Skip to content

Strom Mystery Cache

Hidden : 09/23/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Přijměte pozvání k jednomu krásnému a tajemnému stromu.
Strom


Strom součástí lesa


Strom je základní jednotkou lesa. Z definice vyplývá, že les je území hustě porostlé stromy. Lesy se z hlediska druhů stromů dělí na jehličnaté, listnaté a smíšené. V České republice jsou nejvýznamnějšími lesními dřevinami podle porostní plochy smrk ztepilý (52,4 %), borovice lesní (17 %), buk lesní (7 %), duby (6,8 %), modřín opadavý (3,9 %), bříza bělokorá (2,8 %) a jedle bělokorá (1 %). Ostatní listnáče (javory, jeřáby, jasany, jilmy...) potom zaujímají 7,9 % plochy a ostatní jehličnany 0,2 %. Mezi hlavní funkce lesa patří hospodářské využijí jako zdroj dřevní hmoty, krajinný prvek s vysokou biodiverzitou, místo pro rekreaci a odpočinek, protierozní a protipovodňová funkce a stabilizace místního klimatu.
Lesy je dále možné dělit podle jejich přirozenosti na přirozený les (prales, přírodní les, les přírodě blízký) a nepůvodní les (hospodářský). Většina lesních porostů v ČR je nepůvodních, neboť v nich dříve došlo alespoň k částečným zásahům do struktury či druhového složení. Nejméně ovlivněné lesní porosty jsou označovány jako pralesy a jsou pod přísnou ochranou. Nejstarší pralesy jsou Žofínský prales a Prales Hojná Voda, vyhlášeny roku 1838 a Boubínský prales vyhlášený roku 1858. Nejznámější pralesy v Beskydech jsou Mionší, Salajka a Razula.

Strom v kulturní krajině


Stromy byly odnepaměti součástí lidské společnosti. Z počátku jako zdroj energie (palivového dříví) a stavebního materiálu. Z planých ovocných stromů lidé vyšlechtili odrůdy s velkými a sladkými plody, začali zakládat sady a ovocné stromy se staly nedílnou a důležitou součástí zahrad. Také se naučili využívat různé vlastnosti dřeva k výrobě nástrojů, předmětů denní potřeby a našli pro dřevo mnoho dalších využití. Například jasany byly pro své ohebné a houževnaté dřevo natolik ceněny, že si osadníci a pasekáři dovezli na nové místo, které chtěli osídlit, sazenice jasanů, které pak rostly v blízkosti jejich obydlí. Dodnes je na mnohých místech můžete nalézt.
Stromy v krajině však měly v dávných dobách i jiný význam, než jen jako zdroj dřeva či ovoce. Aleje podél cest poskytovaly stín a fungovaly jako větrolamy, často se sázely z ovocných stromů a byly přirozeným osvěžením cestovatelů. Pásy stromů v remízcích mezi poli zabraňovali vodní a větrné erozi, duby na hrázích rybníků svými kořeny hráze zpevňovaly. Důležitá byla také jejich krajinotvorná a estetická funkce, stromy vyznačovaly hranice mezi pozemky a parky se stávaly místem oddechu a odpočinku. Z počátku vznikaly klášterní zahrady, v 16. století se u nás objevují zámecké parky a zahrady a velký rozkvět krajinářství je v době baroka v 17. a 18. století. Veřejné parky, tak jak je známe dnes, se začínají objevovat v 19. století, vnikají z dřívějších královských obor (např. Stromovka v Praze, zpřístupněná roku 1804) a nebo jsou zakládány cíleně z iniciativy městské správy (např. Chotkovy sady v Praze, založeny roku 1824).

Strom jako dominanta


Staré a vzrostlé stromy v krajině se často stávají výraznými dominantami a orientačními body. Příkladem může být nedaleký javor nad Velkou Lhotou, podle kterého je pojmenován nevýrazný kopec s výškou 580m n.m. Je vidět z mnoha míst v údolí Rožnovské Bečvy a okolních kopců. Svou výjimečností je vyhledávaným cílem výletů a procházek nejen místních obyvatel. Významné stromy ve městech jsou místními dominantami náměstí, parků a promenád, nesou historická poselství a mnohdy jsou podle nich pojmenovány ulice či náměstí. Významné stromy jsou často zákonem chráněné jako památné stromy, jsou vyznačeny v turistických mapách, objevují se v průvodcích a historických pramenech.

Strom uměleckým dílem přírody


Staré stromy, formované časem, jsou přírodním uměleckým dílem. Historické události, přírodní katastrofy, změny ročních dob a okolního prostředí se do staletých stromů vepsaly výrazným písmem, formovaly jejich koruny, tvary větví a kořenů a vytvářely hluboké jizvy v jejich kůře. Vznikly tak jedinečné monumenty, nenahraditelné ve své kráse a rozmanitosti. Zkuste si někdy pořádně prohlédnout nějaký starý strom ve vašem okolí, jeho proměny v ročních obdobích, jak ovlivňuje své okolí, co se kolem něj děje.
Stromy neztrácí své kouzlo ani po smrti, mohou zůstat stát jako sochy a plnit svou estetickou funkci dále. Navíc torza starých mrtvých stromů jsou domovem pro velké množství hmyzu a ptáků, jedinečným ekosystémem.


Jak na keš


Na výchozích souřadnicích, malé PETce, objevíte zcela jasnou informaci o tom, kde se nachází tajemné místo, nedaleko kterého se keš nachází. Souřadnice nečekejte, abyste věděli kam jít, musíte popojít pár metrů na okraj louky a dobře se rozhlédnout kolem. Pokud bude tma, mlha, hustý déšť a nebo jinak špatná viditelnost, tak bude nalezení tajemného místa dost obtížné. Jak se tam dostanete, je už jen na vás. A protože přímo na vyznačeném místě keš být nemůže, naleznete ji nedaleko, 74m pod azimutem 337°. Poslední metry nebudou zadarmo, připravte se na to, že si opravdu užijete mladého lesního porostu dosytosti. Bohužel blíže keš být nemohla.

PETku dobře zašroubujte a vracejte zpět na stejné místo, tak jak jste ji našli.


Zdroje


- Wikipedie
- Disertační práce - Zhodnocení krajinářské architektury a zahradního umění v 19. století se zaměřením na městské parky, Ing, et Ing. Lucie Šafářová
- Fotoarchiv autora

BRAZDA 2017

Součást závodu BRAZDA 2017

Tato keš vznikla jako součást geocachingového závodu BRAZDA 2017, neboli Brutálního Rožnovského Adrenalinového Závodu Družstev Amatérů. Pokud rádi soutěžíte a máte rádi různá dobrodružství, neváhejte, navštivte naše webové stránky a zúčastněte se příštího ročníku!


Additional Hints (Decrypt)

Zlfgrel: Zbqeb oíyý fybhcrx zn cbq prcvpxbh Sva: Bq fgebzh xr fgebzh, unoe hcyar anuber f iluyvqxbh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)