Skip to content

<

Sjömansmonumentet Granit,Diabas

A cache by plychbjörn74 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/22/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Sjömansmonumentet Granit,Diabas

 

 

Välkomna till Sjömansmonumentet som detta konstverk från 1950 heter och är gjord av konstnären och skulptören Robert Nilsson. Han föddes 6 september 1894 i Brunnby försammling i Höganäs.

Sjömansmonumentet är en fontänskulptur ,Granit,Diabas som först stod i Öresundsparken innan den flyttades och hamnade här vid Parapeten. Diabasen från monumentet,möjligen från Hägghult i Lönsboda i Skåne.Diabasen härifrån är mycket åtrovärd över hela världen av konstnärer då den är mycket finkornig och av högsta kvalitet, Kända verk med diabas är bland annat Empire state building som har dekoration av diabas och US Marine Corps Memorial som vars sockel är gjord av diabas från Göingebygden.

Granit som är svart heter vetenskapligt Diabas. Diabasen innehåller även Plagioklas och Pyroxen men även av mindre mängder illmenit,Olivin samt magnetit. Av små korn av järn samt titanoxid uppstår den svarta färgen i diabasen i den övrigt ljusa plagioklasen. Långt där nere i berggrunden för omkring 1200 miljoner år sedan i magmakammaren så trängde gabbromagman upp i smala och breda sprickor och gångar där den stelnade på vägen.

 

 

Dessa sprickor kan vara allt från någon centimeter till flera hundra meter breda ,vanligast är dock någon decimeter till några meter.Genom att studera breddens storlek på gången/sprickan kan man utläsa en hel del. Finkornigheten i stenen avslöjar om den har stelanat snabbt eller långsamt, i en smal spricka som stelanar fortare än en bred är finkornigheten mycket hög och där den grövre är med bergart upp till några millimeter i storlek

 

  . Diabas

Diabasen innehåller även en del järn och med det relativt tung, väger 3 ton per kubikmeter,är även ganska vanlig i hela Sverige men dock är det lite vanligare med lagergångar av diabas i sydligare delar som i Göinge-trakterna men även i andra änden av landet som i södra Norrland. Sveriges största Diabasgång ligger i Södermanlands län, heter Helleforsgången är i genomsnitt 1 kilometer bred samt 40 kilometer lång!

En Diabasgång är svart till gråsvart i färgen och är något man inte tar miste på när man ser den.

 

  .Diabasgång

 

 

Granit

Granit är en djupbergart, det är den för att magman stelnat under en lång avskylningsprocess djupt nere i jordskorpan , mineralkornen blir därmed tämligen ganska stora från några millimeter till flera centimeter. Granit består av Fältspat,Kvarts och Glimmer, färgen varierar på de enskilda mineralkornen. Granit är en av de vanligaste bergarterna och stora delar av bergrunden i Sverige utgörs av detta.

 

Fältspat

Glimmer

Kvarts

 

Exempel på olika färg taxtur på Granit

 

För att logga denna Earthcache ska följande frågor besvaras och skickas per mail till CO.Det går fint att logga efter du sänt in dina svar och behövs kompliterande uppgifter på dina svar kommer jag att höra av mig.

1, När du studerar diabasen på Sjömansmonumentet,förklara varför du tycker den innehåller lite eller mycket Pyroxen? och vad har den för färg?

2, Med informationen här i cachebeskrivningen,hur ser texturen ut är det små eller stora korn i diabasen du ser här och vad kan du utläsa av det?

3, Om du tittar på den ljusa graniten,hur ser mineralkornen ut i storlek? Varför ser dem ut som de gör och vad för mineraler ser du mest av på graniten?

4, Det är högst frivilligt och inget krav men jag skulle uppskatta om ni tog ett foto på er vid GZ och bifogade i din logg

 

 

 

Sjömansmonumentet Granit,Diabas

 

Welcome to the Sjömansmonumentet, which this artwork from 1950 is called. It 3is made by the artist and sculptor Robert Nilsson. He was born on September 6, 1894 in Brunnby congregation in Höganäs. The Sjömansmonument is a fountain sculpture, Granit, Diabas which first stood in Öresund park before it was moved and ended up here at the Parapet. Diabase from this monument, possibly from Hägghult in Lönsboda in Skåne/Sweden.This diabas coveted by artist around the world for its high quality, Empire State Buildning has som diabas that deccorate the buildning and Marine Corps Memorial, whose base is made of diabase from Göingebygden. Granite black is scientifically called Diabas. The diabase also contains Plagioclase and Pyroxen but also of minor amounts of illmenite, Olivine and magnetite. Of the small grains of iron and titanium oxide, the black color of the diabase arises in the otherwise bright plagioclase. Far down in the bedrock about 1200 million years ago in the earth crust, Gabbromagman penetrated into narrow and wide cracks and aisles where it solidified on the road.

 

 

 

These cracks can range from a few centimeters to several hundred meters wide, but most often some decimetre to a few meters. By studying the width of the passage / crack,you can see and read a lot. The fine grain in the stone reveals whether it has stiffened rapidly or slowly, in a narrow crack that solidifies faster than a wide, the fine grain is very high and where the coarser is with rock up to a few millimeters in size

 

  . Diabas

 

The diabase also contains some iron and, with the relatively heavy weight, weighing 3000 kg per cubic meter,It is also quite common throughout Sweden, but it is a bit more common with this ducts of diabase in southern parts as in the Göinge/Skåne areas but also at the other end of the country. as in southern Norrland. Sweden's largest diabase rock is in Södermanland County, called Helleforsgången is on average 1 kilometer wide and 40 kilometers long!

A diabase walk is black to gray in color and is something you do not miss when you see it.

  .Diabasgång

 

Granite is a deep rock, it is because the magma solidified during a long rinse process deep down in the earth's crust, thus the mineral grains become quite large from a few millimeters to several centimeters. Granite consists of feldspar, quartz and mica, the color varies on the individual mineral grains. Granite is one of the most common types of rock, and large parts of the mountain rock in Sweden consist of this.

 

Fältspat

Glimmer

Kvarts

 

Exempel på olika färg taxtur på Granit

 

In order to log this Earthcache, the following questions must be answered and sent by email to CO. It is okey to log the cache after you submit your answers, and if i need complementary information on your answers I will contact you

 

1, When you study the diabase on the Sjömansmonumentet, explain why you think it contains little or much Pyroxen? and what does it have for color?

2, With the information here in the cache description, how does the texture look like,is it small or large grains in the diabase you see here and what can you read out from it?

3, If you look at the bright granite, how do the mineral grains look in size? Why do they look like they do and what minerals do you see most on the granite?

4, It is highly voluntary and no requirement but I would appreciate if you took a photo of you at GZ and post it with your log

 

 

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.