Skip to content

<

El caos de Targasona

A cache by dorres Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/03/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CATALÀ

En aquest Earthcatxé us explicarem com s’ha format el caos de Targasona.

Logueu aquest aquest com a “Found it” i envieu-me les respostes via el meu perfil o utilitzant la missatgeria de geocaching.com (Message Center) i us contactaré en cas de problema:

  1. Explica en les teves paraules com es forma un caos
  2. Quants anys fa que es va crear el caos? En quin periode i quina època geològica es van crear?
  3. A la zona zero, quants nivells de roques apilades observes? Com han arribat aquestes roques a situar-se sobre les de sota?
  4. Indica alguna construcció on s’ha utilitzat el granit de la zona
  5. Fes una foto d’alguna roca del caos que t’hagi agradat especialment, on surtiu vosaltres o el vostre GPS.

 

Què és un caos?

En geologia, un caos (o chaos, felsenmeer o mar de blocs) designa un accident geogràfic provocat pel desprendiment de blocs que després són aclarits per l’erosió.

Un caos granític és un caos que està composat per roques granítiques. El granit (que deriva del llatí granum= gra) és una roca plutònica magmàtica de textura granulosa i cristal·lina, composada per quars, feldespat i mica. El granit és el resultat del refredament lent, a gran fondària, de grans masses de magma intrusiu. Quan s’erosionen roques veines més tobes, això fa aflorar el granit.

Durant el refredament, es creen falles ortogonals a la roca. Després quan la roca està en superfície l’aigua transforma els feldespats en argiles, la qual cosa permet que l’aigua penetri més a través d’aquestes falles i que els blocs de granit acabin esclatant. Això fa que es formin blocs de granit en forma de paral.lepíped de diverses mides. Molts d’aquests blocs acaben uns sobre els altres en equilibris que sovint semblen impossibles, formant un caos granític.

 

El caos de Targasona

La glaciació de Würm és el periode glacial més recient i va tenir lloc al final del periode del Pleistocè: va començar fa 100.000 anys i va acabar fa uns 12.000 anys. Aquesta glaciació va tenir èpoques de major i menor intensitat. El darrer moment àlgid de la glaciació va ser fa 18.000 anys.

Aquesta glaciació va provocar que amplies zones de l’hemisferi nord estiguessin gelades. En concret a Europa, una gran capa de gel cobria tot Escandinàvia, Gran Bretanya, Alemanya, Polínia i Rússia.

En concret el massís del Carlit (dominat pel cim del Carlit amb 2.798 m d’alçada) durant les èpoques més fredes, hi havia una gran glacera amb una superfície de 100 km2 que arribava fins a la cota de 2.000 m. Podeu aprendre més sobre el funcionament de la glacera del Carlit al EC GC7XBM8. Aquesta glacera tenia 5 o 6 llengües descendint per les diferents valls dels rius. Una d’aquestes llengües corresponia amb la del riu Angostrina i arribava fins als 1.400-1.600m d’altura, és a dir, molt a prop d’on ens trobem.

Les llengües de les glaceres erosionen els materials del fons, i els materials laterals, especialment els materials més tous, la qual cosa va facilitar l’aflorament de les roques de granit. Posteriorment, amb el retrocés de la glacera, aquestes roques van quedar exposades.

De fet, entre els municipis de Dorres i Font-Romeu hi ha una enorme quantitat de blocs de granit, però és en aquest punt on hi ha una major quantitat. De fet, a la zona del caos hi podem trobar més de 1.000 roques que sembla que es van despendre del pic dels Moros.

Implicacions econòmiques del caos

A Angostrina i especialment a Dorres, hi havia canters que aprofitaven el granit del caos, i el tallaven localment, per a poder-lo transportar amb major facilitat.

El granit de la zona ha estat utilitzat per a construir cases antigues, granges, esglésies, murs, tombes a tota la Cerdanya… Però també ha estat utilitzada a grans obres, com ara pel tren groc (especialment pel viaducte de Séjourné), el Grand Hotel de Font-Romeu, el túnel ferroviari del Pimorent i, fins i tot, per a construir la catedral de Lourdes.

Avui en dia, la zona és especialment apreciada pels amants de l’escalada. De fet la zona és considerada com la millor per a fer escalada en bloc de tot el Pirineu.

Bibliografia

Le glaciaire du massif du Carlit (Pyrénées- Orientales) et ses enseignements. Georges Viers. 1961

 

FRANÇAIS

Dans cette Earthcache, nous expliquerons comment le chaos de Targasonne s'est formé.
Loguez cette cache "Found it" et envoyez-moi vos propositions de réponses soit via mon profil, soit via la messagerie geocaching.com: (Message Center), et je vous contacterai en cas de problème.
1. Expliquez dans vos propres mots comment s’est formé le chaos
2. Depuis combien d'années le chaos s'est-il créé? À quelle période et à quelle époque géologique a-t-il été créé? 

3. Dans la zone zéro, combien de niveaux de roches empilées observez-vous? Comment ces roches ont-elles pu être placées sur celles ci-dessous?
4. Indiquez une construction où le granit de la zone a été utilisé
5. Prenez une photo de votre team ou de votre GPS avec un rocher du chaos que vous avez particulièrement aimé

Qu'est-ce que un chaos?

En géologie, le chaos (ou felsenmeer ou mer de blocs) fait référence à une caractéristique géographique causée par le détachement de blocs qui sont ensuite libérés par l'érosion.

Un chaos granitique est un chaos composé de roches granitiques. Le granite (dérivé du latin granum = grain) est une roche plutonique magmatique à texture granuleuse et cristalline, composée de quartz, de feldspath et de mica. Le granite est le résultat du refroidissement lent et profond de grandes masses de magma intrusif. Lorsque des roches voisines plus molles s'érodent, cela fait remonter le granit.

Pendant le refroidissement, des failles orthogonales se créent dans la roche. Ensuite, lorsque la roche est à la surface, l'eau transforme les feldspaths en argiles, ce qui permet à l'eau de pénétrer davantage à travers ces failles et aux blocs de granite de finir par se séparer. Cela fait que les blocs de granite forment des parallélépipèdes de différentes tailles. Beaucoup de ces blocs se retrouvent les uns sur les autres dans des équilibres qui semblent souvent impossibles, formant un chaos de granite.

Le chaos de Targassonne

La glaciation de Würm est la période glaciaire la plus récente et a eu lieu à la fin de la période pléistocène : elle a commencé il y a 100 000 ans et s'est terminée il y a environ 12 000 ans. Cette glaciation a connu des périodes d'intensité plus ou moins grande. Le dernier point culminant de la glaciation remonte à 18 000 ans.

Cette glaciation a provoqué du gel dans vastes zones de l'hémisphère nord. Plus précisément en Europe, une grande couche de glace recouvre toute la Scandinavie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Pologne et la Russie.

Plus précisément, sur le massif du Carlit (dominé par le pic Carlit avec une hauteur de 2798 m) pendant les périodes les plus froides, il y avait un grand glacier d'une superficie de 100 km2 qui atteignait la côte 2000 m. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement du glacier du Carlit dans EC GC7XBM8. Ce glacier avait 5 ou 6 langues suivant les différentes vallées fluviales. L'une de ces langues correspondait à la rivière Angoustrine et atteignait l’altitude de 1 400 à 1 600 m, ce qui est très proche de l'endroit où nous nous trouvons.

Les langues des glaciers érodaient les matériaux du fond et les matériaux latéraux, en particulier les matériaux plus mous, ce qui facilitait l'affleurement des roches de granite. Plus tard, avec le recul du glacier, ces roches ont été dégagées.
En effet, entre les communes de Dorres et Font-Romeu, il y a un très grand nombre de blocs de granite, mais c'est à ce point qu'il y en a un plus grand nombre. En fait, dans la zone du chaos, nous pouvons trouver plus de 1 000 roches qui semblent avoir décollé du Pic des Mouroux.

Implications économiques du chaos
À Angostrine et surtout à Dorres, il y avait des tailleurs de pierre qui profitaient du granite du chaos, et le débitaient localement, pour qu'il puisse être transporté plus facilement.

Le granite de la région a été utilisé pour construire de vieilles maisons, des fermes, des églises, des murs, des tombes dans toute la Cerdagne… Mais il a également été utilisé dans de grands travaux, tels que le train jaune (en particulier le viaduc de Séjourné), le Grand Hôtel de Font-Romeu, le tunnel ferroviaire du Puymorens et même pour construire la cathédrale de Lourdes.

Aujourd'hui, la région est particulièrement populaire auprès des amateurs d'escalade. En fait, la région est considérée comme la meilleure pour l'escalade de bloc dans les Pyrénées.
 

Bibliographie

Le glaciaire du massif du Carlit (Pyrénées- Orientales) et ses enseignements. Georges Viers. 1961

 

ENGLISH

In this Earthcatxé we will explain how the chaos of Targasona was formed.

To log it, you must send the answers to the following questions via geocaching message:

1. Explain in your own words how chaos was formed

2. How many years ago was chaos created? In what period and in what geological epoch was it created?

3. In the zero zone, how many levels of stacked rocks do you observe? How did these rocks come to be placed on the ones below?

4. Indicate a construction where this granite has been used

5. Take a photo of your team or your GPS close to some chaos rocks that you especially liked

 

What is a chaos?

In geology, chaos (or felsenmeer, or sea of ​​blocks) refers to a geographic feature caused by the detachment of blocks that are then cleared by erosion.

A granite chaos is a chaos that is made up of granite rocks. Granite (derived from the Latin granum = grain) is a magmatic plutonic rock with a granular and crystalline texture, composed of quartz, feldspar and mica. Granite is the result of the slow, deep cooling of large masses of intrusive magma. When soft neighboring rocks erode, this causes the granite to surface.

During cooling, orthogonal faults are created in the rock. Then when the rock is on the surface, the water transforms the feldspars into clays, which allows the water to penetrate more through these faults and the granite blocks to end up exploding. This causes granite blocks to form parallelepipeds of various sizes. Many of these blocks end up on top of each other in balances that often seem impossible, forming a granite chaos.

The chaos of Targasona

The Würm Glaciation is the most recent glacial period and took place at the end of the Pleistocene period: it began 100,000 years ago and ended about 12,000 years ago. This glaciation had periods of greater and lesser intensity. The last high point of the glaciation was 18,000 years ago.

This glaciation caused large areas of the northern hemisphere to freeze. Specifically in Europe, a large layer of ice covered all of Scandinavia, Britain, Germany, Poland, and Russia.

Specifically, in the Carlit massif (dominated by the Carlit peak with a height of 2,798 m) during the coldest periods, there was a large glacier with an area of ​​100 km2 that reached the altitude of 2,000 m. You can learn more about how the Carlit Glacier works in EC GC7XBM8. This glacier had 5 or 6 tongues descending through the different river valleys. One of these tongues ​​corresponded to the Angostrina River and reached the altitude of 1,400-1,600m, which is very close to where we are.

Glacier tongues erode the bottom materials, and the side materials, especially the softer materials, which facilitated the outcrop of granite rocks. Later, with the retreat of the glacier, these rocks were exposed.

In fact, between the municipalities of Dorres and Font-Romeu there are a huge number of granite blocks, but it is at this point, where there is a greater number. In fact, in the chaos area we can find more than 1,000 rocks that seem to have come off the peak dels Moros.

 

Economic implications of chaos

In Angostrina and especially in Dorres, there were stonemasons who took advantage of the granite from the chaos, and cut it locally, so that the granite could be transported more easily.

The granite of the area has been used to build old houses, farms, churches, walls, tombs throughout the Cerdanya… But it has also been used in major works, such as the yellow train (especially the viaduct of Séjourné), the Grand Hotel de Font-Romeu, the railway tunnel of the Pimorent and even to build the cathedral of Lourdes.

Today, the area is especially popular with climbing enthusiasts. In fact, the area is considered the best for block climbing in the Pyrenees.

Bibliography

Le glaciaire du massif du Carlit (Pyrénées- Orientales) et ses enseignements. Georges Viers. 1961

 

ESPAÑOL

En este Earthcatxé os explicaremos cómo se ha formado el caos de Targasona.

Haz un log del caché como “Found it” y envíame las respuestas a mi perfil o un mensaje en geocaching.com y os contactaré en caso de que haya problema:

1. Explica en tus palabras cómo se forma un caos

2. ¿Cuántos años hace que se creó el caos? ¿En qué periodo y qué época geológica se crearon?

3. ¿En la zona cero, cuantos niveles de rocas apiladas observas? ¿Como han llegado estas rocas a situarse sobre las de abajo?

4. Indica alguna construcción donde se ha utilizado este granito

5. Haz una foto del equipo o del GPS con alguna roca del caos que te haya gustado especialmente

 

¿Qué es un caos?

En geología, un caos (o felsenmeer o mar de bloques) designa un accidente geográfico provocado por el desprendimiento de bloques que luego son desbrozados por la erosión.

Un caos granítico es un caos que está compuesto por rocas graníticas. El granito (que deriva del latín granum = grano) es una roca plutónica magmática de textura granulosa y cristalina, compuesta por cuarzo, feldespato y mica. El granito es el resultado del enfriamiento lento, a gran profundidad, de grandes masas de magma intrusivo. Cuando se erosionan rocas vecinas más blandas, esto hace aflorar el granito.

Durante el enfriamiento, se crean fallas ortogonales en la roca. Luego cuando la roca está en superficie, el agua transforma los feldespatos en arcillas, lo que permite que el agua penetre más a través de estas fallas y que los bloques de granito acaben estallando. Esto hace que se formen bloques de granito en forma de paralelepípedo de varios tamaños. Muchos de estos bloques acaban unos sobre otros en equilibrios que a menudo parecen imposibles, formando un caos granítico.

El caos de Targasona

La glaciación de Würm es el periodo glacial más reciente y tuvo lugar al final del periodo del Pleistoceno: comenzó hace 100.000 años y terminó hace unos 12.000 años. Esta glaciación tuvo épocas de mayor y menor intensidad. El último momento álgido de la glaciación fue hace 18.000 años.

Esta glaciación provocó que amplias zonas del hemisferio norte estuvieran heladas. En concreto en Europa, una gran capa de hielo cubría todo Escandinavia, Gran Bretaña, Alemania, Polonia y Rusia.

En concreto sobre el macizo del Carlit (dominado por la cima del Carlit con 2.798 m de altura) durante las épocas más frías, había un gran glaciar con una superficie de 100 km2 que llegaba hasta la cota 2.000 m. Puedes aprender más sobre el funcionamiento del glaciar del Carlit con el EC GC7XBM8. Este glaciar tenía 5 o 6 lenguas descendiendo por los diferentes valles de los ríos. Una de estas lenguas correspondía con la del río Angostrina y llegaba hasta los 1.400-1.600m de altura, es decir, muy cerca de donde nos encontramos.

Las lenguas de los glaciares erosionan los materiales del fondo, y los materiales laterales, especialmente los materiales más blandos, lo que facilitó el afloramiento de las rocas de granito. Posteriormente, con el retroceso del glaciar, estas rocas quedaron expuestas.

De hecho, entre los municipios de Dorres y Font-Romeu hay una enorme cantidad de bloques de granito, pero es en este punto donde hay una mayor cantidad. De hecho, en la zona del caos podemos encontrar más de 1.000 rocas que parece que se desprendieron del pico dels Moros.

 

Implicaciones económicas del caos

En Angostrina y especialmente en Dorres, había canteros que aprovechaban el granito del caos, y lo cortaban localmente, para poderlo transportar con mayor facilidad.

El granito de la zona ha sido utilizado para construir casas antiguas, granjas, iglesias, muros, tumbas en toda la Cerdanya... Pero también ha sido utilizado en grandes obras, como el tren groc (especialmente en el viaducto de Séjourné), el Grand hotel de Font-Romeu, el túnel ferroviario del Puymorens e, incluso, para construir la catedral de Lourdes.

Hoy en día, la zona es especialmente apreciada por los amantes de la escalada. De hecho la zona es considerada como la mejor para hacer escalada en bloque de todo el Pirineo.

Bibliografía

Le glaciaire du massif du Carlit (Pyrénées- Orientales) et ses enseignements. Georges Viers. 1961

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.