Skip to content

Hrad Rožnov Mystery Cache

Hidden : 10/10/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


O místě


1310 Bruno ze Schaumburku


1348–1434 páni z Kravař


1434–1437 páni z Cimburku


1437–1446 páni ze Sovince


1446–1448 páni z Messenbeku


1451–1502 páni ze Sv. Jiří a Pezinku


1502–1526 páni z Kunštátu


1526–1534 páni ze Šelmberka


1534–1549 páni z Pernštejna


1549–1815 páni ze Žerotína


1815–1899 pánů Kinských

Hrad Rožnov byl podle dochovaných dokumentů založen olomouckým biskupem Brunem ze Schaumburku někdy v průběhu 13. století (nejčastěji se uvádí rok 1267). Biskup Bruno byl rádcem krále Václava I a Přemysla Otakara II, který se svou kolonizační a zakladatelskou činností zapsal do dějin Moravy. Hrad byl založen především jako opěrný bod pro ochranu hranic s Uhry. První písemná zmínka o hradě Rožnově pochází z jeho závěti sepsané v roce 1310.

Po Brunově smrti se stali v roce 1348 novými majiteli panství páni z Kravař, kteří jej vlastnili až do roku 1534. Ne všichni majitelé sídlili přímo na hradě, ale někteří jako třeba Vok ze Sovince patrně ano, jak víme z listiny z roku 1442, kde je místo vydání udán právě hrad Rožnov.

V průběhu 15. a 16. století hrad spolu s Rožnovským panstvím měnilo poměrně často mějitele a tak se hrad stal majetkem postupně 11 různých moravských a českých rodů.

Poslední pán, který zde sídlil, Jaroslav ze Šelmberka, jej roku 1534 prodal Janovi z Pernštejna, který ale sídlil na Helfštýně, a hrad začal chátrat. Toho využila loupeživá rota uherského šlechtice Jana Podmanického z Podmanína čítající až 250 mužů, kteří hrad obsadili a začali z něj loupit v okolních obcích.

V roce 1539 císař Ferdinand I. vydal rozkaz k poboření hradu a zemský hejtman Jan Kuna z Kunštátu tedy vyslal pány Pavla ze Žerotína a Václava z Ludanic, aby zničili toto loupežnické doupě. Loupežníci stačili před císařským vojskem včas utéci i s lupem a hrad byl nákladem 130 zl. pobořen tak, aby již dále nemohl být užíván.

Opuštěný a pobořený hrad pak chátral, nicméně byl provizorně opraven a až do roku 1659 byl místem konání pravidelných ročních posudků za účasti majitele panství. Na konci 17. století byl však definitivně opuštěn a druhé polovině 19. století dokonce obec povolila obyvatelům rozebírat jej na stavební materiál. Dodnes tak existují ve městě domy, které obsahují kameny a části z hradu Rožnova. Z těch známějších je to nedaleký hospodářský dvůr Hradisko, ale také budova Rožnovského pivovaru.

Ačkoliv z hradu samotného zůstaly jen neúplné zbytky zdí a oblouk původní brány, je jeho hospodářská část podhradí dodnes živým a funkčním zemědělským a rekreačním areálem. Nejstarší budova dvora Hradisko je částečně postavena z materiálu z hradu a pomineme-li hrad samotný, jde patrně o nejstarší zděný objekt na území města.

Kromě vlastního hospodářského dvora, který zajišťoval obživu posádky hradu se objevovaly i snahy majitelů panství o různé další formy hospodářkého využití panství. Již zmíněný Jaroslav ze Šelmberka zjistil, že v kopci pod hradem se nachází stříbrná ruda, nechal tedy vybudovat doly, ve kterých museli robotovat poddaní především ze Starého Zubří. Ty po několika letech budování dolu těžké podmínky v dole přivedly ke vzpouře, zatopení dolu a útěku do Uher i s rodinami. To se mělo stát v roce 1532, podle listin majitel panství několik let po té prodal.

Hraběnka Ludvika Karolina ze Žerotína nechala v roce 1740 z dolů vodu vyčerpat a po 14 denní snaze otevřít několik původních šachet. Bohužel se ukázalo, že stříbná ruda je ve velmi špatné kvalitě a tak byly doly opět uzavřeny a ponechány svému osudu.

Nejen stříbnou, ale i železnou rudu v podobě pelosideritu lze v okolí najít, proto se roku 1712 rozhodl Karel Jindřich ze Žerotína, že v Zubří vybuduje důl na železnou rudu a hamry. Ani železná ruda však nebyla příliš kvalitní a tak se spotřebovalo na výrobu stejného množství surového železa o asi 4% více rudy, což spolu s poměrně vysokou spotřebou dřeva a dalšími faktory vytvořilo jen 10 % zisku. Jiné podobné podniky měly v té době zisk kolem 23%, ale našly se i takové, které měly zisk přes 50%.

Robota v Hamrech byla těžká a když v roce 1740 povodeň zle poničila obec Zubří a hamerští úředníci nechtěli pustit poddané z roboty zachraňovat stavení a rodiny, vedlo to spolu s dalšími okolnostmi ke vzniku rebelie, kterou ukončilo v roce 1746 až vojsko. V roce 1751 zhodnotila fungování zuberského hamru vyšetřovací komise tak, že jeho výtěžnost je malá, spotřeba dřeva velká, neboť "tam kde kdysi byly lesy, jsou dnes holá místa" a doporučila důl a hamry uzavřít. Zůstaly po nich v krajině dvě památky: Hamerské rybníky v Zubří a Zuberský náhon vybudovaný pro účely zásobování hamru vodou.

Karel Jindřich ze Žerotína však kromě zuberských hamrů založil v roce 1710 již zmíněný Rožnovský pivovar, ačkoliv tím vznikly táhlé spory mezi jím a meziříčskými měšťany, které definivně urovnal až jeho dědic. V nejzašší části Rožnovského panství pak založil roku 1714 obec po něm pojmenovanou Velké Karlovice (zpočátku přifařenou k obci Solanec) a v témže roce v Zašové zahájil stavbu poutního kostela Navštívení Pany Marie.

Poddaní z Rožnovského panství museli jako součást roboty také na hradě sloužit strážní službu (tzv. hlásky). Po poboření hradu se z této povinnosti stala spíše formalita a zavedlo se vyplácení se z této služby 2 groši za každý grunt, který měl robotu nařízenu. Tato povinnost byla zrušena po opakovaných stížnostech poddaných až v polovině 18. století.

Při záchraném archeologickém průzkumu byla nalezena celá řada zajímavých předmětů a po opakovaných průzkumech se podařilo sestavit i několik kachlů z kamen s motivy korunování Panny Marie s Jezulátkem, hvězda a pasoucí se jelen, král se žezlem a jablkem, draci s cimbuřím, keř s květem i plody a květy, pětilistá růže, Adam a Eva, hudebníci a mnoho dalších. Z dalších předmětů se pak nacházejí nejrůznější kousky kovových předmětů, střepy nádob, ale našla se také hrací kostka vyřezaná z kosti, či dokonce část erbu pánů ze Sovince.

Dnes je kopec Hradisko, kdysi též nazývaný Zámčisko, volně přístupný, vrchol je i přes jeho ochranu hojně navštěvovaný i lidmi užívaný o čemž svědčí mnohé vzkazy vyryté v kůře zdejších stoletých stromů.

Stavební vývoj

Po svém založení prošel hrad Rožnov postupně šesti různými rozšířeními a přestavbami, než byl v druhé polovině 17. století pobořen.

1. etapa - 2. polovina 13. století
Černě jsou značena opevnění, a stavby hradního jádra - palác, hradní hradba a věžky na západní straně. Pravděpodobná linie původní levotočivé gotické hradní cesty je značena čerchovaně, rozsah konečného růstu hradu je tečkován. Severně od hradu je vyznačeno vodonosné území.

2. etapa - 1. polovina 14. století
Západní a jižní část hradu je obtáčena parkánovou hradbou, příkrov je předělen, nová brána je zaústěna se směrovým posunem a před ní vzniká nájezdní plošina. Možná, že již na konci období je cesta dále prodloužena na východ k nové severní bráně s pohodlnějším nájezdem.

3. etapa - 2. polovina 14. století
Východní a severní část hradu je uzavřena novou parkánovou hradbou, počínající mohutnou pilířovou konstrukcí. Takto dobudovaný horní hrad je obtočen okružním příkopem a valem chránícím studnu. Přístupová cesta je zaměněna na pravotočivou a definitivně svedena k severní bráně. Na západní straně vzniká vestavbou mezi hradby nový palác.

4. etapa - polovina 15. století
Severní část příkopu je zarovnána a obehnána i se studnou hradbou s bránou ve věži na východní straně.

5. etapa - konec 15. století
Rozšíření dolního hradu na sever je provedeno posunutím nové hradby značně do svahů.

6. etapa - 1. polovina 16. století
Opevněný areál je rozšiřován novým renesančním valem, k západnímu paláci je přistavěn dvorní trakt.

7. etapa - 2. polovina 17.století
Renesanční valový okruh je zpevňován výstavbou nárožních valových bastionů a spojovacích valů.

Současný stav
Černě jsou vyznačeny nadzemní zbytky zdiva, obrysy vyznačují linie opevnění nebo cest, šrafovaně jsou znázorněny svahy.

O keši

Pro odlov keše musíte získat souřadnice jejího umístění. Po pozorném přečtení listingu vám jistě nedá mnoho práce získat 5 čísel ABCDE.

  • A je poslední číslo roku, ve kterém získal panství s hradem rod, který má v rodovém erbu polcený štít s pravou červenou polovinou a v levé stříbné jsou tři šikmá břevna.
  • B je poslední číslo roku, ve kterém založil tehdejší vlastník rožnovského panství panský pivovar v Rožnově.
  • C je pořadí etapy budování hradu, ve kterém byl valový okruh zpevňován výstavbou nárožních valových bastionů.
  • D je třetí číslo roku, do kterého se na hradě konaly pravidelné roční posudky.
  • E počet let po které drželi hrad páni ze Sovince.

Tak jednoduché to ale nebude! Budete se muset podívat i na hrad samotný, ale nebojte, v lese nezabloudíte, provede vás totiž naučná stezka Hradisko. Pro vás budou nejdůležitější zastavení 4. O kopcích a kamení a 5. Historie hradu (viz waypointy), na kterých získáte čísla FGH. Všechna čísla hledejte v obsahu tabule, nikoliv v tiráži informačních tabulí s informacemi o projektu v jehož rámci vznikly.

  • F je součet prvního a posledního čísla na jediném letopočtu v obsahu informační tabule 4. O kopcích a kamení.
  • G je poslední číslice posledního čísla v obsahu tabule 5. Historie hradu.
  • H je druhá číslice posledního letopočtu v obsahu tabule 5. Historie hradu.

Keš najdete na souřadnicích:

N 49° 2A,BGH
E 18° 0C,DFE

Přeji hodně štěstí při lovu!

Za zdroje a betatest děkuji Krkymu

Zdroje

BRAZDA 2020

Součást závodu BRAZDA 2021

Tato keš vznikla jako součást geocachingového závodu BRAZDA 2021, neboli Brutálního Rožnovského Adrenalinového Závodu Družstev Amatérů. Pokud rádi soutěžíte a máte rádi různá dobrodružství, neváhejte a zúčastněte se příštího ročníku!

Additional Hints (Decrypt)

Fzrerz qbyh iyrib h fcbqavub xbapr / Qbja gb gur yrsg ng gur ybjre raq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)