Skip to content

Les columnes viatgeres EarthCache

Hidden : 02/06/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


AVAILABLE IN (CAT), (ESP) AND (ENG)


 LES COLUMNES VIATGERES

Per a poder logear aquest caixet, haurà de visitar les coordenades, llegir la informació i respondre a les preguntes relacionades el earthcache. Quan es recullin les respostes, s'han d'enviar a aquest mateix perfil de geocaching per a la seva verificació.

No sempre podré respondre immediatament, però llegeixo totes les respostes i registres enviats, per la qual cosa si alguna cosa no és correcte o necessita una actualització, li respondré. Pots registrar immediatament el cache en ser enviada les seves respostes. Les preguntes són MOLT SENZILLES i només necessitaràs observar i relacionar. Els registres sense respostes enviades al correu s'eliminaran sense previ avís.

Gràcies per triar aquest earthcache!


 THE TRAVELER COLUMNS

To get to log this cache, you will have to visit the coordinates, read the information and answer the related questions about this earthcache. When the answers are collected, send them to this geocaching profile for verification.

I will not always be able to respond immediately, but I read all the answers and logs, so if anything is not correct or needs an upgrade, I will respond. You can immediately register the cache when your answers are sent. The questions are VERY SIMPLE and you will only need to observe and relate. Logs without answers sent to the mail will be deleted without prior notice.

Thank you for choosing this earthcache!


 LAS COLUMNAS VIAJERAS

Para poder logear este caché, tendrá que visitar las coordenadas, leer la información y responder a las preguntas relacionadas el earthcache. Cuando se recojan las respuestas, envíelas a este mismo perfil de geocaching para su verificación.

No siempre podré responder de inmediato, pero leo todas las respuestas y registros enviados, por lo que si algo no es correcto o necesita una actualización, le responderé. Puedes registrar inmediatamente el cache al ser enviada sus respuestas. Las preguntas son MUY SENCILLAS y solo necesitarás observar y relacionar. Los registros sin respuestas enviadas al correo se eliminarán sin previo aviso.

Gracias por elegir este earthcache!


COMENÇEM AQUEST EARTH!


PETITA HISTÒRIA DE LES COLUMNES DEL PALAU DE LA GENERALITAT

Haureu passat moltíssimes vegades per la Plaça Sant Jaume (antic centre de la colónia romana anomenada Barcino). Us heu fixat en les 4 columnes que presideixen la porta principal del Palau? El que realment sorprèn és la seva edat i procedència! Aquestes 4 columnes supervivents tenen uns 1900 anys i provenen d'un lloc molt lluny.

Ens traslladem al temps en el segle II dC, durant l'imperi romà domina tot el mediterrani i l'actual Barcelona era anomenada BARCINO.

Entre 45 i 50 columnes d'uns 6 metres d'altura i d'unes 20 tunelades de pes van ser encarregades per arribar a la important ciutat de Tàrraco (actual Tarragona), per la construcció del temple d'August dins del recinte de culte del fòrum provincial (Segle II dC). Aquestes columnes provenien de l'antiga regió de Troia (actual Turquia) fent un viatge en vaixell de molts mesos. Aquests tipus de columnes i el seu material extret de les pedreres de Troia van ser durant segles algunes de les manufactures arquitectòniques més conegudes del Mediterrani. Es considerava aquest granit un material perdurable i de molta qualitat.

Però, com molts altres edificis romans, amb la caiguda de l'Imperi Romà (476 dC), els materials dels edificisantics van ser reutilitzats per a noves construccions. Així doncs, les columnes imperials eren un material massa valuós com per a ser desaprofitat.

Sabem gràcies a algunes informacions antigues que moltes d'aquelles columnes va desaparèixer, pero d'altres amb més sort van ser utilitzades en la construcció d'una església, avui desapareguda, a la zona de Sant Pere Sescelades, uns quilòmetres al nord de Tarragona.

A la fi del S. XVI l'arquitecte barceloní Pere Blai, encarregat per a reformar la nova façana del Palau de la Generalitat, va reclamar 4 d'aquestes columnes per les obres del Palau. El trasllat de 4 columnes gegantesques es va fer per mar després de rebre la corresponent autorització del Consell Municipal de Tarragona i que avui en dia les estem observant.

A la Tarragona d'avui dia, columnes troianes germanes de les quatre del palau de la Generalitat es poden observar al passeig Arqueològic i fins i tot en algun parterre, com a element decoratiu. És el cas dels quatre fragments de granit que decoren una gran rotonda davant l'hotel Imperial Tarraco.


TIPUS DE COLUMNES ROMANAS BÀSIQUES


MATERIAL DE LES COLUMNES

A) TRAVERTÍ

Grup: Roques sedimentàries

És una pedra que es forma en els cicles d'aigua i de carboni de la terra. A mesura que les aigües fluvials riques en diòxid de carboni es filtren a través del sòl i la pedra, dissol lentament grans quantitats de pedres calcàries a través de figures subterrànies. La ràpida sedimentació de les capes de travertí actuen com un agent natural per a la conservació d'aquests efímers vestigis de la vida prehistòrica.

S'utilitza actualment com a element d'ornamentació de façanes integrant els fronts o murs amb materials diversos. Un ús molt particular el constitueixen els monuments en passejos i places.

Composició = Calcita, guix, el 99% dels minerals que formen el travertí són incolors. Races de sofre groc, ferro marró, pigments orgànics.

B) CALCÀRIA NEGRA (MARQUINA)

Grup: Roques sedimentàries

El marbre negre marquina és una roca amb algunes vetes en color blanc, compacta i de gra fi. Formada en esculls marins pocs profunds i calorosos. Es caracteritza per ser una calcària arrecifal recristalizada, amb algunes vetes de calcita, en la qual podem observar restes de fòssils. El color negre es deu al fet que conté matèria orgànica.

S'extreu a la província de Biscaia, en el municipi de Marquina (d'aquí el nom). S'utilitza com a roca ornamental per a façanes i interiors (especialment en banys, decoració, aplacat i soldria).

Composició = 96% de calcita, restes de matèria orgànica i argiles.

C) MARBE

Grup:  Roques metamòrfiques

Els marbres s'origina per mitjà d'una sèrie de processos geològics que indueixen canvis mineralògics i estructurals tant en les roques eruptives com en les roques sedimentàries. Aquests canvis són conseqüència de la cerca de l'equilibri físic-químic de les roques quan es troben sotmeses a ambients diferents d'aquell en què es van formar. Els principals agents que produeixen aquestes transformacions són els fluids químicament actius, la pressió i la temperatura. Després d'un procés de poliment per abrasió el marbre aconsegueix alt nivell de lluentor natural, és a dir, sense ceres ni components químics. El marbre s'utilitza principalment en la construcció, decoració i escultura.

Composició = Carbonat càlcic 90%; els altres components són els que donen gran varietat de colors en els marbres i defineixen les seves característiques físiques

D) ARENISCA DE PEDRA DE MONTJUÏC AMB MICROCONGLOMERATS

Grup:  Roques sedimentàries

EEs va originar en haver estat en un ambient deltaic al qual arribaven sediment erosionats de les formacions paleozoiques de la serra de Collserola. La pedra de Montjuïc s'ha utilitzat sovint per a construccions des de la Barcino romana (especialment en les muralles de Barcino) fins a l'expansió dels extramurs medievals i principis del segle XX.

Composició = 35% quars, 20% feldspat, un contingut en matriu fina variable (d'1% a 20%), ciments de sílice, hematites i fragments de roca de litologies diverses (granits, quarsites, filitas, esquistos, aplitas, pegmatites i radiolaritas).

E) QUARS MONZONITA

Grup:  Roques Ígnies

La monzonita és el mineral predominant d'aquestes columnes i la més característica. El mineral prové de les pedreres de Neandrea-*Kestanbol, prop de l'antiga ciutat de Troia (Actualment ciutat Dalyan), en Turquia.

S'ha format per cristal·lització d'un magma amb contingut mitjà de sílice en una cambra magmàtica situada a uns pocs quilòmetres sota la superfície terrestre, en un ambient geològic orogènic (formació de cabalgamientos i plegaments).

Per la seva duresa i uniformitat, és molt compacta. Es va utilitzar en grans peces i altres petites per a paviments. Com hem dit a l'informació anterior, les columnes que eren de gran valor i bon material de construcció, són estructures reutilitzades d'edificis anteriors.

Composició = fins a una proporció igual entre feldspats alcalins i plagioclases.


RESPON LES PREGUNTES PER A PODER LOGEJAR AQUEST EARTH:

1. DE QUIN MINERAL CREUS QUE ESTÀ COMPOST LES ZONES: “F”, “G i H” i “I”?

2. CONEIXENT ELS MINERALS PREDOMINANTS D'AQUEST EDIFICI, CANVIAREM LA VISTA CAP A l'EDIFICI DE DAVANT (L’AJUNTAMENT), SABRIES DIR QUIN MINERAL ESTA FORMAT LES DUES ESCULTURES DE LA FAÇANA?

3. OBSERVANT LA IMATGE DE LA ESTRATIGRAFIA (ETAPES GEOLÒGIQUES), EN QUIN PERÍODE CORRESPON CADASCUN DELS MINERALS ESMENTATS? EDAT (Ma = milions d'anys):

A) Travertí = De 3 a 11 Ma.
B) Negre Marquina = De 110 a 120 Ma.
C) Marbre = Depenent de la procedència pot variar. Aquestes en concret poden oscil·lar entre el 30 a 33 Ma.
D) Pedra de montjuic = De 12 a 15 Ma.
E) Quars Monzonita = De 24 a 28 Ma.

4. HIPOTÈTICAMENT, SI AMB UNA EXCAVADORA ENS SITUEM JUST EN EL CENTRE DE LA PLAÇA SANT JAUME I CAVÉSSIM A UNA PROFUNDITAT DE 10 METRES, AMB QUIN TIPUS DE SORPRESA CREUS QUE PODRÍEM TROBAR?

(OPCIONAL) FES UNA FOTO AMB EL TEU GPS, DE TU O EL TEU NOM D'EQUIP DAVANT DE LES COLUMNES DEL PALAU DE LA GENERALITAT

 


COMENCEMOS EL EARTH!


PEQUEÑA HISTORIA DE LAS COLUMNAS DEL PALAU DE LA GENERALITAT

Habréis pasado muchísimas veces por la Plaza San Jaime (antiguo centro de la ciudad romana de Barcino), por el ante el Palau de la Generalitat. Os habéis fijado en las 4 columnas que presiden la puerta principal del Palau? Lo que realmente sorprende es su edad y procedencia, estas 4 columnas supervivientes tienen unos 1900 años y llegaron desde muy lejos.

Nos trasladamos al tiempo en el siglo II dC, durante el imperio roma domina todo el mediterráneo y el actual Barcelona era llamada BARCINO. 

Entre 45 y 50 columnas de unos 6 metros de altura y de unas 20 toneladas de peso fueron encargadas a llegar a la importante ciudad de Tàrraco (actual Tarragona), por la construcción del templo de Augusto, dentro del recinto de culto del foro provincial (Siglo II dC). Estas columnas provenían de la antigua región de Troya (actual Turquía) haciendo un viaje en barco de muchos meses. Estos tipos de columnas y su material extraído de las canteras de Troya fueron durante siglos algunos de los elementos manufacturados arquitectónicos más conocidos del Mediterráneo. Se consideraba este granito un material perdurable y de mucha calidad.

Pero como otros muchos edificios romanos, con la caída del Imperio Romano (476 dC), el material de los edificios antiguos fueron reutilizadas por nuevas construcciones. Estas columnas imperiales eran de un material demasiado valioso como para ser desaprovechado.

Sabemos gracias a algunas informaciones antiguas que muchas de aquellas columnas desaparecieron, otras con mas suerte fueron utilizadas en la construcción de una iglesia, hoy desaparecida, en la zona de Sant Pere Sescelades, unos kilómetros al norte de Tarragona.

A finales del s. XVI el arquitecto barcelonés Pere Blai, encargado para reformar la nueva fachada del Palau de la Generalitat, reclamó 4 de estas columnas por las obras del Palau. El traslado de 4 columnas gigantescas se hizo por mar después de recibir la correspondiente autorización del Consejo Municipal de Tarragona y que hoy en día tenemos la suerte de estar observando.

En la Tarragona de hoy en día, columnas troyanas hermanas de las cuatro del palacio de la Generalitat se pueden observar al paseo Arqueológico y hasta en algún parterre, como elemento decorativo. Es el caso de los cuatro fragmentos de granito que decoran una gran rotonda ante el hotel Imperial Tarraco.


TIPOS DE COLUMNAS ROMANAS BASICAS


MATERIAL DE LAS COLUMNAS

A) TRAVERTINO

Grupo: Rocas sedimentarias

Es una piedra que se forma en los ciclos de agua y de carbono de la tierra. A medida que las aguas fluviales ricas en dióxido de carbono se filtran a través del suelo y la piedra, disuelve lentamente grandes cantidades de piedras calizas a través de figuras subterráneas. La rápida sedimentación de las capas de travertino actúan como un agente natural para la conservación de estos efímeros vestigios de la vida prehistórica.

Se utiliza actualmente como elemento de ornamentación de fachadas integrando los frentes o muros con materiales diversos. Un uso muy particular lo constituyen los monumentos en paseos y plazas.

Composición = Calcita, yeso, el 99% de los minerales que forman el travertino son incoloros. Razas de azufre amarillo, hierro pardo, pigmentos orgánicos.

B) CALIZA NEGRA (MARQUINA)

Grupo Rocas sedimentarias

El mármol negro marquina es una roca con algunas vetas en color blanco, compacta y de grano fino. Formada en arrecifes marinos pocos profundos i calurosos. Se caracteriza por ser una caliza arrecifal recristalizada, con algunas vetas de calcita, en la que podemos observar restos de fósiles. El color negro se debe a que contiene materia orgánica.

Se extrae en la provincia de Vizcaya, en el municipio de Marquina (de ahí el nombre). Se utiliza como roca ornamental para fachadas e interiores (especialmente en baños, decoración, aplacado y solería).

Composición = 96% de calcita, restos de materia orgánica y arcillas.

C) MÁRMOL

Grupo = Rocas metamórficas

Los mármoles  se origina por medio de una serie de procesos geológicos que inducen cambios mineralógicos y estructurales tanto en las rocas eruptivas como en las rocas sedimentarias. Estos cambios son consecuencia de la búsqueda del equilibrio físico-químico de las rocas cuando se encuentran sometidas a ambientes diferentes de aquel en que se formaron. Los principales agentes que producen estas transformaciones son los fluidos químicamente activos, la presión y la temperatura. Tras un proceso de pulido por abrasión el mármol alcanza alto nivel de brillo natural, es decir, sin ceras ni componentes químicos.

El mármol se utiliza principalmente en la construcción, decoración y escultura.

Composición = Carbonato cálcico 90%; los demás componentes son los que dan gran variedad de colores en los mármoles y definen sus características físicas.

D) ARENISCA DE PIEDRA DE MONTJUIC CON MICROCONGLOMERADO

Grupo Rocas sedimentarias

Se originó al haber estado en un ambiente deltaico al que llegaban sedimento erosionados de las formaciones paleozoicas de la sierra de Collserola.

La piedra de Montjuic se ha utilizado frecuentemente para construcciones desde la Barcino romana (especialmente en las murallas de Barcino) hasta la expansión de los extramuros medievales y principios del siglo XX.

Composición = 35% cuarzo, 20% feldespato, un contenido en matriz fina variable (de 1% a 20%), cementos de sílice, hematites y fragmentos de roca de litologías diversas (granitos, cuarcitas, filitas, esquistos, aplitas, pegmatitas y radiolaritas).

E) CUARZO MONZONITA

Grupo = Rocas Ígneas

La monzonita es el mineral predominante de estas columnas y la más característica. El mineral proviene de las canteras de Neandrea-Kestanbol, cerca de la antigua ciudad de Troya (Actualmente ciudad Dalyan), en Turquia.

Se ha formado por cristalización de un magma con contenido medio de sílice en una cámara magmática situada a unos pocos kilómetros bajo la superficie terrestre, en un ambiente geológico orogénico (formación de cabalgamientos y plegamientos).

Por su dureza y uniformidad, es muy compacta. Se utilizó en grandes piezas y otras pequeñas para pavimentos. Como hemos dicho en la información, las columnas que estas observando al ser de gran valor y buen material de construcción, son estructuras reutilizadas de edificios anteriores.

Composición = hasta una proporción igual entre feldespatos alcalinos y plagioclasas.


RESPONDE LAS PREGUNTAS PARA PODER LOGEAR ESTE EARTH:

1. ¿DE QUE MINERAL CREES QUE ESTÁ COMPUESTO LAS ZONAS: “F”, “G y H” y “I”?

2. CONOCIENDO LOS MINERALES PREDOMINANTES DE ESTE EDIFICIO, CAMBIAREMOS LA VISTA HACIA EL EDIFICIO DE DELANTE (EL AYUNTAMIENTO), SABRÍAS DECIR DE QUE MINERAL ESTÁN FORMADO LAS DOS ESCULTURAS?

3. OBSERVANDO LA IMAGEN DE LA ESTRATIGRAFIA (ERAS GEOLÓGICAS), EN QUE PERÍODO CORRESPONDE CADA UNO DE LOS MINERALES MENCIONADOS? *EDAD (Ma = millones de años):

 1. Travertino = De 3 a 11 Ma
 2. Negro Marquina = De 110 a 120 Ma
 3. Mármol= Dependiendo de la procedencia puede variar. Estas en concreto pueden oscilar entre el 30 a 33 Ma
 4. Piedra de montjuic= De 12 a 15 Ma
 5. Cuarzo Monzonita= De 24 a 28 Ma

4. HIPOTÉTICAMENTE, SI CON UNA EXCAVADORA NOS SITUAMOS JUSTO EN EL CENTRO DE LA PLAÇA SANT JAUME Y CAVÁSEMOS A UNA PROFUNDIDAD DE 10 METROS, CON QUE TIPO DE SORPRESA CREES QUE PODRÍAMOS ENCONTRAR?

(BONUS) HAZ UNA FOTO CON TU GPS, DE TI O TU NOMBRE DE EQUIPO DELANTE DE LAS COLUMNAS DEL PALAU DE LA GENERALITAT


LET'S START THE EARTH!


SHORT HISTORY OF THE COLUMNS OF PALAU DE LA GENERALITAT

Here, in the Plaça Sant Jaume (old center of the Roman city of Barcino). In this exactly place you are looking a really valious and strange 4 sourvivors columns that preside over the main door of the Palau. What really surprises is their age and origin, these 4 columns are about 1900 years old and they come from a far place.

We need start moving to the time in the II century AD, during the Roman Empire, when the Mediterranean dominated and the current Barcelona was called BARCINO.

Between 45 and 50 columns of about 6 meters high and about 20 tons in weight were commissioned to reach the important city of Tarraco (actually Tarragona) for the construction of the Augustus temple, within the cult site of the provincial forum (2nd century AD). These columns came from the ancient region of Troy (present-day Turkey) making a boat trip of many months. These types of columns and their material was extracted from the quarries of Troy. For centuries, this columns and their material was considered some of the best architectural and important manufactures of the Mediterranean. This granite was considered a durable material and also great quality.

But like many other Roman buildings, with the fall of the Roman Empire (476 AD), the materials and structures of the old buildings were reused by other new constructions. These imperial columns were too valuable a material to be wasted.

We know thanks to some old information that many of these columns disappeared, but fortunately other columns were used in the construction of a church, now disappeared, to the area of ​​Sant Pere Sescelades, a few kilometers north of Tarragona.

At the end of the 16 century, the Barcelonian architect Pere Blai, commissioned to reform the new facade of the Palau de la Generalitat, claimed 4 columns for the works of the Palau. The transfer of 4 gigantic columns was made by sea after receiving the corresponding authorization from the Municipal Council of Tarragona, actually, since 500 years ago, these columns are still here and we can admire in the gate of the Palau de la Generalitat.

In Tarragona today, some of the others sister Trojan columns can be seen at the Archaeological walk and even in some parterre, as a decorative element. This is the case of the four granite fragments that decorate a large roundabout before the Imperial Tarraco hotel.


TYPES OF BASIC ROMAN COLUMNS


MATERIAL OF THE COLUMNS

A) TRAVERTINE

Group: Sedimentary rocks

It is a stone that forms in the water and carbon cycles of the earth. As fluvial waters rich in carbon dioxide seep through the soil and stone, it slowly dissolves large quantities of limestone through underground figures. The rapid sedimentation of the travertine layers acts as a natural agent for the conservation of these ephemeral vestiges of prehistoric life.

It is currently used as an element of ornamentation of facades integrating the fronts or walls with different materials. A very particular use is the monuments in emblematics street walks and squares.

Composition = Calcite, gypsum, 99% of the minerals that make up the travertine are colorless. Breeds of yellow sulfur, brown iron, organic pigments.

B) BLACK LIMESTONE (MARQUINA)

Group: Sedimentary rocks

Marquina black marble is a rock with some veins in white, compact and fine grain. Formed in marine reefs few deep and hot. It is characterized by being a recrystallized reef limestone, with some veins of calcite, in which we can observe remains of fossils. The black color is because it contains organic matter.

It is extracted in the province of Vizcaya, in the municipality of Marquina (hence the name). It is used as ornamental rock for facades and interiors (especially in bathrooms, decoration, cladding and flooring).

Composition = 96% of calcite, remains of organic matter and clays.

 

C) MARBLE

Group:  Metamorphic Rocks

Marbles originates through a series of geological processes that induce mineralogical and structural changes in eruptive rocks as well as in sedimentary rocks. These changes are the result of the search for the physical-chemical balance of rocks when they are subjected to environments different from that in which they were formed. The main agents that produce these transformations are the chemically active fluids, the pressure and the temperature. After a polishing process by abrasion, the marble reaches a high level of natural shine, that is, without waxes or chemical components.

Marble is mainly used in construction, decoration and sculpture.

Composition = 90% calcium carbonate; the other components are those that give a great variety of colors in the marbles and define their physical characteristics

D) MONTJUIC STONE SANDSTONE WITH MICROCONGLOMERATE

Group: Sedimentary rocks

It originated having been in a deltaic environment where sediment eroded from the Paleozoic formations of the Collserola mountain range.

The stone of Montjuic has been used frequently for constructions from the Roman Barcino (especially in the walls of Barcino) to the expansion of the medieval defense wall and principles of the XXth century.

Composition = 35% quartz, 20% feldspar, a variable fine matrix content (from 1% to 20%), silica cements, hematite and rock fragments of various lithologies (granites, quartzites, phyllites, schists, aplites, pegmatites and radiolaritas).

E) QUARTZ MONZONITE

Group:  Igneous Rocks

Monzonite is the predominant mineral of these columns and the most characteristic. The ore comes from the quarries of Neandrea-Kestanbol, near the ancient city of Troy (now Dalyan city), in Turkey.

It has been formed by crystallization of a magma with medium silica content in a magmatic chamber located a few kilometers below the earth's surface, in an orogenic geological environment (formation of overhungs and folds). Due to its hardness and uniformity, it is very compact. It was used in large pieces and other small ones for pavements. As we have said in the information, the columns that you are observing as they are of great value and good construction material, are reused structures from previous buildings.

Composition = up to an equal proportion between alkali feldspars and plagioclase.


ANSWER CORRECTLY THE QUESTIONS TO BE ABLE TO LOG THIS CACHE:

1. WHAT MINERAL DO YOU THINK ARE IN THE ZONES: "F", "G and H" and "I"?

2. KNOWING THE PREDOMINANT MINERALS OF THIS BUILDING, NOW WILL WE CHANGE THE VIEW TOWARDS THE BUILDING IN FRONT (L'AJUNTAMENT), CAN YOU SAY WHAT MINERAL ARE THE TWO SCULPTURES FORMED?

3. OBSERVING THE NEXT IMAGE OF THE STRATIGRAPHY (GEOLOGICAL SCALE), WHICH PERIOD CORRESPONDS TO EACH OF THE MINERALS MENTIONED? *(Ma = millions of years):

 1. Travertine = From 3 to 11 Ma
 2. Black Marquina = From 110 to 120 Ma
 3. Marble = Depending on the provenance, it may vary. These in particular can range between 30 to 33 Ma
 4. Sandstone from montjuic = From 12 to 15 Ma
 5. Monzonite Quartz = From 24 to 28 Ma

4. HYPOTHETICAL, IF YOU HAVE A GREAT EXCAVATOR AND YOU ARE SITUATED JUST IN THE CENTER OF THIS SQUARE, AND MAKES A HOLE DEPTH OF 10 METERS (30 FOOT-HOLE), WHAT KIND OF SURPRISE DO YOU THINK WE COULD FIND?

(BONUS) MAKE A PHOTO WITH YOUR GPS, OF YOU OR YOUR TEAM NAME IN FRONT OF THE COLUMNS AND THE PALAU OF THE GENERALITAT.

Additional Hints (Decrypt)

EBWB NMHY IREQR

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)