Skip to content

Zamek Plumlov / Plumlov Castle Traditional Geocache

This cache has been archived.

GEOOL: Keš svůj účel splnila, uvolňujeme místo pro nové hráče.

More
Hidden : 08/29/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Plumlov, kdysi hrad a dnes impozantní zámek, tyčící se na skalnatém ostrohu nad rybníkem, zvaným Podzámecký.


Název Plumlova se odvozuje ze složeniny Blumenau, “Květinová mýtina”, ovšem je tu i varianta pojmenování podle jména Pluma, Plumen.

Traduje se, že hrad založil samotný Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý. Jedno je ale jisté, po celá staletí byl Plumlov místem, o které měly zájem přední šlechtické rody, jejichž příslušníci zastávali vysoké úřady v Českém království a Rakouském císařství. Pobývali tu Kravařové, Rožmberkové, páni z Kunštátu, Pernštejnové a Lichtenštejnové, zkrátka samá elita české šlechty.

První hrad tu ale vystavěl zřejmě až syn krále Přemysla Otakara II., vévoda Mikuláš Opavský. Hrad byl v té době poměrně malý, jen věž, palác a malé nádvoří.

Pravděpodobně mezi léty 1311 a 1318 koupil hrad od Mikuláše král Jan Lucemburský a od něj získali hrad a celé panství s několika vesnicemi Kravařové. Ti také koupili původně zeměpanský Prostějov, který se stal hospodářským střediskem Kravařů. Roku 1344 hrad na základě dědické smlouvy připadl Rožmberkům, ale v roce 1347 už ho vlastnili opět Kravařové a to až do roku 1466, kdy celé panství získali páni z Kunštátu, kteří vybudovali pod hradem velký rybník, zvaný Podhradský.

Roku 1495 připadl hrad a část zadluženého panství Pernštejnům. Ti okamžitě začali s přestavbou hradu do podoby, odpovídající soudobým požadavkům. V roce 1507 už se zdejší sídlo označuje jako zámek.

Za Pernštejnů zažívalo zdejší panství velký hospodářský rozmach, na Plumlově se budovalo rozsáhlé opevnění a z hradu (zámku) se stala nedobytná pevnost. Pernštejnové zároveň začali se stavbou hlavní moravské rezidence rodu, zámku v Prostějově.

V neděli 6. července 1586 vypukl na zámku ničivý požár. Shořel celý zámek i nemalá část městečka. Zámek po požáru pustl.

Roku 1599 přichází nová vrchnost – Lichtenštejnové – a Plumlov se tak stal na tři století vlastnictvím tohoto rodu. Lichtenštejnové začali s obnovou vyhořelého chátrajícího sídla a v předvečer třicetileté války měl už zámek nové, moderní opevnění, jehož součástí byly také bastiony. Avšak ani toto opevnění roku 1643 nezabránilo velké pohromě – zámek dobyli Švédové. Po celé dlouhé tři roky pak Švédové terorizovali široké okolí Plumlova.

V roce 1680 začal Jan Adam z Lichtenštejna stavbu tzv. vysokého zámku, který se měl stát rodinným sídlem Lichtenštejnů a který se v nedostavěné podobě zachoval do dnešních dnů. Stavba je zajímavá tím, že vznikala kolem starého zámku (původního hradu). Nový zámek měl mít původně čtyři křídla, postaveno ale bylo bohužel jen jedno.
Jan Adam z Lichtenštejna v té době také koupil dvě panství na rakousko-švýcarském pomezí, ze kterých později vzniklo dnešní Lichtenštejnské knížectví.

V noci z 29. na 30. ledna 1801 se přes Plumlovsko přehnala hrozná vichřice, která v okolních vesnicích strhla střechy domů, některá obydlí zničila úplně. Poškodila i kostely a vyšší budovy v širokém okolí, vážně poškozen byl i zámek. Vichřice strhla komíny, které rozbily břidlicovou střechu a velké škody zanechala i na starém hradním jádru. Jan Adam se z úsporných důvodů rozhodl opravit jen starý hrad a zámek zbořit. Plumlovští úředníci však knížete přesvědčili, aby opravil zámek a zbořil hrad, protože pro správu panství byly výhodnější budovy nového zámku. Likvidace hradního jádra (v podstatě celého původního hradu) proběhla v letech 1803 až 1806. Zůstaly po něm jen nepatrné kousky zdí u skály, která v podstatě překáží uprostřed zámeckého nádvoří.

Od roku 1850 až do poloviny 20. století sloužil zámek jako sídlo okresního soudu, berního úřadu, vězení a byt žalářníka. V roce 1966 přešel objekt pod správu Státní památkové péče a ochrany v Brně, v roce 1987 na Muzeum Prostějovska a v roce 1994 na obec Plumlov. Od roku 1995 je zámek zpřístupněn veřejnosti.


Plumov - a former Castle turned into a Chateau, which dominates a rocky outcrop above a pond called "Podzámecký".


The name comes from the word “Blumenau”, meaning “Flower meadow”. However, the place is sometimes called “Pluma” or “Plumen”.

Some people say that the castle was founded by king Premysl Otakar II himself – the Iron and Golden King. But one thing is certain: Plumlov is a location that greatly interested the aristocrats. The members of these aristocratic families had very important roles in the functioning of the Czech kingdom and the Austrian empire. Plumov was occupied by Kravarians, Rozmberks, Kunstats, Pernstejns, and Lichtenstejns – in short, the elite of the Czech aristocracy.

The castle was likely built later by the son of king Premysl Otakar II, Mikulas Opavsky. At first, it was pretty small. It had only one tower, a palace, and a small courtyard.

Between 1311 and 1318, the castle was bought by king Jan Lucembursky. He then sold the castle, including the land, to the Kravarians. Later, they bought Prostejov, which became their economic center. According to a hereditary contract, the castle got into the hands of the Rozmberks in 1344. However, in 1347, the Kravarians had their castle back. This situation persisted until 1466, when the whole land fell into the ownership of the Kunstats, who built a big pond next to the castle and started calling it the “Podhradsky” pond (pod hradem = under a castle).

In 1495, the castle changed its ownership again. This time, the Pernstejns were the happy ones. They immediately started rebuilding it so it would keep up with the requirements of the age. In 1507, the residence changed its status from a castle to a chateau.

The biggest economic development in the history of the castle happened thanks to the rule of the Pernstejns, who built a large wall that made the castle (chateau) an impenetrable fortress. The Pernstejns also started the building process of the main Moravian residence, a castle in Prostejov. Unfortunately, on July 6, a devastating fire started inside the chateau. The whole structure, along with a small section of a nearby town, burned down. No one showed any interest in rebuilding it until the arrival of the Lichtenstejns in 1599.

During their rule, which lasted for three centuries, they began rebuilding the chateau. In the evening the day before the Thirty Years’ War started, they finally got themselves a new, modern fortress, along with four bastions. Unfortunately, this massive fortification didn’t prevent the Swedish from capturing the castle in 1643. After the capture, the Swedish terrorized Plumlov and its surroundings for three long years. In 1680, Jan Adam from Lichtenstejn started to build a so-called “tall chateau”, which was intended to become the family residence of the Lichtenstejns. This building still remains today, unfinished. It is very interesting, because it was built around the castle. The new chateau was planned to have four wings, but in the end, only one was built. Jan Adam from Lichtenstejn also bought two manors on the Austro-Swiss border, both of which later came to form the modern Lichtenstejn Empire.

During the night from January 29 to 30 of 1801, a very strong wind came over Plumlov, which tore the roofs off the buildings in nearby villages. Some houses were completely destroyed. It also damaged churches and tall buildings in the surrounding area, including the chateau. These strong winds tore off the chateau’s chimneys, which broke the slate roof as they fell down. Not even the courtyard remained untouched. Because of economic reasons, Jan Adam decided to repair the old castle only and demolish the chateau. Before he managed to do so, the officials from Plumlov convinced him to do the exact opposite: demolish the castle and repair the chateau. They did this because it was more suitable for the administration of the manor to be located in the chateau than in the castle. The demolishment took place from 1803 to 1806. Only small pieces of one of the walls remain. They are located on a hill, which lies in the middle of the courtyard.

From 1850 to the second half of the 20th century, the chateau served as a residence for the local court, tax office and a prison. It even included the flat of the jailer. In 1966, the chateau came under the Administration of Sights. In 1987, it came under the Museum of the Prostejov Region, and in 1944, it came under Plumlov itself. Since 1995, the chateau has been opened to the public.

Additional Hints (No hints available.)