovro Dobričević z Kotoru. W kościele znajduje się też kolekcja srebrnych tablic wotywnych i słynna wotywna tkanina haftowana przez Jacintę Kunić-Mijović z Perast. Zajęło to 25 lat, aby ją skończyć, czekając, aż jej kochana przyjdzie z długiej podróży, a potem stanie się ślepa. Używała złotych i srebrnych włókien, ale co sprawia, że ​​ta tkanina jest tak sławna, to fakt, że sama haftowała także własne włosy.


Skrytka:

W celu odszukania fizycznego pojemnika należy załadować wykonany przez -Waldmeister- kartridż, który znajduje się - tutaj - do odtwarzacza (playera) Wherigo.

Drugim krokiem jest wpisanie trzech „magicznych” ciągów cyfr:

064182 

425808

891661

Szukanie fizycznego pojemnika polega na przemieszczaniu się w terenie i składaniu zapytań o odległość do niego. Na tej podstawie należy wywnioskować położenie pojemnika. Oczywiście im mniej zapytań tym lepiej, choć nie ma żadnych rankingów czy statystyk - to nie wyścigi.

Jeśli ten typ skrytki nie jest Twoim ulubionym, to szkoda Twojego czasu na szukanie i opisywanie "wrażeń".

Proszę o odkładanie i maskowanie pojemnika oraz nie zamieszczanie zdjęć mogących zdradzić miejsce ukrycia.

Szukaj pojemnika PET z czarną zakrętką. Koordynaty +/- 5m. Weź ołówek. Powodzenia :-)

Jeśli logbook jest mokry lub pełny, proszę o wymianę.

Proszę nie mylić z tym keszem = GC794RZ_gospa-od-skrpjela-our-lady-of-the-rocks


Jak samemu założyć "Skrytkę Odwrotkę"?

Gdy znajdziesz swoją pierwszą skrytkę odwrotkę, na końcu scenariusza otrzymasz własny kod (warto go zanotować). Kodu możesz używać wielokrotnie do zakładania kolejnych skrytek.

Po ponownym uruchomieniu kartridża należy zamiast "Graj" wybrać "Utwórz" - tutaj użyj własnego kodu, który otrzymałeś po znalezieniu.

Następnie udaj się na miejsce ukrycia skrytki i wciśnij "OK" - program zwróci trzy "magiczne" ciągi cyfr w których zakodowana jest pozycja finału.

UK ENGLISH

Description:

The Gulf of Kotor (Boka Kotorska) cuts deeply into the coastline of the southern part of the Yugoslav Adriatic, creating four spectacular bays ringed in mountains, the “fjords” of the Mediterranean. The little town of Perast is situated at the foot of St. Elijah Hill (873 m), opposite the narrow Verige strait, where the innermost bays of Risan and Kotor converge. This easternmost shore was the earliest inhabited area in the Boka. The remains of a Neolithic culture (3500 BC) have been discovered in the caves of Spila above Perast and various archeological finds provide evidence of civilization dating from Illyrian, Roman and early Christian periods. Preceded by two jewel-like islands, Perast is FOCUSED ON THE SEA!!! From the interaction between mainland and bay, the inherent contrast of stone and water, the dialogue of ISLANDS and wave, sometimes in harmony but often in conflict, this sea-faring town has derived its unity, strength and sense of purpose. Despite its size, a sophisticated urban structure has arisen, demonstrated by the proportion, scale, massing and rhythm of the great number of public buildings, especially along the waterfront.

TWO FAMOUS ISLANDS

Ostrvo Sveti Đorđe (pronounced [sʋɛ̂ːtiː dʑɔ̂ːrdʑɛ]; English: Island of Saint George) is one of the two islets off the coast of Perast in Bay of Kotor, Montenegro (the other being Gospa od Škrpjela). Unlike Gospa od Škrpjela, it is a natural island. A small action took place during the Siege of Cattaro on 14 October 1813 when the French held island was captured by a British and Sicilian naval force. The island contains Saint George Benedictine monastery from the 12th century and the old graveyard for the old nobility from Perast and further from the whole Bay of Kotor.

 

Our Lady of the Rocks (Montenegrin: Gospa od Škrpjela, pronounced [ɡɔ̌ːspa ɔd ʃkř̩pjɛla]) is one of the two islets off the coast of Perast in Bay of Kotor, Montenegro (the other being Sveti Đorđe Island). It is an artificial island created by bulwark of rocks and by sinking old and seized ships loaded with rocks. The Roman Catholic Church of Our Lady of the Rocks (Italian: Chiesa della Madonna dello Scarpello) is the largest building on the islet; it has a museum attached. There is also a small gift shop close to the church and a navigation light at the western end of the islet. According to legend, the islet was made over the centuries by local seamen who kept an ancient oath after finding the icon of Madonna and Child on the rock in the sea on July 22, 1452. Upon returning from each successful voyage, they laid a rock in the Bay. Over time, the islet gradually emerged from the sea. The custom of throwing rocks into the sea is alive even nowadays. Every year on the sunset of July 22, an event called fašinada in the local dialect, when local residents take their boats and throw rocks into the sea, widening the surface of the island, takes place. Church was upgraded in 1722. The church contains 68 paintings by Tripo Kokolja, a famous 17th-century baroque artist from Perast. His most important painting, ten meters long, is The Death of the Virgin. There are also paintings by Italian artists, and an icon (circa 1452) of Our Lady of the Rocks, by Lovro Dobričević of Kotor. The church also houses a collection of silver votive tablets and a famous votive tapestry embroidered by Jacinta Kunić-Mijović from Perast. It took her 25 years to finish it while waiting for her darling to come from a long journey, and eventually, she became blind. She used golden and silver fibres but what makes this tapestry so famous is the fact that she also embroidered her own hair in it.

The cache:

The Reverse Cache is a special type of cache for experienced treasure hunters. In order to begin the Whereigo game you must first download the cartridge from here: (visit link)

Next you must type in bellow codes and you are ready to start:

064182 

425808

891661

The idea is reverse than the one in Geocaching hunt. In this case you have to find the final coordinates having just the distance to the cache. You can check the distance during the game and based on the results find the final place the cache is hidden. The less attempts to check, the better. This type of cache was developed by -Waldmeister- and shared to be used by anyone.

If this type of box is not your favorite, it is a waste of your time finding and describing "impressions".

Please put the container back and mask it and do not post photos that may reveal the place of hide.

Look for PET with black cap. Coordinates + / - 5m. Take a pencil. Good luck :-)

If the logbook is wet or full, kindly please replace it.

Please do not mix up with this cache = GC794RZ_gospa-od-skrpjela-our-lady-of-the-rocks


Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

CY: Fpubql, jlfbxb fvrtavw erxn, cbq qnfmxvrz / RAT: Fgnvef, unaq uvtu ernpu, haqre gur ebbs

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)