Skip to content

Ezera taka Traditional Geocache

Hidden : 11/22/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LV] Slēpnis sastāv no pārtikas kastītes, zīmuļa, viesu grāmatas un zīmuļu asināmā. Tas izvietots Ezera takā, kura savieno Apaļo jeb Kalnamuižas ezeru ar Dendrārija ceļu. Taka ir reljefa ziņā līdzena un mierīga pastaigu vieta.

Par Apaļo ezeru stāsta kāda teika.

"Senos laikos tur nav bijis ezers, bet tukša dobe. Riņķī apkārt purvi, muklāji un visāds dumbrājs, bet vidū iedobe, pilnīgi apaļa kā bļodas dibens, ne tur krūmi, ne zāle, tikai pelēka dūņa kā pelni- pasmel saujā un uzpūt, nokūp vien gaisā. Tā. Reiz uznācis sausums trīs gadi no vietas. Pirmo vasaru nolīst piecpadsmit pilieni, otro desmit, trešo vairs neviens. Viss nodzeltē un sakalst lupatu lēveros, ošiem apbirst lapas, egles stāv sarkanas kā apsvilušas, papardes gan liekas tādas pašas, bet, ko piedur kāju, sabirst plēnēs un putekļos. Un Lielais Mežs deg visās malās, ko vienā malā beidz, tūliņ sāk otrā, augu vasaru un trīs gadi no vietas. Dūmi- ko dūmi! elle gatavā, dvašu rauj ciet, acis laukā, cilvēki staigā kā noraudājušies, zaķim acis vienmēr vaļā, tie raud, briedim sausas tikai tikmēr, kamēr guļ, uzmetas vārna eglītes galotnē, bet no knābja pil asaras cita pēc citas, cita pēc citas…

Visādi mošķi piemājo Apaļā ezerā. Zvēri tur nekad neiet dzert, putni nelaižas pāri, bet ar līkumu vien apkārt."

[EN] Cache consists of a food box, pencil, guestbook and pencil-sharpened. It is located on the lake path which connects  Apaļais or Kalnamuižas lake with the Dendrarium road. The trail is an embossed and peaceful place to walk.

About  the lake  "Apaļais"  is a story.  "There has been no lake in ancient times, but the empty dobe. In the circle around the swamps, mires and all such a marsh, but in the middle of the well-rounded, as a bowl bottom, not there shrubs, no grass, only gray mud like Ashes-a pasmel in the hand and blot, and it is stew only in the air.  Once came the drought three years from the place. The first summer falls down fifteen drops, the second ten, the third one no longer. Everything stings and dry up the rag, bouncing off the leaves, the spruces are red as they have burned, the fern seems to be the same, but by the leg, the bursts melt into the dust. And the great forest burns on all edges, which are finished on one side, begin immediately in the second, the summer of plants, and three years from the place. Smoke-What smoke! Hell in the finished, blow, eyes on the field, people walk as they dazed, the Hare's eyes always open, they cry, deer dry only while asleep, on the top of a crow tree, and tears dripping from the beak one after another, after another... The mobs are all in the Round lake. The beasts never go to drink, the birds are overhanging, but with a bend around.  "

Additional Hints (Decrypt)

[LV] Ybgv irpf[EN] Irel byq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)