Skip to content

<

Reper Smolnik

A cache by NiSEM Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/08/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:SI

Reper Smolnik

Ob železniški progi Ruše - Fala (Maribor - Dravograd), pri kilometerskem kamnu 15,3 je v stabilni gnajsovi steni na amfibolskem skrilavcu postavljen fundamentalni reper (okrajšava FR) z latinskim napisom LOCUS PERENNIS. V geodeziji locus perennis danes imenujemo fundamentalni reper. Beseda reper pride iz francoske besede repere, kar pomeni znak, orientacijska točka. To je torej osnovna merilna geodetska točka.

Od 28 reperjev v nekdanji Avstro-Ogrski se je ohranil na ozemlju Slovenije samo ta. Reper so zgradili v času Avstro-Ogrske za določitev nadmorske višine posameznih višinskih točk (reperjev). Še danes služi za ugotavljanje premikov tal v večjem časovnem razdobju (nad 100 let) in za določitev natančne nadmorske višine.

SMOLNIK - OSNOVNA GEODETSKA MERILNA TOČKA, EŠD 6399
Reper stoji na parc. št. 808/7, k.o. Smolnik, meje območja kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v merilu 1:2880. Reper je treba varovati v njegovi avtentični obliki in pričevalnosti. Poleg praktične uporabnosti ima nenadomestljivo zgodovinsko vrednost, zato ga uvrščamo med tehniške spomenike. Reper je znanstveno tehniški objekt, ki ima trudi spomeniško funkcijo.

Napisna tabla ob strani
Izmeritvena oznaka
Opazovalni stolp (steber) je postavljen samo za potrebe zemljemerstva. Odstranjevanje, poškodovanje, uničenje kakor tudi dostop na visoko stojišče so prepovedani in kaznivi po 18. členu zakona o temeljni geodetski izmeri (U.L. SRS 16/76).
Republiška geodetska uprava

Napisna tabla na reperju (latinsko)
LOCUS PERENNIS
diligentissime cum libella librationis
quae est in Austria et Hungaria confecta
cum mensura graduum meridionalium
et parallelorum quam Europeam vocant.
Erectum MDCCCLXXVIII.
Renovatum MDCCCXC.

Napisna tabla na reperju (prevod)
STALNA TOČKA
skrbnega niveliranja na Austo-Ogrskem,
dobljena s stopinjsko meritvijo poldnevnikov
in vzporednikov, kateri pravimo evropska.
Postavljena leta MDCCCLXXVIII (1878).
Obnovljena leta MDCCCXC (1890).

Reper
Reper oz. oznaka trigonometrične točke je stopnjevano tridelno znamenje, ki ima iz kamna zidan podstavek, betonski kvader z napisno ploščo in štirikoten betonski steber. Imenujemo ga tudi tudi avstro-ogrski fundamentalni reper.

Še o geodetskem merilnem sistemu v Sloveniji
V naši državi je predpisan (Pravilnik o uporabi Gauß-Krügerjeve projekcije pri izdelavi državne topografske karte v merilu 1:25000 in razdelitev na liste) ravninski pravokotni koordinatni sistem, ki ga označujemo z D48/GK. Geodetski načrti morajo biti izdelani v tem horizontalnem koordinatnem sistemu. Po sprejemu Strategije osnovnega geodetskega sistema (vzpostavitve omrežja Signal, Zakona o evidentiranju nepremičnin in navodil) se za potrebe zemljiškega katastra in katastra stavb uporablja bodoči državni horizontalni koordinatni sistem D96/TM. Zaradi svoje homogenosti je najboljša izbira pri geodetski izmeri. Z enostavno transformacijo lahko točke iz koordinatnega sistema D96/TM preslikamo v koordinatni sistem D48/GK.
Fundamentalni reper v naselju Smolnik v Občini Ruše FR 1049 (Urmarke No. 374) z višino H = 295,5957 m v datumu Trst (to pomeni glede na gladino morja v Trstu) je izhodišče višinske geodetske mreže v Republiki Sloveniji. Horizontalne in višinske koordinate danih točk, ki določajo geodetski datum, morajo biti navedene v certifikatu. S tem je omogočena neodvisna kontrola in nadaljnje geodetsko delo v istem koordinatnem sistemu.
Nivelmanska mreža na območju Slovenije je imela pred novim preračunom podane nadmorske višine reperjev v dveh vertikalnih datumih (Trst in Maglaj). Po novem preračunu je celotna nivelmanska mreža Slovenije navezana na stari avstroogrski fundamentalni reper No. 374 oziroma FR-1049, ki je stabiliziran pri Rušah. Reper je bil vključen v obe izmeri, v avstroogrsko izmero in v izmero II. NVN. Tako imamo zanj podani višini za oba vertikalna datuma Trst (295,5957 m) in Maglaj (295,52053 m). Pri sanaciji smo nivelmansko mrežo izravnali v vertikalnem datumu Trst, ker so bile tudi stare višine reperjev podane v tem vertikalnem datumu. Poleg tega je bil vertikalni datum Maglaj določen za območje bivše Jugoslavije za nivelmansko mrežo II. NVN, ki je v takratni obliki verjetno nikoli več ne bo možno izmeriti.

Dostop
Področje ob železnici je zelo nevarno. Pazite, da vas ob hoji ob železnici ne dohiti vlak. V primeru, da se vlak pripelje mimo, se umaknite na spodnjo stran (proti Dravi). Predviden čas mimovoza vlakov (podatki za leto 2018): 5:53, 6:12, 7:04, 10:23, 11:58, 15:25, 15:42, 18:54, 19:48 in 22:37. Obisk reperja izvajate na lastno odgovornost.
Zaradi svoje lege tik ob železniški progi je reper Smolnik verjetno manj poznan in slabo promoviran kot turistični objekt kljub temu, da ima enormno zgodovinsko vrednost.

Viri
https://ruse.si/za-obiskovalce/ruse-za-ljubitelje-kulture/kulturno-zgodovinske-tocke/
http://www2.arnes.si/~supmrazp/Loci/
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=62087069-5e7f-434e-bbee-9ccc3ac521ac
http://www.eheritage.si/apl/Digital.aspx?ID=VSC_027_430_EJFLVTEHEJDRPNJYBLYDQNJKWEVBVT
http://giskd2s.situla.org/rkd/opis.asp?esd=6399
http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=322
https://www.geocaching.com/geocache/GCW1H4_locus-perennis?guid=ff0b8d9a-f679-4396-a04d-612030c84c8a


Izračun
Zaradi lege reperja tik ob želežniški progi je ta zakladek multi-cache. Pas širine 8 metrov ob progi je namreč last Slovenskih železnic in v tem pasu ni dovoljeno postavljati zakladkov.

Točka T1 (Stage S1): most 10 metrov stran od reperja, s premostitvijo za energetski kabel
N 46° 31.915' E 15° 28.249'

A=a=število vijakov dolžine 10 cm, ki štrlijo navzgor
B=b=število lukenj za ograjo v betonu (štej samo na eni strani proge)
C=cde=poišči dvojni železniški prag in vijak K03 ter zapiši še drugo številko na vijaku
D=fgh=poišči dvojni železniški prag in vijak na spoju dveh tirnic C05 ter zapiši še drugo številko na vijaku

Točka T2 (Stage S2): most z I profili
(N 46° 31.905' E 15° 28.374')

E=ij=preštej število navpičnih I profilov (2xC = 1 profil; 2I profila blizu skupaj = 2)
F=k=preštej število debelih horizontalnih lesenih tramov; štej samo po vertikali
G=lm=poišči napis na I profilu (6. profil od reperja stran proti Rušam) … ZENICA - M (G)a - (H)IV
H=no=poišči napis na I profilu (6. profil od reperja stran proti Rušam) … ZENICA - M (G)a - (H)IV

Točka T3 (Stage S3): pokrov jaška Livar Ivančna Gorica
N 46° 31.900' E 15° 28.437'

J=pqr=pokrov jaška EN(J)
K=stu=pokrov jaška B(K)

Točka T4 (Stage S4): preberi tekst
L/M=vxy/z=parcelna številka, na kateri stoji reper

Končna lokacija (obvezno uporabi geochecker):
N 46° (3)(q+j-u).(c+z-a)(b+t+e)(l+d-g-m) E 015° (2)(k+i).(f+x)(o+p+h+s)(v-r-s)

Geochecker:
A+B+C+D+E+F+G+H+J+K+L+M=1667


EN

Reper Smolnik

By the railway Ruše - Fala (Maribor - Dravograd), at a stone stone 15.3, in the stable gneiss wall on the amphibious shale, a fundamental reper (shorter FR) with the Latin inscription LOCUS PERENNIS is placed. In geodesy, locus perennis is now called the fundamental reper. The word reper comes from the French word of the repere, which means the sign, the orientation point. This is the basic measurement geodetic point.

Out of 28 repers in the former Austro-Hungarian Empire, only this has been preserved in the territory of Slovenia. Reper was built during the Austro-Hungarian period to determine the altitude of individual points (reapers). Today, it is used to determine land movements over a longer period of time (over 100 years) and to determine precise altitudes.

SMOLNIK - BASIC GEODETIC MEASURING POINT, EŠD 6399
Reper stands on the plot. nr. 808/7, k.o. Smolnik, the boundaries of the site of a cultural monument are written on a copy of the cadastral map in the scale 1: 2880. Reper should be protected in its authentic form and testimony. In addition to its practical application, it has irreplaceable historical value, and therefore it is included among technical monuments. Reper is a scientifically techical object that has a hard time remembering function.

The right side board (translation)
Measurement tag
The observation tower (pillar) is set up only for the purposes of land surveying. Disposal, destruction as well as access to high standing are prohibited and punishable under Article 18 of the Basic Geodetic Act (U.L. SRS 16/76).
Republic Geodetic Authority

White board on the reper (Latin)
LOCUS PERENNIS
diligentissime cum libella librationis
quae est in Austria et Hungaria confecta
cum mensura graduum meridionalium
et parallelorum quam Europeam vocant.
Erectum MDCCCLXXVIII.
Renovation MDCCCXC.

White board on the reper (translation)
PERMANENT POINT
of careful leveling in Austro-Hungary,
obtained by measuring the meridian of the longitude
and latetude that we call the European.
Bulit in MDCCCLXXVIII (1878).
Rebulit in MDCCCXC (1890).

Reper
Reper or mark of the trigonometric point is an enlarged three-digit sign which has a wall-mounted pedestal, a concrete block with a signboard and a trickle concrete pillar. It is also called the Austro-Hungarian fundamental reper.

Access to the cache
The railway area is very dangerous. Be careful not to hit the train while walking along the rail. If the train passes by, go to the bottom side (towards the Drava). Train bypassing time table (data for year 2018): 5:53, 6:12, 7:04, 10:23, 11:58, 15:25, 15:42, 18:54, 19:48 and 22:37. You are visiting the reper at your own responsibility.
Due to its location just off the railway line, the Smolnik reper is probably less well known and poorly promoted as a tourist facility, despite the fact that it has enormous historical value.

Sources
https://ruse.si/za-obiskovalce/ruse-za-ljubitelje-kulture/kulturno-zgodovinske-tocke/
http://www2.arnes.si/~supmrazp/Loci/
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacije/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=62087069-5e7f-434e-bbee-9ccc3ac521ac
http://www.eheritage.si/apl/Digital.aspx?ID=VSC_027_430_EJFLVTEHEJDRPNJYBLYDQNJKWEVBVT
http://giskd2s.situla.org/rkd/opis.asp?esd=6399
http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=322
https://www.geocaching.com/geocache/GCW1H4_locus-perennis?guid=ff0b8d9a-f679-4396-a04d-612030c84c8a


Calculation
Due to the position of the reper just next to the railroad track this cache is multi-cache. Area of 8 meters width along the rail is the property of the Slovenian Railways and it is not allowed to place a caches in this zone.

Stage S1 (Točka T1): bridge 10 meters away from the reper with bridging for an energy cable
N 46° 31.915' E 15° 28.249'

A=a=number of bolts in the length of 10 cm pointed upwards
B=b=number of holes for fence in concrete (only on one side of the rail)
C=cde=find double wooden beam and screw K03 and find another number on the screw
D=fgh=find double wooden beam and screw on the joint of the two rails C05 and find another number on the screw

Stage S2 (Točka T2): bridge with I beam
(N 46° 31.905' E 15° 28.374')

E=ij=count vertical I beams (2xC = 1 beam; 2 I beams close together = 2)
F=k=count thick horizontal wooden beams; count only in vertical direction
G=lm=find the text on the I beam (6th beam from the reper toward Ruše) ... ZENICA - M (G)a - (H)IV
H=no=find the text on the I beam (6th beam from the reper toward Ruše) ... ZENICA - M (G)a - (H)IV

Stage S3 (Točka T3): hood cover named Livar Ivančna Gorica
N 46° 31.900' E 15° 28.437'

J=pqr=hood cover EN(J)
K=stu=hood cover B(K)

Stage S4 (Točka T4): read the text
L/M=vxy/z=plot number on which the reaper stands

Final location (you must use geocheker):
N 46° (3)(q+j-u).(c+z-a)(b+t+e)(l+d-g-m) E 015° (2)(k+i).(f+x)(o+p+h+s)(v-r-s)

Geochecker:
A+B+C+D+E+F+G+H+J+K+L+M=1667


Additional Hints (Decrypt)

cbtyrw tbe (i trbpurpxrewh wr cbcenirx xbbeqvang) / ybbx hc (frr gur pbbeqvangrf punatrf va trbpurpxre)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.