Skip to Content

<

Ner 68

A cache by pawros.bikestats Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/09/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Logo of Lodz

Ner jest największą rzeką w Łodzi. W granicach Łodzi Ner występuje w dwóch fragmentach:

pierwszy około 11 km w południowo-wschodniej części miasta – od pierwotnych źródeł w dawnej wsi Nery (okolice Mileszek – ulica Pomorska) poprzez ulicę Rokicińską (gdzie widoczne są rowy – dawne koryta rzeki). Jako otwarty kanał rzeczny, Ner pojawia się w Hucie Szklanej przy ulicy Kolumny, przepływa przez ulicę Gościniec i opuszcza miasto w pobliżu Giemzowa. Dalej płynie przez tereny gminy Brójce i Rzgów. drugi na długości 11,5 km w południowo-zachodniej części – wpływa do miasta w parku im. 1 Maja, przecinając ulicę Zastawną. Dalej płynie południowym skrajem miasta przez Rudę Pabianicką, Chocianowice, Charzew, Łaskowice, Lublinek. Ponownie opuszcza Łódź w okolicy ulicy Biwakowej, skąd płynie do Konstantynowa, dalej w kierunku Poddębic, Dąbia i uchodzi w pobliżu wsi Majdany do rzeki Warty[2]. Na obszarze Łodzi Ner przyjmuje boczne dopływy: prawy Jasień i lewostronne – Gadkę i Dobrzynkę. Poza granicami Łodzi w rejonie Konstantynowa do Neru wpadają rzeki: Łódka i Jasieniec. Na granicy Łodzi i gminy Pabianice do Neru wpływają niemal wszystkie ścieki łódzkie. Do niedawna oczyszczane były jedynie z grubszej zawiesiny, za pomocą systemu krat. W roku 2000 Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi osiągnęła zdolność biologicznego oczyszczania wszystkich ścieków, co radykalnie poprawiło stan czystości wód rzeki. Ten stan ma ulec dalszej poprawie, po uruchomieniu wszystkich urządzeń technologicznych. Dzięki temu Nerem będzie płynęła woda co najmniej III klasy czystości, i możliwe będzie życie biologiczne.

W roku 1843 Ludwik Geyer, wędrując w dół Jasienia, który przyczynił się do rozwoju jego fabryk dotarł do Neru i stwierdził, że te okolice nadają się również do robienia interesów. Pomylił się. W 1865 sprzedał ziemię braciom Loevenberg. Na części gruntów rudzkich Artur Mejster zbudował w 1874 farbiarnię i wykańczalnię tkanin jedwabnych, znaną do dzisiaj pod nazwą "Pierwsza".

Ner i Rudę Pabianicką rozsławił przedsiębiorca Stefański, który zakupił rozległe stawy z łąkami w lesie nad Nerem i otworzył restaurację oraz wypożyczalnię łódek. Stawy Stefańskiego o powierzchni 11,5 ha stanowiły atrakcję dla łodzian. Ruda Pabianicka z okolicami stawała się letniskowo - rekreacyjnym zapleczem Łodzi.

W latach 60. XX wieku powstał projekt wybudowania na Nerze poniżej lotniska Lublinek zbiornika wodnego o powierzchni 225 ha. Zbiornik, nazywany Charzewskim, dwudziestokrotnie większy od Stawów Stefańskiego, rozwiązałby potrzeby rekreacyjne znacznej części łodzian.


Kesz znajduje się w odległości 405.545429 m na azymucie 33.674171891974°od współrzędnych startowych.
You will find it at the angle of33.674171891974° degrees 405.545429 m metres from the starting point.
Ner is the largest river in Lodz. Within the limits of Lodz Ner comes in two parts:

the first of about 11 km in the south-eastern part of the city - from the original sources in the former village of Nery (around Mileszek - street Pomeranian) across the street Rokicińska (where trenches are visible - the former riverbed). As an open channel of the river, Ner appears in Huta Street Glass Columns, flows through the street and leaves town Tavern near Giemzów. Further flows through the area municipalities and Rzgow Brójce.

the second length of 11.5 km on the south-western part of - affects the city in the park to them. May 1, crossing the street Zastawna. Next flows south along the edge of the city by the Ruda Pabianicka, Chocianowice, Charzew, LASKOWICE, Lublinek. Again, leave the boat around the street camping, where it flows into Konstantinow, thence Poddębice, Dabie and passes near the village Majdany the Warta River [2]. In the area of ​​Lodz river Ner receives lateral tributaries Jasień right side and left side -river Gadka and Dobrzynka saying. Beyond the borders of Lodz in the area Konstantinow to fall into the river Ner: Łódka and Jasieniec. On the border of Lodz and Village Pabianice river Ner is affected by almost all waste of Łódź. Until recently, only been purified from a coarse slurry using a system of bars. In 2000 Batch Sewage Treatment Plant in Łódź reached the capacity of all the biological treatment of wastewater, which dramatically improved the clean waters. This state is to be further improved, after starting all technological devices. Thanks Ner water will flow at least the third grade of purity, and it will be possible biological life.

In 1843 Ludwig Geyer, wandering down river Jasien who contributed to the development of its factories reached river Ner and found that this area is also suitable for doing business. Mistaken. In 1865, the brothers sold the land Loevenberg. On the part of the land Ruda Arthur Mejster built in 1874. dyeing and finishing shop silk fabrics, known today as the "first".

River Ner and Ruda Pabianicka Stefanski made famous entrepreneur who has bought ponds with extensive meadows in the forest on Ner and opened a restaurant and rental boats.

Stefanski ponds with an area of ​​11.5 hectares were an attraction for Lodz. Pabianicka ore from the surrounding area became letniskowo - a recreational boat. In the 60s of the twentieth century, a project built on Lublinek Airport Ner below the water reservoir with an area of ​​225 hectares. Tank, called Charzewskim, twenty greater than Ponds Stefanski, solve the recreational needs substantial part of Lodz.


sukcesow w poszukiwaniu kesza
successes in searching for the cache


Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.