Skip to Content

<

Výchoz u Mexika

A cache by Indrja Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/21/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Nelovte ve snêhu!!

Krásnou pohodlnou a dobře značenou lesní cestu, která vás ze smyčky dovede až na Mexiko, kde jste si mohli dát tvarůžky a pivo, už na mapách nenajdete kvůli stále ještě rozestavěné Rudné, ale pořád tam je. A je stejně pěkná, pohodlná a značená žlutou jako dřív. 

Kdykoliv jsem po ní šla (či běžela), zaujalo mě místo, kde je lesní cesta najednou přerušená, jaky by tam někdo vydláždil kus chodníku kamenými plotnami. Když u tohoto místa zvednete hlavu, uvidíte malou skalku, typický výchoz.

Teď trochu nastudovaného poučení: Celá oblast Nízkého Jeseníku je tvořena kulmem. Jde o mořské sedimenty spodního karbonu, takže asi 359 až 331 milionů let starými. Jde o usazeniny z různě velkých úlomků a zrn, čili o takzvané klastické sedimenty (klast = úlomek). Typické pro ně je střídání hrubších a jemnějších poloh, kterému se říká rytmické střídání. Je způsobeno tím, že kalové (turbiditní) proudy přinášely po zemětřeseních z oceánského svahu do hlubší části mořské pánve materiál a ten sedimentoval na díky gravitaci, takže větší zrna dřív a jemnější později. Pokud jsou horniny jemnozrnné (prachovce, jílovce) a při vrásnění se sešly ty správné podmínky se směrem tlaku, jde tyto horniny tence štípat a lze je nazývat břidlice. Stále ještě ale patří do sedimentů a ne do metamorfovaných hornin.

Malý výchoz, na který na uvedených souřadnicích narazíte,  se zdá vzhledem k uvedené charakteristice poněkud netypický, ale podobné na severu Moravy najdete i jinde. Dobře si ho prohlédněte a odpovězte na několik otázek.

1. Prohlédněte si dobře chodníček a určete, o jakou horninu se jedná. /Napovím vám, že se jedná o metamorfovanou horninu vzniklou z jílovce a prachovce).

2. Jaké má tato hornina/ měla využití?

3. Odhadněte výšku výchozu.

4. Odhadněte, jaké horniny se střídají ve vrstvách výchozu. Napovím, že jsou to usazené horniny, pro naši oblast běžné. V současnosti je pro tyto vrstvy používán termín turbidit. Když zjistíte, co se pod ním skrývá, jste doma.

5. Změřte nadmořskou výšku u výchozu.

Přidáte-li fotku, nespoilujte.

Odpovědi prosím posílejte jako zprávu, očekáváte-li odpověď. 

 

A beautiful, comfortable and well-marked forest path that leads you  to Mexico, where you could have the cheese and beer, you can not find on the map yet but it's still there. And it is just nice, comfortable and has yellow marks..

Whenever I went here (or ran), I was attracted to the place where the forest path was suddenly interrupted, as if someone had plowed a piece of pavement with stone stones. When you lift your head at this place, you will see a small rock, a typical outcrop.

Now a little education: The whole area of Nízký Jeseník Mts. is made up of "Culm" sediments. They are marine sediments of Early Carboniferous, so about 359 to 331 million years old. These are deposits with variable size of grains, so-called clastic sediments (clast = fragment). Typical for them is the alternation of coarser and finer positions, called rhythmic alternation. This is because the sludge (turbidite) currents brought material after the earthquakes from the ocean slopes into the deeper part of the sea basin, and it sedimented due to gravity, i.e., larger grains earlier and finer later. If the rocks are fine-grained (siltstones, claystones) and met the right conditions of the pressure direction, they can be thinly splitting and could be called slate. But it still belongs to sediments and not to metamorphic rocks. Look at it and answer a few questions.

1. Examine the pavement well and determine what rock is.  (Let me inform you that this is a metamorphic rock made of claystone and dust-moth).

2. What is/ was this rock use?

3. Estimate rock height.

4.Estimate what rocks alternate in the default layers. Please note that they are sedimentary rocks, common for our area. Currently, turbidite is used for these layers. When you find out what's under it, you're home.

5. Measure the altitude at the rock.

If you add a photo, do not spill it.

Please send the answers as a message if you expect the answer.

Prosím odborníky, aby mě za laické vysvětlení nekamenovali. Čerpala jsem z dostupných  materiálů VŠB. Protože zřejmě ne příliš dobře, text mi pomohl dopracovat kolega snail cz. Tímto mu za spolupráci děkuji. Teď už snad bude vše v pořádku.

 

Milí lovci, posílejte prosím odpovědi zároveň s logem, ať se vám nestane, že zapomenete. Po tomto upozornění vám nebudu již psát, ale log bez odpovědi - či poznámky, kdo za vás odpovídal - po týdnu smažu. Každý log kontroluji a není v mých silách dělat to opakovaně několik týdnů po sobě.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.