Skip to Content

<

Sandsten ved Bygholmvejlevej

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/08/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

First, I would like to thank team - luf123 for helping with the Danish text!

Vælg dit sprog / Välj språk / Select your language
Tryk her for dansk
Tryck här för svenska! (under granskningen)
Press here for English!

Gå til bunden / gå till botten av sidan / Go to the bottom of the site

[Danska]

SandstenSandsten er en sedimentær sten, der er dannet af sandkorn i forbindelse med et bindemiddel. Som med almindeligt sand er hovedkomponenten kvarts og feltpote, da det er det mest almindelige mineral i skorpen. Bindemidlet er normalt kvarts, kalksten eller ler. Farven på sandsten varierer fra gråt til rødbrunt. En sandsten er meget hård, hvis den indeholder kvarts, men sandsten med kalk som bindemiddel kan let opløses gennem virkningerne af sur regn. I sandsten kan der også være små fossiler fra de fleste planter, men også dyr. Sandsten har forskellige egenskaber afhængigt af sammensætningen. For eksempel er en sandsten med kalkholdig i sammensætningen let at opløse i sur regn. Sandstener indeholdende kvarts i sammensætningen er meget hårde, mens sandsten med ler i sammensætningen er ikke så haard.

Hvordan dannes sandsten?


Sandsten er dannet ved aflejring eller sedimentering af hovedsageligt sandkorn, men også mindre mængder af andre mineraler (for eksempel sandsten kan indeholde meget små mængder pyrit) og rester af farvede sten (stenfragmenter), det glasagtige materiale er meget lille. Sedimentære sten er normalt dannet af materialer fra ældre farvede klipper (grus, sand og ler). Disse nedbrydes på grund af frost (vibration), mekanisk stress, løb eller gletschere. De er blevet deponeret efter introduktion gennem luft eller vand. Mest almindeligt, dem dannet i vandet (floden) og deponeret der, lager til lager. Den nærmeste flodmunding er tildelt de største og tungeste fragmenter, mens de små og lette fragmenter overføres af vandet i floden, før de sænkes ned til bunden og deponeres der.

I tilfælde af en flod varierer mængden af ​​vand i floden og mængden af ​​stenmateriale i vandet regelmæssigt. Derefter kan det aflejrede lag varieres og lagres med grovere og finere masser, der påvirker sandstenens tekstur.


Kilde (billede): Eschooltoday

1. Sand og donerede sedimenter ender i vandet og begynder at bosætte sig. (Bundfældning)
2. Med tiden er der dannet flere lag, de stabler op og skubber ned de nedre lag. (Komprimering)
3. Flere lag (lag) og ekstra kompressionskraft vand fra lejerne.
4. Saltkrystaller binder lagene sammen. (cementering) Der er dannet en sedimentær sten.


Sandsten ved koordinaterne


Sandstenen, der er ved koordinaten, er en sandstenblok af typen "adenit". Mineralerne er hovedsageligt kvarts, men også feldspat, glimmer, calcit og stenfragmenter.Grovkornet / fintkornet sandsten


Når sandsten dannes i en flod, varierer periodisk mængden af ​​vand i floden og mængden af ​​stenmateriale i vandet. Derefter kan det aflejrede lag varieres og lagres med grovere og finere masser, der påvirker, om sandstenen er grov eller finkornet. Grovkornede sandstener tæller sædvanligvis dem, der har en kornstørrelse på 1,5-2 mm mellemkornet 1,2-1,4 mm og finkornet 0,063-1,1 mm


Farven på sandstenenFarven afhænger mest af hvilke mineraler sandstenen indeholder. Fælles mineraler i sandsten er kalkholdige (let mineral), men indeholder også små mængder kvarts (bestående af mineralsk silica), kvarts er et let mineral. og kan også indeholde pyrit (som består af jern og svovl, ofte små elementer af nikkel, kobolt, kobber, tin og arsen) pyrit er et mørkt mineral. Brune sandsten indeholder hovedsageligt kvarts, men feldspat, glimmer, calcit og stenfragmenter kan forekomme. Bindemidlet består normalt af calcit og jernoxider. Grå sandsten indeholder kvarts, feldspat og stenfragmenter. Matricen består af ler og chlorit. Røde sandsten indeholder Feldspater> 25%, men sjældent> 50%. Kvarts, glimmer, calcit og stenfragmenter kan forekomme. Bindemidlet består normalt af calcit og jernoxider.

Teksten ovenfor indeholder 3 citater fra geologia.fi
Logging instruktionerFor at logge cachen skal du svare på følgende spørgsmål:


1. Hvilke tre farver kan en sandsten have? Hvilke farver har stenen på koordinaterne? Hvilke mineraler tror du stenen indeholder?

2. Se nærmere på sandstenen på koordinaterne er den grov eller finkornet? Hvad bestemmer, om en sandsten er grov eller finkornet?

3. Hvordan dannes sandsten?


For at logge cachen, send mig venligst svarene via min profilside (link.) Alternativt send svarene til aa1124aa@outlook.com Hvis der er fejl, vil jeg kontakte dig. .[svenska]

SandstenSandsten är en sedimentär bergart som är bildad av sandkorn i sammanbundna med ett bindemedel. Precis som med vanlig sand, är huvudbeståndsdelen kvarts och fältspat, eftersom det är den vanligaste mineral i jordskorpan. Bindemedlet är vanligen kvarts, kalksten eller lera. Färgen på sandstenen varierar från grå till rödbrun. En sandsten är mycket hård om den inehåller kvarts, men sandstenar med kalk som bindemedel kan lätt upplösas genom inverkan av surt regn. I sandsten kan det även finnas små fossiler från oftast växter men även djur. Sandstenen har olika egenskaper beroende på vilken sammansättning den har. Exempel har en sandsten med kalkspat i sammansättningen lätt för att upplösas upp vid surt regn. Sandstenar som inehåller kvarts i sammansättningen är mycket hårda medan sandstenar med lera i sammansättningen är inte lika hårda.

Hur bildas sandsten?


Sandsten bildas genom deponering eller sedimentering av främst sandkorn men även mindre mängder av andra mineraler (exempelvis kan en sandsten innehålla mycket små mängder av pyrit) och rester från vittrade stenar (stenfragment), det vitrade materialet är mycket smått. Sedimentära bergarter är vanligen bildat av material från äldre vittrade stenar ( grus , sand och lera ). Dessa sönderdelas till följd av frost (vittring), mekanisk påkänning, ras eller glaciärer. De har deponerats efter att ha införts genom luft eller vatten . Vanligast är de som bildas i vattnet (flod) och deponeras där, lager för lager. Närmaste mynningen tilldelas de största och tyngsta fragment, medan de små och lätta fragmenten förs vidare av vattnet i floden innan de sjunker till botten och deponeras där.

När det gäller en flod händer med jämna mellanrum att mängden vatten i floden och mängden bergmaterial i vattnet varierar. Då kan det avsatta skiktet vara varierad och skiktad, med grövre och finare massa vilket påverkar texturen hos sandstenen.


Källa (bild): Eschooltoday
1. Sand och erdonerade sediment hamnar i vattnet och börjar "bosätta sig". (Sedimentering)
2.Med tiden bildas flera lager, dessa staplas upp och pressar ner de undre lagren. (kompaktering)
3. Fler lager (skikt) och ytterligare komprimering tvingar ut vatten från lagren.
4. Saltkristaller limmar lagren samman. (cementering) En sedimentär bergart har bildats.


Sandstenen vid koordinaten


Sandstenen som är vid koordinaten är ett sandstensblock som är av typen “adenit”. Mineralerna är huvudsakligen kvarts, men även fältspat, glimmer, kalcit och bergartsfragment.Grovkorniga / finkorniga sandstenar


När sandsten bildas i en flod händer med jämna mellanrum att mängden vatten i floden och mängden bergmaterial i vattnet varierar. Då kan det avsatta skiktet vara varierad och skiktad, med grövre och finare massa vilket påverkar om sandstenen är grovkornig eller finkornig.
Grovkorniga sandstenar brukar räknas till de som har kornstorleken 1,5-2mm medelkorniga 1,2-1,4mm och finkorniga 0,063-1,1mm


Färgen på sandstenenFärgen beror mestadels av vilka mineral som sandstenen innehåller. Vanliga mineral i sandstenar är kalkspat (ljus mineral) men den innehåller också små mängder av kvarts (som består av mineralet kiseldioxid), kvarts är en ljus mineral. och kan även inehålla pyrit (som består av ämnerna järn och svavel, ofta små inslag av nickel, kobolt, koppar, tenn och arsenik) pyrit är ett mörkt mineral.
Bruna sandstenar inehåller Huvudsakligen kvarts, men fältspat, glimmer, kalcit och bergartsfragment kan förekomma. Bindemedlet består vanligen av kalcit och järnoxier. Gråa sandstenar inehåller kvarts, fältspater och bergartsfragment. Grundmassan består av lera och klorit. Röda sandstenar inehåller Fältspater > 25 %, men sällan > 50 %. Kvarts, glimmer, kalcit och bergartsfragment kan förekomma. Bindemedlet består vanligen av kalcit och järnoxider.

Texten ovan innehåller 3 citerade meningar från geologia.fi
Loggnings instruktionerFör att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:


1. Vilka tre färger kan en sandsten ha? Vilken har den vid koordinaten? Vilka mineraler tror du att den innehåller mycket av?

2. Kolla närmare på sandstenen vid koordinaten, är den grovkornig eller finkornig? Vad avgör om en sandsten är grovkornig eller finkornig?

3. Hur bildas sandsten?


För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Alternativt skicka svaren till aa1124aa@outlook.com Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.[English]
(googletranslate)

SandstoneSandstone is a sedimentary rock that is formed of sand grains in conjunction with a binder. As with plain sand, the main component is quartz and field paw, as it is the most common mineral in the crust. The binder is usually quartz, limestone or clay. The color of the sandstone varies from gray to reddish brown. A sandstone is very hard if it contains quartz, but sandstone with lime as a binder can easily dissolve through the effects of acid rain. In sandstone there may also be small fossils from most plants, but also animals. Sandstone has different characteristics depending on the composition it has. For example, a sandstone with calcareous in the composition is easy to dissolve in acid rain. Sandstones containing quartz in the composition are very hard while sandstone with clay in the composition is not as hard.

How is sandstone formed?


Sandstone is formed by deposition or sedimentation of mainly sand grains but also smaller amounts of other minerals (for example, sandstone can contain very small amounts of pyrite) and remains of stained stones (stone fragments), the vitreous material is very small. Sedimentary rocks are usually formed of materials from older stained rocks (gravel, sand and clay). These are decomposed due to frost (vibration), mechanical stress, races or glaciers. They have been deposited after being introduced through air or water. Most commonly, those formed in the water (river) and deposited there, stock for stock. The nearest estuary is assigned to the largest and heaviest fragments, while the small and light fragments are passed on by the water in the river before sinking to the bottom and deposited there.

In the case of a river, periodically, the amount of water in the river and the amount of rock material in the water vary. Then the deposited layer can be varied and layered, with coarser and finer mass which affects the texture of the sandstone.


Källa (bild): Eschooltoday


Sandstone at the coordinates


The sandstone that is at the coordinate is a sandstone block of the type "adenit". The minerals are mainly quartz, but also feldspat, mica, calcite and rock fragments.Coarse-grained / fine-grained sandstones


When sandstone is formed in a river, periodically, the amount of water in the river and the amount of rock material in the water vary. Then the deposited layer can be varied and layered, with coarser and finer mass which affects whether the sandstone is coarse or fine-grained. Coarse-grained sandstones usually count to those having a grain size of 1.5-2mm medium-grain 1.2-1.4mm and fine-grained 0.063-1.1mm


The color of the sandstoneThe color mostly depends on which minerals the sandstone contains. Common minerals in sandstones are calcareous (light mineral) but also contain small amounts of quartz (which consists of mineral silica), quartz is a light mineral. and can also contain pyrite (which consists of iron and sulfur, often small elements of nickel, cobalt, copper, tin and arsenic) pyrite is a dark mineral. Brown sandstones contain mainly quartz, but feldspar, mica, calcite and rock fragments may occur. The binder usually consists of calcite and iron oxides. Gray sandstones contain quartz, feldspar and rock fragments. The matrix consists of clay and chlorite. Red sandstones contain Feldspater> 25%, but rarely> 50%. Quartz, mica, calcite and rock fragments may occur. The binder usually consists of calcite and iron oxides.

The text above contains 3 cited sentences from geologia.fi
Logging instructionsTo log, answer this questions:


1. Which three colors can a sandstone have? Who does it have at the coordinate? What minerals do you think it contains a lot of?

2. Look closer at the sandstone at the coordinate, is it coarse or fine-grained? What determines if a sandstone is coarse or fine-grained?

3. How is sandstone formed?


Send the answer from my profilepage (link.) or send them to aa1124aa@outlook.com I contact you if somthing is wrong.

/Erik7777 (from Sweden)]

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.