Skip to content

<

Casa Batlló - Virtual Reward 2.0

A cache by manelic del estartit Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/20/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Català

English

Castellano

Deutsch

Francais

REGISTER THE CACHE

. CATALÀ
CASA BATLLÓ - VIRTUAL REWARD 2.0

La Casa Batlló està situada al número 43 del Passeig de Gràcia, un carrer que antigament unia la ciutat amb la Vila de Gràcia, avui plenament integrada com a barri de la ciutat.

Urbanització del Passeig de Gràcia

A partir de 1860, any en què s’aprova un ambiciós pla urbanístic a Barcelona (Pla Cerdà) el Passeig de Gràcia es perfila com el seu eix principal i comencen a assentar-s’hi les residències de les famílies més il·lustres de la ciutat. D’aquesta manera, al segle XIX el carrer es va convertir en un passeig per a vianants i cotxes de cavalls, i a partir del segle XX en una avinguda principal per als automòbils.

Originalment, l’edifici va ser construït l’any 1877 per Emili Sala i Cortés (un dels professors d’arquitectura de Gaudí), quan a Barcelona encara no hi havia llum elèctrica. L’any 1903 el va adquirir D. Josep Batlló i Casanovas, un industrial tèxtil propietari de diverses fàbriques a Barcelona i destacat home de negocis.

Passeig de Gràcia 1877

Plan Cerdà

Construcció de Casa Batlló

D. Josep Batlló va concedir total llibertat creativa a Antoni Gaudí, encarregant-li unes obres que en principi consistien a derrocar l’edifici. No obstant això, gràcies l’audàcia de Gaudí, es va descartar l’enderrocament de la Casa i es va dur a terme una reforma integral entre 1904 i 1906. L’arquitecte va canviar completament la façana, va redistribuir els envans interiors, va ampliar el celobert i va convertir el seu interior en una autèntica obra d’art. A més del seu valor artístic, l’obra revesteix una enorme funcionalitat, més pròpia del nostre temps que del passat. Fins i tot hi ha qui veu en ella elements precursors de les avantguardes arquitectòniques de finals del s. XX.

Família Batlló

La Mansana de la Discòrdia

Al costat de Casa Batlló i a la mateixa època, destacats arquitectes van reformar altres cases que en el seu moment van competir pels premis urbanístics convocats per l’Ajuntament de Barcelona. És per aquest motiu que aquest tram es coneixia com la Mansana de la Discòrdia. Aquestes cases també són modernistes i, juntament amb Casa Batlló, actualment formen un conjunt únic format per:

– Casa Amatller (by the architect Josep Puig i Cadafalch).
– Casa Lleó Morera (by Lluís Domènech i Montaner).
– Casa Mulleras (Enric Sagnier).
– Casa Josefina Bonet (Marcel-li Coquillat).

L’illa de la Discòrdia

Història recent

La Casa Batlló va deixar de pertànyer a la família Batlló a la dècada dels 50. Després d’acollir diferents empreses i particulars, des de la dècada dels 90 l’edifici està en mans dels actuals propietaris, la família Bernat, que ha restaurat íntegrament la casa.

L’any 1995 la família obre la casa a la societat i presenta aquesta joia arquitectònica al món, oferint l’espai per a esdeveniments. A partir de 2002, coincidint amb l’Any Internacional Gaudí, Casa Batlló acull també visites culturals. Ambdues activitats es desenvolupen en l’actualitat innovant constantment en la seva oferta i continguts.

Actualment, Casa Batlló és Patrimoni Mundial de la UNESCO i una icona de Barcelona, una parada imprescindible per conèixer l’obra de Gaudí i el modernisme en la seva màxima expressió. També és un dels atractius culturals i turístics millor valorats, amb 1 milió de visitants a l’any.

. ENGLISH

History of Casa Batlló

Casa Batlló is located at number 43 on Paseo de Gracia, a street that, in the past, connected the city to Villa de Gracia, which today is a fully integrated district of the city.

 

Development of Paseo de Gracia

Since 1860, when an ambitious urban plan was approved in Barcelona (known as the Cerdà Plan), Paseo de Gracia has become the city’s backbone and its most important families started to set up home here. In this manner, in the 19th Century, the street became a promenade for pedestrians and horse-drawn carriages, and from the 20th Century it became a main avenue for cars.

Originally, the building was built in 1877 by Emilio Sala Cortés (one of Gaudí’s architecture professors), when there was still no electric light in Barcelona. In 1903 it was purchased by Mr Josep Batlló y Casanovas, a textile industrialist who owned several factories in Barcelona and a prominent businessman.

Paseo de Gracia 1877

Plan Cerdà

Construction of Casa Batlló

Mr Josep Batlló granted full creative freedom to Antoni Gaudí, putting him in charge of a project that initially entailed demolishing the building. However, thanks to the courage shown by Gaudí, the demolition of the house was ruled out, and it was fully reformed between 1904 and 1906. The architect completely changed the façade, redistributing the internal partitioning, expanding the patio of lights and converting the inside into a true work of art. Besides its artistic value, the building is also extremely functional, much more characteristic of modern times than of the past. Some even see elements that herald the architectural trends of the late 20th Century.

Batlló Family

The Bone of Contention

In addition to Casa Batlló and at the same time, prominent architects were also reforming other houses that, at the time, were competing for the urban awards convened by the Barcelona City Council. Therefore, this specific period was known as The Bone of Contention. These houses are also in the modernist style and, along with Casa Batlló, they are currently part of a unique group formed by:

– Casa Amatller (by the architect Josep Puig i Cadafalch).
– Casa Lleó Morera (by Lluís Domènech i Montaner).
– Casa Mulleras (Enric Sagnier).
– Casa Josefina Bonet (Marcel-li Coquillat).

The Bone of Contention

Recent history

From the 1950s Casa Batlló was no longer owned by the Batlló family. After being taken over by different companies and individuals, since the 1990s the building has been in the hands of its current owners, the Bernat family, who have fully restored the house.

In 1995, the family opened the house to the public and presented this architectural gem to the world, offering the use of the building for events. Since 2002, coinciding with the International Year of Gaudí, cultural visits have also been offered at Casa Batlló. Both activities are currently available, with constant innovations in terms of offer and contents.

At present, Casa Batlló is a UNESCO World Heritage site and an icon in Barcelona, a must see for those who want to discover Gaudí’s work and modernism at its finest. It is also one of the most highly rated cultural and tourist attractions, welcoming 1 million visitors every year.

 

. CASTELLANO

Historia de Casa Batlló

Casa Batlló se sitúa en el número 43 de Paseo de Gracia, una calle que antiguamente unía la ciudad con la Villa de Gracia, hoy plenamente integrada como barrio de la ciudad.

 

Urbanización de Paseo de Gracia

A partir de 1860, año en que se aprueba un ambicioso plan urbanístico en Barcelona (Plan Cerdà) el Paseo de Gracia se perfila como su eje principal y aquí comienzan a asentarse las residencias de las familias más ilustres de la ciudad. De este modo, en el siglo XIX la calle se convirtió en un paseo para peatones y coches de caballos, y a partir del siglo XX en una avenida principal para los automóviles.

Originalmente, el edificio fue construido en 1877 por Emilio Sala Cortés (uno de los profesores de arquitectura de Gaudí), cuando en Barcelona todavía no había luz eléctrica. En 1903 lo adquirió D. Josep Batlló y Casanovas, un industrial textil propietario de varias fábricas en Barcelona y destacado hombre de negocios.

Paseo de Gracia 1877

Plan Cerdà

Construcción de Casa Batlló

D. Josep Batlló concedió total libertad creativa a Antoni Gaudí, encargándole unas obras que en principio consistían en derribar el edificio. Sin embargo, gracias la audacia de Gaudí, se descartó el derrumbe de la Casa, llevando a cabo una reforma integral entre 1904 y 1906. El arquitecto cambió completamente la fachada, redistribuyendo la tabiquería interior, ampliando el patio de luces y haciendo de su interior una auténtica obra de arte. Además de su valor artístico, la obra reviste una enorme funcionalidad, más propia de nuestro tiempo que del pasado. Incluso hay quien ve en ella elementos precursores de las vanguardias arquitectónicas de finales del s. XX.

La familia Batlló

La familia Batlló

La Manzana de la Discordia

Junto a Casa Batlló y en la misma época, destacados arquitectos reformaron otras casas que en su día compitieron por los premios urbanísticos convocados por el Ayuntamiento de Barcelona, de ahí que este tramo se conociera como la Manzana de la Discordia. Estas casas también son modernistas y junto a Casa Batlló actualmente forman un conjunto único formado por:

– Casa Amatller (del arquitecto Josep Puig i Cadafalch).
– Casa Lleó Morera (de Lluís Domènech i Montaner).
– Casa Mulleras (Enric Sagnier).
– Casa Josefina Bonet (Marcel-li Coquillat).

La Manzana de la Discordia

La Manzana de la Discordia

Historia reciente

La Casa Batlló dejó de pertenecer a la familia Batlló en la década de los 50. Tras acoger diferentes empresas y particulares, desde la década de los 90 el edificio está en manos de los actuales propietarios, la familia Bernat, quien ha restaurado íntegramente la casa.

En 1995 la familia abre la casa a la sociedad y presenta esta joya arquitectónica al mundo, ofreciendo el espacio para eventos. A partir de 2002, coincidiendo con el Año Internacional Gaudí, Casa Batlló acoge también visitas culturales. Ambas actividades se desarrollan en la actualidad innovando constantemente en su oferta y contenidos.

Actualmente, Casa Batlló es Patrimonio Mundial de la UNESCO y un icono de Barcelona, una parada imprescindible para conocer la obra de Gaudí y el modernismo en su máxima expresión. También es uno de los atractivos culturales y turísticos mejor valorados, acogiendo a 1 millón de visitantes al año.

 

. DEUTSCH

Geschichte der Casa Battló

Die Casa Batlló ist die Nummer 43 am Paseo de Gracia, einer Straße, die früher die Stadt mit dem Ort Villa de Gracia verband, der heute ein Stadtviertel von Barcelona ist.

 

Urbanisierung des Paseo de Gracia

Im Jahre 1860 wurde in Barcelona der Plan Cerdà, ein ehrgeiziger städtebaulicher Plan mit dem Paseo de Gracia als Hauptachse beschlossen. In der Folge verlegten einflussreiche Familien der Stadt ihren Wohnsitz in dieses Gebiet. So hat sich die Straße im 19. Jahrhundert in eine Allee für Fußgänger und Pferdekutschen verwandelt und wurde im 20. Jahrhundert zum wichtigsten Boulevard für die Autos.

Das ursprüngliche Gebäude wurde 1877, als es in Barcelona noch kein elektrisches Licht gab, von Emilio Sala Cortés (einem Architekturprofessor Gaudís) gebaut. 1903 erwarb es D. Josep Batlló y Casanovas, ein renommierter Geschäftsmann, Textilunternehmer und Besitzer mehrerer Fabriken in Barcelona.

Paseo de Gracia 1877

Plan Cerdà

Bau der Casa Batlló

D. Josep Batlló gewährte Antoni Gaudí totale künstlerische Freiheit, als er ihm einige Arbeiten auftrug, die an und für sich darin bestanden, das Gebäude erst abzureißen. Dank der Kühnheit Gaudís wurde das Haus jedoch nicht abgerissen, sondern zwischen 1904 und 1906 einer umfassenden Renovierung unterzogen. Der Architekt hat die Fassade komplett umgebaut, die Zwischenwände neu verteilt, den Innenhof vergrößert und auch das Innere des Gebäudes in ein wahres Kunstwerk verwandelt. Abgesehen von seinem künstlerischen Wert weist der Bau eine hohe Funktionalität auf, die eher in unsere Zeit passt als in die damalige. Einige sehen darin sogar Vorläufer der architektonischen Avantgarde des ausgehenden 20. Jahrhunderts.

Batlló Familie

Der Zankapfel

Neben der Casa Battló wurden in derselben Epoche im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs, den die Stadtverwaltung ausgeschrieben hatte, andere Gebäude von namhaften Architekten renoviert. Daher war dieser Abschnitt als „Manzana de la Discordia“ (Zankapfel) bekannt. Auch diese Gebäude stammen aus der Zeit des Modernisme (katalanischer Jugendstil) und bilden heute zusammen mit der Casa Battló eine Einheit bestehend aus:

– Casa Amatller (vom Architekten Josep Puig i Cadafalch).
– Casa Lleó Morera (vom Lluís Domènech i Montaner).
– Casa Mulleras (Enric Sagnier).
– Casa Josefina Bonet (Marcel-li Coquillat).

Der Zankapfel

Jüngere Geschichte

Ab den 50er Jahren war die Casa Battló nicht mehr im Besitz der Familie Battló. Nachdem es verschiedenen Unternehmen und Privatpersonen gehört hatte, ist das Gebäude seit den 90er Jahren im Besitz der Familie Bernat, die es komplett restaurieren ließ.

1995 öffnete die Familie das Haus für die Allgemeinheit und präsentierte der Welt ein architektonisches Juwel. Die Räume werden seither für Events angeboten. Seit 2002, dem Internationalen Jahr Gaudí‘s, gibt es in der Casa Battló auch kulturelle Führungen. Beide Initiativen werden zur Zeit weiterentwickelt, sowie Angebot und Inhalte ständig erneuert.

Heute gehört die Casa Battló zum Welterbe der UNESCO. Sie ist ein Symbol Barcelonas und ein Muss für alle, die das Werk Gaudís und den Modernisme in seiner höchsten Ausdrucksform kennen lernen möchten. Das Haus ist mit jährlich 1 Million Besuchern eine der beliebtesten kulturellen Sehenswürdigkeiten der Stadt.

. FRANCAIS

Histoire de la Casa Batlló

La Casa Batlló se situe au numéro 43 du Paseo de Gracia, une voie qui, par le passé, connectait la ville à la « Villa de Gracia », aujourd’hui pleinement intégrée comme un quartier de la ville.

 

L’urbanisation du Paseo de Gracia

À partir de 1860, année de l’approbation d’un ambitieux plan d’urbanisme à Barcelone (Le Plan Cerda) le Paseo de Gracia fut tracé comme son axe principal et commencent alors à s’installer ici les résidences des familles les plus illustres de la ville. La rue devient ainsi, au XIXe siècle, une promenade pour les piétons et pour les coches et, à partir du XXe siècle, une avenue principale pour les automobiles.

A l’origine, le bâtiment avait été construit en 1877, par Emilio Sala Cortes (l’un des professeurs d’architecture de Gaudi), alors que l’éclairage électrique n’existait pas encore à Barcelone. En 1903, Josep Batlló i Casanovas, un industriel du textile, propriétaire de plusieurs usines à Barcelone et important homme d’affaires, en fit l’acquisition.

Paseo de Gracia 1877

Plan Cerdà

La construction de la Casa Batlló

Josep Batlló laissa libre cours à la créativité d’Antoni Gaudí, en le chargeant de travaux qui, en principe, reposaient sur la démolition du bâtiment. Cependant, grâce à l’audace de Gaudí, la démolition de la Casa fut écartée, pour en mener une rénovation complète, entre 1904 et 1906. L’architecte changea complètement la façade, en redistribuant les cloisons intérieures, en agrandissant le patio et en faisant de son intérieur une véritable œuvre d’art. Outre sa valeur artistique, l’œuvre revêt une fonctionnalité énorme, qui appartient davantage à notre époque qu’au passé. Il y en a même qui voient en elle des éléments précurseurs des mouvements d’avant-garde de l’architecture de la fin du XXe siècle.

Famille Batlló

La Pomme de Discorde

A côté de la Casa Batlló et à la même époque, de remarquables architectes rénovèrent d’autres maisons, en étant alors en compétition pour les prix d’urbanisme, lancés par la Mairie de Barcelone, de là que ce tronçon soit connu comme  » La Pomme de Discorde « . Ces maisons étaient également de style moderniste et, conjointement à la Casa Batlló, elles forment actuellement un ensemble unique composé de :

– Casa Amatller (de l’architecte Josep Puig i Cadafalch).
– Casa Lleó Morera (de Lluís Domènech i Montaner).
– Casa Mulleras (Enric Sagnier).
– Casa Josefina Bonet (Marcel-li Coquillat).

La Pomme de Discorde

L’histoire récente

La Casa Batlló cessa d’appartenir à la famille Batlló, dans les années 50. Après avoir accueilli diverses entreprises et des particuliers, depuis les années 90 le bâtiment appartient aux propriétaires actuels, la famille Bernat, qui l’a entièrement restauré.

En 1995, la famille ouvre la maison au public et elle présente ce joyau de l’architecture au monde, en proposant l’espace pour des événements. À partir de 2002, en coïncidant avec l’Année internationale Gaudi, la Casa Batlló accueille également des visites culturelles. Les deux activités se développent actuellement, en innovant constamment dans l’offre et les contenus.

Actuellement, la Casa Batlló fait partie du Patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est une icône de Barcelone, un arrêt incontournable, pour connaître l’œuvre de Gaudí et le modernisme, dans sa plus haute expression. C’est également l’une des attractions culturelles et touristiques les plus prisées, en accueillant 1 million de visiteurs par an.

 

 

. LOG

EL DRAC. Des de la vorera de davant, veuràs la silueta del drac. El coronament de la façana, semblat al llom un drac, unit a la creu de quatre braços (que representaria l’empunyadura d’una espasa), han donat lloc a interpretacions populars entorn de la llegenda de Sant Jordi, patró de Catalunya. Explica la llegenda que Sant Jordi va matar el drac amb la seva espasa per salvar la princesa i el poble de la fúria de l’animal. En aquesta interpretació, el disseny de la teulada simbolitzaria l’espasa clavada al drac, i les columnes amb forma d’ossos recordarien les seves víctimes. De fet, al llarg de la història Casa Batlló has estat coneguda com la casa dels ossos o la casa del drac. FES UNA FOTO DEL DRAC, AMB UN PAPER ON SURTI EL NOM DEL TEU EQUIP

The crown of the façade, which is similar to a dragon’s back, along with the four-armed cross (representing the handle of a sword), have led to popular interpretations revolving around the legend of Saint George, the patron saint of Catalonia. Legend has it that Saint George killed the dragon with his sword to save the princess and the people from the animal’s wrath. Based on this interpretation, the roof’s design symbolises a sword embedded in the dragon, and the bone-shaped columns commemorate its victims. In fact, throughout history, Casa Batlló has been known as the house of bones or the house of the dragon. TAKE A PICTURE OF THE DRAGON, WITH A PIECE OF PAPER WITH YOUR TEAM'S NICK"

El coronamiento de la fachada, parecido al lomo de un dragón, unido a la cruz de cuatro brazos (que representaría la empuñadura de una espada), han dado lugar a interpretaciones populares en torno a la leyenda de Sant Jordi, patrón de Catalunya. Cuenta la leyenda, que Sant Jordi mató al dragón con su espada para salvar a la princesa y al pueblo de la furia del animal. En esta interpretación el diseño del tejado simbolizaría la espada clavada en el dragón, y las columnas con forma de huesos recordarían sus víctimas. De hecho, a lo largo de la historia Casa Batlló se ha conocido como la casa de los huesos o la casa del dragón. HAZ UNA FOTO DEL DRAGÓN, CON UN PAPEL DONDE SE VEA EL NOMBRE DE TU EQUIPO

Die Krönung der Fassade gleicht dem Rücken eines Drachens und führte, zusammen mit dem dreidimensionalen Kreuz (das den Griff eines Degens zeigen soll) zu volkstümlichen Interpretationen: Manche sehen hier einen Zusammenhang zur Legende des Heiligen Georg, der Schutzpatron Kataloniens ist. Gemäß dieser Legende tötete Sant Jordi den Drachen mit seinem Degen, um die Prinzessin und das Volk vor dem wilden Tier zu beschützen. Bei dieser Auslegung wäre die Gestaltung des Daches ein Sinnbild für den Degen im Rücken des Drachens, und die Säulen in Knochenform stünden für seine Opfer. Tatsächlich war die Casa Battló im Laufe ihrer Geschichte auch bekannt als Haus der Knochen oder Haus des Drachens. MACHE ein FOTO vom DRACHEN, auf dem du ein Stück PAPIER mit dem NAMEN deines Teams siehst

Le couronnement de la façade, qui ressemble au dos d’un dragon, associé à la croix à quatre branches (qui représenterait le pommeau d’une épée), ont donné lieu à des interprétations populaires autour de la légende de Sant Jordi (Saint Georges), saint patron de la Catalogne. La légende raconte que Saint Georges terrassa le dragon de son épée, afin de sauver la princesse et la population de la furie de l’animal. Dans cette interprétation la conception de la toiture symboliserait l’épée clouée au dragon, et les colonnes en forme d’os rappelleraient ses victimes. En fait, tout au long de l’histoire, la Casa Batlló a été connue comme la maison des os ou la maison du dragon.FAITES UNE PHOTO DE LA DRAC AVEC UN PAPIER TROUM AVEC LE NOM DE VOTRE EQUIPE

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

QENTBA CUBGB + CVRPR BS CNCRE JVGU AVPX. SBGB QRY QENP NZO HA CNCRE NZO RY IBFGER AVPX. SBGB QRY QENTBA PBA HA CNCRY PBA IHRFGEB AVPX. AB CVPGHER ZRNAF QRYRGRQ YBT.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.