Skip to content

Het Kasteel van Haarzuilens Traditional Cache

Hidden : 08/25/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


A cache located along the road of the castle de Haar, the largest castle in NL! In the area you can also enjoy cycling and walking. Be careful of muggles and don't slip!

English Below

==NEDERLANDS==

Info over deze Cache

LET OP: TIJDELIJK GEEN SLOT OP DE CACHE, AUB GEEN TRAVELBUGS ACHTERLATEN. EEN NIEUWE CACHECONTAINER IS IN AANBOUW. Mocht je hiermee willen helpen, stuur mij dan een dm!

Vanaf deze cache heb je een mooi uitzicht op de ingang loopbrug van de kasteeltuin en aan de andere kant zie je een brug waar je onder door kunt rijden, waar je uitkomt op een groter natuurgebied waar je kan gaan wandelen/fietsen (Landgoed Haarzuilens). Wist je dat: De brug lijkt gemaakt te zijn van boomstammen, maar is van beton! Je kan sinds kort ook heerlijk wandelen overdag in het park om de golfbaan heen. Het hek zit net na het bruggetje bij de struiken.

Het bekende kasteel 'De Haar' is gelegen in een kasteeltuin, met doolhof en mooie bloemperken. Het is ook mogelijk om in het kasteel een rondleiding te volgen. Het is trouwens ook mogelijk cache drive-in style te doen, maar je kunt niet verder rijden aangezien de weg verder gaat als fietspad. Je kan natuurlijk ook langsfietsen/-lopen of je auto parkeren op de 2 parkeerplaatsen die ik bij de waypoints heb aangegeven. De cache is 24/7/365 beschikbaar, maar een zaklamp is handig voor in de nacht. Pas op met uitglijden!

 

De Cache Loggen

Het is leuk als je bij je digitale log een foto plaats met jezelf en het kasteel op de achtergrond smiley (vergeet ook niet de virtual verderop te doen!). En vergeet niet het fysieke logboek te tekenen. Als je de cache verlaat, zorg er dan voor dat je de cache goed sluit. Pas op voor dreuzels! Last but not least: leuk om wellicht deze cache een Favorite Point geven? Bedankt!

Als je de cache succesvol hebt gelogt, dan kan je de onderstaande super mega epische coole banner op je profiel zetten! Super leuk toch?

<a href="https://coord.info/GC7BBZA" target="_blank"><img style="width: 400px; height: 133px; " src="https://i.imgur.com/zjwUxyG.gif" /></a>

 

De Geschiedenis over het Kasteel

In de 14e eeuw werd het huis ‘de Haar’ gebouwd op een stroomrug langs de Rijn, wat een ‘hare’ wordt genoemd, vandaar de naam. Het was toen slechts een versterkte woontoren, maar door de eeuwen heen is het kasteel steeds verder uitgebreid. In 1449 werd het slot eigendom van de familie Van Zuylen.

De familie Van Zuylen kwam oorspronkelijk uit Kleef, bij de grens van Nederland-Duitsland. Een tak van de familie vestigde zich in Utrecht. Zij investeerden in de drooglegging van moerassen, zoals bij de Vecht en verdienden daar veel geld mee. Zo konden zij al snel kasteel Zuylen laten bouwen, waar zij tot 1422 eigenaar van waren. Ze bezaten verder domeinen en kastelen in Abcoude, Duurstede en Zuylenstein. Een echte kastelenfamilie dus.

In 1482 was het kasteel voorwerp van de strijd tussen de Hoeken en de Kabeljauwen. Op dat moment had de Hoekse burgemeester van Utrecht, Dirk van Zuylen, het kasteel in bruikleen. De Kabeljauwse ridder Egbert van Wassenaar probeerde het kasteel te veroveren, maar werd al snel gevangen gezet door de kasteelvoogd. De Bourgondische stadhouder Joost van Lalaing trok daarop naar het kasteel en liet Van Wassenaar en zijn mannen bevrijden. Daarna stak hij, op 14 juli, het kasteel in brand. Later in dat jaar trokken boze burgers uit Woerden de kasteelmuren omver. In 1505 nam de zoon van Dirk van Zuylen, Steven, het kasteel in bruikleen en begon met de heropbouw. Een eeuw later, in 1674 raakte het kasteel beschadigd door een grote tornado, die ook de Domkerk in Utrecht deels verwoestte. Ja, vroeger hadden we nog tornado's in Nederland! Het kasteel heeft dus heel wat meegemaakt...

Tijdens deze periode, was het kasteel nog steeds eigendom van de familie Van Zuylen, maar waren minder aanwezig op het kasteel, wat er toe leidde dat het in de 18e en 19e eeuw in verval raakte. In 1890 erfde Etienne Van Zuylen van Neijvelt het kasteel. Etienne was getrouwd met de rijke Hélène De Rothschild, en was daardoor in de financiële positie om het kasteel op grootse wijze te laten restaureren. Het was de droom van Etienne om de glorie van de oude familie te herstellen. Hij zocht een architect die in staat was om de middeleeuwse gedeelten te restaureren en de entree in 'katholieke stijl' te bouwen.

Deze architect was Pierre Cuypers en was in die tijd al een zeer beroemd architect in Nederland. Onder andere door zijn ontwerp en bouw van het Centraal Station en het Rijksmuseum, beide in Amsterdam. Ook had hij in die tijd al ruim honderdvijftig middeleeuwse gebouwen laten restaureren. Dat paste goed bij het wereldbeeld van Cuypers. Hij was namelijk overtuigd katholiek en wilde op architectonische wijze ‘de kerk’ weer in het midden van de samenleving plaatsen. Zijn gebouwen worden gekenmerkt door een ‘kerkachtige’ uitstraling, zoals te zien is aan de entreehal en de verschillende puntige torens van het kasteel.

In 2000 werd het overgedragen aan de Stichting Kasteel de Haar. Het landgoed Haarzuilens werd eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten. De familie Van Zuylen bleef nog wel lange tijd eigenaar van de collectie meubels en kunst. In 2011 werd ook die collectie overgedragen aan de stichting. Sinds 2014 is de restauratie van het kasteel voltooid. Bezoekers komen met een rondleiding door het hele kasteel lopen, waar je de collectie kan bewonderen van de familie. Check de website hier!

 

HALL OF FAME

First to Find Medal BlackNoise, al na 20 minuten gevonden na publicatie! Ongelooflijk....
Second to Find Medal esjame2010 (oja, blijkbaar was onze 1e cache die we hebben gedaan van jouw??)
Third to Find Medal De Hammies

Laatst bijgewerkt: 25 april 2024 door Toine Rademacher (toineenzo)

 


 

==ENGLISH==

Info about this Cache

NOTE: TEMPORARILY NO LOCK ON THE CACHE, PLEASE DO NOT LEAVE TRAVELBUGS. A NEW CACHE CONTAINER IS UNDER CONSTRUCTION. If you would like to help with this, please send me a dm!

From this cache you have a nice view of the entrance walkway of the castle garden and on the other side you can see a bridge that you can drive under, where you come out on a larger nature reserve where you can go hiking/biking (Landgoed Haarzuilens). Did you know: The bridge seems to be made of tree trunks, but is actually made of concrete! You can recently take a lovely walk during the day in the park around the golf course. The gate is just after the little bridge by the bushes.

The famous castle 'De Haar' is located in a castle garden, with maze and beautiful flower beds. It is also possible to take a guided tour inside the castle. By the way, it is also possible to do cache drive-in style, but you can't drive further as the road continues as a bike path. Of course, you can also cycle/walk by or park your car at the 2 parking places I have indicated at the waypoints. The cache is available 24/7/365, but a flashlight is required at night. Beware of slipping!

 

Logging the Cache

It is nice if you add a picture with yourself with the castle behind you, to the digital log smiley. Don't forget to sign the physical logbook. When leaving the cache, make sure you firmly close the cache. Be aware of muggles!! Last but not least: maybe give this cache a Favorite Point? Thank you!

If you succesfully logged the cache, you can put this super mega epic cool banner below on your profile! How fun right?

<a href="https://coord.info/GC7BBZA" target="_blank"><img style="width: 400px; height: 133px; " src="https://i.imgur.com/itteHwB.gif" /></a>

 

The History about the Castle

In the 14th century, the house "de Haar" was built on a ridge along the Rhine, which in Dutch is called a "hare," hence the name. It was then only a fortified residential tower, but over the centuries the castle continued to expand. In 1449, the castle became the property of the Van Zuylen family.

The Van Zuylen family originally came from Kleef, near the border of the Netherlands-Germany. One branch of the family settled in Utrecht. They invested in draining swamps, such as near the Vecht and made a lot of money doing so. Thus, they were soon able to have Zuylen Castle built, which they owned until 1422. They further owned domains and castles in Abcoude, Duurstede and Zuylenstein. A real castle family.

In 1482, the castle was the subject of the battle between the 'Hoeken' and the 'Kabeljauwen'. At that time, the Hoek mayor of Utrecht, Dirk van Zuylen, had the castle on loan. The Kabeljauw knight Egbert van Wassenaar tried to conquer the castle, but was soon imprisoned by the castle guardian. The Burgundian stadholder Joost van Lalaing then went to the castle and had Van Wassenaar and his men freed. Then, on July 14, he set fire to the castle. Later that year, angry citizens of Woerden tore down the castle walls. In 1505, Dirk van Zuylen's son Steven took the castle on loan and began rebuilding it. A century later, in 1674, the castle was damaged by a large tornado, which also partially destroyed the Dom Church in Utrecht. Yes, we used to have tornadoes in the Netherlands! So the castle has been through a lot....

During this period, the castle was still owned by the Van Zuylen family, but were less present at the castle, which led to its decline in the 18th and 19th centuries. In 1890, Etienne Van Zuylen van Neijvelt inherited the castle. Etienne had married the wealthy Hélène De Rothschild, and was therefore in the financial position to have the castle restored in a grand manner. It was Etienne's dream to restore the glory of the old family. He sought an architect capable of restoring the medieval parts and building the entrance in 'catholic style'.

This architect was Pierre Cuypers and at that time was already a very famous architect in the Netherlands. Among other things, he designed and built the Central Station and the Rijksmuseum, both in Amsterdam. At that time, he had also had over one hundred and fifty medieval buildings restored. This fitted well with Cuypers' worldview. After all, he was a staunch Catholic and wanted to architecturally restore "the church" to the center of society. His buildings are characterized by a "church-like" appearance, as can be seen in the entrance hall and the castle's various pointed towers.

In 2000, it was transferred to the Kasteel de Haar Foundation. The Haarzuilens estate became the property of the Vereniging Natuurmonumenten. The Van Zuylen family did remain owners of the furniture and art collection for a long time. In 2011, that collection was also transferred to the foundation. Since 2014, the restoration of the castle has been completed. Visitors come on a guided tour of the entire castle, where you can admire the family's collection. Check out the website here!

 

HALL OF FAME

First to Find Medal BlackNoise, Found after only 20 minutes after publication! Unbelievable....
Second to Find Medal esjame2010 (apparently our 1st cache we did was yours???)
Third to Find Medal De Hammies

Last updated: 25 april 2024 by Toine Rademacher (toineenzo)

Additional Hints (Decrypt)

Yrrf qr pnpur bzfpuevwivat! Gvwqryvwx: Trra geniryohtf npugreyngra! Ernq gur pnpur qrfpevcgvba! Grzcbenevyl: Qba'g qebc geniryohtf!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)