Skip to Content

<

Nálepkove vodopády

A cache by Angie6790 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/11/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Nálepkove vodopády

Waterfalls of Nálepka

Od roku 1963 môžete navštíviť jednu z najkratších roklín Slovenského raja s jej najkrajšou časťou – 22,5 metrov vysokou sústavou vodopádov. Tá je pomenovaná po hrdinovi bojov 2. sv. vojny kpt. Jánovi Nálepkovi, ktorý v obci Mlynky – Biele vody pracoval ako učiteľ. Potok ktorý preteká vodopádmi pramení len o pár metrov vyššie vo výdatnej Zejmarskej studni, steká po skalných bralách a previsoch a vytvára tento skvost, ktorý sa nachádza v 5., teda najvyššom stupni ochrany prírody.

You can visit one of the shortest gorges of the Slovak Paradise with its most beautiful part - a 22.5 meter high waterfall system since 1963. It is named after the hero of World War II fights Capt. Ján Nálepka (sticker - in English), who worked as a teacher in Mlynky – Biele vody. The stream that flows through the waterfalls springs only a few meters higher in the Zejmarská well, runs along the rocky ridges and overhangs and creates this gem, which is at the 5th, highest degree of nature conservation.
leto  zima

 Ako sa sem dostať?

 How to get here?

Cez roklinu vedie jednosmerný turistický chodník (modrý  - 1,5 km) od obce Mlynky po planinu Geravy. Celková dĺžka rokliny je 800 metrov a cesta Vám zaberie približne hodinu. Výhodou rokliny je to, že je dostupná aj pre deti vo veku od 6 rokov (ktoré sa neboja výšok).

A one way blue hiking trail (1.5 km) leads through the gorge from the Mlynky to Gerona Plain. The total length of the gorge is 800 meters and takes you about an hour. The Gorge is also available for children aged 6 years (who are not afraid of height).

cesta

Ján Nálepka (20. 9. 1912 Smižany - 16. 11. 1943 Ovruč)

Ako učiteľ pôsobil v obci Mlynky - Biele Vody. Sympatizoval s Masarykovými ideami a chcel zdokonaliť učebné metódy. 

V lete 1934 bol povolaný do armády, aby si splnil svoju prezenčnú službu ako poddôstojník-ašpirant u pešieho 37. a neskôr 32. pluku v Levoči. Do zálohy bol vyradený v lete 1936 v hodnosti podporučíka pechoty. Neskôr až do mobilizácie 1938 učil v Stupave a od februára 1939 v Nemeckej Porube. V marci 1939 bol odvelený na  front. V júli 1942 prvýkrát naviazal kontakt s partizánmi v Minskej a Poleskej oblasti kde boli Slováci umiestnení. Najprv ich zásoboval liekmi, potravinami, ale aj zbraňami zo skladov Slovenskej armády. Neskôr ich aj začal upozorňovať na rôzne akcie, ktoré sa proti nim chystajú, dodával im správy o pozíciách a presunoch Nemeckej armády.

Medzitým  Nálepku povýšili na kapitána. Viedol protipartizánske akcie, ktoré vždy ohlasoval ako „úspešné“. Vyzeralo to asi takto: Strieľali do vzduchu, hlásili vymyslený počet padlých partizánov, zajatcov vypočul a pustil a potom ohlásil že ich popravil. Prijal krycie meno Repkin, pod ktorým vystupoval  medzi partizánmi. Nakoniec s časťou pluku prebehol k partizánskej skupine, ktorej velil generál Saburov. Dostal možnosť odchodu, aby spolu so svojimi vojakmi odišiel do Moskvy a nastúpil do 1. čs armádneho zboru. Ján Nálepka to odmietol s tým že bude bojovať ako partizán. Generál Saburov vydal rozkaz, aby vznikol 1. česko-slovenský partizánsky oddiel v ZSSR (18. mája 1943). Veliteľom sa stal kpt. Nálepka.

Úlohou oddielu bola záškodnícka činnosť v okolí Jelskej, ale aj agitácia medzi Slovenskou armádou, aby vstúpili do partizánskej skupiny ďalší vojaci.

V júli 1943 sa oddiel vyznamenal pri prepade nemeckej posádky v obci Daniloviči a mestečku David-Gorodoku kde Nemci utrpeli značné straty a škody. Oddiel presunuli do okolia mesta Ovruč, aby podporila útok na Kyjev. (november 1943) Tu Jána Nálepku zasiahla osudová paľba z guľometu – údajne 16 rán.

2. mája 1945 bol kpt. Jánovi Nálepkovi udelený titul Hrdina Sovietskeho zväzu in memoriam. 

Pred vojnou bol členom Agrárnej strany. Po jeho  smrti z neho komunisti vytvorili kult. V ére samostatnej Slovenskej Republiky  Jánovi Nálepkovi boli udelené mnohé ocenenia ako Rád bieleho leva 1. stupňa, dňa 31. augusta 1996 bol in memoriam vyznamenaný Radom Ľudovíta Štúra II. triedy za aktívnu účasť v protifašistickom odboji. 7. 5. 2004 bol povýšený do hodnosti brigádny generál in memoriam prezidentom Rudolfom Schusterom.

Nazvali jeho menom obec Vondrišel, ulice, námestia, v Spišskej Novej Vsi je jeho socha a pamätník.

 
Viac informácií môžete nájsť tu:
http://www.vojna.net/portal/viewtopic.php?p=12150

As a teacher he worked in Mlynky - Biele Vody. He sympathized with Masaryk's ideas and wanted to improve the teaching methods.

In the summer of 1934 he was called to the army to fulfill his attendance service as a non-commissioner-aspirant at the 37th and then 32nd Regiment in Levoča. He was discharged to reserve in the summer of 1936 in the rank of Infantry Lieutenant. Later, until the mobilization of 1938 he taught in Stupava and from February 1939 in the Nemecká Poruba. In March 1939, he was called to the front. In July 1942, for the first time he contacted partisans in the Minsk and Polish regions where the Slovaks were placed. He first supplied them with medicaments, food and weapons from the stores of the Slovak Army. Later, he began to alert them to the various actions that were being prepared aggainst them, he gave them reports on the positions and movements of the German army.
Meantime, Nálepka was promoted to the captain. He led an antipartisan action, which he always called "successful". It looked like this: They shot into the air, reported a fictional number of fallen partisans, and listened to the prisoners, and then announced that he had executed them. He accepted the cover name Repkin, under which he performed among the partisans. Finally, part of the regiment ran into a guerrilla group commanded by General Saburov. He had the opportunity to leave with his soldiers for Moscow and to join the 1st Czechoslovakian Army Corps. Jan Nálepka refused and said that he would fight as a partisan. Therefore, General Saburov issued an order to establish the 1st Czechoslovakian Partisan Division in the USSR (May 18, 1943). The commander became Capt. Nálepka.
The task of the section was the mischievous activities of the Jelíská region, but also the agitation between the Slovak army to join the partisan group.
In July 1943, the division was distinguished for the assault of the German crew in the village of Danilovich and the town of David-Gorodoku where the Germans suffered considerable losses and damage. The section moved to Ovruč surroundings to support the attack on Kiev. (November 1943) Here was Jan Nálepka hit by fateful fire from the machine gun - reportedly 16 wounds.
On May 2, 1945, Jan Nálepkov was awarded by the title Hero of the Soviet Union in memoriam.
Before the war, he was a member of the Agrarian Party. After his death, Communists created a cult. In the era of the independent Slovak Republic, Jan Nálepka was awarded by many awards like the Order of the White Lion 1st Grade, and on 31 August 1996 he was in memoriam awarded by Ľudovít Štúr Order II. Class for active participation in anti-fascist resistance. On May 7, 2004, he was promoted to the rank of Brigadier General in memoriam by president of Slovak Republic, Rudolf Schuster. 

They called it the village of Vondrišel, the streets, the squares, in Spišská Nová Ves stands his statue and the memorial.

You can find more information here:
http://www.vojna.net/portal/viewtopic.php?p=12150
   

Kedy sa môžete zalogovať?

When can you log in?

Aby ste sa mohli zalogovať musíte navštíviť dané miesto a splniť pár úloh:

1. Zbaliť si na cestu pár nálepiek. (Ak ich zabudnete skúste si ich vyrobiť s okolitej prírody, resp. zbalenej batožiny - napr. listy, náplaste, resp. čítajte nižšie write note).
2. Prísť na dané súradnice. (či už ku vodopádu alebo k informačnej tabuli.
3. Nalepiť si nálepku na ľubovoľnú časť tela (ruku, nohu, ....) alebo gps/swg/podľa fantázie.
4. Odfotiť sa tak, aby bola nálepka viditeľná na fotografii.
5. Pridať fotografiu do logu.

Pokiaľ fotografia nebude do logu pridaná, resp. bez viditeľnej nálepky, bude log bez vyzvania zmazaný.

To be able to log in, you must visit the site and meet a few tasks:

1. Pack a couple of stickers for the journey.(If you forget them, try to produce them with the surrounding nature or packed luggage - eg leaves, patches, or read below write notes).
2. Go to the given coordinates. (whether to the waterfal or the information board)
3. Stick the sticker to any part of the body (hand, leg, ....) or gps / swg / according to fantasy.
4. Take a photo so that the sticker is visible on the photo.
5. Add a photo to the log.

If the photo is not added to the log, without a visible sticker, the log will be deleted without warning.

Poďakovanie

Thanks

Virtuálka mi bola daná za odmenu za kešky, ktoré som v Slovenskom raji vytvorila a práve preto sa táto virtuálka nachádza práve tu, na mieste kde som našla svoju prvú kešku.
Kešky by však bez Vašej návštevy boli úplne bezcenné a práve preto by som Vám chcela aspoň takto poďakovať za Vaše pekné, ale niekedy aj kritické logy, ktoré ma motivujú vždy vymýšľať nové kešky.
Menovite by som však chcela poďakovať Tomášovi125, ktorý ma ku geocachingu priviedol, Gejzíkovi a Schmollkovi za pomoc a podporu a duchovipúšte a LesMarcovi, ktorí mi ukázali ako vyzerá perfektne vypracovaná keška a samozrejme môjmu ocinovi, ktorý ma ešte stále trpezlivosť pomáhať mi pri výrobe ďalších a ďalších kešiek.

I was given a virtual cache for the caches I created in the Slovak Paradise, and that's why this virtual cache is located right here, where I found my first cache.
However, caches would be totally worthless without your visit and that is why I would like to thank you for your nice but sometimes critical logs that always motivate me to invent new caches and help me to create this virtual cache.
Namely, I would like to thank Tomáš125 that brought me to geocaching, Gejza and Schmollko for help and support and duchpuste and LesMarco, who showed me how it looks like perfect prepared cache and of course my father who still has patience to help me in the production of more and more cachets.

Virtual Reward - 2017/2018

Táto Virtuálna keška je súčasťou limitovanej edície virtuálok, vytvorených od 24. augusta 2017 do 24. augusta 2018. Iba 4000 ownerov kešiek dostalo príležitosť založiť svoju jedinú virtuálku. 

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. 
Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Armnohqav aáyrcxl!
Qbag sbetrg fgvpxref!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

120 Logged Visits

Found it 112     Write note 7     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 203 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.