Skip to content

<

Let's plant trees 01 - Dub u krizku / Oak tree

A cache by Dzingo_ababp_dejdln Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/03/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


JEDNODUCHÁ, KRÁTKÁ JEDNOSTAGOVÁ MULTINA

[D]:EINFACH und KURZ EINSTAGE MULTI-CACHE

[EN]: EASY and SHORT ONESTAGE MULTI-CACHE
Pojďme sázet stromy - Let's plant trees 01

Mám velmi rád stromy. Z celého srdce. Jsou to úžasná stvoření, která nám toho tolik dávají a nic za to od nás nechtějí a nemají. Sázím stromy a keře, kdekoliv můžu. Je to můj největší koníček, se kterým jsem začal, když mi bylo 13 let. Náhodou, když se mi zatoulal jeden kaštánek ze sběru a na jaře vyrostl na zahradě. V současnosti (2020) je mu 27 let a je již „dědečkem“ :o). Od té doby jsem zasadil již velké množství dalších dřevěných kamarádů do volné přírody a dělají mi a snad i dalším živým tvorům radost.

Dub u křížku

Vlevo dvouletý doubek po přesazení; vpravo 17 letý dub


Tuto kešku jsem vytvořil na počest mého dubového přítele, kterýžto pochází z Ústí nad Labem. Vždy na podzim mě „to chytne“ a mám chuť posbírat ze země všechny plody a semínka a někam je zasadit :o) Žalud, ze kterého pochází tento strom, jsem sebral při procházce krásným ústeckým okolím, a ještě tentýž podzim roku 2001 jsem ho vsadil do květináče. Vyrostl začátkem jara a jelikož se mu pěkně dařilo, přesadil jsem ho v září na moji malou „stromo-školku“ na zahradě. Tam sice přišel poryvem větru o hlavní kmínek, ale on zabojoval a po dvou letech jsem ho mohl přesadit na pěkné místo zvané „U křížku“ mezi pole a cestu k hořické rozhledně. Neměl to však ani tady zpočátku zcela jednoduché – dvakrát mu nějaký kazisvět odcizil pletivo a kůlek – což je velká výzva pro srnky a zajíce, aby si na jeho pupenech a mladých lístečcích pochutnaly – to také učinily a milý stromek musel od roku 2006 vyrůstat zcela od znova! Třetí pletivo již vydrželo a doubek se pořádně rozrostl. Je v něm velká životní síla a dělá mi obrovskou radost – stát pod ním a cítit, jak v něm pulzuje život je prostě…velmi hezký pocit. Mám ho rád. Letos v zimě mu lesáci ořezali (stejně jako jeho kaštanovým sousedům) větve, které rostly směrem k cestě, takže pro někoho nemusí vypadat příliš krásně – ale pro mě je to nádherná živá bytost – můj přítel. Letos na jaře oslavil osmnácté narozeniny.

Před dvěma lety měl obrovské množství žaludů – to víte, že mi to nedalo, a tak teď na školce roste 5 jeho potomků :o)

ZASAĎTE STROM - PŘÍTELE NA CELÝ ŽIVOT

Také Vy si najděte nějaké oblíbené místo – třeba u cesty, kterou chodíte nebo u nějaké méně frekventované silnice, po které často jezdíte a vysaďte tam strom či keř. Uvidíte, jakou radost Vám pohled na něj bude v průběhu let a ročních období dělat!

1) Výběr místa

Je jednou z nejdůležitějších věcí, na kterou byste se měli před vysazením zaměřit. Zásada je – STROMEK BY NEMĚL NIKOMU VADIT! Pakliže máte velkou zahradu, les či jiné „své“ místo – je to ideál. Já takové příležitosti již vyčerpal a musel jsem se proto porozhlédnout jinde. Nezjišťuji, komu pozemek patří, ale všímám si a vybírám místa, která se nesekají (často meze), nebo jim nikdo příliš nevěnuje pozornost, nebo se i sekají, ale mám pocit, že by tam nemusel vadit. Na dané místo se zajedu podívat víckrát, abych se ujistil, že tu nebude stromek někomu trnem v oku, ale naopak. Zásadně nesázím na jižní stranu polí, jelikož vím, že by se to některým zemědělcům nemuselo líbit, kdyby jim tu vzrostlé stromy stínily a „braly“ úrodu.

2) Jak obstarat stromek?

Nejrychlejší je pochopitelně koupit si v zahradnictví stromek, jaký chcete. Také jsem jich takto pár vysadil a dělají mi radost. Jelikož jsem si postupem času vybudoval ke stromům o dosti bližší vztah - moc se mi nelíbí, že ty kupované musí mít poničené kořeny – ono to jinak nejde. Takový roční kaštan či dub má 3x delší kořen, než je on sám – tak si představte, jak by musely být velké kořeny stromků velikosti člověka – které se nejčastěji prodávají. V průběhu let jsem vypozoroval, že takto vysazené stromky v různých nových stromořadích či alejích si dlouho budují kořenový systém (tím pádem nemohou dávat energii do kmene a moc nepřirůstají) a když se o ně nikdo více nestará, mají většinou 30% úmrtnost! Stromy jsou živé a stejně jako jiné organismy vnímají, když se o ně někdo stará nebo jim alespoň věnuje pozornost.

Já jsem si vytvořil na zahradě malou cca 2 m2 vekou stromovou školku. Na ni sázím buď přímo semínka nebo přesazuji mladé roční stromky z květináče nebo z přírody (z místa, kde jich je hodně a mám pocit, že by tam neměly šanci na přežití). Z této školky poté sázím většinou dvou až tří leté stromky do volné přírody. Jak jsou menší, je s nimi po přesazení pochopitelně větší práce, ale nemají příliš poničené kořeny a rostou rychleji. Na školce mám každým rokem okolo dvaceti malých stromečků či keříků.

Ideálně bych doporučoval koupit si jeden stromek ze zahradnictví – výhoda je okamžité osazení vybraného místa a při tom si do květináče zasadit nějaký dobře rostoucí plod (dubu, kaštanu, javoru či buku) nebo najít v přírodě malý roční semenáček a ten si vsadit na zahradu nebo i na již vybrané místo.

3) Bez práce to nejde

V prvních letech po přesazení je potřeba se o takový mladý stromek občas postarat, aby měl větší šanci dorůst se dospělosti. Dát kůlek a pletivo; obsekat (já používám srp), aby ho i s ochranou neposekali (také se mi u menších stromků několikrát stalo), dát nový kůlek (vydrží 2 – 5 let) a v prvních letech v obdobích sucha ho občas zalít.

V začátcích jsem první stromky prostě jen přesadil na vytipované místo a bylo. Teprve, když mi je (kromě prvního Kaštanu) všechny okousala zvěř, jsem pochopil, že je musím nějak ochránit a začal jsem ke každému dávat pletivo a kůlek. Výrazná plastová pletiva mi však často mizela a vystavovala stromky poničení. Nakonec jsem objevil pletivo, které vydrží a nepoutá příliš pozornosti (zatím zmizelo jen jednou) – takzvané králičí pletivo (s co největšími oky), které vždy nastříhám na potřebný rozměr. Jsou však nižší, takže je musím v období, kdy je stromky začnou přerůstat a zvěř by jejich terminál mohla okousat, nastavit. Pletivo nesundávejte, dokud nebude mít stromek obvod minimálně 40 cm – jinak mu hrozí zničení tzv. „loupáním“ kůry zvěří (stalo se mi několikrát).


Nu a teď již Vám nic nebrání jít a udělat si a světu trochu radosti ;o)I like trees. Very much. I love them. They are amazing living-beings which give us so many and get nothing back. I plant tree where ever I can. It is my biggest hobby. I started plant them when I was 13 years old. My first one was Horse chestnut (27 years old - nowadays 2020 and already the grandpa :o). I have planted many others wooden friends to the wild since then.


The Oak by the Cross


Four Seasons - at seventeen (2019)


I made this cache in honour of my oak friend, who comes from the town of Ústí nad Labem. Every autumn, I feel like picking all the fruits and seeds from the ground and planting them somewhere :o) I found the acorn (from which this tree comes) during a walk through the beautiful surroundings of Ústí nad Labem, and in the same autumn of 2001 I planted it in a flowerpot. It grew up in early spring and because it was doing quite well, I transferred it to my little "tree nursery" in the garden in September. There he lost his main trunk by a gust of wind, but little oak fought, so I could move it in two years to a nice place called "U křížku" between the field and the path near the Hořice lookout tower. But even here it wasn't easy at first - twice a spoiler stole its protected wire mesh and sticks - which is a big tempting offer for deer and hares to enjoy its buds and young leaves - they actually did and since 2006 this little oak tree has had to grow completely since again. The third wire mesh has lasted and the Oak has grown properly. There is a great life force in it and it makes me very happy - standing under the tree and feeling the pulsation of life in it is just…a very nice feeling. I like him very much. This winter, the foresters cut off (as did his chestnut neighbors) the branches that grew towards the path. It may not look too beautiful for some people - but for me it’s a beautiful living being - my friend. It celebrated 18th birthday this spring.

Two years ago, it has a huge number of acorns – I couldn’t help myself, you know, so there are five of its offspring growing in my nursery:O)
PLANT THE TREE - THE LIFETIME FRIEND

Plant the tree on your favourite spot or by the path you often walk and observe how amazing trees can be. It is beautiful relation for life.

1) Place selection

This is one of the most important things you should focus on before planting. The principle is – THE TREE SHOULD NOT BOTHER ANYONE! If you have a large garden, forest or other "your own" place - it is the ideal. I have already exhausted such opportunities and therefore had to look elsewhere. I do not look into who owns the land, but I notice and choose places that do not mow (often the balks), or no one pays too much attention to them, or even mow, but I feel that the tree wouldn’t mind there. I visit the place several times to make sure it will be safe there for the tree. I don't plant on the south side of the fields, because I know some farmers might not like it if the trees shade and reduce the crop.

2) How to get a tree?

The fastest way is to buy the tree you want in gardening, of course. I planted a few of them like this as well and they make me happy as others. I have built up much closer relationship with the trees over the time- I don't really like the fact that the ones bought have to have damaged roots - it has to be like that. One year old chestnut or oak has a root 3 times longer than itself - so imagine how large the roots of human-sized trees (which are most often sold ) would have to have. Over the years, I have noticed that trees planted in this way in various new tree lines or alleys have been building a root system for a long time (so they can't give energy to the trunk and don't grow much) and when no one cares more about them, they usually have a 30% mortality rate! Trees are alive and, like other living beings, perceive when someone cares for them, or at least pays attention to them.

I created my own tree nursery about 2 m2 in the garden. I either plant seeds directly on it or I transplant young annual trees from a flowerpot or from nature (from a place where there are many of them and I feel that they would not have a chance to survive). From this nursery, I usually plant two- or three-years old trees in the wild. There is more work with them after transplanting because they are smaller of course, but they do not have damaged roots so much and they grow faster.

Ideally, I would recommend buying one tree from gardening - the advantage is the immediate planting to the selected place and at the same time plant a well-growing fruit (of oak, chestnut, maple or beech) in the pot or find a small annual seedling in nature and plant it on the garden or even to an already selected place.

3) It can’t be done without work

In the first years after transplanting, it is necessary to take care of a young tree from time to time, so that it has a better chance of growing into adulthood. Put stakes and wire mesh; mow around (I use a sickle) so that someone doesn’t cut it by machine even with protection (it also happened to me several times with smaller trees), put new stake ( lasts 2 – 5 years) and in the first years during periods of drought to water them occasionally.

In the beginning of my planting, I just transplanted the first trees to the selected place and that was all. It was only when all of the trees (except the first Chestnut) were gnawed off by deer and hares that I realized I had to protect them somehow, and I began to give mesh and stake to each one. However, the plastic mesh often disappeared and exposed the trees to damage. In the end, I discovered a mesh that will last and not attract too much attention (so far it was stolen only once) - the so-called rabbit mesh (with the largest possible meshes), which I always cut to the required size. However, they are lower, so I have to adjust them in the period when the trees start to overgrow them and the game could bite the top of the tree. Do not remove the mesh until the tree has a circumference of at least 40 cm - otherwise it is in danger of being destroyed by the so-called "peeling" of the bark of game (it has happened to me several times).


Well, now you know what you need. You can go and plant as many trees as you want and make lifetime friends. ;O)


JAK NA KEŠKU?

Jelikož jsem chtěl u své první kešky věnované “mému” stromu udělat trochu hezčí schránku – nemohl jsem ji vystavit přímo u Dubu – což je velmi frekventované místo. Nicméně – skrýš je pouhých 95m od stromu. Úvodní souřadnice Vás dovedou k dubu, kde se jím můžete pokochat a vyfotit se s ním:o) a kde na jeho borce ze strany od pole zjistíte ČÍSLO (což bude hodnota “A”). Nu a to je vše :o)

ÚVODNÍ SOUŘADNICE – MLADÝ DUB


"A"= ČÍSLO NA BORCE DUBU – zezadu od poleFINÁLNÍ SOUŘADNICE:

N 50° 22.10*A+643

E 15° 37.10*A+521


Finální souřadnice Vás dovedou k rozvětvenému stromu. JE MOŽNÉ JI ODLOVIT I V ZIMĚ.

KDO BY MĚL CHUŤ UDĚLAT MAJITELI KEŠKY RADOST, NECHŤ POŘÍDÍ PĚKNOU FOTKU DOUBKU A PŘIDÁ JI K LOGU. PŘEDEM DĚKUJI

HOW TO THE GEOCACHE?

Because I wanted to make a nicer box for my first cache dedicated to "my" tree - I couldn't display it right next to Oak tree - which is a very busy place. However - the distance is only 95m from the tree. The initial coordinates will take you to the oak, where you can enjoy it and take a picture with it: o) and where you will find the NUMBER (which will be your “A”) on its side of the field. Well, that's all: o)


INITIAL COORDINATES – THE YOUNG OAK


"A"= NUMBER ON THE BARK FROM BEHIND
FINAL COORDINATES:

N 50° 22.10*A+643

E 15° 37.10*A+521


The final coordinates will bring you to a branched tree. IT IS POSSIBLE TO CACHE IN THE WINTER.

Who should want to make the owner happy – take a picture of the oak tree and add it to your log.


„Přeji příjemné keškování. Ať se daří. Zdraví Dzingo ababp dejdln.“

„I wish you happy geo-hunt. All the best and many greetings from Dzingo ababp dejdln.“Jednotlivé roky Dubu / Years of the Oak tree


Flag Counter Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Wfrz ubqar ebmirgiraý
[EN] V unir tbg znal oenapurf
[D] Vpu unor ivryr Mirvtr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.