Skip to content

<

11 000 år

A cache by JanArild Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/14/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


11 000 år

Det har vært foretatt utgravinger på Skarpeneset over flere år i perioden 2008 til 2014. Disse utgravingene viser at det har bodd folk her så langt tilbake som for 11 000 år siden. Utgravingene fant sted i forbindelse med at Tromsø havn skulle bygge ut Grøtsund offshorebase, og Riksantikvaren stilte da krav om utgravinger før reguleringsplanen kunne bli godkjent.


Skarpeneset, neset mellom Tønsnes og Tønsvika (ofte blir hele området kalt Tønsnes), har blitt undersøkt ved arkeologiske utgravinger av Tromsø Museum i flere etapper i perioden 2008 - 2014. Her ble lokaliteter fra eldre og yngre steinalder og tidlig metalltid undersøkte. Det ble gravd ut flere hustufter, ildsteder og aktivitetsområder. Det ble gjort en rekke funn, og funnene var varierte og bestod av en rekke redskaper som økser og kniver, pilspisser, flatehugde gjenstander og keramikk, og også pyntegjenstander. Undersøkelsene viser en utstrakt bruk av denne delen av neset, med både vinter- og sommerboplasser gjennom flere tusen år. Det er også funnet en grav, tidfestingen på denne er noe usikker, men er tolket til å være anlagt i tidlig metalltid.

Allerede i 2006 ble arbeidet med konsekvensutredning av Tønsnes Havne- og næringsområde igangsatt. I forbindelse med denne konsekvensutredningen utførte Troms fylkeskommune en kartlegging av kulturminner og kulturmiljø i henhold til kulturminneloven. Det ble registrert 20 lokaliteter som ble vurdert som automatisk fredede kulturminner. Disse var spredt over hele tiltaksområdet, bortsett fra der hvor moderne aktivitet hadde forstyrret de forhistoriske aktivitetsområdene, og i det nordvestre hjørne av området hvor det ikke ble gjort funn. Både Tromsø Museum og Riksantikvaren ønsket en nærmere undersøkelse av tiltaksområdet, noe som ble gjennomført i 2007. Riksantikvaren satte som reguleringsbestemmelse at arkeologisk granskning skulle foretas før utbyggingen ble iverksatt. Det er blitt foretatt utgravinger over flere år, 9 lokaliteter på vestsiden av Skarpeneset ble utgravd i 2008 og 2009. Videre ble 6 lokaliteter på den nordlige og østlige delen av neset undersøkt i 2011/2012. De siste tre områdene som er undersøkt ble gravd ut i 2014, mens de siste var tenkt gravd ut i 2015, noe som ikke ble gjennomført.


Kart med kulturminneområder, menge av disse ble gravd ut under de arkeologiske utgravingene.

Den første utgravinga ble foretatt i 2008, og den største overraskelsen på disse undersøkelsene var tre store tufter som ble C14-datert til perioden 7000-6400 f.Kr. Tuftene er rektangulære, er nedgravde i bakken og veggvollene består av sand og en del større steiner. Indre ildsteder mangler og groper i veggvollene er tolket som rester etter stolpehull eller støtter for parvis skråstilte takbærende stolper. Det er foreslått at husene har hatt to innganger, som primært har vært plassert langs langveggen som vender mot havet.

Ved utgravinga i 2011 og 2012 ble det avdekket 40 boligstrukturer, i hovedsak datert til eldre steinalder. Den eldste boligen er datert til 9100-8800 f.Kr. mens fire andre dateres til eldre steinalder fase 1 (9500-8100 f.Kr.). Det dreier seg om runde til uregelmessige ovale boflater som er mellom 2 og 3 meter i diameter. De er alle plassert på naturlige strandvoller. Bakveggen er gravd inn i vollen slik at det blir dannet en halvsirkelformet skråstilt kant i bakkant av boflaten. Det har blitt planert en jevn gulvflate. Funnene konsentrerer seg tydelig til det indre av tuftene, mens det er mer eller mindre funntomt utenfor. Det finnes ikke klare ildsteder i tilknytning til boligene, som trolig har vært lette teltkonstruksjoner. En tuft kunne de tidfeste til eldre steinalder fase 2 (8100- 6300/5800 f.Kr.), og den var i bruk i perioden 7130-6610 f.Kr. Dette er en stor langoval tuft med kraftige veggvoller og tydelig nedgraving, 13x7 meter stor. Det var et tykt gulvlag med nedgravd ildsted i den ene enden, og den er tolket som en vinterbolig. De fleste boligstrukturene fra denne utgravingen dateres til eldre steinalder fase 3 (6500/5800-4500 f.Kr.). Hoveddelen av disse funnene tidfestes til 6340-5420 f.Kr. Eldre steinalder var spesielt godt representert i undersøkelsene i 2011/2012, med 86,5% av den totale funnmengden. Fra yngre steinalder og tidlig metalltid ble det gjort svært få funn, og alle disse ble funnet på tre av lokalitetene.

I 2014 ble den sørvestlige delen av Skarpeneset undersøkt, og utgravingene viser en utstrakt bruk av området, spesielt i tidsperiodene yngre steinalder og tidlig metalltid. Dette viser at Tønsnes har vært et attraktivt område allerede fra preboreal tid (ca 11700-10200 år siden) og fram til eldre jernalder. Etter denne siste utgravingen er det noen perioder som mangler sikre dateringer, blant annet 8500-7000 f.Kr, 3500-3000 f.Kr og 500-0 f.Kr.

Alt i alt viser både graven, ildstedene, aktivitetsområder og boligstrukturene til en kontinuerlig bruk av området over flere tusen år, hvor en både har gravlagt sine døde, laget mat, produsert redskaper, anlagt boliger og jaktet. Alt dette vitner om en tilhørighet til området, selv om kanskje ikke har oppholdt seg her hele året, men det har vært en plass å komme tilbake til.

I moderne tid har Skarpeneset hatt en rolle som strategisk viktig militært område fra 1940. Først brukte tyskerne området under 2. verdenskrig, og senere brukte det norske forsvaret området til Grøtsund fort. Forsvaret trakk seg etterhvert ut herfra, og fortet ble nedlagt i 2003, og så lagt ut for salg i 2004.

Tromsø Havn KF kjøpte så Grøtsund fort i 2006 for 10 millioner, og utbyggingen av første byggetrinn slik den står i dag var ferdigstilt i 2014. Den inkluderer en kai på 130 meter med 22 meter sjødybde, en Ro-Ro-rampe (roll on/roll off, containere og semitrailere kan rulles av og på), et logistikkareal på 90 000 m2 og ny vei ned til området. Utbyggingen ble gjort innenfor kostnadsrammen på 300 millioner. Før utbyggingen startet var det store vyer om hundrevis av nye arbeidsplasser, og Tromsø kommune har også ervervet store områder mellom kaia og fylkesvegen. Kommunen og Tromsø Havn hadde store planer for etablering både av industriområde for større næringsaktører, og etablering av internasjonal storhavn i området. Slik har det så langt ikke gått, aktiviteten som har vært i området fram til nå i slutten av 2018 må vel kunne sies å være beskjeden.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.