Skip to content

Fyzikálne vedy Mystery Cache

Hidden : 04/05/2018
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Fyzika je prírodná veda o transformáciách energie v časopriestore a o vlastnostiach jej foriem a prejavov, akými sú napríklad hmota, jej pohyb, náboj a tiež sila, ktorou hmota medzi sebou pôsobí. Predmetom fyziky je látka, pole a fyzikálne javy.

Vo všeobecnosti je úlohou fyziky analýza kauzálnej štruktúry prírody, smerujúca k pochopeniu ako sa svet a vesmír správa. Pojem 'vesmír' je definovaný ako všetko, čo fyzikálne existuje – celý časopriestor, všetky formy energie previazané s jeho štruktúrou, všetky základné prírodné konštanty a prírodné zákony zakódované do jeho štruktúry.

Fyzika je jednou z najstarších akademických disciplín pôsobiacich v ľudskej kultúre. Práva samostatnej vednej disciplíny získala počas vedeckej revolúcie v 16. storočí. Napriek tomu je v mnohých vedných oblastiach (napr. kvantová chémia alebo matematická fyzika) ťažké vymedziť hranice fyziky.

Fyzikálne zistenia často ústia do novej technológie a korešpondujú s ďalšími vedami, pričom najevidentnejšie je toto prepojenie s matematikou a filozofiou. Vývoj týchto disciplín fyziku tiež spätne ovplyvňuje.

Fyzici sa zaoberajú štúdiom správania a vlastností hmoty v najširšom zmysle slova – od subatomárnych častíc, z ktorých je všetko zložené (fyzika častíc), až po správanie sa vesmíru, ktoré nazývame kozmológia.

Fyziku z hľadiska historického rozdeľujeme na klasickú a modernú fyziku. Z hľadiska spôsobu štúdia prírodných javov potom na experimentálnu fyziku a teoretickú fyziku.

Napriek mnohým objavom v posledných štyroch storočiach, existuje rada nezodpovedaných otázok vo fyzike a veľa ďalších pohľadov k jej výskumu.


Ako ku keši?

Tak ako pri každej keši z tejto série, tak aj tu ťa čakajú 3 otázky pomocou ktorých sa dostaneš k premenným ktoré ti pomôžu nájsť finál.

Otázky:
 1. Majme kladkostroj so 4 kladkami na ktorom visí závažie ktoré pôsobí smerom nadol silou FL=20kN. Akou silou musíme ťahať lano aby sme zodvihli závažie? (Premenná A) O akú vzdialenosť musíme lano potiahnuť aby sa závažie zdvihlo o 10cm? (Premenná B)
 2. Uvažujeme 2. prostredia, ľad a flintové sklo s indexom lomu 1.62, ktorých rozhrania sú rovinné. Sveteľný lúč ktorý prechádza ľadom a dopadá na rozhranie pod uhlom 34.16°. Pod akým uhlom opúšťa lúč rozhranie do flintovom skle? (Výsledok zaokrúhlite nadol na celé číslo a získate premennú C)
 3. Aké sú to paramagnetické látky?
  1. zosilňujú magnetické pole → D = 23
  2. zoslabujú magnetické pole → D = 33
  3. vedú magnetické pole → D = 43
  4. nezáležia od magnetického poľa → D = 53

N48° 45.A×B-(C+D)' E019° 07.B/(C-D)-(C-D)'

Pozor! Keš je takmer nemožné odloviť samostatne.

Nezabudnite si odpísať bonusové číslo pre nájdenie keše Prírovné vedy.


Additional Hints (Decrypt)

cbgerohwrš 7eúx n 2y ibql (ivnprw ibql ifnx arhfxbqv)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)