Skip to content

<

Sandsten

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/25/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Press here for English!

[Svenska]SandstenSandsten är en sedimentär bergart som är bildad av sandkorn i sammanbundna med ett bindemedel. Precis som med vanlig sand, är huvudbeståndsdelen kvarts och fältspat, eftersom det är den vanligaste mineral i jordskorpan. Bindemedlet är vanligen kvarts, kalksten eller lera. Färgen på sandstenen varierar från grå till rödbrun.
En sandsten är mycket hård om den inehåller kvarts, men sandstenar med kalk som bindemedel kan lätt upplösas genom inverkan av surt regn.
I sandsten kan det även finnas små fossiler från oftast växter men även djur. Sandstenen har olika egenskaper beroende på vilken sammansättning den har. Exempel har en sandsten med kalkspat i sammansättningen lätt för att upplösas upp vid surt regn. Sandstenar som inehåller kvarts i sammansättningen är mycket hårda medan sandstenar med lera i sammansättningen är inte lika hårda.

Hur bildas sandsten?


Sandsten bildas genom deponering eller sedimentering av främst sandkorn men även mindre mängder av andra mineraler (exempelvis kan en sandsten innehålla mycket små mängder av pyrit) och rester från vittrade stenar (stenfragment), det vitrade materialet är mycket smått. Sedimentära bergarter är vanligen bildat av material från äldre vittrade stenar ( grus , sand och lera ). Dessa sönderdelas till följd av frost (vittring), mekanisk påkänning, ras eller glaciärer. De har deponerats efter att ha införts genom luft eller vatten . Vanligast är de som bildas i vattnet (flod) och deponeras där, lager för lager. Närmaste mynningen tilldelas de största och tyngsta fragment, medan de små och lätta fragmenten förs vidare av vattnet i floden innan de sjunker till botten och deponeras där.

När det gäller en flod händer med jämna mellanrum att mängden vatten i floden och mängden bergmaterial i vattnet varierar. Då kan det avsatta skiktet vara varierad och skiktad, med grövre och finare massa vilket påverkar texturen hoss sandstenen.  

Nedan ser du en bild på hur sandsten som är en sedimentär bergart bildas. (Bildförklaring på svenska finns under bilden.)


Bildkälla: Eschooltoday
1. Sand och erdonerade sediment hamnar i vattnet och börjar "bosätta sig". (Sedimentering)
2.Med tiden bildas flera lager, dessa staplas upp och pressar ner de undre lagren. (kompaktering)
3. Fler lager (skikt) och ytterligare komprimering tvingar ut vatten från lagren.
4. Saltkristaller limmar lagren samman. (cementering) En sedimentär bergart har bildats.

Vid koordinaten


Vid koordinaterna för denna earthcache kan du se sandsten väldigt tydligt och på nära håll. Du kan tillochmed vidröra den. Sandstenen som är på ovanstående koordinater har en väldigt tydlig textur. Man kan klart och tydligt se kornstorleken och färgen. Om man tittar riktigt noga kan man även se något vilka mineral som den innehåller. Med hjälp av att titta på kornstorleken, texturer och utformningen samt mineralsammansättningen kan man avgöra till vilken grupp den tillhör. Jag skriver inte svaret här eftersom det är en del av loggningsuppgifterna att ta reda på. Om kalcit har använts som bindemedel återfinns det vita spår i Sandstenen. Är det annat bindemedel syns inte det på samma sätt.

Grovkorniga / finkorniga sandstenar


När sandsten bildas i en flod händer med jämna mellanrum att mängden vatten i floden och mängden bergmaterial i vattnet varierar. Då kan det avsatta skiktet vara varierad och skiktad, med grövre och finare massa vilket påverkar om sandstenen är grovkornig eller finkornig.
Grovkorniga sandstenar brukar räknas till de som har kornstorleken 1,5-2mm medelkorniga 1,2-1,4mm och finkorniga 0,063-1,1mm


Färgen på sandstenenFärgen beror mestadels av vilka mineral som sandstenen innehåller. Vanliga mineral i sandstenar är kalkspat (ljus mineral) men den innehåller också små mängder av kvarts (som består av mineralet kiseldioxid), kvarts är en ljus mineral. och kan även inehålla pyrit (som består av ämnerna järn och svavel, ofta små inslag av nickel, kobolt, koppar, tenn och arsenik) pyrit är ett mörkt mineral.
Bruna sandstenar inehåller Huvudsakligen kvarts, men fältspat, glimmer, kalcit och bergartsfragment kan förekomma. Bindemedlet består vanligen av kalcit och järnoxier. Gråa sandstenar inehåller kvarts, fältspater och bergartsfragment. Grundmassan består av lera och klorit. Röda sandstenar inehåller Fältspater > 25 %, men sällan > 50 %. Kvarts, glimmer, kalcit och bergartsfragment kan förekomma. Bindemedlet består vanligen av kalcit och järnoxider.

Texten ovan innehåller 3 citerade meningar från geologia.fiGrupper


Man brukar dela in sandsten i tre grupper:
Arenit

Färg: Varierande. Ofta vit till grå, gul, röd eller brun
Textur: Medelkornig. Vanligen välsorterad med rundade korn
Struktur: Uppvisar ofta lagring, strömskiktning, böljesmärken och graderad skiktning
Mineralogi: Huvudsakligen kvarts, men fältspat, glimmer, kalcit och bergartsfragment kan förekomma. Bindemedlet består vanligen av kalcit och järnoxier 

 

Arkos

Färg: Röd, ljusröd eller grå
Textur: Medelkornig, men grövre än arenit. Vanligen osorterad med kantiga korn
Struktur: Lagringen kan vara välutvecklad eller mindre välutvecklad, också strömskiktad
Mineralogi: Fältspater > 25 %, men sällan > 50 %. Kvarts, glimmer, kalcit och bergartsfragment kan förekomma. Bindemedlet består vanligen av kalcit och järnoxider

 

Gråvacka

Färg: Grå till svart, ibland grönaktig
Textur: Medelkornig. Vanligen välsorterad med rundade korn
Struktur: Vanligen massiv. Graderad skiktning är typisk medan skredstrukturer är vanliga
Mineralogi: Klasserna består av kvarts, fältspater och bergartsfragment. Grundmassan består av lera och klorit


Källa: "http://www.geologia.fi/index.php/sv/geologi/bergarter/bergartslista/69-svenska/geologi/bergarter/listan/sedimentaera/415-sandsten"

Utöver dessa finns det en ganska vanlig svensk typ:
Älvdalskvartsit (Dalasandsten)

Älvdalskvartsit (Dalasandsten). Den är mycket variabel i färgen, ofta rödgrå till rödflammig, fläckig, medel- till grovkornig, hård och kvartsitisk och riklig med sedimentationsstrukturer. Den innehåller kvarts samt 10-20% fältspat/bergartsfragment och är cementerad med kvarts och varierande mängd karbonat, och den förekommer i stora delar av nordvästra Dalarna.
Källa "https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1234623/FULLTEXT01.pdf"

Loggnings instruktionerFör att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:


1. Kolla närmare på sandstenen, beskriv hur blocket ser ut textur kornstorlek mm. Ser den likadan ut överallt?

2. Under rubriken "Grupper" kan du läsa om de olika grupperna. Besök sandstenen vid koordinaten, vilken grupp tillhör den? Motivera!

3. Vilka sortes bindmedel har en sandsten? Vilket tror du den vid koordinaten har? Hur kan du se det? MOTIVERA!


4. På vilka ställen brukar sandsten bildas?

5. Ladda upp en bild på dig eller något personligt föremål med sandstenen i bakgrunden.

För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Alternativt skicka svaren till aa1124aa@outlook.com Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.
Du behöver inte vänta på svar från mig för att logga!


[English]


SandstoneSandstone is a sedimentary rock that is formed of sand grains in conjunction with a binder. As with plain sand, the main component is quartz and field paw, as it is the most common mineral in the crust. The binder is usually quartz, limestone or clay. The color of the sandstone varies from gray to reddish brown. A sandstone is very hard if it contains quartz, but sandstone with lime as a binder can easily dissolve through the effects of acid rain. In sandstone there may also be small fossils from most plants, but also animals. Sandstone has different characteristics depending on the composition it has. For example, a sandstone with calcareous in the composition is easy to dissolve in acid rain. Sandstones containing quartz in the composition are very hard while sandstone with clay in the composition is not as hard.

How is sandstone formed?


Sandstone is formed by deposition or sedimentation of mainly sand grains but also smaller amounts of other minerals (for example, sandstone can contain very small amounts of pyrite) and remains of stained stones (stone fragments), the vitreous material is very small. Sedimentary rocks are usually formed of materials from older stained rocks (gravel, sand and clay). These are decomposed due to frost (vibration), mechanical stress, races or glaciers. They have been deposited after being introduced through air or water. Most commonly, those formed in the water (river) and deposited there, stock for stock. The nearest estuary is assigned to the largest and heaviest fragments, while the small and light fragments are passed on by the water in the river before sinking to the bottom and deposited there.

In the case of a river, periodically, the amount of water in the river and the amount of rock material in the water vary. Then the deposited layer can be varied and layered, with coarser and finer mass which affects the texture of the sandstone.Imagesource: Eschooltoday

Sandstone at the coordinates


At the coordinates of this earthcache you can see sandstone very clearly and up close. You can even touch it. The sandstone that is on the above coordinates has a very clear texture. You can clearly see the grain size and color. If you look carefully you can also see what minerals it contains. By looking at the grain size, textures and the design as well as the mineral composition, one can determine to which group it belongs. I do not write the answer here because it is part of the logging tasks to find out. If calcite has been used as a binder, white traces are found in the Sandstone. If the other binder is not visible, it does not look the same.

Coarse-grained / fine-grained sandstones


When sandstone is formed in a river, periodically, the amount of water in the river and the amount of rock material in the water vary. Then the deposited layer can be varied and layered, with coarser and finer mass which affects whether the sandstone is coarse or fine-grained.
Coarse-grained sandstones usually count to those having a grain size of 1.5-2mm medium-grain 1.2-1.4mm and fine-grained 0.063-1.1mm

The color of the sandstoneThe color mostly depends on which minerals the sandstone contains. Common minerals in sandstones are calcareous (light mineral) but also contain small amounts of quartz (which consists of mineral silica), quartz is a light mineral. and can also contain pyrite (which consists of iron and sulfur, often small elements of nickel, cobalt, copper, tin and arsenic) pyrite is a dark mineral. Brown sandstones contain mainly quartz, but feldspar, mica, calcite and rock fragments may occur. The binder usually consists of calcite and iron oxides. Gray sandstones contain quartz, feldspar and rock fragments. The matrix consists of clay and chlorite. Red sandstones contain Feldspater> 25%, but rarely> 50%. Quartz, mica, calcite and rock fragments may occur. The binder usually consists of calcite and iron oxides.

The text above contains 3 cited sentences from geologia.fiGroups


You can usually divide sandstone into three groups:
Arenit

Color Varying. Often white to gray, yellow, red or brown
Texture: Medium grain. Usually shredded with rounded grains
Structure: Often displays storage, streamlining, swirls and graded layering
Mineralogy: Mainly quartz, but feldspar, mica, calcite and rock fragments may occur. The binder usually consists of calcite and iron oxides
Arkos

Color: Red, light red or gray
Texture: Medium, but coarser than arenite. Usually unsorted with angular grains
Structure: The storage can be well developed or less well developed, also streamlined
Mineralogy: Feldspar> 25%, but rarely> 50%. Quartz, mica, calcite and rock fragments may occur. The binder usually consists of calcite and iron oxides
greywacke

Color: Gray to black, sometimes greenish
Texture: Medium grain. Usually shredded with rounded grains
Structure: Usually massive. Graded layering is typical while sliding structures are common
Mineralogy: The classes consist of quartz, field paternity and rock fragments. The matrix consists of clay and chlorite av lera och klorit


Source: "http://www.geologia.fi/index.php/sv/geologi/bergarter/bergartslista/69-svenska/geologi/bergarter/listan/sedimentaera/415-sandsten"

In addition to these, there is a fairly common Swedish type:
Älvdalskvartsit (Dalasandsten)

Älvdalskvartsit (Dalasandsten). It is very variable in color, often red-gray to red-flaming, mottled, medium to coarse-grained, hard and quartzitic with plenty of sedimentation structures. It contains quartz and 10-20% feldspar / rock fragments and is cemented with quartz and varying amount of carbonate, and it occurs in large parts of northwestern Dalarna.
Source (Swedish) "https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1234623/FULLTEXT01.pdf"

Loggning TasksTo log the cache:


1. Take a closer look at the sandstone, describe how the block looks like grain size, etc. Does it look the same everywhere?

2. Under the heading "Groups" you can read about the different groups. Visit the sandstone at the coordinate, which group does it belong to? Motivate!

3. What kind of binder does a sandstone have? Which do you think it at the coordinate has? How can you see it? MOTIVATE!


4. In what places are sandstones usually formed?

5. Upload a picture of you or any personal item with the sandstone in the background.

To log, send the answer to me from my profile page (link.) Or send your answer to aa1124aa@outlook.com I Contact you if somthing is wrong. You dont need to wait on answer from me to log!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.