Skip to Content

<

Sydhavns SKAT

A cache by Olefant Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/31/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Udlagt i forbindelse med mit Creation Celebration Event the 31/3 2019 ved Amager Naturskole.

Denne cache er en Letterbox Hybrid cache. For at finde den endelige placering, skal du følge teksten til cachen, og i selve cachen skal du foruden Geocache navn og dato også stemple i logbogen, enten med dit eget stempel eller bruge de stempler i cachen, som ikke må fjernes. Du kan lave et mønster med stemplet. Bagefter skal du logge cachen og skrive lidt om din tur og dine tanker, ligesom i et brev.

I cachen: Logbog, stempler, blyant, bytteting og fra start FFC og Olefant Wood Coin samt TBer.

Start: Ved start koordinaterne kan du se en stor brevkasse til blandt andet Skattestyrelsen. Der er også Parkering her. Læs skiltene om 2 timers gratis parkering og husk at sætte P-skiven, ellers skal du lægge flere penge i kassen! Den dybere mening med turen er at lære at slippe - ikke for skat - men for bekymringer, og tænke på alt det gode og den tryghed, vi har i dette smørhul i Verden. Det bliver man rigtig klar over når man rejser, og det er værd at skrive om.

Gå mod Syd 70 meter. Her skal du dreje til venstre ved det store skilt som blandt andet peger mod City Catering.

Når du kommer til vandet og ikke kan komme længere i den retning, skal du huske at betragte den spændende udsigt før du igen drejer mod Syd til den store motorvej. Her skal du tage en vigtig beslutning, for du skal lige over til den anden side. Enten skal du gå over når der er hul i trafikken og vente på midterrabatten indtil vejen er klar, eller du skal gå langs vejen hen til busstoppestedet og gå over ved lyskrydset og tilbage igen. Det er den sikre vej, især hvis man er flere eller har børn med.

Følg den lille asfalterede sti ca. 200 meter langs vandet. Jeg så på min vej flere folk der fiskede, og det må betyde, at der er rent vand og rimelig dejligt. Det er en af de ting, jeg sætter meget pris på i Danmark, at vi kan drikke vandet lige fra vandhanen. Det er også flot, at vi kan hjælpe folk i nød; men jeg tænkte også på det kinesiske ordsprog: ”Giv ham ikke penge, men en fiskestang” - hjælp til selvhjælp.

Nu er du nået ned, hvor vejen drejer til højre og går under en jernbanebro. Og det er da fantastisk, at vi har så mange forskellige og rimelig gode kommunikations-veje.

Når du kommer til en trappe på højre side, skal du gå op ad den. Hvis du skulle være på cykel, kan du cykle ad vejen rundt, men oppe fra trappen skal du finde cachen 168 meter i retning 326°. Du går langs vandet og har god udsigt over vandet og Sydhavnen, så nu var der endnu en transportform, der blev nævnt.

Gå/kravl op ad skrænten lige før buskene, så kan du finde skatten lidt nede op ad hegnet med udsigt til togsporene.

Når du har åbnet beholderen, logget, stemplet og eventuelt byttet, så skal den lukkes igen omhyggeligt i bunden. Og husk så at skrive i loggen om din tur, og jeg er altid glad for et FP.

Så går vejen tilbage igen, og ligesom da du skulle hen til start ved SKAT, så kan transportmidlet igen være i bil, på cykel, med Bus 4A, S-tog Sydhavnen, den kommende Metrostation i nærheden, eller Havnebussen, hvor du gratis kan have din cykel med. I den anden ende af Havnebussens rute, som er en billig og fin turist havnerute, og som kan føre dig til min anden Letterbox cache på Refshaleøen. God tur!

 

English:

Posted in connection with Creation Celebration Event the 31/3 2019 at Amager Naturecenter.

This cache is a Letterbox Hybrid cache. To find the final location, follow the text of the cache. In the cache itself, besides the Geocache name and date, you also stamp in the logbook, either with your own stamp or use the stamps in the cache that must not be removed. You can make a pattern with the stamp. Afterwards, you must log the cache and write a little about your trip and your thoughts, just like in a letter.

In the cache: Logbook, stamps, pencil, trade things and from start FFC and Olefant Wood Coin as well as TBer.

Start: At the start of the coordinates you can see a large letter box for, among other things, the Tax Administration. There is also parking here. Read the signs about 2 hours of free parking and remember to put the P-disk, otherwise you have to spend more money! The deeper meaning of the trip is to learn to escape - not to treasure - but your worries, and to think of all the good and security we have in this globe in the world. You get really aware of this when you travel and it is worth writing about.

Walk towards the South 70 meters. Here you turn left at the big sign that points to City Catering.

When you get to the water and can't get any further in that direction, be sure to consider the nice view before you again head south to the big motorway. Here you have to make an important decision because you have to go over to the other side. Either go over when there is a hole in the traffic and wait at the middle point until the road is ready, or you have to walk along the road to the bus stop and cross at the traffic lights and back again. It is the safe way, especially if you are more or have children.

Follow the small path approx. 200 meters along the water. On my way I saw some people fishing, and that must mean that there is clean water and reasonably nice. It is one of the things I really appreciate in Denmark that we can drink the water right from the tap. It is also great that we can help people in need; but I also thought of the Chinese words: "Don't give him money, but a fishing-rod" - help for self-help.

Now you are where the road turns right and goes under a railway bridge. And it is amazing that we have so many different and reasonably good communication paths.

When you reach a staircase on the right, you have to climb it. If you should be on a bike, you can cycle along the road, but up from the stairs you will find the cache 168 meters in the direction of 326 °. You walk along the water and have good views of the water and ships at Sydhavnen, so now there was another mode of transport that was mentioned.

Walk / crawl up the hill just before the bushes, then you can find the treasure a little up the fence overlooking the train tracks.

Once you have opened the container, logged and stamped, it must be carefully closed at the bottom again. And remember to write in the log of your trip, and I am always happy about a FP.

Then the road goes back again, and just as you were going to start at SKAT, the transport can again be by car, by bike, by Bus 4A, S-train Sydhavnen, the upcoming Metro station nearby, or Havnebussen, where you can free have your bike with you. At the other end of the ships route, which is a cheap and fine tourist harbor route, which can lead you to my second Letterbox cache at Refshaleøen. Good trip!

 

Posted in connection with Creation Celebration Event at Amager Naturskole.

This cache is a Letterbox Hybrid cache. To find the final location, follow the text of the cache, and in the cache itself, besides the Geocache name and date, you also stamp in the logbook, either with your own stamp or use the stamps in the cache that must not be removed. You can make a pattern with the stamp. Afterwards, you must log the cache and write a little about your trip and your thoughts, just like in a letter.

In the cache: Logbook, stamps, pencil, swap and from start FFC and Olefant Wood Coin as well as TBer.

Start: At the start of the coordinates you can see a large letter box for, among other things, the Tax Administration. There is also parking here. Read the signs about 2 hours of free parking and remember to put the P-disk, otherwise you have to put more money in the box! The deeper meaning of the trip is to learn to escape - not to treasure - but to worries, and to think of all the good and security we have in this globe in the world. You get really aware of this when you travel and it is worth writing about.

Walk towards the South 70 meters. Here you turn left at the big sign that points to City Catering.

When you get to the water and can't get any further in that direction, be sure to consider the exhilarating view before you again head south to the big motorway. Here you have to make an important decision because you have to go over to the other side. Either go over when there is a hole in the traffic and wait for the middle discount until the road is ready, or you have to walk along the road to the bus stop and cross at the traffic lights and back again. It is the safe way, especially if you are more or have children.

Follow the small paved path approx. 200 meters along the water. On my way I saw more people fishing, and that must mean that there is clean water and reasonably nice. It is one of the things I really appreciate in Denmark that we can drink the water right from the tap. It is also great that we can help people in need; but I also thought of the Chinese proverb: "Don't give him money, but a fishing rod" - help for self-help.

Now you have come down where the road turns right and goes under a railway bridge. And it is amazing that we have so many different and reasonably good communication paths.

When you reach a staircase on the right, you have to climb it. If you should be on a bike, you can cycle along the road, but up from the stairs you will find the cache 168 meters in the direction of 326 °. You walk along the water and have good views of the water and Sydhavnen, so now there was another mode of transport that was mentioned.

Walk / crawl up the hill just before the bushes, then you can find the treasure a little up the fence overlooking the train tracks.

Once you have opened the container, logged, stamped and possibly replaced, it must be carefully closed at the bottom again. And remember to write in the log of your trip and I am always happy about a FP.

Then the road goes back again, and just as you were going to start at SKAT, the means of transport can again be by car, by bike, by Bus 4A, S-train Sydhavnen, the upcoming Metro station nearby, or Havnebussen, where you can free have your bike with you. At the other end of Havnebussen's route, which is a cheap and fine tourist harbor route, which can lead you to my second Letterbox cache at Refshaleøen. Good trip!

Additional Hints (Decrypt)

Urta / Srapr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

17 Logged Visits

Found it 15     Didn't find it 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.