Skip to content

Pražské Benátky - Prague Venice Virtual Cache

Hidden : 08/24/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pražské Benátky / Prague Venice

Na Malé Straně se na levém břehu Vltavy rozprostírá ostrov Kampa. Ten odděluje od zbytku Malé Strany krátký umělý kanál, který se nazývá Čertovka. Napájena je několik set metrů dlouhou štolou, která přivádí vodu z horní části Smíchovského zdymadla nad mostem Legií. Čertovka po 740 metrech za Karlovým mostem u Hergetovy cihelny opět vtéká do Vltavy. Ve 12. století byl vystaven náhon, který měl přivést vodu z Vltavy k devíti malostranským mlýnů, ze kterých se dochovaly jen tři. Vystavení náhonu mají na svědomí rytíři řádu Maltézského, později známý jako Johanité.

Mlýny na Čertovce

 

Čertovka sloužila jako náhon, který přiváděl vodu k malostranským mlýnům. Do dnešních dnů se dochovaly tři z nich. Mlýn „Na Huti“ stojí na samém začátku kanálu. Původně raně barokní budova byla naposledy přestavěna po požárech v padesátých letech 20. století. Jeho dřevěné mlýnské kolo pochází z větší části z roku 1995. Druhý zachovaným mlýnem je mlýn Zlomkovský, zvaný též Velký dům Wendlingerovský. Nachází se zhruba uprostřed Čertovky a přístup k němu je z Nosticovy ulice. Třetím a nejznámějším mlýnem na Čertovce je mlýn Velkopřerovský, také zvaný Štěpanovský. Stojí vedle můstku, který vede k Lennonově zdi. Je to poslední zachovalý renesanční mlýn ze 16. století s velkým dřevěným kolem. Vedle tohoto mlýnského kola je umístěna socha vodníka Kabourka.

Pražské Benátky

 

Pro charakter Čertovky vedoucí mezi městskými domy se tomuto území přezdívá také Pražské Benátky. Vodní tok v těchto místech totiž těsně navazuje na městskou zástavbu a vytváří tak romantické městské prostředí podobné italským Benátkám. Přímo za Karlovým mostem se nachází skupina domů, jejichž zadní trakty jsou přímo omývány Čertovkou. Téměř od všech domů vedou k vodě přístupové cestičky, po kterých dříve obyvatelé chodili pro vodu, prát prádlo nebo lovit ryby. Genius loci tohoto místa využili v mnoha případech i filmaři. Namátkou se zde natáčeli tyto známe české filmy nebo seriály: Chobotnice z II. patra, Tajemství Maharalu, Panoptikum města pražského, Jak utopit doktora Mráčka, Dobrý voják Švejk, Muži v naději, Mission Impossible, atd.

Proč Čertovka ?

 

V minulosti Čertovka neměla oficální název. Obyvatelé Prahy ji nazývali pouze jako Strouha, Strouha malá nebo Malostranská, až později získal kanál název Rožmberská strouha, dle majitele okolních pozemků Viléma z Rožmberka. Dnešní pojmenování Čertovka zřejmě pochází až z 19. století a je pravděpodobně odvozené od názvu domu U sedmi čertů. Existuje ale i vysvětlení, že vznik jména souvisí s pověstí o ďábelské ženě, která bydlela v blízkosti Čertovky na Maltézském náměstí. Ovšem lze ho snad vztáhnout i k slovanskému kmeni čerčír, což znamená meze, hranice, pak by ovšem byl název ještě starší a souhlasil by s faktem, že rameno tvořilo hranici malostranskou a staroměstskou. Podle další verze vznikl název podle rozdílu v proudění vody. Zatímco Vltavou voda protéká pomalu a spíše se přavaluje, Čertovkou protéká rychle jako čert. Nejméně elegantní verze praví, že je název odvozen podle „čertovského“ zápachu, který vycházel z míst výše zmíněných pražských Benátek. V tamních domech totiž dlouhou dobu nebyla zavedena kanalizace a veškeré splašky se tak vylévaly rovnou do strouhy.

English: Kampa is an island in the Vltava river in central Prague on the side of Lesser Town. The island is separated from the rest of Mala Strana by a short artificial channel called Devil's Stream. Certovka is a few hundred meters long tunnel that brings water from the upper part of the Smichov lock chamber above the Legion Bridge, After 740 meters, Čertovka flows back to the Vltava just behind the Charles Bridge next to Hergetova cihelna. The Devil used to serve as a mill race that brought water to the mills of the Lesser Town. The most famous mill on Čertovka is called Velkopřerovský or Štěpánovský. It is located next to the bridge leading to the Lennon Wall. It is the last standing renaissance mill from the 16th century with a large wooden wheel. Next to this millwheel, you can find a statue of water sprite Kabourek. As Certovka stretches among town houses, this area is sometimes called Prague Venice. The water flow here is closely connected to the houses, creating a romantic city environment that resembles the Italian Venice. Right next to Charles Bridge, there is a group of houses that have their backyards washed directly by Certovka. Almost all houses have paths leading to water that were formerly used to collect water, wash clothes or for fishing. The genius loci of this place was used in many movies. Why Devil's Stream? In the past, there was no official name for this place. Prague Drain, the Small Drain or the Drain of the Lesser Town. Only later did the channel acquire the name Rosenberg Drain after the owner of the surrounding estates Vilém of Rosenberg. The present name Čertovka dates back to the 19th century and is probably derived from the name of the House of the Seven Devils. Another explanation says that the name is connected to the legend of a devilish woman who used to live next to Certovka at the nearby square called Maltese Square. Another version claims that the name was made due to the difference in water flows in Vltava and Čertovka. Water in Vltava flows slowly, however, it is devilishly fast in Čertovka. The most elegant version claims that the name is derived from the terrible (devil-like) smell that was to be found in the area of Prague Venice. The local houses were not connected to the sewage system for a very long time and all sewage was spilled directly into the channel.

Pro uznání logu musí být splněna tato podmínka:
Ke svému logu přidej fotografii (to znamená do logu, mě nic neposílejte) sebe na můstku s Čertovkou v zádech. Podmínku musí splnit každý, logy bez fotografie budou smazány.

To acknowledge the logs, the following condition has to be met: Add a photo of yourself with the Devil's channel in your back. Logs that do not contain a photo will be deleted.

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)