Skip to content

<

Národní kulturní památka Hejnice

A cache by Sug@r Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/01/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Národní kulturní památka Hejnice

Seznam národních kulturních památek v Libereckém kraji se rozrostl o poutní areál kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Ministerstvo kultury České republiky ho zařadilo na seznam národního kulturního bohatství a vyhlásilo ho jako historickou památku. Jedná se o výjimečnou stavbu s nevyčíslitelnou kulturní a duchovní hodnotou.

A tak se ke dni 31.1.2018 stal areál kostela s ambitem, soškou Mater Formosa a prostranstvím před kostelem národní kulturní památkou, s výjimkou bývalého objektu františkánského kláštera, kde se nyní nachází Mezinárodní centrum duchovní obnovy, zde totiž proběhla po roce 2000 z pohledu památkové péče problematická razantní přestavba.

Toto ustanovení nabylo právní moci 1.7.2018

Lednové prohlášení kostela za národní kulturní památku přišlo v sobotu 17. února 2018 při mši svaté oslavit více jak dvě stě poutníků. V liturgickém průvodu byla do kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích vnesena sedm set let stará soška Panny Marie Hejnické, neboli Mater Formosa, jak je v latině nazývána. Liturgii vedl hejnický farář P. Pavel Andrš, který ve svém kázání připomněl slavná, smutná i temná období historie hejnického kostela a kláštera.


Na podvečerní mši navázala v Klášteře Hejnice přednáška libereckého historika a pedagoga technické univerzity dr. Milana Svobody. Téma Panna Marie sličná a pomáhající aneb Zázračná uzdravení v Hejnicích přilákalo do auly kláštera na 150 posluchačů, což byl dvojnásobek kapacity přednáškového sálu. Hodinové vyprávění za přítomnosti originálu hejnické madony – Mater Formosy – i možnost si sošku prohlédnout, ocenili všichni příchozí ať z blízkého či dalekého okolí.Hejnice jsou spojené se zázrakem

Hejnice jsou známé jako poutní místo spojené s legendou o nalezení zázračné sošky Panny Marie s Ježíškem, která měla moc uzdravovat nemocné.

V nedaleké vesničce Lužec bydlel se svou nemocnou ženou a dítětem řemeslník sítař a řešetář. Chodíval přes hejnické lesy za prací a odpočíval pod voňavou lípou. Jednoho dne v roce 1159 pod lípou usnul a zdál se mu podivný sen, ve kterém mu andělé řekli, že se má na toto místo vrátit s obrázkem Matky Boží, aby každý, kdo v budoucnu půjde kolem, se mohl zastavit a mít účast na milosti. Jemu se pak za odměnu uzdraví žena i dítě. Řemeslník svůj sen vyplnil. Následné zázračné uzdravení sítařovy ženy a dítěte nezůstalo samozřejmě utajeno. Vzniklo zde poutní místo.

Aby se zde mohla sloužit mše pro poutníky, rozhodli se místní lípu pokácet, na její pařez postavili madonku a nad ní roku 1211 postavili dřevěnou kapličku. Ani to pro množství poutníků nestačilo a roku 1252 byla postavena kaple kamenná s gotickým klenutím, která je v bazilice k vidění dodnes. Stavitelé vyznačili letopočet na klenbě a tak se zmínka o Hejnicích uchovala až do současnosti.

Podle plánů přestavby ze 17. století lze však nejstarší části datovat do poslední čtvrtiny 14. století. Do stejné doby je datována i milostná soška Mater Formosa (tj. soška Panny Marie s Ježíškem. Vzhledem k tomu, že se zcela netypicky pro dobu svého vzniku usmívá, byla pojmenována Sličná Matka, neboli Mater Formosa).

Když věhlas Hejnic jako poutního místa stále rostl a počet poutníků nadále vzrůstal, byl koncem 17. století ke kostelu přistavěn ještě františkánský klášter, který byl po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2001 otevřen jako Mezinárodní centrum duchovní obnovy.


Historie chrámu

První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1408. Hejnice jsou zmiňovány již v urbáři frýdlantského panství z konce 14. století. K první barokní přestavbě došlo po třicetileté válce, kdy byl vystaven ambit (1679, Abraham Leuthner) a františkánský klášter (1692–1696, Marco Antonio Canevalle). O rozvoj poutního místa se zasloužil především hraběcí rod Gallasů, který nechal vybudovat v kostele svou rodinnou hrobku. Rozsáhlá barokní přestavba poutního kostela se uskutečnila v první polovině 18. století, Provedl ji Tomáš Haffenecker podle návrhu významného architekta Johanna Bernharda Fischera z Erlachu.

Roku 1558 koupil frýdlantské panství rod Redernů. Protože nebyli katolíky, ale protestanty, kostel v Hejnicích záhy uzavřeli. Nepomáhaly ani četné protesty lidí z Hejnic a okolí. Kateřina z Redernu dokonce v roce 1609 uloupila a odvezla celý hejnický kostelní majetek i se soškou Panny Marie v roce 1609 na svůj liberecký zámek. Ten však lehl 2. května 1615 popelem. Jako zázrakem však nebyla milostná hejnická soška zničena.

Roku 1622 koupil frýdlantské panství vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Díky jemu se do celého panství vrátilo katolictví a brána hejnického kostela se opět otevřela procesím poutníků. 1634 byl vévoda zavražděn a jeho manželka Isabela darovala hejnickému kostelu jeho gotický křídlový polní oltář z roku 1500, který dnes stojí na původním místě zjevení Panny Marie (levá boční kaple). Uvnitř oltáře je údajně dodnes zabudovaný pařez po původní lípě.

V roce 1636 přichází na Frýdlantsko rod Gallasů. Právě za jejich panování dosáhl věhlas poutního kostela svého vrcholu. Podle místní kroniky v letech 1699 až 1725 dorazilo do Hejnic přes milion poutníků. Bylo potřeba kostel zvětšit. 1. července 1725 se uskutečnilo vysvěcení kostela v podobě, jakou známe dnes. Také se rozhodli zastřešit obvod kostela ambity, které by poutníkům poskytly přístřeší a klid pro odpočinek po cestě. Ty kolem gotického kostela zbudoval v roce 1676 A. Leutner. Ambity slouží dodnes jako křížová cesta, jsou zde krásné dřevěné zpovědnice a malé kaple věnované patronům.

Věřících neustále přibývalo, a proto hrabě se svou ženou povolal do Hejnic řádové bratry františkány, aby sloužili poutníkům po duchovní i hmotné stránce. František Ferdinand Gallas se v zakládací listině ze dne 20. února 1691 zaručuje postavit klášter. Autorem projektu a stavitelem byl pražský architekt italského původu Marcus Antonius Canevalle.


V roce 1698 byla pod dohledem Jana Václava Gallase postavena pod místem zjevení třídílná hrobka.

Ale za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. zase nastává propad, všechny stříbrné bohuslužebné nádoby se musely odevzdat do Vídně. Chrám začal chátrat. Nezajímal už ani zloděje, protože v něm nezůstalo nic cenného. Od roku 1810 už kostel přestal být napadán, neboť v něm nezůstalo nic cenného. Kostel byl zpustošen a chátral. S opravami začal až představený kláštera P. Denemark v roce 1900 . Opravu tehdy hradil hrabě Clam-Gallas. Celá oprava stála 200.000 korun. Strop byl vymalován v letech 1904 - 1906 Andreasem Grollem. V hlavní kupoli jsou tři výjevy – Nanebevzetí Panny Marie, Ježíšovo ukřižování a Andělé nesoucí Svatý kříž.

Od května 1914 zvonily ve zvonicích dva nové zvony, ale ty byly záhy sňaty a použity na výrobu zbraní pro 1. světovou válku. V roce 1924 byly sice zavěšeny nové zvony, avšak druhý pár zvonů potkal stejný osud a zvony byly v roce 1944 opět použity na výrobu zbraní pro 2. světovou válku.

V roce 1936 u příležitosti výročí 725 let trvání hejnického poutního místa byl kostel slavnostně povýšen na baziliku minor. Ovšem proces povýšení kostela na baziliku minor nebyl ještě dokončen, zůstal před vypuknutím II. světové války na úrovni diplomatického protokolu. Je zřejmě nejstarším mariánským poutním místem v litoměřické diecézi..

Poslední mužský potomek František Clam-Gallas zemřel roku 1930. Poslední majitelkou frýdlantského zámku byla Clotilda Clam-Gallasová, která v dubnu 1945 odjíždí do Vídně, kde v roce 1982 umírá.

Po 2. světové válce

Po roce 1948 se začaly léty ustálené poměry měnit a vše vyvrcholilo v únoru 1950, kdy došlo k vyhnání mnichů z kláštera. V tomto roce je klášter a kostel obsazen Státní tajnou bezpečností a františkáni zatčeni a odvezeni. Z kláštera se stává tábor pro představené řeholních společností pod dozorem StB. Za své tehdy vzala například část jedinečné klášterní knihovny. Během 50. a 60. let sloužil jako ubytovací zařízení pro řeholní sestry, které odtud odcházely pracovat do místní porcelánky a textilky. Později je klášter využíván jako školní jídelna, družina a zahrada. Otevřením nové školy roku 1977 zůstává klášter opuštěn. Z kláštera se stala ruina a do kostela samotného zatékalo. Klášterní zahrada je v 80. letech nesmyslně protnuta silnicí a některé vzácné stromy a keře jsou vymýceny. V 70. a 80. letech klášter a kostel již velmi chátrají.


Záchrana

Záchrana přišla po roce 1990. V roce 1997 se podařilo získat prostředky z programu Phare na opravu celého kláštera s interiérem a zahradou. Nový hejnický duchovní správce Miloš Raban nechal opravit celý polorozpadlý klášter a vybudoval v něm Mezinárodní centrum duchovní obnovy. Chrám se dočkal nového vymalování, fasády a dalších oprav.

Chrám je k jihu obrácená barokní stavba s dvojicí věží v průčelí. Má půdorys kříže s postranními kaplemi, pravé příčné rameno kříže je tvořeno zbytky původního gotického kostela. Stavba měří 50 metrů na délku, 37 na šířku a její výška činí 35 metrů (do kupole).

Uvnitř baziliky interiéru dominuje hlavní oltář, iluzivní portálová malba s klasicistními detaily od Josefa Kramolína z Bohosudova z r. 1787, boční oltáře byly věnovány městy Budyšín, Lubije (Löbau), Žitava a Zhořelec a Lubáň. Dále se zde nachází trojdílná rodinná hrobka gallaských pánů. Na hlavním oltáři pak můžeme spatřit sošku ochranitelky Mater Formosy ze 14. století. Před chrámem symbolicky obklopeným korunami lip stojí také několik barokních plastik a mariánský sloup z roku 1695. V místě najdeme i cenné umělecké sochy z období baroka – sochy Sv. Václava, Sv. Jana Nepomuckého a boží muka. V chrámu je navíc umístěna expozice Hejnického Betlému z 18. století, jehož tvůrce je neznámý. Prokazatelně se však jednalo o místního umělce, protože Betlém zachycuje výjevy ze života františkánů a zobrazuje okolí Hejnic. Kromě historických cenností nevyčíslitelné hodnoty si můžete v bazilice v letní sezoně nepravidelně o sobotách vychutnat koncerty vážné hudby.


O keši

Keška je umístěna v infocentru v bývalém klášteře. Jeho otevírací doba je denně 8.00 – 19.00 hodin. Je přednostně zaměřené na návštěvníky chrámu a Mezinárodního centra duchovní obnovy. Respektujte to. A může se vám stát, že bude výjimečně zavřené (všude se potýkají s nedostatkem pracovních sil nebo s návalem turistů, které musí provádět po areálu, ubytovat,…)

Prosím, nedomáhejte se vydání kešky za každou cenu. Slíbila jsem, že to s vámi domluvím…

To, že počkáte nebo přijdete jindy je jen malá daň za to, že nebudete hledat tic-tac krabičku pod kamenem (ve finále byste měli být odměněni). Děkuji.

Listina je součástí keše, prosím neodnášet. Pěkný lov – užijte si to.


National Cultural Monument Hejnice

The pilgrimage site of the Church of the Visitation of the Virgin Mary in Hejnice has extended the list of national cultural monuments in the Liberec region. The Ministry of Culture of the Czech Republic included it in the list of national cultural heritage and declared it a historical monument. It is an exceptional building with an incomparable cultural and spiritual value.

On 31 January 2018, the site of the church with an ambush, with the statue of Mater Formosa, and the front area became a national cultural monument, except the former Franciscan monastery building, where the International Center of Spiritual Restoration is located, but after 2000 there has been realised a problematic massive reconstruction.

This legal issue came into force on 1.7.2018

The Holy Mass was held on Saturday, February 17, 2018 to celebrate the January declaration of the church for the national cultural monument and more than two hundred pilgrims came to share this event. In the liturgical procession, the seven-hundred-year-old statue of Our Lady of Heaven, called Mater Formosa, was brought into the church of the Visitation of the Virgin Mary in Hejnice.

The early evening Mass was followed by a lecture led by Mr. Milan Svoboda from Liberec, a historian and professor at the Technical University. The theme of Our Lady of the Virgin Mary and helping, or the Miraculous healing in Hejnice, attracted 150 attendees, which was twice the capacity of the lecture hall. An hourly narrative in the presence of the original Hejnice Lady of Heaven - Mater Formosa - even the opportunity to view the statue, was appreciated by all visitors from near or far surroundings.


Hejnice Are Connected With A Miracle

Hejnice are known as the pilgrimage site associated with the legend of the miraculous statuettes of the Virgin Mary with Jesus, which had the power to heal the sick. An ancient story tells that the statue was found under a lime tree. In order to serve the masses for the pilgrims, it was decided to cut down the tree and the statuette was placed on the trunk and in 1211 a wooden chapel was built there. This was not sufficient for the number of pilgrims and in 1252 a stone Gothic chapel was built. However, according to plans of the reconstruction from the 17th century, the oldest parts can be dated to the last quarter of the 14th century. The statuette of Mater Formosa (the statue of the Virgin Mary and the Jesus) is dated to the same time, The statue has, due to a historical context, a very untypical smile in its face, therefore it was called beautiful Mother - Mother Formosa.

When Hejnice's fame grew steadily and the number of pilgrims continued to rise, a Franciscan monastery was built by to the church at the end of the 17th century and after extensive reconstruction in 2001was opened as an International Center for Spiritual Restoration.

History Of The Temple

The first written note about the church dates back to 1408. The first baroque rebuilding was realised after the Thirty Years' War, when the ambits (1679, Abraham Leuthner) and the Franciscan monastery (1692-1696, Marco Antonio Canevalle) were built. The development of the pilgrimage site was mainly due to the Count of Gallas, who had built his family tomb in the church. The extensive Baroque rebuilding of the pilgrimage church took place in the first half of the 18th century. It was made by Tomáš Haffenecker, based on the design of the famous architect Johann Bernhard Fischer of Erlach.

In 1558 Frýdlant estate was bought by the Redern family. They were Protestants, they closed the church. Catherine of Redern even robbed 1609 and carried away all the church property of the stonemason and the statue of the Virgin Mary in 1609 to her castle in Liberec. It burnt on the 2nd of May 1615. But as a miracle, the Holy statuette was not destroyed.

In 1622, Frýdlant estate was bought by commander Albrecht of Wallenstein. Thanks to him, Catholicism was returned to the entire domain, and the gate of the Hejnice church was reopened by the processions of the pilgrims. In 1634, the Duke was murdered, and his wife, Isabel, donated a gothic winged altar from 1500, which is today at the original site of revelation (the left side chapel), to the bell tower. Inside the altar is allegedly a built-in stump, relict after the original linden.

In 1636, the Gallas family came to Frýdlant. It was during their reign that the church was enlarged. On July 1, 1725, the church was consecrated in the form we know today. They also decided to cover the perimeter of the church of the cloister, which would give the pilgrims shelter and tranquillity to rest on the road. In 1691, the Franciscan monastery was built to serve the pilgrims both spiritually and materially. Marcus Antonius Canevalle.Became the project designer and builder In 1698 an ancestral tomb was built under the supervision of Jan Vaclav Gallas.

However in the time of reign of Maria Theresa and her son Joseph II. a regress has started. The temple began to deteriorate. Abbot P. Denemark in 1900 began to reconstruct the monastery. The repair was then paid by Count Clam-Gallas and the total was 200,000 crowns. The ceiling was painted in 1904 - 1906 by Andreas Groll.

Since May 1914, two new bells have been ringing in the bell tower, but they were soon taken down and melted for weapons for the First World War. In 1924 new bells were hung, but they were again used in 1944 for weapons for World War II.

In 1936, on the occasion of the anniversary of the 725 years of the pilgrimage tradition of the place, the church was solemnly promoted to the basilica minor. However, the process of promoting the church on the basilica minor was not yet completed, it remained before the outbreak of II. world war at the level of the diplomatic protocol. It is probably the oldest Marian pilgrimage site in the diocese Litoměřice.

After World War II

After 1948 the situation started to change, this culminated in February 1950, when the monks were expelled from the monastery. In this year, the monastery and church were occupied by the State Secret Security and the Franciscan arrested and taken away. A part of a unique monastery library was destroyed. Later, the monastery was used as a school canteen, a school club and a garden. Since 1977 the monastery remains abandoned. The roof was leaking.

Rescue

The rescue came after 1990. In 1997, funds from the Phare program were used to repair the entire monastery with the interior and the garden. The new pastor Milos Raban has repaired the entire half-ruined monastery and built the International Center of Spiritual Restoration there. The temple was redecorated, faced and repaired.

The temple is a Baroque building facing south. It has a cross plan with side chapels, the right cross of the cross is made up of remnants of the original Gothic church. The construction measures 50 meters in length, 37 in width and its height is 35 meters (in the dome).

Inside the basilica on the main altar we can see the statue of Mater Formosa Protecting of the 14th century. In front of the temple, symbolically surrounded by crowns, there are also several Baroque sculptures and a Marian column from 1695. We also find valuable artistic sculptures from the Baroque period - the statue of St. Václav, Sv. John of Nepomuk and God's torture. In addition, there is an exposition of Hejnice Bethlehem from the 18th century, the creator of which is unknown. In addition to the historical values of countless values, you can enjoy classical music concerts in the basilica on summer Saturdays.

Geo Caches

Cache is located in the infocentrum in the former monastery. Opening hours are daily from 8.00 am to 7.00 pm. Please respect that it is primarily aimed at visitors to the Temple and the International Center of Spiritual Restoration. The monument may be exceptionally closed (due to a shortage of workforce or another engagement with other tourists…)

Please do not worry about the issue of the cache at all costs. I promised to talk to you ...

Waiting or coming at other times is just a small tax for not looking for a tic-tac box under the stone (you should be rewarded in the final). Thank you.

The document is part of the cache, please do not take it. Nice hunting - enjoy it.Nationales Kulturdenkmal Hejnice

Die Liste der nationalen Kulturdenkmäler in der Region Liberec ist über den Wallfahrtsort der Mariä Heimsuchung Kirche in Hejnice gewachsen. Das Kulturministerium der Tschechischen Republik hat es in die Liste des nationalen Kulturerbes aufgenommen und es zu einem historischen Denkmal erklärt. Es ist ein außergewöhnliches Gebäude mit einem unquantifizierbaren kulturellen und spirituellen Wert.

Und so das Datum 31. Januar 2018 wurde der Bereich mit dem Kreuzgang der Kirche, die Statue von Mater Formosa und die Halle vor der Kirche ein nationales Denkmal, mit Ausnahme des Gebäudes des ehemaligen Franziskanerklosters. Aus Sicht der Denkmalpflege kam es nach 2000 zu einem problematischen Wiederaufbau, in dem sich heute das Internationale Zentrum für Geistige Restaurierung befindet.

Diese Bestimmung trat am 1.7.2018 in Kraft.

Die Januar-Erklärung der Kirche für das nationale Kulturdenkmal kam, um mehr als zweihundert Pilger am Samstag, den 17. Februar 2018 an der Heiligen Messe zu feiern. In der liturgischen Prozession in der Kirche der Heimsuchung in Hejnice eingeführt 700 Jahre alte Statue der Jungfrau Maria Hejnická oder Mater Formosa wie in Latein genannt.

Am Abend des Hejnice-Klosters, Vortrag von Liberec Historiker und Professor an der Technischen Universität, Milan Svoboda. Thema Virgin schöne und wunderbare Heilung oder in Hejnice Unterstützung angezogen in die Halle des Klosters für 150 Personen, das war das Doppelte der Kapazität des Hörsaals. Eine stündliche Erzählung in Anwesenheit der ursprünglichen Madonna - Mater Formosy - sogar die Möglichkeit, die Statue zu sehen, schätzen alle eingehenden aus naher oder ferner Umgebung.

Hejnice sind mit Wundern verbunden

Hejnice ist bekannt als der Wallfahrtsort, der mit der Legende der Wunderstatuetten der Jungfrau Maria mit Jesus verbunden ist, die die Macht hatten, Kranke zu heilen.

Um den Massen für die Pilger zu dienen, beschlossen sie, die lokale Linde neu zu streichen, bauten einen Madon auf seinem Stumpf und errichteten 1211 eine hölzerne Kapelle darüber. Dies war nicht genug für die Anzahl der Pilger und im Jahr 1252 wurde eine steinerne gotische Kapelle gebaut. Nach Plänen für den Wiederaufbau im 17. Jahrhundert können die ältesten Teile jedoch auf das letzte Viertel des 14. Jahrhunderts datiert werden. Durch Gleichzeitig sollen die Termine und die Statue Mater Formosa (das heißt Statuette Jungfrau Maria und Jesus. Da die untypisch für seine Zeit ein Lächeln war schön Mutter oder Mater Formosa genannt).

Wenn Hejnic Ruhm als Pilgerstätten weiter wachsen und die Zahl der Pilger weiter wachsen, das Ende des 17. Jahrhunderts, die Kirche noch zu Franziskanerkloster gebaut, die nach umfangreichen Renovierungsarbeiten im Jahr 2001 als das Internationale Zentrum für geistliche Erneuerung eröffnet.

Geschichte des Tempels

Die erste schriftliche Erwähnung der Kirche stammt aus 1408. Der ersten barocken Wiederaufbau nach dem Dreißigjährigen Krieg, als er in das Kloster (1679, Abraham Leuthner) und das Franziskanerkloster (1692-1696, Marco Antonio Canevalle) ausgesetzt war. Die Entwicklung des Wallfahrtsortes war vor allem dem Grafen von Gallas zu verdanken, der in der Kirche sein Familiengrab errichtet hatte. Umfangreiche Umbau barocke Wallfahrtskirche in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nahm, es Thomas Haffenecker vom berühmten Architekten Johann Bernhard Fischer von Erlach entworfen Geschehen.

Im Jahre 1558 wurde Frýdlant Nachlass von der Familie Redern gekauft. Sie waren Protestanten, sie schlossen die Kirche. Katharina von Redern hat 1609 sogar ausgeraubt und das gesamte Kircheneigentum des Steinmetzes und die Statue der Jungfrau Maria 1609 zu ihrer Burg in Liberec weggetragen. Es lag am 2. Mai 1615 Asche. Aber als Wunder wurde die Liebesstatuette nicht zerstört.

Im Jahr 1622 wurde Frýdlant Estate von Commander Albrecht von Waldstein gekauft. Dank ihm wurde der Katholizismus auf das ganze Gebiet zurückgegeben, und das Tor der Hennakirche wurde durch die Prozessionen der Pilger wiedereröffnet. Herzog wurde 1634 ermordet und seine Frau Isabel gespendet Hejnice Kirche gotischen Flügelaltar aus dem Gebiet im Jahr 1500, die jetzt an der Stelle der Erscheinung steht (linke Seite Kapelle). Im Inneren des Altars befindet sich angeblich ein eingebauter Stumpf entlang der ursprünglichen Linde.


Im Jahr 1636 kam die Familie Gallas nach Frýdlant. Während ihrer Herrschaft wurde die Kirche vergrößert. Am 1. Juli 1725 wurde die Kirche in der Form geweiht, die wir heute kennen. Sie beschlossen auch, die Umfassungsmauer der Kreuzgangkirche zu bedecken, die den Pilgern Schutz und Ruhe auf der Straße bieten würde. Im Jahr 1691 wurde das Franziskanerkloster gebaut, um den Pilgern sowohl geistig als auch materiell zu dienen. Projektdesigner und Baumeister Marcus Antonius Canevalle.

Im Jahr 1698 wurde unter der Aufsicht von Jan Vaclav Gallas ein Ahnengrab gebaut.

Aber unter der Herrschaft von Maria Theresia und ihrem Sohn Joseph II. Es gibt einen Sturz. Der Tempel begann sich zu verschlechtern. Die Reparaturen begannen im Jahr 1900 in das Kloster von P. Denmark eingeführt zu werden. Die Reparatur wurde dann von Graf Clam-Gallas bezahlt. Die ganze Reparatur kostete 200.000 Kronen. Die Decke wurde 1904 - 1906 von Andreas Groll bemalt.

Seit Mai 1914 läuten zwei neue Glocken. Die Glocken, aber sie wurden bald genommen und verwendet, um Waffen für den Ersten Weltkrieg zu machen. 1924 wurden neue Glocken aufgehängt, die aber 1944 wieder für den Zweiten Weltkrieg verwendet wurden.

Im Jahr 1936 wurde der Jahrestag von 725 Jahren Hejnice Wallfahrtsort Kirche Basilika minor erhoben. Allerdings war der Prozess der Förderung der Kirche auf der Basilika Minor noch nicht abgeschlossen, es blieb vor dem Ausbruch von II. Weltkrieg auf der Ebene des diplomatischen Protokolls. Es ist wahrscheinlich der älteste Marienwallfahrtsort in der Litoměřic Diözese.

Der letzte männliche Nachkomme Franz Clam-Gallas in 1930. Der letzte Besitzer des Schlosses Frýdlant gestorben war Clotilda Clam-Gallas, der im April 1945 nach Wien ging, wo er 1982 starb.Nach dem Zweiten Weltkrieg

Nach 1948 begannen sich die stabilen Verhältnisse zu verändern und kulminierten im Februar 1950, als die Mönche aus dem Kloster vertrieben wurden. In diesem Jahr werden das Kloster und die Kirche vom Staatlichen Geheimdienst besetzt und der Franziskaner verhaftet und weggebracht. Zum Beispiel nahm sie an einer einzigartigen Klosterbibliothek teil. Später wird das Kloster als Schulkantine und Garten genutzt. Seit 1977 bleibt das Kloster verlassen. Das Kloster wurde zur Ruine und floss in die Kirche selbst.

Rettung

Die Rettung kam nach 1990. Im Jahr 1997 wurden Gelder aus dem Phare-Programm repariert, um das gesamte Kloster mit dem Inneren und dem Garten zu reparieren. Der neue Hejnice geistiger Supervisor Miloš Raban hatte all verfallenes Kloster zu reparieren und gebaut in ihm Internationales Zentrum der geistlichen Erneuerung auf. Der Tempel wurde neu dekoriert, konfrontiert und repariert.


Der Tempel ist ein barockes Gebäude nach Süden. Es hat einen Kreuzplan mit Seitenkapellen, das rechte Kreuzkreuz besteht aus Resten der ursprünglichen gotischen Kirche. Die Konstruktion misst 50 Meter Länge, 37 Breite und ist 35 Meter hoch (in der Kuppel).

In der Basilika auf dem Hauptaltar können wir die Statue des Beschützers der Mater Formosa aus dem 14. Jahrhundert sehen. Vor dem Tempel symbolisch durch Linden umgaben Kronen mehr barocken Skulpturen und Mariensäule aus dem Jahr 1695. Die Website auch stehen kann wertvolle Kunst Skulpturen aus der Barockzeit finden - die Statue von St. Václav, Sv. Johannes von Nepomuk und Gottes Folter. Darüber hinaus gibt es eine Exposition von Hejnice Bethlehem aus dem 18. Jahrhundert, deren Schöpfer unbekannt ist. Neben den historischen Werten unzähliger Werte können Sie in der Sommersaison unregelmäßig samstags klassische Musikkonzerte in der Basilika genießen.Caches

Keška befindet sich im Infozentrum des ehemaligen Klosters. Die Öffnungszeiten sind täglich von 8.00 bis 19.00 Uhr. Es richtet sich vor allem an Besucher des Tempels und des Internationalen Zentrums für Geistige Wiederherstellung. Respektiere es.

Und Sie können ausnahmsweise geschlossen sein (überall dort, wo sie mit einem Mangel an Arbeitskräften oder Touristen konfrontiert sind, die sie in der Umgebung tun müssen, um Platz zu schaffen ...)

Bitte mach dir keine Sorgen um das Problem des Caches um jeden Preis. Ich habe versprochen, mit dir zu reden...

Das wartet oder verliert manchmal ist nur eine kleine Steuer auf es, Sie sehen nicht für kleine Box unter einem Felsen (am Ende sollten Sie belohnt werden). Danke.

Das Dokument ist Teil des Cache, bitte nehmen Sie es nicht. Schöne Jagd - genießen Sie es.

Narodowy zabytek kultury Hejnice

Lista narodowych zabytków kultury w regionie libereckim rozrosła się na miejscu pielgrzymkowym kościoła Nawiedzenia Marii Panny w Hejnicach. Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej umieściło go na liście narodowego dziedzictwa kulturowego i uznało za zabytek historyczny. Jest to wyjątkowy budynek o niekwantyfikowalnej wartości kulturalnej i duchowej.


A więc data 31 stycznia 2018 stał się obszar z krużganków kościoła, posąg Mater Formosa i hali przed kościołem pomnik narodowy, z wyjątkiem budynku dawnego klasztoru franciszkańskiego. Z punktu widzenia opieki nad zabytkami doszło do problematycznej przebudowy po 2000 r., gdzie znajduje się obecnie Międzynarodowe Centrum Odnowy Duchowej.


Niniejszy przepis wszedł w życie z dniem 1.7.2018

W styczniową deklarację kościoła na temat narodowego pomnika kultury świętowano ponad dwustu pielgrzymów w sobotę 17 lutego 2018 r. podczas Mszy św. w procesji liturgicznej posąg Matki Boskiej Niebios, czyli Mater Formosa, został wezwany do kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Hejnicach.

Wieczorem w klasztorze w Hejnicach wykład libereckiego historyka i profesora Politechniki, Milana Svobody. Temat Matki Boskiej Panny Marii i pomoc lub Cudowne uzdrowienie w Hejnicach przyciągnęło 150 gości do audytorium, które było dwukrotnie większe niż sala wykładowa. Godzina narracji w obecności oryginalnej madony - Mater Formosy - nawet możliwość obejrzenia posągu, docenią wszystkie przybywające z bliskiej lub dalekiej okolicy.

Hejnice są połączone z cudami

Hejnice są znane jako miejsce pielgrzymek związane z legendą o cudownych statuetkach Matki Boskiej z Jezusem, które miały moc uzdrawiania chorych. Aby służyć rzeszom pielgrzymów, postanowili odmalować miejscowe wapno, zbudowali madona na pniu i zbudowali drewnianą kaplicę nad nim w 1211 roku. Nie było to wystarczające dla liczby pielgrzymów, aw 1252 roku zbudowano kamienną gotycką kaplicę. Jednak zgodnie z planami rekonstrukcji z XVII wieku, najstarsze części można datować na ostatnią ćw. XIV wieku. W tym samym czasie, terminy i rzeźba Mater Formosa (tj posążek Matki Boskiej i Jezusa. Ponieważ nietypowo dla swoich uśmiechów czasowych nazwano Urocza matka lub Mater Formosa).

Kiedy Hejnic sławę jako miejsc pielgrzymkowych nadal rośnie, a liczba pielgrzymów rosła, koniec 17 wieku, kościół nadal zbudowany do klasztoru franciszkanów, który po gruntownym remoncie otwarto w 2001 roku jako Międzynarodowe Centrum Odnowy Duchowej.

Historia świątyni

Pierwsza pisemna wzmianka o kościele z 1408 Pierwszy Baroque odbudowy po wojnie trzydziestoletniej, kiedy został wystawiony do klasztoru (1679), Abraham Leuthner i klasztor Franciszkanów (od 1692 do 1696, Marco Antonio Canevalle). Rozwój miejsca pielgrzymkowego był głównie zasługą hrabiego Gallasa, który zbudował swój rodzinny grób w kościele. Obszerny przebudowy barokowy kościół pielgrzymkowy odbyły się w pierwszej połowie 18 wieku, to Sporządzono Thomas Haffenecker zaprojektowanego przez słynnego architekta Johann Bernhard Fischer von Erlach.

W 1558 r. majątek Frýdlant został kupiony przez rodzinę Redernów. Byli protestantami, zamknęli kościół. Katarzyna z Redern okradła nawet 1609 r. i wywiozła całą posiadłość kościelną kamieniarza i figurę Matki Boskiej w 1609 r. do swojego zamku w Libercu. Leżał na popiół 2 maja 1615 roku. Ale jak cud, statuetka miłości nie została zniszczona.


W 1622 r. majątek Frýdlanta kupił dowódca Albrecht z Wallenstein. Dzięki niemu katolicyzm powrócił do całej domeny, a brama kościoła henny została ponownie otwarta przez procesje pielgrzymów. Duke został zamordowany w 1634 roku, a jego żona Isabel zdobyłem hejnickému Kościoła gotycki ołtarz skrzydła z pola w 1500 roku, który teraz stoi w miejscu objawienia (po lewej stronie kaplicy). Wewnątrz ołtarza jest rzekomo wbudowany kikut wzdłuż oryginalnej lipy.

W 1636 r. rodzina Gallów przybyła do Frýdlanta. To podczas ich panowania kościół został powiększony. 1 lipca 1725 r. kościół został konsekrowany w formie, jaką znamy dzisiaj. Postanowili również objąć obwód kościoła klasztornego, który dałby pielgrzymom schronienie i spokój, by mogli odpoczywać na drodze. W 1691 roku wybudowano klasztor franciszkański, który służy duchowym i materialnym pielgrzymom. Projektant i budowniczy Marcus Antonius Canevalle.

W 1698 roku pod nadzorem Jana Vaclava Gallasa wybudowano rodowy grób.

Ale za panowania Marii Teresy i jej syna Józefa II. jest upadek. Świątynia zaczęła się pogarszać. Naprawy zaczęto wprowadzać do klasztoru P. Denemark w 1900 r. Naprawa została następnie opłacona przez hrabiego Clama-Gallasa. Cała naprawa kosztuje 200 000 koron. Sufit został namalowany w latach 1904 - 1906 przez Andreasa Grolla.

Od maja 1914 r. dzwoniły dwa nowe dzwony, ale wkrótce zostały wzięte i użyte do zrobienia broni na pierwszą wojnę światową. W 1924 r. powieszono nowe dzwony, ale ponownie użyto ich w 1944 r. do produkcji broni na potrzeby II wojny światowej.


W 1936 roku, w rocznicę 725 lat Hejnice pątniczy kościół został podniesiony do bazyliki mniejszej. Jednak proces promocji kościoła na bazylice mniejszej nie został jeszcze zakończony, pozostał przed wybuchem II. wojna światowa na poziomie protokołu dyplomatycznego. Jest to prawdopodobnie najstarsze miejsce pielgrzymek maryjnych w diecezji litomerycznej.

Ostatni męski potomek Franz Clam-Gallas zmarł w 1930 roku ostatni właściciel zamku Frýdlant była Clotilda Clam-Gallas, która w kwietniu 1945 roku udała się do Wiednia, gdzie zmarła w 1982 roku.Po II wojnie światowej

Po 1948 roku zaczęto zmieniać stabilne warunki i osiągnęło kulminację w lutym 1950 roku, kiedy mnisi zostali wygnani z klasztoru. W tym roku klasztor i kościół są okupowane przez Tajne Biuro Bezpieczeństwa i Franciszkanów aresztowanych i zabranych. Na przykład wzięła udział w wyjątkowej bibliotece klasztornej. Później klasztor służy jako szkolna stołówka i ogród. Od 1977 roku klasztor pozostaje opuszczony. Klasztor stał się ruiną i wpłynął do samego kościoła.

Ratuj

Rescue nastąpił po roku 1990. W 1997 roku udało mu się pozyskać środki z programu Phare, aby naprawić całą klasztornego wnętrza i ogród. Nowy kierownik duchowy Hejnice Miloš Raban musiał naprawić wszystko zniszczony klasztor i zbudowani na nim Międzynarodowe Centrum odnowy duchowej. Świątynia została odnowiona, zwrócona i naprawiona.

Świątynia jest barokowym budynkiem od strony południowej. Ma plan krzyża z bocznymi kaplicami, prawy krzyż krzyża składa się z pozostałości pierwotnego gotyckiego kościoła. Konstrukcja ma 50 metrów długości, 37 szerokości i wysokość 35 metrów (w kopule).

Wewnątrz bazyliki na głównym ołtarzu widzimy posąg obrońcy Mater Formosa z XIV wieku. Przed świątynią symbolicznie koron otoczony lipami stoją liczne barokowe rzeźby i kolumnę maryjną od 1695 roku Na stronie można również znaleźć cenne rzeźby sztuki z okresu baroku - figura św Václava, sv. Jana Nepomucena i Boże tortury. Ponadto ekspozycja Hejnice Betlejem z XVIII wieku, której twórca jest nieznany. Oprócz bezcennych historycznych kosztowności może być w Bazylice sezonie letnim w soboty nieregularnie cieszyć się koncerty muzyki klasycznej.

Pamięć podręczna

Cache znajduje się w infocentrum w byłym klasztorze. Godziny otwarcia codziennie to od 8.00 do 19.00. Jest skierowany przede wszystkim do odwiedzających Świątynię i Międzynarodowe Centrum Duchowej Restauracji. Szanuj to. I może się okazać, że będzie wyjątkowo zamknięty (wszędzie borykają się z brakiem pracy lub przypływ turystów, które muszą być prowadzone na terenie, zakwaterowania, ...)

Proszę nie martwić się o problem pamięci podręcznej za wszelką cenę. Obiecałem z tobą porozmawiać ...

Że czekać lub stracić czasami jest to tylko mały podatek od niego, nie patrzeć na polu małe pudełko w skale (w końcu ty powinny być nagradzane). Dziękuję.

Dokument jest częścią pamięci podręcznej, proszę go nie brać. Miłe polowanie - ciesz się.

Zdroj:

https://www.krajskelisty.cz/liberecky-kraj/okres-liberec
https://www.frydlantsko.eu Chrám Panny Marie národní kulturní památkou, Petr Bíma
https://liberec.idnes.cz
http://catholica.cz
http://cs.wikipedia.org
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/pamatky Miloš Raban, Eva Machková
https://www.kraj-lbc.cz
https://www.mestohejnice.cz/dr-cs/1049-chram-navstiveni-panny-marie-hejnice.html
http://farnost-hejnice-raspenava.netstranky.cz
http://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/
infotabule
veškeré foto autor

Additional Hints (Decrypt)

Cbžáqrwgr b hxámáaí xyášgreaíub cbxynqh
Nfx sbe n zbanfgrel gernfher
Sentra Fvr anpu rvarz Xybfgrefpungm
Cbcebf b fxneo xynfmgbeal

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)