Skip to Content

<

Odkaz vpisany do kamena

A cache by jano Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/15/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SK: Táto earthcache ťa privedie na vrch Butkov do areálu pútnického miesta s krížovou cestou. Do kameňolomu je vstup zakázaný. Prístup je možný z uvedeného parkingu.

EN: This earthcache brings you to the top of Butkov into the site of the pilgrimage site with a Calvary. The entrance to the quarry is disabled. Access is possible from parking.

SK: Človek už oddávna zaznamenával dôležité veci a udalosti do kameňa, aby jeho odkaz prežil stáročia. Toto písanie do kameňa sa však v prírode deje od začiatku a my dnes môžeme čítať v tejto bohato popísanej knihe. Pozývam ťa na malú prechádzku na vrch Butkov. Geológovia sa tu chodia prehrabávať a čítať dávnu geologickú históriu Slovenska. Tento vrch volajú príznačne - „kamenný archív“. Tu sa začali dejiny zapisovať do kameňa už pred 200 miliónmi rokov. Celkom bohaté zápisky. Možno to bude znieť čudne, ale najlepšie sa tu písalo pod vodou. Áno, bolo tu more.

Možno sa pýtaš, akým „písmom“ sú tieto odkazy napísané. Je to rôzne. Od maličkých „písmen“, ktoré vidia len odborníci (aj to len v mikroskope) až po celkom veľké „písmena“, ktoré vidíme aj my, neodborníci. Tieto zápisky nám hovoria o tom, čo a kedy sa tu dialo. Jednoducho hovoríme o skamenelinách. K najmenšiemu „písmu“ patrí napríklad nanoplanktón. Mikroskopické organizmy s kalcitovým telom, ktoré po odumretí sa uložia na „zaslúžený odpočinok“. Takto tvorili veľmi bohaté záznamy a tvoria ich až dodnes. Nanoplanktón má dobrú vytrvalosť. Vďaka nemu vieme určiť vek horniny s presnosťou 1-4 miliónov rokov. Celkom dobrá presnosť, že? K malému „písmu“ patria ešte bičíkovce, dierkavce, tintinidy a rôzne iné. Oni nám prezradia aj to, aká tu bola teplota vody. Je to užitočný údaj, najmä kvôli kúpaniu. K väčším „písmenám“ patria napr. krinoidy a ježovky s veľkosťou od jedného centimetra. Zriedkavo tu narazíme aj na niekoľko centimetrové „písmo“ – žraločie zuby.

Nás ale bude zaujímať ešte iné „písmo“ – skameneliny živočíchov, ktoré tu žili dlho, rýchlo sa rozbehli po celom morskom svete (aj keď v mori sa behať veľmi nedá). Či už prežili alebo nie (častokrát kvôli drobným zmenám prostredia), zanechali po sebe stopu, ktorá vedcom významne pomáha určiť časy (stratigrafické datovanie). Vďaka nim existuje medzinárodne uznávaná a platná škála na určenie veku horniny. A máme ich aj na Butkove.

A teraz sa vyberieme do terénu. Pozri si atribút „special tools“, ale nie je to lupa ani mikroskop.

Úlohy:

1. O akom geologickom období hovoríme?

2. Prezri si horniny, z ktorých sú vytvorené podklady krížovej cesty. Aká je to hornina? Opíš jej farebnosť a čo spôsobuje jej zafarbanie.

3. Na prvom zastavení krížovej cesty (na podkladovom kameni) je možné voľným okom vidieť skameneliny. O aký druh živočícha ide?

4. Spočítaj koľko odtlačkov týchto skamenelín tu možno vidieť voľným okom a odmeraj veľkosť najväčšej skameneliny.

5. Na dvanástom zastavení si prezri podkladový kameň. Sú tam skameneliny toho istého živočícha?

6. Tu nájdi najmenšiu skamenelinu a odmeraj jej veľkosť.

7. Dobrovoľne: foto z výletu (nezverejňuj, prosím, detailné foto)

EN: Human has already memorized important things and events in the stone so that his message can survive centuries. But this writing in stone has been going on in nature since the beginning, and we can read today in this richly described book. I invite you for a little walk to Butkov Hill. Geologists are here to dig and read the ancient geological history of Slovakia. This hill is called "stone archive". History has begun to write history for 200 million years ago. Totally rich writings. Maybe it sounds strange, but it's best written underwater. Yes, there was a sea.

You may ask what "these letters" are written in. It is different. From tiny "letters" that only experts see (even in the microscope) to the big "letters" that we see, non-experts. These scriptures tell us what and when it was done. We are simply talking about fossils. The smallest "font" includes, for example, nanoplankton. Microscopic organisms with calcite body, which after death will be deposited on "deserved rest". So they made very rich records and make them up to this day. Nanoplankton has good endurance. Thanks to it, we can determine the age of the rock with an accuracy of 1-4 million years. Overall good accuracy, right? The small "font" also includes whips, cloves, tintinides, and many others. They tell us what the water temperature was. This is useful, especially for bathing. Larger "letters" include, for example, quinoids and one-centimeter-long urinals. We rarely come across a few centimeters of "font" - shark teeth.

But we will be interested in another "font" - the fossils of animals that have lived here for a long time, have begun to run all over the sea world (although it is not possible to run at sea). Whether or not they survived (often because of minor changes in the environment), they left behind a footprint that significantly helps scientists determine the times (stratigraphic dating). Thanks to them, there is an internationally recognized and valid scale to determine the age of the rock. And we have them on Butkov. And now we are going to the field.

Look at the attribute "special tools", but it's not a magnifying glass or a microscope.

Tasks:

1. What geological period are we talking about?

2. Explore the rocks from which the Calvary´s background is created. What is the rock? Describe its color and what makes it stained.

3. At the first stop of the Calvary (on the base stone) it is possible to see the fossils with the naked eye. What kind of animal is it?

4. Count how many imprints of these fossils can be seen here by the naked eye and measuring the size of the largest fossil.

5. Look at the backgroung stone at the twelfth stop. Are the fossils of the same animal there?

6. Find the smallest fossil and find its size.

7. Voluntarily: photo of the trip (please do not post a detailed photo)
Info čerpané z knihy: Vrch Butkov, Jozef Michalík a kolektív

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.