Skip to Content

<

GG PW

A cache by pizero Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/28/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


POLITECHNIKA WARSZAWSKA

GG PW to skrócone określenie na Gmach Główny Politechniki Warszawskiej. Jego centrum i najbardziej reprezentacyjnym miejscem jest Duża Aula i to właśnie to miejsce chciałam Ci pokazać. Za każdym razem, gdy przechodziłam Aulą, jej witraż niezmiennie mnie zachwycał – mam nadzieję, że zachwyci również Ciebie.

GG PW is an acronym for the Main Building of the Warsaw University of Technology. Its center and the most representative place is the Big Hall (Duża Aula) and this is the place I wanted to show you. Every time I walked throught the Aula, the stained-glass window on the ceiling invariably amazed me. I hope it will also amaze you.

Nieco historii tego miejsca:

Budynek powstał na przełomie XIX i XX wieku dla rosyjskojęzycznego Instytutu Politechnicznego. Autorem projektu jest Stefan Szyller, który zaprojektował również bramę Uniwersytetu Warszawskiego, gmach Zachęty, wystrój mostu Poniatowskiego oraz wiele innych obiektów głównie na Mazowszu, ale też w innych częściach obecnej Polski (i nie tylko).

Gmach Główny w swojej architekturze odwołuje się do renesansu i baroku. Zachowane są zasady osiowości i symetrii, a także podziału fasady na trzy części. Kolumny nawiązują do antycznych stylów, oczywiście w odpowiedniej kolejności: od najcięższego – toskańskiego – na dole do najlżejszego i najbardziej finezyjnego – korynckiego – na górze. Nie tylko kolumny są zdobione. Pomiędzy nimi znalazło się miejsce na alegoryczne płaskorzeźby, a fasadę wieńczy grupa rzeźbiarska przedstawiająca Geniusza Wiedzy, siedzące Fizykę i (obecnie) Architekturę oraz chłopca między nimi.

Gdyby jednak nie wiedzieć, do czego służy budynek, a także nie przyglądać się bliżej zdobieniom, nie byłoby łatwo stwierdzić, że jest to siedziba wyższej uczelni technicznej. Na myśl przyszedłby raczej jakiś pałac, może teatr? Ale dokładne zwrócenie uwagi na detale rozwiewa wątpliwości – ten budynek służy nauce i technice. Widzisz dwie tablice z latami rozpoczęcia i zakończenia budowy? Pod nimi znajduje się rzeźbiona dekoracja z motywem roślinnym, w który jednak wplecione są koło zębate, młotek, ekierka i inne techniczne atrybuty. Płaskorzeźby nad trzema oknami przedniej ściany również są wielce wymowne.

A bit of history of this place:

The building was built at the turn of the 19th and 20th centuries for the Russian-language Polytechnic Institute. The author of the project is Stefan Szyller, who also designed the gate of the University of Warsaw, the building of Zachęta, the decoration of the Poniatowski Bridge and many other objects mainly in Mazovia, but also in other parts of present-day Poland (and not only).

The Main Building in its architecture refers to the Renaissance and Baroque. The principles of axiality and symmetry are preserved, as well as the division of the façade into three parts. The columns refer to ancient styles, of course in the right order: from the heaviest - Tuscan - at the bottom to the lightest and most subtle - Corinthian - at the top. Not only the columns are decorated. Between them there is a place for allegorical reliefs, and the façade is crowned by a sculptural group depicting Genius of Knowledge, sitting Physics and (now) Architecture and a boy between them.

However, if we did not know what the building is used for, and if we did not take a closer look at the ornaments, it would not be easy to say that it is the seat of a technical university. One would rather think of a palace, maybe a theatre? But paying attention to details dispels doubts - this building serves science and technology. Do you see two boards with the years of commencement and completion of construction? Underneath there is a carved decoration with a floral motif, which, however, is interwoven with a gear wheel, a hammer, a set square and other attributes of technology. The reliefs above the three windows of the front wall are also meaningful.

W środku

Po wejściu do środka znajdujesz się w olbrzymim, reprezentacyjnym holu. Nad Tobą mieści się tzw. Mała Aula, ale ja chciałabym Ci pokazać Aulę Dużą, najbardziej reprezentacyjne miejsce Politechniki, dlatego przejdź przez hol aż do klatki schodowej. Po zejściu z ostatniego schodka, przejdź jeszcze kilka(naście) kroków, odwróć się za siebie, spójrz do góry. To właśnie chciałam Ci pokazać.

Imponujący plafon został zrekonstruowany po wojennych zniszczeniach dopiero w latach 90 ubiegłego wieku. Jego wygląd nawiązuje do oryginalnego projektu: odtworzono graficzny podział i kolorystykę przeszkleń. Klatka schodowa z kolei przypomina tę z zamku w Baranowie Sandomierskim, jest bardzo bogata w detale. Niektórym za chwilę będziesz mieć potrzebę przyjrzenia się bliżej ;)

Inside

When you get inside, you are in a huge, representative hall. Above you is the so-called Little Hall, but I would like to show you the Big Hall, the most representative place of the University of Technology, so go through the hall until you reach the staircase. After descending from the last step, walk a few more steps, turn back, look up. This is what I wanted to show you.

The impressive plafond was reconstructed after the war damage only in the 1990s. Its appearance refers to the original design: the graphic division and colours of the glazing have been recreated. The staircase, in turn, resembles the one in the castle in Baranów Sandomierski, and is very rich in details. You will need to take a closer look at some of them ;)

Do zaliczenia tego kesza wirtualnego potrzebujesz wykonać dwa zadania.

Wejdź do środka. W ciągu dnia Politechnika jest otwarta nie tylko dla studentów i pracowników naukowych. Wieczorem warto zapytać się Straży Akademickiej, czy można zajrzeć do środka. Czasami w Auli odbywają się zamknięte wydarzenia, wtedy wykonanie zadań do tego kesza nie jest możliwe.

Pierwsze: zrób sobie (lub czemuś, co pozwoli określić, że to Ty jesteś Autorem zdjęcia – wizytówce, drewniakowi itp.) zdjęcie na tle rozety na plafonie. Zdjęcie dołącz do swojego logu na stronie. Dodatkowo – opcjonalnie! – napisz w logu, jakie inne miejsce ze wspaniałym sufitem znasz i polecasz do odwiedzenia.

Drugie: na szczycie głównej klatki schodowej nad każdą z trzech arkad znajdują się płaskorzeźby z motywem roślinnym i wplecionymi w liście narzędziami bądź przyrządami. Podaj, jakie narzędzia zostały przedstawione na kolejnych płaskorzeźbach (zaczynając od lewej). Odpowiedź w formie: ABCDEF wpisz do certitude. Pamiętaj, aby udostępnić stronie swój nick, abym wiedziała, że to Twoja odpowiedź. Jeśli nie chcesz swojego nicka podawać publicznie, napisz do mnie wiadomość prywatną z odpowiedzią przez message center.
Płaskorzeźby najlepiej widać z ostatniego piętra schodów, również z balkonów naprzeciwko klatki schodowej (w szczególności na 2 i 3 piętrze) są dobrze widoczne.
Jeśli masz problem ze znalezieniem płaskorzeźb, możesz skorzystać ze zdjęcia–podpowiedzi, które znajduje się poniżej.

A - ekierka i cyrkiel,
B - kilofy,
C - koło zębate,
D - młotki,
E - odśrodkowy regulator obrotów (regulator Watta),
F - siekiery.


Odpowiedź na drugie pytanie wpisz do certitude.

Logi bez wypełnionych zadań będą kasowane bez ostrzeżenia po upływie 2 tygodni od wpisu.

To pass this virtual cache you need to perform two tasks.

Go inside. During the day, the University of Technology is open not only to students and researchers. In the evening it is worth asking the Academic Guard if you can look inside. Sometimes closed events take place in the auditorium and then it is not possible to perform the tasks for this cache.

First: take yourself (or something that will allow to determine that you are the author of the photo - a business card, your xWG, etc.) a photo against the background of the rosette on the plafond. Attach photo to your log. Additionally - it's the optional task! - write in the log what other place with a wonderful ceiling you know and recommend to visit.

Second: at the top of the staircase above each of the three arcades there are reliefs with a floral motif and tools or instruments woven into the leaves. Write the order of the tools on following reliefs (starting from left side). Write the answer in the form: ABCDEF into certitude. Remember to make your nickname available to the website so that I know that you have met the requirements. If you don't want to share your nickname in public, write me a private message via message center.
The reliefs can best be seen from the top floor of the stairs, also from the balconies opposite the staircase (especially on the 2nd and 3rd floor) are well visible.
If you've got trouble to find the reliefs, use picture above this frame as a hint.

A - a set-square and a pair of compasses,
B - pickaxes,
C - a gear wheel,
D - hammers,
E - centrifugal governor,
F - axes.

You can validate your solution with certitude.
UWAGA! ATTENTION!

Wykonanie zadań jest możliwe bez chodzenia po schodach. Aby dostać się do środka Gmachu Głównego, wejdź na teren Politechniki bramą od strony ulicy Noakowskiego (waypoint NO), następnie wejdź w pierwszą bramę z lewej strony. Z tyłu dziedzińca, po lewej stronie, jest winda. Z balkonu na 3 piętrze będziesz w stanie wykonać oba zadania.
It is possible to perform tasks without climbing the stairs. To get to the center of the Main Building, enter the University via the gate from Noakowskiego Street (waypoint NO), then enter the first gate from the left. There is an elevator at the back of the courtyard on the left. From the balcony on the 3rd floor you will be able to perform both tasks.

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020 This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

Cemrpmlgnw qbxynqavr bcvf! Jfmlfgxvr cbgemroar jfxnmójxv manwqmvrfm gnz.
Ernq gur qrfpevcgvba irel pnershyyl nf rirelguvat lbh arrq gb xabj vf gurer.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.