Skip to content

Puchovsky usek Zapadnych Karpat EarthCache

Hidden : 12/01/2017
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Mesto Púchov leží v členitej doline stredného toku Váhu v severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych Karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov. Váh sa vo svojej doline zarezal do skalného podložia až 200 m. Rôznosť morfologických celkov na tomto území vychádza z geologickej stavby, v miestach s menej odolnými horninami sú úbočia miernejšie (južne od Púchova), v miestach s horninami tvrdšími a odolnejšími proti vetraniu sú úbočia strmšie (úsek okolia priehrady na pravom brehu). Najväčší význam majú horniny bradlového pásma, ktoré sa tiahne z Moravy cez Púchov a končí sa na východnom Slovensku. Na nive a terasách pozdĺž Váhu je reliéf rovinatý a hornatý. V oboch pohoriach ho spestrujú bradlové tvrdoše.

Napriek tomu, že je oblasť geologicky zaujímavá, boli štúdia venované len niekoľkým lokalitám v okolí (ťažba Mn rúd na Považí, niekoľko významných lokalít ako lom Butkov, Horné Sŕnie...). Na mieste môžeme pozorovať odkryv flyšového pásma, skladajúci sa z usadených hornín.


Rebríček správnych odpovedí:
OTÁZKY:
Na stage 1 sa nachádza _______ (názov horniny), ktorý vznikol usadením. Jednotlivé vrstvy horniny sú _______ (popíšte veľkosť-hrúbku). Farba je _______. Na mieste môžeme pozorovať _______ (vrstevnatosť /bridličnatosť / zmes vytvorenú kryštalizáciou magmy), ktorá je typická pre _______ (usadené/ premenené/ vyvreté) horniny. (Usadené/ premenené/ vyvreté) horniny vznikajú _______ (popíšte proces). Podľa zistených údajov môžeme zaradiť miesto do _______ (typického flyšového pásma/ typickej oblasti neogénnych vulkanitov/ typického bradlového pásma/ Krížňanského príkrovu).

Na súradniciach stage 2 môžete vidieť zlepence. Jedná sa konkrétne o _______ (ortozlepence/ parazlepence). Vieme to podľa toho, že ________. Veľkosť klastov sa pohybuje medzi _______, môžeme teda povedať, že sa jedná o _______ (psefitickú/ psamitickú/ aleuritickú / pelitickú) textúru. Klast môžeme definovať ako _______(čo je to klast?). Farba úlomkov je _______, pojivo má farbu _______. Na mieste _______ (môžeme/nemôžeme) pozorovať imbrikáciu tj. usmernenie úlomkov prúdom vody.

(NEPOVINNÁ ČASŤ) K logu pripojím aj svoju fotku, lebo _______.

Odpoveď posielajte na e-mail osviezovacvzduchu@azet.sk, keby niečo bolo zle, ozveme sa. Logovať môžete hneď po odoslaní odpovedí.

Na záver by sme chceli poďakovať Speleo74 za pomoc pri príprave. Ďakujeme :-)

Additional Hints (No hints available.)