Skip to Content

<

Ekebergparken

A cache by cocono Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/09/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ta deg en pause i den travle adventstiden og gå en tur i Ekebergparken. Nyt kunstverk, kulturminner og ikke minst utsikten til byen. Turen er 1.9 km lang og tar omtrent 45 minutter.

Go for a walk in Ekebergparken and enjoy art, cultural heritage sites and nice views to the city. The walk is 1.9 km long and takes about 45 minutes.

Machen Sie einen Spaziergang im Ekeberparken und genießen Sie Kunst, Kulturerbe und Aussichtspunkte. Die Strecke ist 1.9 km lang und dauert etwa 45 Minuten.


Dette var luke #9 i Osloregionens adventskalender 2017

NORSK

I 1889 kjøpte kommunen Ekebergskråningen og gjorde den til folkepark. På østkanten var by- og arbeidsmiljøet ofte helseskadelig og det var behov for et nærliggende område med natur og frisk luft til rekreasjon.
Den første Ekebergrestauranten ble oppført i 1916.
Under andre verdenskrig la tyskerne ut miner på Ekebergsletta for å sikre en antiluftskytsstilling. Det var flere felt med miner, også noen i skogen bak Ekebergrestauranten.
Den tyske okkupasjonsmakten brukte Ekebergs frie og høytliggende område for viktige markeringer, i 1940 anla de den tyske æreskirkegården her. Kirkegården ble etter krigen flyttet til Alfaset.
Ekebergrestauranten ble gjenåpnet i 2005, den er et eksempel på fint bevart funkis-arkitektur.
Bystyret vedtok i 2011 en reguleringsplan for området, som tilrettelegger for en skulptur- og kulturminnepark.
26.september 2013 åpnet området som folkepark. Hus og bygninger er rehabilitert, gamle veier og stier er ryddet, og det er utplassert kunst.
(kilde: www.ekebergparken.com)

Ved inngangen fra Kongeveien er det stoppested for trikken og gratis parkeringsplass. Her finnes det også museumsbutikk og flere spisesteder.

Vi starter vår tur på N 59 53.951 E 010 45.551, et sted med fin utsikt.
Her finner man et stort objekt laget av metall, på motsatt side av åpningen er det en runding:
A = antall hull i rundingen.
Følg stien videre mot øst, etter noen meter ser du et objekt som kombinerer kunst og mating av fugler.
B = antall lysebrune "hus".
Z = B - A + 1

Neste stasjon er ved N 59 53.902 E 010 45.776,
om du tar en liten omvei rundt restauranten kommer du til enda et flott utsiktspunkt.
I vannet er det en konstruksjon, den er laget av
- betong (D = 2)
- tre (D = 8)
- metall (D = 4)
På nordsiden av vannet finner du informasjonstavle nr.3 om steinalderbosetninger
E = antall personer på tegningen
Noen meter unna står det en skulptur som heter "Sturm und Drang", slapp av du trenger ikke å telle all de småkrypene, men er det
- fluer (F = 1)
- mark (F = 3)
- eller maur (F = 5)?
W = E – D*F

Gå videre til N 59 53.963 E 010 45.925, du står nå ved skulpturen "Cast Glances", den er
- laget av glass (G = 4)
- helt svart (G = 1)
- flat (G = 8)
Mot sør ser du en skulptur som henger i trærne,
H = antall trær i gruppen
U = H - G (kontroll: U kan deles med 3)

Neste stasjon er ved N 59 53.960 E 010 46.054,
ved installasjonen av Tony Oursler kan du oppleve
- lyd (I = 2)
- lys (I = 6)
- lyd og lys (I = 4)
Noen meter unna finner du informasjonstavle nr.7
J = forskjell på havnivået på slutten av den siste istiden og i dag
Følg veien cirka 100 meter videre mot sørøst og du kommer til skulpturen "The dance", denne består av
- steiner (K = 2)
- lange metallstenger (K = 1)
- trepinner (K = 0).
Y = ((J+I)/75)-K

Gå videre til N 59 53.772 E 010 46.110, her er starten av kulturminnestien:
På venstre side av veien kommer du først til skålgroper og litt videre til en steinsetning,
L = antall steiner som fortsatt står
Vi går videre til vi kommer til en skipssetningen på høyre side, den er fra
- jernalderen (M = 2)
- steinalderen (M = 1)
- bronsealderen (M = 4).
V = L / M

Siste stasjon er toppen av den store trappen på N 59 53.720 E 010 46.007 med infotavle nr.9, også her har man fin utsikt.
N = året den tyske æreskirkegården ble anlagt
Litt ned trappen står det en hvit engel, hva er litt spesielt med den?
- den har bare en vinge (O = 4)
- den står på hodet (O = 8)
- noen steder kan man se inni kroppen (O = 1)
X = (N+O)/647

Cachen ligger på N 59 53.UVW og E 010 46.XYZ

--------------------------------------------

ENGLISH

In 1889 the municipality bought the area, which is Ekebergparken today, and made into a public park. In the eastern districts the city- and working environment was often unhealthy and there was a need for a nearby area with nature and fresh air for recreation.
The first Ekeberg restaurant was build in 1916.
During World War II, the Germans laid mines on Ekebergsletta to secure an anti-aircraft position. There were several minefields, also some in the forest behind Ekeberg restaurant.
The German occupying powers used the open and elevated area at Ekeberg for important ceremonies. In 1940 they build the German honorary cemetery here. The cemetery was moved to Alfaset after the war.
The Ekeberg restaurant re-opened in 2005, it is an example of well-preserved functionalist architecture.
In 2011 the city council decided on a new plan for the area, accommodating a sculpture and cultural heritage park.
On 26th of september 2013 the area reopened as a public park. The houses and buildings are rehabilitated, old roads and paths are cleared and art works are placed around the park.
(source: www.ekebergparken.com)

At the entrance from Kongeveien there is a tram-stop and free parking. There is also a museum shop, restaurants and a cafe.

We start our tour at N 59 53.951 E 010 45.551, a place with a nice view.
Here you find a large object made of metal, on the opposite side of the opening there is a circle,
A = number of holes inside the circle.
Follow the path in easterly direction and after a few meters you will see an object that combines art and feeding birds.
B = number of light brown "houses".
Z = B - A + 1

The next stage is at N 59 53.902 E 010 45.776,
if you take a little detour around the restaurant you will pass another great viewpoint.
In the water there is a construction, it is made of
- concrete (D = 2)
- wood (D = 8)
- metal (D = 4)
On the northern end of the water you will find info board no.3 about stone age settlements,
E = number of persons on the drawing
A few meters away there is a sculpture called "Sturm und Drang". Relax, you don’t have to count all the small animals, but are they
- flies (F = 1)
- worms (F = 3)
- or ants (F = 5)?
W = E – D*F

Go on to N 59 53.963 E 010 45.925, you are standing at the sculpture "Cast Glances", it is
- made of glass (G = 4)
- completely black (G = 1)
- or flat (G = 8)
In direction south you see a sculpture hanging between trees
H = number of trees in this group
U = H – G (control: U divides by 3)

The next station is at N 59 53.960 E 010 46.054,
at the artwork of Tony Oursler you can experience
- sound (I = 2)
- light (I = 6)
- sound and light (I = 4)
Closeby you find info board no.7,
J = difference of the sealevel at the end of the last ice age and today
Follow the path circa 100 m towards south east and you reach the sculpture "The dance", it consists of
- stones (K = 2)
- long metal poles (K = 1)
- wooden sticks (K = 0).
Y = ((J+I)/75)-K

Move on to N 59 53.772 E 010 46.110, here starts an area with cultural heritage sites:
On the left side of the path you see first cup marks, and a little further on a stone setting,
L = number of stones still standing
We go on and come to a ship setting, it is from
- iron age (M = 2)
- stone age (M = 1)
- bronze age (M = 4).
V = L / M

The last station is on top of the large stairway at N 59 53.720 E 010 46.007 with info board no.9, also a nice viewpoint.
N = the year the german honorary cemetery was established
A little bit down the stairs stands a white angel, what is special with this?
- it has only one wing (O = 4)
- it stands on his its head (O = 8)
- some places you can see inside the body (O = 1)
X = (N+O)/647

The cache can be found at N 59 53.UVW and E 010 46.XYZ

--------------------------------------------

DEUTSCH

1889 kaufte die Stadt Oslo das Gebiet wo der heutige Ekebergparken liegt und machte einen Volkspark daraus. In den östlichen Stadtteilen war das Stadt- und Arbeitsklima oft gesundheitsschädlich und man sah den Bedarf für ein stadtnahes Erhohlungsgebiet mit Natur und frischer Luft.
Das erste Ekeberg Restaurant wurde 1916 gebaut.
Während des zweiten Weltkriegs legten die Deutschen Minen auf Ekebergsletta aus, um eine Flugabwehrstellung zu sichern. Es gab mehrere Minenfelder, auch im Wald hinter dem Ekeberg Restaurant.
Die deutsche Besatzungsmacht benutzte die frei- und hochliegende Gegend in Ekeberg für wichtige Veranstaltungen. 1940 wurde der deutsche Ehrenfriedhof hier angelegt. Nach dem Krieg wurde der Friedhof nach Alfaset verlegt.
Ekeberg Restaurant wurde 2005 wiedereröffnet, ein Beispiel für gut bewahrte Funkis-Architektur.
Die Stadtverwaltung hat 2011 einen Plan verabschiedet, der einen Skulptur- und Kulturerbepark für das Gebiet vorsieht.
Am 26.September 2013 wurde das Gebiet als Volkspark eröffnet. Häuser und Gebäude wurden renoviert, alte Wege und Pfade wieder hergerichtet und Kunstwerke aufgestellt.
(Quelle: www.ekebergparken.com)

Beim Eingang am Kongeveien ist eine Trambahnhaltestelle und ein kostenfreier Parkplatz. Hier gibt es auch einen Museumsladen und mehrere Einkehrmöglichkeiten.

Wir starten unseren Spaziergang bei N 59 53.951 E 010 45.551, ein Platz mit guter Aussicht.
Hier gibt es ein großes Objekt aus Metall, auf der der Öffnung gegenüberliegenden Seite ist ein Kreis,
A = Anzahl Löcher im Kreis.
Weiter auf dem Weg in Richtung Osten kommt man nach ein paar Metern zu einem Objekt, das Kunst und Vogelfüttern kombiniert,
B = Anzahl hellbraune "Häuser"
Z = B - A + 1

Die nächste Station ist N 59 53.902 E 010 45.776,
wenn man einen kleinen Umweg um das Restaurant macht, kommt man zu noch einem schönen Aussichtspunkt.
Im Wasser steht eine Konstruktion aus
- Betong (D = 2)
- Holz (D = 8)
- Metall (D = 4).
Auf der Nordseite des Wassers steht die Informationstafel Nr.3 um Steinalter-Siedlungen
E = Anzahl Personen auf dem Bild
Ein paar Meter entfernt steht das Kunstwerk "Sturm und Drang", keine Angst, Du brauchst das Ungeziefer nicht zählen, aber sind das
- Fliegen (F = 1)
- Würmer (F = 3)
- oder Ameisen (F = 5)?
W = E – D*F

Weiter gehts zu N 59 53.963 E 010 45.925, Du stehst jetzt bei der Skulptur "Cast Glances", die ist
- aus Glas gemacht (G = 4)
- völlig schwarz (G = 1)
- flach (G = 8).
In Richtung Süden siehst Du eine Skulptur, die in den Bäumen hängt,
H = Anzahl Bäume in der Gruppe
U = H – G (Kontrolle: U kann man durch 3 teilen)

Die nächste Station ist N 59 53.960 E 010 46.054,
bei der Installation von Tony Oursler kann man folgendes erleben:
- Klang (I = 2)
- Licht (I = 6)
- Klang und Licht (I = 4)
Nicht weit entfernt ist die Informationstafel Nr.7,
J = Unterschied zwischen dem Meeresspiegel am Ende der letzten Eiszeit und heute,
geh weiter cirka 100 m in Richtung südost. Du kommst zur Skulptur "The dance", die besteht aus
- Steinen (K = 2)
- langen Metallstangen (K = 1)
- Holzstäben (K = 0)
Y = ((J+I)/75)-K

Weiter gehts zu N 59 53.772 E 010 46.110, hier startet eine Strecke mit Kulturerbe:
Auf der linken Seite des Weges kann man Schälchen im Felsen sehen, und etwas weiter eine Steinsetzung,
L = Anzahl Steine, die noch stehen.
Wir gehen weiter und kommen zu einer Schiffsetzung, die stammt aus der
- Eisenzeit (M = 2)
- Steinzeit (M = 1)
- Bronzezeit (M = 4).
V = L / M

Die letzte Station ist oben an der großen Treppe, N 59 53.720 E 010 46.007 mit Informationstafel Nr.9, auch hier hat man eine schöne Aussicht.
N = Jahr in dem der deutsche Ehrenfriedhof angelegt wurde
Ein bißchen die Treppe runter steht ein weißer Engel, was ist das Besondere?
- er hat nur einen Flügel (O = 4)
- er steht auf dem Kopf (O = 8)
- an einigen Stellen kann man in den Körper reinschauen (O = 1)
X = (N+O)/647

Der Cache liegt hier: N 59 53.UVW og E 010 46.XYZ

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.