Skip to content

<

Bruddesta unika klapperstensvallar

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/21/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:




Press here for English!

[Svenska]



Klapperstensfält är fält som kan ha olika form och finnas på olika platser. Klapperstenar innebär rundade stenar som fått sin form allteftersom de skavt mot varandra och/eller strömmande vatten påverkar formen. Klapperstensfält bildas genom att strömmande vatten formar stenarna oftast vid stränder, i Sverige är det vanligast vid Öst och Västkusten. Svallsediment och större stenar formas i strändernas svallzoner av vågorna. Anledningen till att stenarna får en rundare form är eftersom vågorna svallar stenarna upp och ner längs med strändernas svallzoner. När klapperstensfält bildas formas de stora sedimenten, alltså blocken och stenarna till rundade former medans allt annat som intne kan formas till följd av att det är för litet i volym kommer istället att sköljas bort av vågorna. Följden av detta blir att det endast är stenar som inte kan sköljas bort lätt som stannar på stranden medan det som är mindre och för lite massa i förhållande till volym förs tillbaka ut i havet av vågorna.

De flesta klapperstensfält bildas vid stränder och beroende på hur det ser ut på platserna där klapperstensfälten befinner sig kan det hända olika saker. Ett alternativ skulle kunna vara att klapperstensfälten ligger så de bevaras vid kuststränderna. Dessa kan åskådas i liknande skick som när de bildades. Sedan finns det även klapperstensfält som med hjälp av landhöjningen förflyttas upp på land. Landhöjning innebär att landytan i förhållande till havsytan förflyttas upp så skillnaderna mellan land och hav blir större. Detta sker under en lång tid och märks först efter att processen pågått under en mycket lång tid. Klapperstensfält som flyttas med landhöjningen kommer upp på land och med tiden kan det se ut som att det inte har bildats vid en strand för att det inte finns ett hav här men så är inte fallet. Landhöjningen kan alltså förklara de klapperstensfält som idag befinner sig på land på sådana ställen som inte är i direkt kontakt med någon form av vatten, oftast hav.

Här på Öland är det vanligt med klapperstensfält beläget på kusterna. På de klapperstensfälten som finns här är stenarna i varierande storlek, det allra minsta sedimenten har sköljts ut i havet medan resterande slipats och fått den formen som de har idag. Här på koordinaterna för denna earthcachen finns ett stort klapperstensfält där man tydligt kan studera klappersten och geolgin kring dessa. Eftersom Öland är en ö med kuster på båda sidorna kan det vara så att klapperstensfälten förekommer i högre frekvens här eftersom landytan i förhållande till kustytan är mindre än på "vanliga" landet där det är stor landyta och 2 kuster som löper parallellt med denna. Vissa klapperstensfält här på Öland är äldre och det är främst på dessa som man kan se klarare spår av landhöjningen.


Här på koordinaterna för denna earthcahce är som jag skrev ovan ett stort klapperstensfält där man tydligt kan studera klapperstenarnas geologi från ett unikt perspektiv. Det klapperstesnfält som finns vid koordinaterna består av slipade/rundade stenar på långsidan men innehåller även för den sortens skull mycket kanter.

Så här skriver länsstyrelsen i Kalmar län om Bruddesta klapperstensfält/vallar som finns på koordinaterna:

"Vid Bruddesta finns ett tiotal koncentriska klapperstensvallar. Ovanligt är att vallarna nästan enbart består av mycket kantigt material."

Anledningen till att detta klapperstensfält innehåller kantigt material men som är rundade på ytan vet man inte riktigt. En förklaring till detta skulle kunna vara att det har med vattnets rörelseriktning att göra. När du står på koordinaterna ser du att det finns som en liten udde ut om står mot havet med fiskebodarna i bakgrunden (på din högra sida). Den skulle kunna påverka klapperstensfältet i den bemärkelsen att vattnet kommer från ett håll och inte "kommer åt" från olika håll som det normalt sätt gör på ett "normalt" klapperstensfält i svallzonerna. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför det ser ut som det gör på detta klapperstensfält.

Ett annat alternativ till förklaring till att det ser ut som det gör är att Ölands berggrund består utav kalksten och att kalksten är ett hårt material. Detta skulle i sin tur kunna förklara att det hårda materialet inte formas lika lätt och skulle kunna vara en förklaring till att detta klapperstensfält/vallar innehåller kantigt material.

De klapperstenar som finns på koordinaterna är av lite olika storlek, de flesta är av mindre material men det finns även de som är av större material. Anledningen till att det finns mycket få klapperstenar som är mycket små är att dessa har sköljts ut i havet när detta klapperstensfält på koordinaterna har bildats. När du står på koordinaterna (med fiskebodarna på vänster sida) kan du se att det finns en klint i närheten. Denna klint skulle kunna påverka klapperstensfältet, jag kommer inte säga mer om det utan det får du undersöka i loggningsuppgifterna och beskriva vad du tror om klinten och om den har någon koppling till klapperstensfältet.

Loggnings instruktioner

>

För att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:

1. När du står på koordinaterna ser du att det finns en klint i närheten, tror du den påverkar klapperstensfältet? Hur?

2. Hur stor är den minsta klapperstenen du kan hitta? Varför har den just den storleken? Varför är den inte mindre?

3. Se dig omkring på klapperstensfältet, vissa klapperstensfält bevittnar landhöjningen men inte alla, vad säger det om landhöjningen vid koordinaterna?



4. Se dig omkring och beskriv hur du kan se att det är ett klapperstensfält du står på och inte bara en hög med stenar?

5. Ta en bild på dig själv eller något personligt objekt där man tydligt ser att det är taget vid koordinaterna.



För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Alternativt skicka svaren till aa1124aa@outlook.com Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.
Du behöver inte vänta på svar från mig för att logga!



[English]



Shingle fields (in swedish: Klapperstensfält) are fields that can have different shapes and been located in different places. Shingles mean rounded stones that have taken their shape as they rub against each other and / or flowing water affects the shape. Shingle fields are formed by flowing water forming the rocks most often at beaches; in Sweden it is most common on the East and West coasts. Wave sediments and larger rocks are formed in the waves' surge by the waves. The reason why the rocks get a rounder shape is because the waves swell the rocks up and down along the beaches swell zones. When Shingle fields are formed, the large sediments, ie the blocks and rocks, are formed into rounded shapes, while everything else that cannot be formed as a result of it being too small in volume will instead be washed away by the waves. The consequence of this is that only stones that cannot be easily washed away stay on the beach, while what is smaller and too little mass in relation to volume is carried back into the sea by the waves.

Most Shingle fields are formed at beaches and depending on what it looks like in the places where the Shingle fields are located, different things can happen. An alternative could be that the Shingle fields are located so that they are preserved along the coastal shores. These can be viewed in a similar condition as when they were formed. Then there are also Shingle fields which, with the help of the land uplift, are moved up to land. Land uplift means that the land surface in relation to the sea surface is moved up so that the differences between land and sea become greater. This happens for a long time and is only noticed after the process has been going on for a very long time. Shingle fields that are moved with the land uplift come up on land and over time it may look like it has not been formed at a beach because there is no sea here but that is not the case. The land uplift can thus explain the Shingle fields that are currently on land in such places that are not in direct contact with any form of water, usually the sea.

Here on Öland, it is common with Shingle fields located on the coasts. On the Shingle fields that are found here, the stones are of varying sizes, the smallest sediments have been flashed out into the sea while the rest have been ground and given the shape they have today. Here on the coordinates of this earthcache there is a large Shingle field where you can clearly study Shingles and the geology around them. Since Öland is an island with coasts on both sides, it may be that the Shingle fields occur in a higher frequency here because the land area in relation to the coastal area is smaller than in the "ordinary" country where there is a large land area and 2 coasts running parallel to it. Some Shingle fields here on Öland are older and it is mainly on these that you can see clearer traces of land uplift.


Here on the coordinates of this earthcahce is as I wrote above a large Shingle field where you can clearly study the geology of Shingles from a unique perspective. The Shingle field at the coordinates consists of flat / rounded stones on the long side but also contains a lot of edges for that kind.

This is how the County Administrative Board of Kalmar County writes about Bruddesta Shingle fields that are on the coordinates:

"At Bruddesta there are about ten concentric Shingle embankments. It is unusual that the embankments consist almost exclusively of very angular material." (Translated into english, original text in are in swedish)

The reason why this Shingle field contains angular material but which are rounded on the surface is not really known. One explanation for this could be that it has to do with the direction of movement of the water. When you stand on the coordinates, you see that it is like a small headland out if facing the sea with the fishing huts in the background (on your right side). It could affect the Shingle field in the sense that the water comes from one direction and does not "access" from different directions as it normally does on a "normal" Shingle field in the swell zones. This could be an explanation for why it looks like it does on this Shingle field.

Another alternative to explaining why it looks like it does is that Öland's bedrock consists of limestone and that limestone is a hard material. This in turn could explain that the hard material is not formed as easily and could be an explanation for this Shingle field / dikes containing angular material.

The Shingles that are on the coordinates are of a slightly different size, most are of smaller material but there are also those that are of larger material. The reason why there are very few Shingles that are very small is that these have been flushed out into the sea when this Shingle field on the coordinates has formed. When you stand on the coordinates (with the fishing huts on the left side) you can see that there is a cliff nearby. This cliff could affect the Shingle field, I will not say more about it, but you can examine it in the logging information and describe what you think about the cliff and if it has any connection to the Shingle field.

Logging tasks

>

To log::

1. When you stand on the coordinates, you see that there is a cliff nearby; do you think it affects the Shingle field? How?

2. How big is the smallest Shingle you can find? Why is it just that size? Why is it not smaller?

3. Look around the Shingle field, some Shingle fields witness the land uplift but not all, what does it say about the land uplift at the coordinates?



4. Look around and describe how you can see that it is a Shingle field you are standing on and not just a pile of stones?

5. Take a picture of yourself or some personal object where you can clearly see that it has been taken at the coordinates.


To log, send the answer to me from my profile page (link.) Or send your answer to aa1124aa@outlook.com I Contact you if somthing is wrong. You dont need to wait on answer from me to log!




Additional Hints (No hints available.)



Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.