Skip to content

Dźwigozaury Virtual Cache

Hidden : 07/25/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


PL:

Dźwigozaury -

Czyli Szczecińskie portowe dźwigi które na stałe wpisały się w krajobraz Szczecina, są doskonale widoczne z reprezentatywnych Wałów Chrobrego GC7B9WW jak i pobliskiej Trasy Zamkowej.

Szczecińskie dźwigi były klasycznymi konstrukcjami, których w tamtym czasie było mnóstwo. Zbudowała je prawdopodobnie niemiecka firma Krupp, albo wykonane zostały ze stali pochodzącej z jej hut, ponieważ na wielu elementach konstrukcji widnieje znak firmy. Przez cały okres międzywojenny były używane w szczecińskim porcie. W tamtym czasie miały drewnianą zabudowę kabiny. Po wojnie przeszły kilka generalnych remontów, zabudowa kabiny została zmieniona na metalową i w takiej formie istnieją do dziś.

Podobne żurawie pracowały praktycznie we wszystkich europejskich portach. Większość z nich zniknęła w latach powojennych i w tej chwili są to dość rzadkie konstrukcje, głównie muzealne. Pojedyncze urządzenia tego typu zachowały się w Anglii, czy Holandii. W Polsce raczej nie znajdziemy już podobnych, jeżeli jakieś się zachowały to są to egzemplarze mocno przebudowane. Żurawie zostały zamontowane na Łasztowni w latach 30. XX wieku.

Kiedy żurawie wyłączono z użycia były w stu procentach sprawne, co prawda dźwigi nie przejdą już badań technicznych, bo większość tzw. elektryki powiązanej z utrzymaniem maszyn w ruchu została trwale wyłączona, nie da ich się także elektrycznie uruchomić, ale można mechanicznie obrócić i przesunąć, bo układ jezdny jest nadal sprawny.

W roku 2018 rozpoczęto pracę przy iluminacji wyremontowanych wcześniej żurawi, a końcowe efekty zapierają dech i dodały jeszcze większego blasku tym symbolą portowego Szczecina

Aby zalogować znalezienie proszę cię o umieszczenie w logu zdjęcia siebie lub twojego urządzenia GPS wraz z dźwigami . Wpisy nie spełniające powyższego warunku będą kasowane. Skrytkę możesz zalogować od razu, nie musisz czekać na nasze potwierdzenie.

EN:

Cranesaurus-

That is Szczecin's port cranes, which permanently inscribed in the landscape of Szczecin, are perfectly visible from the representative Chrobry Embankment GC7B9WW as well as the nearby Castle Route.

The Szczecin cranes were classic constructions, of which there were plenty at that time. They were probably built by the German company Krupp, or they were made of steel from its steelworks, because on many elements of the construction there is a sign of the company. Throughout the interwar period they were used in the Szczecin port. At that time, they had wooden cabins. After the war, they underwent several general renovations, the cab's construction was changed into metal and in this form they still exist today.

Similar cranes worked practically in all European ports. Most of them disappeared in the post-war years and at the moment they are quite rare constructions, mainly museum ones. Individual devices of this type have been preserved in England or the Netherlands. In Poland, we probably will not find similar ones anymore, if they have survived, they are highly rebuilt. The cranes were installed at Łasztownia in the 1930s.

When the cranes were taken out of use they were 100% efficient, although the cranes will not pass the technical tests, because most of the so-called Electricity related to the maintenance of machinery in motion has been permanently turned off, it can not be electrically activated, but it can be mechanically turned and moved, because the chassis is still functional.

In 2018 work began on the illumination of previously renovated cranes, and the final effects are breathtaking and added even greater shine to this symbol of Szczecin's port

To log in the cache I ask you to put a photo of yourself or your GPS device with cranes in the log. Entries that do not meet the above condition will be deleted. You can log in immediately, you do not have to wait for my confirmation.

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache.

Additional Hints (No hints available.)