Skip to content

Ofiarom I WŚ Woźnice Traditional Geocache

Hidden : 10/01/2021
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


OFIAROM IWŚ WOŹNICE
Pamiętaj wziąć ze sobą coś do pisania!

Pomniki poświęcane ofiarom I wojny światowej były dosyć powszechnie wznoszone na terenie Niemiec do tego stopnia, że znajdowały się one praktycznie w każdej wsi lub miasteczku. Ze względu na dawną przynależność okolicznych terenów do Niemiec, można je dalej spotkać w niektórych miejscowościach. Przykładem takiego pomniku może być właśnie pomnik ku czci ofiar I wojny światowej postawiony we wsi Woźnice.
Obelisk w postaci niskiego kamiennego słupa z wymienionymi nazwiskami mieszkańców Woźnic poległych w trakcie wojny znajdującymi się z każdej strony owego słupa, zlokalizowany jest na uboczu wsi. Aby do niego trafić należy z drogi krajowej numer 16 skręcić w miejscowości Woźnice w prawo, przy wiejskiej kapliczce z krzyżem, a następnie tak zwanymi kocimi łbami jechać drogą aż do cmentarza. Jakieś 100m dalej należy wejść między drzewa i krzewy po lewej stronie, aby wąską, nieco zarośniętą ścieżką dojść do pomnika. Niestety, w porównaniu do tego w Tałtach, ten nie doczekał się nowych tablic, a napisy na obelisku są mało widoczne. Najłatwiej dostrzec go z drogi w okresie zimowym, gdy drzewa i krzewy pozbawione są liści.
Na obelisku wymienione są następujące nazwiska:
A. Kramzik, F. Jendrezik, F. Hoffmann, L.D.R.W. Prengel, G. Barduna,K. Pissanski, G. Lommot, A. Piotrowski, W. Bonk, E. Klimmek, F. Brosch, E. Zielinski, A. Sokolowski, E. Dudda, J. Brosch, K. Bussmann, J. Roski, A. Dudda

FOR WW1 VICTIMS WOŹNICE
Remember to bring something to write with!

Monuments dedicated to the victims of World War I were quite commonly erected in Germany to such an extent that they were located in practically every village or town. Due to the former affiliation of the surrounding areas to Germany, they can still be found in some localities. An example of such a monument is the monument commemorating the victims of World War I, erected in the village of Woźnice.
The obelisk in the form of a low stone pillar with the names of the inhabitants of Woźnice who died during the war, on each side of the pillar, is located on the outskirts of the village. In order to get there, from the national road number 16, turn right in the village of Woźnice, at the village chapel with a cross, and then follow the so-called cobblestone road to the cemetery. About 100m further you should go between trees and shrubs on the left side to reach the monument via a narrow, slightly overgrown path. Unfortunately, compared to the one in Tałty, this one has not received any new plaques, and the inscriptions on the obelisk are hardly visible. It is easiest to spot from the road in winter, when the trees and shrubs are devoid of leaves.
The following names are mentioned on the obelisk:
A. Kramzik, F. Jendrezik, F. Hoffmann, L.D.R.W. Prengel, G. Barduna,K. Pissanski, G. Lommot, A. Piotrowski, W. Bonk, E. Klimmek, F. Brosch, E. Zielinski, A. Sokolowski, E. Dudda, J. Brosch, K. Bussmann, J. Roski, A. Dudda

Additional Hints (Decrypt)

Mnwemlw jr jarxr j xnzvraalz oybxh bobx cbzavxn / Ybbx vagb gur erprff va gur fgbar oybpx arkg gb gur zbahzrag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)