Skip to content

AGT 88: Tri panny EarthCache

Hidden : 07/11/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Tři panny na Pálavě Unikátní tři skalní věže 88

Vítejte na osmdesátém osmém pokračování Alkeho Geo-earth-cache Tour. Na severním svahu výrazného vápencového bradla Děvín, který tvoří dominantu Pavlovských vrchů, se nad obcí Pavlov a pod zříceninou hradu Děvičky nacházejí zajímavé skalní útvary.

Jedná se o tři výrazná izolovaná vápencová skaliska, která vystupují nad zalesněným svahem kopce. Vedle nich již schován v zeleni stromoví se nachází ještě jeden menší skalní útvar. Běžně se jim zde říká - tři panny, malé skalce pak psíček.

Ke skalám se váže několik pověstí. Jedna z nich vypráví, že se jednalo o tři neposlušné zámecké dcery, které zaklela jejich matka kvůli lenosti. Podle jiné pak jde o tři dcery hradního pána. Ten nejstarší z nich zasnoubil s ďáblem. Ta se však raději i se sestrami proměnila ve skály a hradní pán pak dožil v chýši u skalisek jako poustevník.

Jelikož se skalní útvary nalézají v národní přírodní rezervaci a navíc v příkrém suťovém svahu, nejsou široké veřejnosti přístupné. Jsou však dobře viditelné z nově vybudované komunikace vedoucí severní svahem z Dolních Věstonic do Pavlova.


Geologie oblasti

Geologická stavba Pavlovských vrchů budila pozornost geologů již od poloviny minulého století. Otázka zněla: Jak to, že bílé a tvrdé vápence druhohorního stáří leží na mnohem mladších třetihorních horninách? Dlouhodobé studium geologů a paleoentologů, založené na mapování hornin, studiu zkamenělin a doplněné poznatky z několika hlubinných vrtů prokázalo, že Pavlovské vrchy náležejí k okrajové části příkrovu vnějšího flyšového pásma, které bylo během alpsko-karpatského vrásnění přesunuto do dnešní polohy od východu.

Tento flyšový příkrov tvoří na území CHKO Pálava jílovce, pískovce a slepence ždánické jednotky, do nichž byly při horotvorných pohybech zavlečeny bloky pevných jurských s spodnokřídových vápenců (tzv. ernstbrunnských) a tmavých jílovců (tzv. klentnické vrstvy). Bloky těchto byly utrženy z jurského podkladu, který podle profilů z hlubinných vrtů leží na žulách Českého masivu v hloubce přes 2 km!
 

 

Geologický vývoj

Asi před 16 mil. let v miocénu (třetihorách) proniklo do okolí dnešní Pálavy teplé moře z jihu a obklopilo ji ze všech stran. V něm se na dně ukládaly písčité jíly. Podle přítomnosti valounů jurských vápenců v těchto sedimentech geologové usuzují, že v té době byly tyto vápence, tvořící vrchol Pálavy, obnaženy, a proto mohly být erodovány. Asi před 15 mil. lety došlo na východním úpatí Pálavy k výraznému poklesu podél geologických zlomů a ke vzniku tzv. vídeňské pánve, do níž vniklo tropické moře středního a svrchního badenu. V průběhu dalších 9 mil. let se na dně moře nahromadily až 3 km mocné vrstvy mořské, posléze jezerní mladotřetihorní sedimenty. Na území CHKO Pálava lze nalézt sedimenty svrchního badenu vídeňské pánve s hojnými ulitami a lasturami fosilních mořských měkkýšů a jiných vodních živočichů na Mušlově nebo Kinberku (Kienbergu). Právě z tohoto důvodu byla lokalita Kienberg v roce 1995 vyhlášena za přírodní památku.

Asi před 13,5 miliony let ztratila vídeňská pánev v důsledku horotvorných pohybů spojení se světovým oceánem a změnila se ve vnitrozemské brakické moře, které se v pannonu zcela vysladilo. V sedimentech z tohoto období byly nalezeny kosterní zbytky praslonů rodu Dinotherium, drápatého kopytníka Chalicotherium a prakoně Hipparion. Z období před 6 mil. lety se na území města Mikulova zachovaly říční a jezerní štěrky s bohatými zbytky fosilních savců. Ve čvrtohorách vznikalo složité souvrství spraší a sutí s pohřbenými fosilními půdami. Chladné klima doby ledové způsobilo silné mrazové zvětrávání druhohorních váípenců a vedlo ke vzniku vápencových věží,osypů půdotoků a svahových sedimentů na obvodu Pálavy. Klima poslední meziledové doby bylo zřetelně teplejší a vlhčí; smíšený les zasahoval až do vrcholových částí Děvína.
 


Vznik skalních věží

Jistě si kladete otázku, jak je možné, že v takto prudkém svahu najednou vznikly 3 samostatné skalní věže. Odpověď je jednoduchá. Vápenec je sedimentární hornina. Její struktura není stejně kompaktní ve všech částech. V minulosti se tak jednalo o jedno skalisko, které vlivem selektivního zvětrávání v průběhu milionů let způsobilo vznik samostatných skalních objektů.

A co je to to selektivní zvětrávání?

Jedná se o soubor změn, které prodělávají horniny na zemském povrchu vlivem vnějších geologických činitelů (např. působením atmosféry, vody, ledu, kolísající teploty a činností organismů). Jde o určité přizpůsobování se hornin povrchovým podmínkám, zejména nízkým teplotám a tlakům, dostatku kyslíku a vody. Výsledkem uvedených procesů jsou četné zvětrávací produkty, kterými mohou být minerály, úlomky hornin, ionty a plyny. Má povahu fyzikálních nebo chemických procesů, které mohou probíhat za spoluúčasti živých organismů. Zvětrávání může v průběhu času (často velmi rychle, stačí se podívat na stav řady městských fasád), vést k rozpadu hornin a následné erozi, které vede k celkovému přetvoření tváře krajiny.


Druhy zvětrávání podle příčin

Rozlištujeme 3 základní druhy zvětrávání:


Zde se jednoznačně setkáváme s chemickým zvětráváním. Chemické zvětrávání je proces, při kterém se mění minerální a chemické složení hornin. Intenzita těchto pochodů je závislá především na klimatických podmínkách, zejména na množství srážek a teplotě. Značný podíl na chemickém zvětrávání má voda, obsahující rozpuštěné organické i anorganické látky. Účinnost pochodů bývá zvyšována také předcházejícím fyzikálním navětráním dané horniny. Základní formy chemického zvětrávání představují chemické procesy: rozpouštění, hydrolýza, oxidace, hydratace a karbonatizace. Na chemickém zvětrávání mají svůj podíl také rostliny a živočichové. Z rostlin přispívají zejména lišejníky, mechy a vyšší rostliny svými kořeny. Velký význam mají také bakterie. Z živočichů mají větší význam vrtavé houby a mlži, kteří svými výměšky naleptávají pobřežní skály.

Zvětrávání hornin je neustále probíhající proces, který je značně závislý na klimatických poměrech oblasti, vlastnostech matečných hornin, tvaru georeliéfu a stavu rostlinného pokryvu povrchu.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Vysvětlete vlastními slovy, co způsobilo vznik tří samostatných skalních věží.

2) Jaká je podle Vás odstup mezi skalními věžemi (v metrech)?

3) Odhadněte sklon svahu v místě, kde se nachází skalní věže.

4) Úkol: Vytvořte fotografii sebe se skalním útvarem Tři panny (z výchozích souřadnic) tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Web: Ochrana přírody.cz
Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy

Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2015

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)