Skip to content

<

Marble in Uzhgorod

A cache by happykiller Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/31/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoduchá earth keška, ktorá ti ukáže a niečo povie o prírodnom kameni – mramore.


Mramor alebo kryštalický vápenec je premenená hornina skladajúca sa z 95 % kryštálov karbonátov, najčastejšie kalcitu (CaCO3). Zvyšných 5 % tvoria rôzne silikáty, ílovité hmoty, limonit, grafit prípadne aj ďalšie minerály a organické látky ktoré zafarbujú pôvodne biely mramor.

Zloženie:

Podstatnou minerálnou zložkou sú kryštály kalcitu resp. dolomitu. Ak pôvodný karbonát obsahoval prímesy ílovitej hmoty, tá sa pri metamorfóze mení na sľudy a Ca - Al kremičitany (epidot, diopsid, aktinolit a iné). Bežná je tiež prímes krmeňa, chalcedónu, grafitu, hematitu, pyritu, limonitu, tremolitu, wollastonitu a ďalších minerálov

Textúra býva všesmerná i rovnobežná. Štruktúra je zreteľne zrnitá, od jemných až po hrubozrnné odrody. Pri väčšom obsahu sľudnatých minerálov je i šupinatozrnitá. Sfarbenie majú biele, svetlé, sivé, žltkasté, červenkasté, nazelenalé, modrosivé až čiemosivé.

Vznik:

Mramor môže vznikať regionálnou, no nezriedka aj kontaktnou premenou (tzv. kontaktné mramory) usadených vápencov (prípadne i dolomitu, magnezitu alebo sideritu). Môže tiež vzniknúť metamorfózou staršieho mramoru. Tento proces zapríčiňuje úplné prekryštalizovanie pôvodnej horniny alebo minerálu. Teplota a tlak väčšinou zničia všetky usadeniny v pôvodnej hornine. Čistý biely mramor vznikol metamorfózou veľmi čistého vápenca.

Druhy mramoru:

 • Kararský mramor má čistú bielu alebo modro-šedú farbu. Je nazvaný podľa miesta výskytu, talianskeho mesta Carrara 
 • Šternberský mramor má bielu farbu, ťaží sa v Českej republike. 
 • Čierny mramor sa ťaží hlavne v Poľsku a Írsku. 
 • Červený mramor sa ťaží v Rumunsku. 
 • Sivý mramor vzniká z čistého vápenca v metamorfných aureolách vyvretých hornín. 
 • Ónyxový mramor je na hranách priesvitný, vyskytuje sa vo viacerých farbách. 

Využitie:

Mramor sa používa po vyleštení ako obkladový kameň, prípadne ako sochársky materiál. Vyrábajú sa z neho náhrobné kamene. Menej kvalitný mramor sa po podrvení používa na výrobu vápna alebo ako stavebný kameň, či ako drvina pri meliorácii. Čisté mramory sa môžu používať ako plnidlo v gumárenskom priemysle. Pre obkladové účely je dôležitá najmä jeho farba, dostatočná pevnosť a ťažiteľnosť v neporušených blokoch. Musí sa dať dobre opracúvať a leštiť. Tektonická porušenosť hornín Západných Karpát v dôsledku alpínskej orogenézy, nedovoľuje významnejšie použitie miestneho mramoru na sochárske a dekoračné účely.

 

Na mramorovom podstavci je socha Taras Hryhorovych Shevchenko v nadživotnej veľkosti.

Bol ukrajinským básnikom, spisovateľom, umelcom, verejným a politickým predstaviteľom, ako aj folklórom a etnografom. Jeho literárne dedičstvo je považované za základ modernej ukrajinskej literatúry a do značnej miery moderného ukrajinského jazyka. Ševčenko je tiež známy mnohými majstrovskými dielami ako maliar a ilustrátor.

Bol členom Bratstva sv. Cyrila a Metoda a akademikom Cisárskej akadémie umení. V roku 1847 bol Ševčenko politicky odsúdený za to, že písal v ukrajinskom jazyku, podporoval nezávislosť Ukrajiny a zosmiešňoval členov Ruského cisárskeho domu.

 

Ak chcete logovať túto keš, odfoťte sa pri pamätníku na námestí (dobrovoľne). Tiež je potrebné zodpovedať nasledujúce otázky a odpovede poslať mne na e-mail v profile:

 1. Aká je farba mramoru na podstavci?
 2. Aká je štruktúra mramoru na podstavci?
 3. Z koľkých mramorových dosiek sa podstavec skladá?
 4. Aká je výška mramorového podstavca?
 5. Aká je nadmorská výška na mieste úvodných súradníc?
 6. Pridaj svoju fotku pri pamätníku (dobrovoľne)

Keš kludne logujte, nemusíte čakať na potvrdenia správnych odpovedi. Ak odpovede budú nesprávne, alebo neúplne, budem Vás kontaktovať emailom. Pokiaľ Váš email nepríde do 3-och dni po logu, log bez upozornenia mažem.

 

Marble or crystalline limestone is a converted rock composed of 95% of carbonate crystals, most commonly of calcite (CaCO3). The remaining 5% form various silicates, clay, limonite, graphite, and other minerals and organic substances that stain white marble.

Composition:

The essential mineral component is the crystals of calcite, respectively dolomite. If the original carbonate contains admixture of clay, it changes into metamorphosis to mica and Ca - Al silicates (epidot, diopsid, actinolite and others). Common is also the addition of quartz, chalcedone, graphite, hematite, pyrite, limonite, tremolite, wollastonite and other minerals

The texture is omnipresent and parallel. The structure is clearly grainy, from fine to coarse-grained varieties. Larger porous minerals are also scaly. The colors are white, light, gray, yellowish, reddish, greenish or black

Formation:

Marble can be created by regional but rarely also contact transformation (so-called contact marbles) of settled limestones (possibly dolomite, magnesite or siderite). It can also be a metamorphosis of older marble. This process causes complete recrystallization of the original rock or mineral. Temperature and pressure will usually destroy all sediments in the original rock. Pure white marble was a metamorphosis of very pure limestone.

Types of marble:

 • Cara marble has a clear white or blue-gray color. It is named after the place of occurrence, the Italian city of Carrara. 
 • The Šternberk marble has a white color, it is used in the Czech Republic. 
 • Black marble is mainly used in Poland and Ireland.
 • Red marble is being used in Romania. 
 • Gray marble is made of pure limestone in metamorphic aureoles of rocky rocks. 
 • Onyx marble is translucent at the edges, it is in many colors. 

Use:

Marble is used after polishing as a tile stone or as a sculptural material. They are made of tombstone. Lesser-quality marble is used for lime production as a building block or as a mud for melioration. Pure marble can be used as a filler in the rubber industry. In particular, its color, sufficient strength and workability in the intact blocks is of importance for facing purposes. It must be well worked and polished. The tectonic fault of the Western Carpathian Mountains due to alpine orogenesis does not allow the use of local marble for sculptural and decorative purposes.

 

On the marble pedestal is the statue of Taras Hryhorovych Shevchenko. Was a Ukrainian poet, writer, artist, public and political figure, as well as folklorist and ethnographer. His literary heritage is regarded to be the foundation of modern Ukrainian literature and, to a large extent, the modern Ukrainian language. Shevchenko is also known for many masterpieces as a painter and an illustrator.

He was a member of the Sts Cyril and Methodius Britherhood and an academician of the Imperial Academy of Arts. In 1847 Shevchenko was politically convicted for writing in the Ukrainian language, promoting the independence of Ukraine and ridiculing the members of the Russian Imperial House

 

To claim this cache you should take a photo of you with the statue on the square. (voluntary) You also need to email me on mail in my profile with the answers to the following questions:

 1. What is the color of marble on a pedestal?
 2. What is the structure of marble on a pedestal?
 3. How many marble boards does the pedestal consist of?
 4. What is the height of the marble pedestal?
 5. What is the altitude at the point of initial coordinates?
 6. Add your photo with the memorial on the squere (voluntarily)

You can just log-in, you do not have to wait for confirmation of the correct answer. If the answers will be incorrect or incomplete, I will contact you by email. If your email does not arrive within 3 days after the log, the log will be deleted without notice

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Nyy vasbezngvba ner ba gur cynpr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.