Skip to content

<

Zapomenutá zákoutí

A cache by Krky Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/05/2020
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Zapomenutá zákoutí


„Přirozená lidská potřeba poznávat nové věci, fakta a skutečnosti je jednou z nejsilnějších hnacích sil trvalého rozvíjení lidského společenství. Rozšiřující se suma poznání s sebou přináší vedle proměn současného světa a uplatňování novinek také pozvolné opomíjení, zapomínání či úplný zánik toho, co již ztratilo svou funkci a opodstatnění. Hmotné doklady této staré přehlížené reality můžeme 'zakonzervovat' v muzejních sbírkách, o stavby lze pečovat prostřednictvím památkových rezervací či muzeí v přírodě.
Ne všechno z dob minulých je ale možné uchránit v originální podobě před nevratným zánikem. Stará zákoutí tak musejí někdy ustoupit potřebám moderně se rozvíjejících vesnic a měst, nově budovaným komunikacím a objektům, jindy však jen prostě fyzicky dožijí. Je až s podivem, jak flexibilně lidská paměť dokáže nahradit starý obraz těchto míst novým, jak rychle se stává nová tvář přirozenou součástí naší orientace v prostoru. Jen ojedinělé příležitosti nás pak vedou ke vzpomínce, jak to či ono zákoutí v minulosti vlastně vypadalo, kde stál dům, kde strom, kudy vedla silnice. I tyto vzpomínky však mohou po letech nevratně zmizet spolu s definitivním odchodem jejich nositelů. V těchto okamžicích nabývají na hodnotě obrazová svědectví, jejichž prostřednictvím se můžeme opakovaně přenášet o roky či celá desetiletí nazpět a poznávat dávno zmizelou podobu různých míst.“Těmito slovy začíná jedinečná obrazová publikace Zapomenutá zákoutí, kterou vydalo město Rožnov pod Radhoštěm v roce 2017. Publikace obsahuje více než 200 černobílých fotografií z fotografického archivu Osvalda Kotoučka (1861-1931) a Vladimíra Hambálka (1904-1983), kteří systematicky zaznamenávali podobu Rožnova pod Radhoštěm a okolí na skleněné fotografické desky a později na svitkový film. Na jejich snímcích je tak zachycena podoba města, okolních vesnic a krajiny v době velkého rozmachu a proměny v první polovině 20. století, kdy se dřevěné městečko dynamicky proměnilo v moderní městské sídlo.

Osvald Kotouček (1861-1931) se do Rožnova přestěhoval v roce 1886 a na jižní straně rožnovského náměstí v domě č.p. 46 provozoval knihkupectví, papírnictví a obchod se smíšeným zbožím. Rámovaly se zde také obrazy, prodávaly pohlednice, známky a noviny. Kromě podnikání byl ve městě velmi společensky aktivní, zasloužil se o vznik místní organizace Sokola (1890) v němž byl i dlouholetým starostou, podílel se na činnosti Lázeňské komise a Okrašlovacího spolku, byl členem představenstva místní spořitelny a posléze i jeho předsedou, několik let zasedal v městském zastupitelstvu a zastával dokonce úřad starosty města (1923 až 1927). Jeho nejoblíbenější činností a láskou se ovšem stala turistika a fotografování Rožnovska. Po smrti Osvalda Kotoučka byl zavedený obchod v roce 1932 smluvně pronajat Vladimíru Hambálkovi.

Vladimír Hambálek (1904-1983) provozoval obchodní činnost od roku 1932 do roku 1950, kdy byl obchod vyvlastněn státem, ale bylo mu umožněno zde působit jako vedoucí provozovny. V roce 1965 byl obchod již redukovaný na knihkupectví přestěhován. I Vladimír Hambálek byl velmi činorodý, kromě fotografování byl aktivním členem Sokola, hrál i režíroval divadlo a podílel se na kulturních večírcích města, byl činovníkem muzejního spolku a členem Osvětové besedy v Rožnově.
Fotografie uvedené v publikaci Zapomenutá zákoutí ukazují jak místa známá, která se však v čase proměnila, tak místa již zaniklá či vypadající úplně jinak, že je velmi obtížné je poznat. Pro účel této keše jsem vybral deset míst, která reprezentují město Rožnov a jeho proměny v méně známých partiích. První pětici chci ukázat v historické a současné podobě, u druhé bude totéž vaším úkolem. Podmínkou logu této virtuální keše je, že musíte těchto pět míst (viz seznam WP) navštívit a pořídit barevnou fotografii ze stejného úhlu, jako je na historické fotografii. Přesné podmínky logu viz níže.
Rožnov dříve a dnes
Hřbitovy na Horních Pasekách


V průběhu 19. století byly zřízeny v oblasti Horních Pasek dva menší hřbitovy, každý s vlastní márnicí. Nejprve to byl v roce 1858 hřbitov evangelický (vlevo, dosud existující), od roku 1897 byla naproti němu vytyčena plocha pro ukládání ostatků židovských věřících. Zde se pohřbívalo pouze dvacet let. Židovské pohřebiště sloužilo paradoxně především pro pohřby lázeňských hostů, během I. světové války také pro haličské uprchlíky. V Rožnově bylo pochováno celkem 34 mrtvých. Později byly ostatky zemřelých židů převáženy do Krásna na tamní židovský hřbitov.

Dnes je židovský hřbitov zrušený a evangelický je schovaný uprostřed zástavby rodinných domů. Na fotografii jsou zajímavé ještě dvě stavby, patřící k nedaleké koželužně Jana Kantorka. První je stavba v popředí, kterou nechal Jan Kantorek postavit jako služební byty pro své zaměstnance a druhou je v pozadí fotografie viditelný komín parní elektrárny v areálu pily na Dolní Bečvě, která napájela elektřinou jak koželužnu, tak část domů v Rožnově. V dnešní době je celá zástavba Horních Koutů při pohledu z kopce Kozince schovaná v zeleni.
Brillova pletárna


Dynamicky se rozvíjející průmyslový provoz se stal záhy největší rožnovskou továrnou, která byla díky své rozloze, ale i díky továrnímu komínu nepřehlédnutelnou dominantou pravého břehu. V roce 1914 pracovalo pro firmu Leo Brilla celkem 365 dílenských a 400 domácích dělníků, v době I. republiky bylo zaměstnáno přímo v továrním provozu více než 250 dělníků, k nim musíme připočíst více než 600 domácích pracujících a také téměř čtyřicítku úředníků.

Brillova pletárna se postupem času rozrostla do velkého areálu, který postupně obklopila městská zástavba. Vyfotit fotografii ve stejném úhlu tak již není možné. Továrna pak byla zabavena Německem, posléze připadla Československu, byla přejmenována na podnik LOANA, po revoluci zprivatizována a v roce 2013 ukončila provoz a její budovy byly rozprodány. Dnes žije areál svým novým životem a původní jádro podniku, zachycené na fotografii, bylo přestaveno na multifunkční objekt Brillovka.
Vily v Zátiší


V blízkosti náměstí vznikla vedle domů v Čechově ulici i druhá souvislá řada moderních vilek – Zátiší (čp. 513-517). V roce 1912 zadal jejich výstavbu Čeněk Janík. I tentokrát se realizace staveb ujala osvědčená dvojice rožnovských stavitelů Barabáš-Bayer. Secesní domy byly určeny pro pět Janíkových dcer (syn provozoval hostinec u dolního mostu), podle nichž také dostaly svá jména: Svatava, Libuše, Vlasta, Věra, Blanka. Některé z vil však již během dalšího desetiletí změnily majitele. Bydlela tu například rodina známého rožnovského učitele Šabackého a rodina Kociánových.

Zátiší, hned vedle sídliště Záhumení, je jedním z mála míst, které se zachovalo téměř bez změny až do dnešních chvil. Některé domy jsou opraveny a přišly o svá jména, ale množství detailů odkazuje na dobu téměř před sto lety.
Zemědělská škola - hospodářský dvůr


Přestože již v roce 1897 založil Hospodářský spolek okresu rožnovského Zimní hospodářskou školu, až po třech letech se v roce 1900 dočkala vlastní budovy. Spolek získal na stavbu školy, která měla napomoci v šíření moderních pěstitelských a chovatelských postupů, zemské i státní subvence. Slavnostního otevření se 21.října zúčastnila řada významných osob – mimo jiné okresní hejtman baron Klein.

Naopak původní budovy Hospodářské školy byste dnes už hledali marně. Dochovala se původní dvoupatrová školní budova, jenž ovšem přišla o veškerou historickou výzdobu a vila pro ředitele. Shluk hospodářských a školních budov za nimi však dnes už nestojí, místo nich jsou výškové bytové domy a parková úprava parteru s hřištěm mezi nimi. Samotná škola dnes sídlí v nové funcionalistické budově na nábřeží, nějakých 150 metrů východněji, a ve staré budově je dnes internát.
Dobytčí trh


Dobytčí trhy se původně konaly na náměstí kolem sochy sv. Floriána. Z bezpečnostních a hygienických důvodů bylo tržiště pro obchod s hospodářským zvířectvem v roce 1831 přemístěno k řece Bečvě. Jak je patrné z fotografie, ještě ve třicátých letech 20. století pulzovalo tzv. trhovisko rušným životem. Hospodáři z okolních vesnic se zde potkávali s profesionálními obchodníky – handlíři i řezníky. K povinné výbavě tržního prostoru pro dobytek v té době náleželo vedle veterinárního dozoru i stabilní dřevěné zábradlí s kroužky pro uvázání dobytka. Snímek poskytuje výhled i na pravý břeh Rožnova. Na Tyršově nábřeží je patrné zahušťování zástavby nejen rodinnými domy. Za pozornost stojí dům Masarykovy ligy (čp.649) později dětský domov, vystavěný v roce 1930.

Místo dobytčího trhu je v dnešní době přes bujnou vegetaci a zástavbu hůře zachytitelné. Na jeho místě jsou dnes rodinné domy a technické objekty s hospodářským dvorem stavební firmy. Na druhé straně Hážovky pak přibyla velká budova základní školy Videčská s tenisovými kurty a i pravý břeh Bečvy se vzrostlými lípami je plně zastavěný.Podmínka logu


Navštivte pět míst, ze kterých jsou pořízeny následující fotografie (waypointy 1 až 5) a pořiďte vlastní fotografii ze stejného úhlu, jako je zachycená historická fotografie. Jako důkaz vaší návštěvy, musí být na snímku zachycena vaše postava, vaše CWG, GPS či jiný osobní jasně identifikovatelný předmět. Pokud mi však chcete udělat radost a naplnit ducha keše beze zbytku, zakomponujte, zcela dobrovolně, do snímku jakoukoliv historickou černobílou fotografii, kterou budete třeba držet v ruce. Ovšem jakákoliv digitální úprava ala Photoshop je zapovězena! Fotografie pak přiložíte k logu, nejlépe jednotlivě, koláže bývají příliš drobné a špatně rozeznatelné. Logy bez fotografií či s fotomontážemi budu mazat bez upozornění!Pět míst, která musíte navštívit
Waypoint 1 - Restaurace Jánoštík


Když byla v roce 1832 zřízena na Horních Pasekách škola, vrchnost pro ni nechala za vydatné pomoci zdejších hospodářů vybudovat přízemní budovu přímo u silnice z Rožnova do Frenštátu. Od ostatních roubených chalup v okolí se odlišovala zvonicí, jak o tom svědčí i tento snímek s hostincem U taty Janoštíka v popředí a školou v pozadí. Prvním učitelem se stal Josef Tkadlec, přezdívaný Patina. V dalších letech zde mj. po dva roky učil i František Bayer – historik, vlastivědný pracovník, redaktor a také syn třetího rožnovského starosty Josefa Bayera.
Waypoint 2 - Lávka z horního parku


Čilý stavební ruch probíhal na nábřeží od počátku I. Republiky. U budování některých zdejších objektů stála dvojice rožnovských stavitelů Karel Barabáš a František Bayer. Podle jejich plánů vzniklo v první polovině dvacátých let několik typizovaných domů – tři na dnešním Tyršově, pět na horním, tehdejším Štefánikově nábřeží. Přestože se jednalo o rodinné domy odpovídající aktuálním standardům bydlení střední třídy, jejich vnější vzhled – zvláště výzdoba štítů – nezapře dobové okouzlení lidovým stavitelstvím. Investorem několika staveb bylo město, které po dokončení objekty prodávalo soukromým majitelům. Jeden z domků si pořídil tajemník městského úřadu Stanislav Kramoliš (čp. 529, vpravo), zatímco druhý zakoupil v roce 1925 učitel a spisovatel Metoděj Jahn (čp. 528, vlevo). Dřevěná lávka přes řeku byla oproti dnešní situována přibližně o 100m níže po toku Bečvy.
Waypoint 3 - Školka v Tylovicích


Dnešní školka vznikla v Tylovicích na místě stavení U Šopků v roce 1894 jako Reiserova továrna na punčochy. Švýcar Albert Reiser „rozjel“ pletárenský průmysl jako první v okrese a nejdříve měl dílnu v rožnovské Fichtnerově vile pod Skalkou. V době největšího rozkvětu tylovská pletárna zaměstnávala až devadesát lidí a dalších více než 350 dělnic pro ni pracovalo doma na zapůjčených strojích. Provoz byl ukončen v době hospodářské krize a k jeho obnově už nedošlo, ani když později dílna připadla Loaně. Ta zde v roce 1976 otevřela závodní mateřskou školu.
Waypoint 4 - Zemědělská škola


V roce 1910 převzala školu zemská správa, což umožnilo stabilizovat její financování. Dynamický rozvoj školského zařízení brzy zapříčinil, že původní budova již potřebám výuky nedostačovala. Na počátku I. světové války se začal budovat školní statek a přibývaly další budovy a provozy. Nacházela se zde i bosenská sušírna na ovoce, lis, destilační přístroj a povidlárna, kde si mohli místní rolníci zpracovat své výpěstky. Součástí školy byla též krajská ovocnářská školka, včelín a kolářská dílna. V roce 1922 byly pořízeny na budově internátu fresky malíře Františka Podešvy.
Waypoint 5 - Kolonie na Bučiskách


Konečné realizace se na Bučiskách dočkalo jen deset z původně plánovaných třinácti dvojdomků. Jsou situovány podél uzavřené ulice ve tvaru kapky. Všechny vilky měly standardní vybavení s koupelnou, splachovacím WC, spížkou a prádelnou. O přidělení bytu rozhodovalo ředitelství těžířstva v Ostravě a obyvatelé byli vázáni velmi striktními pravidly užívání. Kolonie na Bučiskách měla svého vlastního správce, který pečoval o společné plochy a zeleň. Život zde byl nejen díky odlehlosti od centra, ale i vazbám na statek na Hradisku poněkud oddělen od běžného životního rytmu Rožnova.Zdroje


Texty a historické fotografie: Zapomenutá zákoutí; Milan Hambálek - Daniel Drápala - Vojtěch Bayer, Vydalo Město Rožnov pod Radhoštěm, 2017, ISBN 978-80-87977-05-7
Novodobé fotografie z archivu autora


Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and December 31, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.


Additional Hints (Decrypt)

X ybth cevybž 5 sbgbtensvv n cbmbe an zífgb ilsbpraí!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.