Skip to Content

<

It Amelân.

A cache by Feenwin Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/01/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Let op! Lees de waypoints goed door.Hier staat precies beschreven wat je moet doen. Gelieve geen spoiler foto's met betrekking tot de letter.Wanneer logjes niet volgens de beschrijving worden gelogd, Dan word uw log verwijdert.

Het oerd

Het natuurgebied Het Oerd is een oud begroeid duingebied met enkele hoge duinen en vochtige duinvalleien. Vanaf de hoge duinen heeft u een prachtig uitzicht over de nabijgelegen kwelders, waar met hoogwater duizenden vogels rusten. In de oostelijke oude duinen van Het Oerd is de zilvermeeuw sterk vertegenwoordigd. Er is een kolonie van ruim 3.300 paren. De omgeving is ideaal voor de blauwe en bruine kiekendief. Andere algemene broedvogels zijn eidereend, bergeend, wulp, kluut, visdief, tapuit en sprinkhaanrietzanger. Buiten het broedseizoen zijn er veel vogels die hun plaats proberen te vinden op het Wad. Als ze na het zoeken van voedsel weer terugkomen omdat het hoog water wordt, rusten ze op Het Oerd. Vooral in de herfst gaat het om tienduizenden vogels, waaronder scholekster, grutto, wulp, tureluur en bonte strandloper. In het voorjaar trekken duizenden ganzen over.

De vuurtoren

De vuurtoren van Ameland is gebouwd in 1880 in opdracht van Koning Willem III. De toren is 55 meter hoog en bevat 15 verdiepingen. Als je de uitkijkpunt van de toren wilt bereiken dan zal je eerst 236 treden moeten betreden. De huidige optiek van het lichthuis op de vuurtoren is afkomstig van de oude Westhoofd op Goeree. De optiek draait om de lichtbron ( 1 staaf halogeenlamp). Dat zorgt voor 3 schitteringen per 15 seconden ( 2 x 3 lichtstralen ). Vandaag de dag is de vuurtoren niet meer bemand door een vuurtorenwachter. De kustwacht houdt tegenwoordig alles in de gaten rondom het eiland. Gemeente Ameland heeft de vuurtoren overgenomen van Rijkswaterstaat een stichting Amelander Musea mag de toren openstelen voor publiek. Binnenin de vuurtoren zijn verschillende exposities te zien op verschillende verdiepingen, ook vind je er een leuke winkel in de zomer en in het voor- en naseizoen is de vuurtoren bijna dagelijks te bezichtigen. In de winterperiode hebben ze andere tijden dat dit te bezichtigen is.

IMG-20191231-WA0004-726

Englisch

Pay attention! Read the waypoints carefully. This describes exactly what you must do. Please do not include spoiler photos related to the letter. If logs are not logged according to the description, your log will be deleted.

The oerd

The nature reserve Het Oerd is an old overgrown dune area with a few high dunes and moist dune valleys. From the high dunes you have a beautiful view over the nearby salt marshes, where thousands of birds rest with high tide. The herring gull is strongly represented in the eastern old dunes of Het Oerd. There is a colony of more than 3,300 pairs. The area is ideal for the blue and brown harrier. Other common breeding birds are eider, shelduck, curlew, avocet, common tern, tapuit and locust cane. Outside the breeding season there are many birds that try to find their place on the Wad. If they return after searching for food because it is high tide, they rest on Het Oerd. In the fall in particular, it concerns tens of thousands of birds, including oystercatcher, black-tailed godwit, curlew, redshank and variegated sandpiper. Thousands of geese migrate in the spring. The lighthouse

The lighthouse of Ameland was built in 1880 by order of King Willem III. The tower is 55 meters high and contains 15 floors. If you want to reach the lookout point of the tower, you will first have to enter 236 steps. The current look of the lighthouse on the lighthouse comes from the old Westhoofd on Goeree. The optic revolves around the light source (1 bar halogen lamp). This results in 3 sparkles per 15 seconds (2 x 3 light rays). Today, the lighthouse is no longer staffed by a lighthouse keeper. These days the coast guard keeps an eye on everything around the island. The municipality of Ameland has taken over the lighthouse from the Directorate-General for Public Works and Water Management and an Amelander foundation can open the tower to the public. Inside the lighthouse you can see different exhibitions on different floors, there is also a nice shop in the summer and in the early and late season the lighthouse can be visited almost daily. In the winter period they have other times that this can be seen.

Deutsch

Bitte beachten Sie! Lesen Sie die Wegpunkte sorgfältig durch. Dies beschreibt genau, was Sie tun müssen. Bitte fügen Sie dem Brief keine Spoilerfotos bei. Wenn die Protokolle nicht gemäß der Beschreibung protokolliert werden, wird Ihr Protokoll gelöscht.

Der Oerd

Das Naturschutzgebiet Het Oerd ist ein altes, bewachsenes Dünengebiet mit einigen hohen Dünen und feuchten Dünentälern. Von den hohen Dünen haben Sie einen schönen Blick über die nahegelegenen Salzwiesen, wo sich Tausende Vögel bei Flut ausruhen. Die Silbermöwe ist in den östlichen alten Dünen von Het Oerd stark vertreten. Es gibt eine Kolonie von mehr als 3.300 Paaren. Die Gegend ist ideal für den blau-braunen Geländeläufer. Andere gebräuchliche Brutvögel sind Eiderente, Gans, Brachvogel, Avocet, Flussseeschwalbe, Tapuit und Robinie. Außerhalb der Brutzeit gibt es viele Vögel, die versuchen, ihren Platz auf dem Wad zu finden. Wenn sie nach der Suche nach Nahrung zurückkehren, weil es Flut ist, ruhen sie sich auf Het Oerd aus. Insbesondere im Herbst sind zehntausende Vögel betroffen, darunter Austernfischer, Schwarzschwanz-Schnepfe, Brachvogel, Rotschenkel und bunter Flussuferläufer. Tausende Gänse ziehen im Frühjahr.

Der leuchtturm Der Leuchtturm von Ameland wurde 1880 im Auftrag von König Willem III gebaut. Der Turm ist 55 Meter hoch und hat 15 Stockwerke. Wenn Sie den Aussichtspunkt des Turms erreichen möchten, müssen Sie zuerst 236 Stufen eingeben. Das aktuelle Aussehen des Leuchtturms am Leuchtturm stammt vom alten Westhoofd auf Goeree. Die Optik dreht sich um die Lichtquelle (1 bar Halogenlampe). Dies führt zu 3 Scheinen pro 15 Sekunden (2 x 3 Lichtstrahlen). Heute ist der Leuchtturm nicht mehr von einem Leuchtturmwärter besetzt. In diesen Tagen hat die Küstenwache alles rund um die Insel im Auge. Die Gemeinde Ameland hat den Leuchtturm von der Generaldirektion für öffentliche Arbeiten und Wasserwirtschaft übernommen und eine Amelander-Stiftung kann den Turm für die Öffentlichkeit öffnen. Im Inneren des Leuchtturms können Sie verschiedene Ausstellungen auf verschiedenen Etagen sehen, es gibt auch einen schönen Laden im Sommer und in der Vor- und Nachsaison kann der Leuchtturm fast täglich besichtigt werden. In der Winterzeit haben sie andere Zeiten, in denen dies zu sehen ist.

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.