Skip to content

<

Granit a Dorres

A cache by dorres Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/01/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CAT

En aquest Earthcatxé us explicarem com s’ha format el granit que ha estat tan important en la història de Dorres i de la Cerdanya.

Logueu aquest aquest com a “Found it” i envieu-me les respostes via el meu perfil o utilitzant la missatgeria de geocaching.com (Message Center) i us contactaré en cas de problema.

 1. Quin tipus de roca és el granit?  
 2. Quin és el principal component químic del granit?
 3. Mira i toca la roca. Com la descriuries (aspre/suau, de color uniforme?...) Per què?
 4. Digues alguna altra cosa del poble que s’hagi construit amb granit (apart del monument) i digues les coordenades
 5. Fes-te una foto on surti l’equip o al GPS i es vegi algun dels elements de granit

FR

Dans cette Earthcache, nous expliquerons comment s'est formé le granit, qui a été si important dans l'histoire de Dorres et de La Cerdagne.

Loguez cette cache "Found it" et envoyez-moi vos propositions de réponses soit via mon profil, soit via la messagerie geocaching.com (Message Center), et je vous contacterai en cas de problème:

 1. Quel type de roche est le granit?
 2. Quel est le principal composant chimique du granit?
 3. Regardez et touchez la roche. Comment le décririez-vous (rugueux / doux, de couleur uniforme? ...) Pourquoi?
 4. Dites autre chose sur le village qui a été construit en granit (à part le monument) et dites les coordonnées
 5. Prenez une photo de votre team ou de votre GPS ou on observe une des choses construites en granit

ENG

In this Earthcache we will explain how granite was formed. This rock has been very important in the history of Dorres and La Cerdanya.

Log this cache with a "Found it" and send me the answers either via my profile or via geocaching.com (Message Center), and I will contact you if there is a problem:

 1. What type of rock is granite?
 2. What is the main chemical component of granite?
 3. Look and touch the rock. How would you describe it (rough / soft, uniform in color? ...) Why?
 4. Mention something else about the village that was built of granite (apart from the monument) and send the coordinates
 5. Take a picture of your team or GPS at the location of any of the granite elements you have identified

ESP

En este Earthcache os explicaremos cómo se ha formado el granito que ha sido tan importante en la historia de Dorres y de la Cerdanya.

Haz un log del caché como “Found it” y envíame las respuestas a mi perfil o un mensaje en geocaching.com y os contactaré en caso de que haya problema:

 1. ¿Qué tipo de roca es el granito?
 2. ¿Cuál es el principal componente químico del granito?
 3. Mira y toca la roca. ¿Como la describirías (áspera / suave, de color uniforme…)? ¿Por qué?
 4. Di alguna otra cosa del pueblo que se haya construido con granito (aparte del monumento) y di las coordenadas
 5. Hazte una foto donde aparezca el equipo o el GPS y se vea alguno de los elementos de granito que has identificado

CAT

Granit

El granit és una roca magmàtica plutònica. Anem a explicar el significat d'aquests termes:

Una roca és magmàtica quan prové d'un procés de solidificació deL magma provinent de l'interior del planeta. Entre les roques magmàtiques trobem les plutòniques, que tenen l’origen en un procés de refredament i solidificació lent del magma, i les volcàniques, que solidifiquen en superfície després d'una erupció i ho fan d'una manera ràpida.

Aquest procés de solidificació lent dóna lloc a roques amb cristalls clarament visibles, com podem contemplar en el granit present en les coordenades d'aquest Earthcache.

La composició principal del granit és quars, feldspat i mica. Procedeix de magma amb alt contingut en sílice.

El granit està molt present en les nostres vides, de fet és la roca més present en l'escorça terrestre, representant al voltant del 15% de totes les roques de la superfície terrestre.

La meteorització del granit afecta la roca de forma gradual, acabant per disgregar-lo. En climes freds actua la meteorització física, que a causa de la compacitat i impermeabilitat del granit tot just ataca la capa superficial. La meteorització química, que actua oxidant i hidrolitzant els feldspats és molt més eficaç, i pot disgregar la roca totalment.

Hi ha molts tipus de granit i per això agafa diferents tonalitats de color: gris, groc, vermell i verd.

Es tracta d’una roca molt resistent (entre 6 i 7 a l’escala de Mohs), densa (2,7 g / cm3) i bonica, però no admet elaboracions complexes.

Històricament el granit s’ha utilitzat a múltiples construccions. Els egipcis ja van utilitzar granit per a fer les piràmides.

 

El granit de Dorres

El granit que podem observar a Dorres forma part d’un enorme massís granític que té una extensió de 500 Km2, que és conegut com a massís granític Andorra-Montlluís, que és probablement la major intrusió granítica a tots els Pirineus, que es va produir fa 275 Milions d’anys.

En concret el granit de la zona, se l’anomena Granit de Montlluís i és una transició entre el granit i la granodiorita. Això és degut a que el contingut de plagioclassa és més elevant del que és habitual en el granit. La plagioclassa té un color gris clar, per això aquest granit té un color més gris del que és habitual i, vulgarment es coneix com a granit gris.

De fet, tot el poble de Dorres està rodejat de pedres de granit.

Aquest granit ha estat utilitzat per a construir cases antigues, granges, esglésies, murs, tombes a tota la Cerdanya… A les finals del segle XIX, el tallador de pedra era l’ofici més prestigiós del poble. El museu del granit va ser creat el 1999 per explicar la història dels picapedrers: les eines, els gestos i les habilitats d’un ofici que ja havia desaparegut. Malauradament aquest museu sol estar tancat. A Dorres, hi ha 24 caixes i també els banys de Dorres que van ser construïts amb elements de granit.

Bibliografia

 • Carte geologique de la France a 1/50.000. Saillagouse. J.Llac. 1989
 • Geologia i metal.lotecnia del contacte sud del granit d’Andorra (Pirineu Central). Albert Soler. 1990

FRA

Le granite

Le granite est une roche magmatique plutonique. Nous expliquerons la signification de ces termes:

Une roche est magmatique lorsqu'elle provient d'un processus de solidification du magma de l'intérieur de la planète. Au sein des roches magmatiques se trouvent les plutoniques, dont l'origine est un lent processus de refroidissement et de solidification du magma dans les couches sous la surface de la Terre, et les volcaniques, qui se solidifient à la surface après une éruption et le font rapidement.

Ce lent processus de solidification donne naissance à des roches dont les cristaux sont clairement visibles, comme on peut le voir dans le granite présent dans les coordonnées de ce Earthcache.

La composition principale du granite est le quartz, le feldspath et le mica. Il provient du magma à haute teneur en silice.

Le granite est très présent dans nos vies, en fait c'est la roche la plus présente dans la croûte terrestre, représentant environ 15% des continents.

L'altération du granite affecte progressivement la roche, la cassant finalement. Dans les climats froids, les travaux d'altération physique qui, en raison de la compacité et de l'imperméabilité du granite, attaquent à peine la couche de surface. L'altération chimique, qui fonctionne en oxydant et en hydrolysant les feldspaths, est beaucoup plus efficace et peut briser des épaisseurs considérables de roche.

Il existe de nombreux types de granite et c'est pourquoi il prend différentes nuances de couleur: gris, jaune, rouge et vert.

C'est une roche très résistante (entre 6 et 7 sur l'échelle de Mohs), dense (2,7 g / cm3) et belle, mais elle ne supporte pas les élaborations complexes.

Historiquement, le granite a été utilisé dans de nombreuses constructions. Les Égyptiens utilisaient déjà du granite pour fabriquer les pyramides.

Le granite de Dorres

Le granite que nous pouvons observer à Dorres fait partie d'un immense massif granitique d'une superficie de 500 km2, connu sous le nom de massif granitique d'Andorre-Montlouis, qui est probablement la plus grande intrusion de granite dans toutes les Pyrénées, qui s'est produite Il y a 275 millions d'années.

Plus précisément, le granite de la région s'appelle Granite de Montlouis et est une transition entre le granite et la granodiorite. En effet, la teneur en plagioclase est plus élevée que d'habitude dans le granite. Le plagioclase a une couleur gris clair, donc ce granite a une couleur plus grise que d'habitude et est communément appelé granite gris.

En fait, toute la ville de Dorres est entourée de pierres de granite.

Ce granite a été utilisé pour construire des maisons anciennes, des fermes, des églises, des murs, des tombes dans toute la Cerdagne… A la fin du XIXe siècle, la sculpture sur pierre était le métier le plus prestigieux du village. Le Musée du Granite a été créé en 1999 pour raconter l'histoire des tailleurs de pierre: les outils, les gestes et les compétences d'un métier qui avait déjà disparu. Malheureusement, ce musée est généralement fermé. A Dorres, il y a 24 maisons et aussi les bains de Dorres qui ont été construits avec des éléments en granite.

 

Bibliographie

 • Carte geologique de la France a 1/50.000. Saillagouse. J.Llac. 1989
 • Geologia i metal.lotecnia del contacte sud del granit d’Andorra (Pirineu Central). Albert Soler. 1990

 

ENG

Granite

Granite is a plutonic magmatic rock. We will explain the meaning of these terms:

A rock is magmatic when it is generated in a process of solidification of magma from the interior of the planet. Within the magmatic rocks are the plutonics, whose origin is a slow cooling and solidification process of the magma in the layers below the Earth's surface, and the volcanic ones, which solidify on the surface after an eruption and do it in a fast way.

This slow solidification process generates rocks whose crystals are clearly visible, as we can see in the granite present in the coordinates of this Earthcache.

The main composition of the granite is quartz, feldspar and mica. It is an evolution from magma with a high silica content.

Granite is very present in our lives, in fact it is the most present rock in the Earth's crust, representing around 15% of the continents.

The weathering of the granite affects the rock gradually, eventually breaking it up. In cold climates physical weathering works, which due to the compactness and impermeability of granite hardly attacks the surface layer. Chemical weathering, which works by oxidizing and hydrolyzing feldspars, is much more effective, and can break up considerable thicknesses of rock.

There are many types of granite and that is why it takes on different shades of color: gray, yellow, red and green.

It is a very resistant rock (between 6 and 7 on the Mohs scale), dense (2.7 g / cm3) and beautiful, but it does not support complex elaborations.

Granite has historically been used in many constructions. The Egyptians already used granite to make the pyramids.

 

The granite of Dorres

The granite that we can observe in Dorres is part of a huge granite massif that has an area of ​​500 km2, which is known as the Andorra-Montlluís granite massif, which is probably the largest granite intrusion in all the Pyrenees, which occurred 275 Million years ago.

Specifically, the granite in the area is called Granit de Montlluís and is a transition between granite and granodiorite. This is because the plagioclase content is higher than usual in granite. The plagioclase has a light gray color, so this granite has a grayer color than usual and is commonly known as gray granite.

In fact, the whole town of Dorres is surrounded by granite stones.

This granite has been used to build old houses, farms, churches, walls, tombs throughout the Cerdanya… At the end of the 19th century, stone carving was the most prestigious trade in the village. The Granite Museum was created in 1999 to tell the story of stonemasons: the tools, gestures and skills of an activity that had already disappeared. Unfortunately this museum is usually closed. In Dorres, there are 24 houses and also the baths that were built with granite elements.

 

ESP

El granito es una roca magmática plutónica. Vamos a explicar el significado de estos términos:

Una roca es magmática cuando proviene de un proceso de solidificación del magma proveniente del interior del planeta. Dentro de las rocas magmáticas están las plutónicas, cuyo origen es un proceso de enfriamiento y solidificación lento del magma en las capas bajo la superficie terrestre, y las volcánicas, que solidifican en superficie tras una erupción y lo hacen de una manera rápida.

Este proceso de solidificación lento da lugar a rocas cuyos cristales son claramente visibles, como podemos contemplar en el granito presente en las coordenadas de este Earthcache.

La composición principal del granito es cuarzo, feldespato y mica. Procede de magma con alto contenido en sílice.

El granito está muy presente en nuestras vidas, de hecho es la roca más presente en la corteza terrestre, representando alrededor del 15% de los continentes.

La meteorización del granito afecta a la roca de forma gradual, acabando por disgregarla. En climas fríos actúa la meteorización física, que debido a la compacidad e impermeabilidad del granito apenas ataca la capa superficial. La meteorización química, que actúa oxidando e hidrolizando los feldespatos es mucho más eficaz, y puede disgregar espesores considerables de roca.

Hay muchos tipos de granito y por eso toma diferentes tonalidades de color: gris, amarillo, rojo y verde.

Se trata de una roca muy resistente (entre 6 y 7 en la escala de Mohs), densa (2,7 g / cm3) y bonita, pero no admite elaboraciones complejas.

Históricamente el granito se ha utilizado en múltiples construcciones. Los egipcios ya utilizaron granito para hacer las pirámides.

 

El granito de Dorres

El granito que podemos observar en Dorres forma parte de un enorme macizo granítico que tiene una extensión de 500 Km2, que es conocido como macizo granítico Andorra-Montlluís, que es probablemente la mayor intrusión granítica de todos los Pirineos, que se produjo hace 275 Millones de años.

En concreto al granito de la zona, se le llama Granito de Montlluís y es una transición entre el granito y la granodiorita. Esto se debe a que el contenido de plagioclassa es más elevando de lo habitual en el granito. La plagioclasa tiene un color gris claro, por eso este granito tiene un color más gris de lo habitual y, vulgarmente se conoce como granito gris.

De hecho, todo el pueblo de Dorres está rodeado de piedras de granito.

Este granito ha sido utilizado para construir casas antiguas, granjas, iglesias, muros, tumbas en toda la Cerdanya ... A finales del siglo XIX, el oficio de cantero era el oficio más prestigioso del pueblo. El museo del granito fue creado en 1999 para explicar la historia de los canteros: las herramientas, los gestos y las habilidades de un oficio que ya había desaparecido. Desgraciadamente este museo suele estar cerrado. En Dorres hay 24 casas y los baños de Dorres que fueron construidos con elementos de granito.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.