Skip to content

Dobrenje A01 car trail Traditional Cache

Hidden : 12/06/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:SI

Dobrenje A01 car trail

Splošen opis:
Avtocesta A1 Šentilj-Sermin na osi severovzhod - jugozahod Slovenije, je dolga 245,3 km. A1 povezuje večja slovenska mesta Maribor, Slovensko Bistrico, Celje, Ljubljano, Vrhniko, Logatec, Postojno in Koper. Zadnji 10,5 km dolg odsek celotne avtoceste med Pesnico in Mariborom (Ptujsko cesto) je bil predan prometu 14. avgusta 2009 in s tem je bil v celoti končan tudi štajerski del avtoceste A1. Ta odsek poteka tudi skozi Spodnje Dobrenje. Tukaj se nahajata 2 počivališči Dobrenje vzhod in Dobrenje zahod. Na počivališče Dobrenje vzhod lahko dostopate po avtocesti iz mariborske smeri, nekaj kilometrov pred mejnim prehodom Šentilj, na počivališče Dobrenje zahod pa po avtocesti iz smeri Šentilja oz. avstrijske smeri, kmalu po vstopu v Slovenijo. Na obeh počivališčih (Dobrenje vzhod in Dobrenje zahod) sta izvoza na lokalno cesto, južno pa je nadvoz s cestno povezavo med obema.

Navodila za celoten trail so zapisana v zakladku Dobrenje A01 car trail, vi pa vse vaše vtise iz iskanj vpišite v zadnji zaklad Dobrenje A22 car trail. Uporabite svojo pisalo (BYOP - Bring Your Own Pen).

Opis tega zakladka:
brez posebnosti

Opis traila:
To je kratek trail za 45 min, ki je namenjen predvsem tranzitnim turistom. Je zelo stisnjen trail in optimiran na čim krajšo pot med zakladki. Pot, ki jo boste naredili, je dolga nekaj manj kot 7 km. Trail je v celoti dostopen z avtom, pri večini zakladkov lahko varno parkirate tik ob zakladku. Če je potrebno parkirati stran, potem je parkirni prostor označen kot dodatna točka v opisu. Seveda trail lahko prevozite tudi s kolesom.
Celoten trail je dostopen iz obeh strani avtoceste, tako da ga lahko poberete pri vožnji iz Avstrije do Maribora ali pa pri vožnji iz Maribora proti Avstriji. Na obeh počivališčih (Dobrenje vzhod in Dobrenje zahod) sta izvoza na lokalno cesto, južno pa je nadvoz s cestno povezavo med obema.
Predlagam, da trail obiščete po točkah v takšnem vrstnem redu, kot je oštevilčen. V opisih sta besedi "levo" in "desno" uporabljeni glede na to smer obhoda. Če berete te vrstice še v Avstriji, potem nikakor ne pozabite kupiti vinjete, ker je kontrola le-teh na cestninski postaji Pesnica skoraj vsakodnevna.

Ideja za trail je nastala tako, da sem najprej želel postaviti le 2 zakladka, na vsaki strani avtoceste v Dobrenju. Nato pa sem ugotovil, da obstaja krajša krožna pot z možnostjo drive-in zakladkov, ki bi lahko bili zelo blizu skupaj. Načrt je bil narejen hitro in si ga lahko ogledate na slikah v prilogi tega zakladka. Verjamem da vam bo trail všeč, če pa vam ostane še kaj časa, pa poiščite še kakšen zakladek v Mariboru!

Oznaka     Velikost Tež Ter Namig Parkirišče Link Koordinate
Dob A01 mikro 1 1 v ograji - št. 7 (poklekni) ok GC7FR7B N 46° 36.625 E 015° 39.744
Dob A02 mikro 1 1,5 štor pod zadnjim drevesom v vrsti ok GC7FR7E N 46° 36.509 E 015° 39.705
Dob A03 mikro 1 2,5 sobe zimmer 100m pred križiščem GC7FR7K N 46° 36.289 E 015° 39.660
Dob A04 mikro 1 1 v ograji (1.) ok GC7FR7M N 46° 36.200 E 015° 39.939
Dob A05 mikro 1 1,5 Turistična kmetija Kirbiš pred podjetjem GC7FR7Q N 46° 36.128 E 015° 40.169
Dob A06 mikro 1 1 v starem prevrženem cvetličnem koritu v rdeči cevi ok GC7FR7T N 46° 36.072 E 015° 40.383
Dob A07 mikro 1 1 Tabli Setrans in Tehnični pregledi ok GC7FR7X N 46° 36.300 E 015° 39.992
Dob A08 mikro 1 1 40 ok GC7FR82 N 46° 36.315 E 015° 39.791
Dob A09 mikro 1 1 STOP pod dvema cevema z modro črto na začetku mosta GC7FR83 N 46° 36.485 E 015° 39.844
Dob A10 mikro 1 1,5 nad stojalom za kolo v vogalu strehe ok GC7FR87 N 46° 36.583 E 015° 39.874
Dob A11 mikro 1 1,5 prvo drevo (zadaj) 10 m naprej od zakladka GC7FR88 N 46° 36.724 E 015° 39.871
Dob A12 mikro 1 1 Dovoljeno za DARS ok GC7FR8B N 46° 36.869 E 015° 39.877
Dob A13 mikro 1 1,5 največje V drevo (pazi VODA) zelo slabo - pazite; pazi VODA GC7FR8D N 46° 36.937 E 015° 39.781
Dob A14 mikro 1 1,5 električni drog 1,5m 20 m pred zakladkom pri smeteh GC7FR8F N 46° 37.088 E 015° 39.736
Dob A15 mikro 1 1 prometni znak "kolesarska pot" ok GC7FR8J N 46° 37.295 E 015° 39.540
Dob A16 mikro 1 1,5 40 ok GC7FR8M N 46° 37.171 E 015° 39.468
Dob A17 mikro 1 1 trinoga ograja 10 m naprej od zakladka GC7FR8N N 46° 37.088 E 015° 39.559
Dob A18 mikro 1 1,5 trinoga ograja + 40 ok GC7FR8Q N 46° 36.999 E 015° 39.607
Dob A19 mikro 1 1,5 v ograji (1.) ok GC7FR8T N 46° 36.908 E 015° 39.646
Dob A20 mikro 1 1 v ograji (trinogi steber) ok GC7FR8X N 46° 36.813 E 015° 39.698
Dob A21 mikro 1 1 v ograji (trinogi steber) 5 m naprej od zakladka GC7FR90 N 46° 36.718 E 015° 39.734
Dob A22 mikro 1 1 IZLOČANJE / EXCLUSION v mrtvi coni na levi ob cesti (ni možno peljati nazaj) GC7FR93 N 46° 36.419 E 015° 39.754
Podatki v tabeli osveženi dne 5.5.2021

  


EN

Dobrenje A01 car trail

General Description:
The A1 highway Šentilj/Spielfield-Sermin from the northeast to southwest of Slovenia is 245.3 km long. A1 connects the major Slovenian cities Maribor, Slovenska Bistrica, Celje, Ljubljana, Vrhnika, Logatec, Postojna and Koper. The last 10.5 km long section of the entire highway between Pesnica and Maribor was handed over to traffic on 14. August 2009, thus fully completing the Styrian part of the A1 highway. This section runs through Spodnje Dobrenje. There are 2 rest areas named Dobrenje east and Dobrenje west. You can reach the resting place Dobrenje east by a highway from the Maribor direction, a few kilometers before the border crossing Šentilj, and at the resting place Dobrenje west along the highway from the direction of Šentilj/Spielfield soon after entering Slovenia. Both rest areas (Dobrenje east and Dobrenje west) has exit to the local road and there is an overpass in south with a road connection between.

You will find all instructions for the whole trail in the Dobrenje A01 car trail cache. Write all your final logs and impressions into the last cache Dobrenje A22 car trail. BYOP - Bring Your Own Pen.

Additional information about this geocache:
no speciality

Trail description:
This is a short 45 minutes trail, which is primarily intended for transit tourists. It is very compressed trail and optimized for the shortest route between the caches. The trail is a bit less than 7 km long. It is fully accessible by car and you can mostly safely park right next to the cache. If you can’t park nearby than parking place is set as an additional point in the description. Of course, you can also drive the trail by bike.
The entire trail is accessible from both sides of the highway, so you can stop while driving from Austria to Maribor or while driving from Maribor to Austria. Both rest areas (Dobrenje east and Dobrenje west) has exit to the local road and there is an overpass in south with a road connection between.
I suggest that you visit the trail in the order in which it is numbered. In descriptions, the words "left" and "right" are used according to this direction. If you are reading this description in Austria, then do not forget to buy a vignette because the control of them at the Pesnica toll station is almost daily.

The idea for the trail was created when I wanted to place only 2 caches on each side of the highway in Dobrenje. Then I found that there is a shorter circular road with the possibility of drive-in caches, which could be very close together. The plan was made quickly and you can view it in the pictures in the attachment of this cache. I hope that you will like the trail and if you have some spare time you must visit some caches in Maribor!

Name     Size Dif Ter Hint Parking Link Koordinates
Dob A01 mikro 1 1 in the guard rail - Nr. 7 (knee to see) ok GC7FR7B N 46° 36.625 E 015° 39.744
Dob A02 mikro 1 1,5 stump under last tree in the row ok GC7FR7E N 46° 36.509 E 015° 39.705
Dob A03 mikro 1 2,5 sobe zimmer 100m before the crossroad GC7FR7K N 46° 36.289 E 015° 39.660
Dob A04 mikro 1 1 in the railing (1.) ok GC7FR7M N 46° 36.200 E 015° 39.939
Dob A05 mikro 1 1,5 Turistična kmetija Kirbiš in front of the company GC7FR7Q N 46° 36.128 E 015° 40.169
Dob A06 mikro 1 1 in the old flower box in the red pipe ok GC7FR7T N 46° 36.072 E 015° 40.383
Dob A07 mikro 1 1 Table Setrans and Tehnični pregledi ok GC7FR7X N 46° 36.300 E 015° 39.992
Dob A08 mikro 1 1 40 ok GC7FR82 N 46° 36.315 E 015° 39.791
Dob A09 mikro 1 1 under 2 pipes with blue line at the beginning of the bridge near electricity building GC7FR83 N 46° 36.485 E 015° 39.844
Dob A10 mikro 1 1,5 above bike stand in the corner of the roof ok GC7FR87 N 46° 36.583 E 015° 39.874
Dob A11 mikro 1 1,5 first tree (from behind) 10 m ahead of the cache GC7FR88 N 46° 36.724 E 015° 39.871
Dob A12 mikro 1 1 Dovoljeno za DARS ok GC7FR8B N 46° 36.869 E 015° 39.877
Dob A13 mikro 1 1,5 the biggest V tree (att. WATER) no parking, be careful; att. WATER GC7FR8D N 46° 36.937 E 015° 39.781
Dob A14 mikro 1 1,5 electrical pole 1,5m 20 m before the cache by the waste boxes GC7FR8F N 46° 37.088 E 015° 39.736
Dob A15 mikro 1 1 traffic sign "bike" ok GC7FR8J N 46° 37.295 E 015° 39.540
Dob A16 mikro 1 1,5 40 ok GC7FR8M N 46° 37.171 E 015° 39.468
Dob A17 mikro 1 1 railing with 3 legs 10 m ahead of the cache GC7FR8N N 46° 37.088 E 015° 39.559
Dob A18 mikro 1 1,5 railing with 3 legs + 40 ok GC7FR8Q N 46° 36.999 E 015° 39.607
Dob A19 mikro 1 1,5 in the railing (1.) ok GC7FR8T N 46° 36.908 E 015° 39.646
Dob A20 mikro 1 1 in the railing with 3 legs ok GC7FR8X N 46° 36.813 E 015° 39.698
Dob A21 mikro 1 1 in the railing with 3 legs 5 m ahead of the cache GC7FR90 N 46° 36.718 E 015° 39.734
Dob A22 mikro 1 1 IZLOČANJE / EXCLUSION in the blind zone on the left (drive back is forbidden) GC7FR93 N 46° 36.419 E 015° 39.754
Data in the table updated on 5.5.2021

 


Click on the picture to enlarge

You can find a track on www.wikiloc.com / Dobrenje s kolesom - krožna GC pot (geo.NiSEM)


Additional Hints (Decrypt)

i btenwv - šg. 7 (cbxyrxav) / va gur thneq envy - Ae. 7 (xarr gb frr)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)