Skip to content

Norges første, i Bergen, The first cache in Norway Multi-cache

Hidden : 06/09/2001
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

This is the first geocache that was placed in Norway.
Part one is hidden 140 meters above sea level, near a playground for children.
Pleas note: There are VERY DANGEROUS CLIFFS near Part 2 and 3. Watch your children, and take care for yourselves.

For english, see further down.

Norsk:

Litt om bakgrunnen til denne turboksen:
I juni 2001 fikk jeg høre om geocaching fra en kollega. Da det ikke fantes noen turbokser i Norge på det tidspunktet, måtte jeg jo legge ut en selv.
Jeg fulgte "oppskriften" som da var adskillig enklere. Man kunne til og med melde cachen på epost til den ene "approveren" som fantes på verdensbasis. Torstein og jeg gikk ut for å gjemme isboksen. Noen nabobarn spurte hva vi skulle med den boksen, og da jeg sa vi skulle gjemme en skatt gikk det som et jallarop gjennom borettslaget. På et blunk var vi en liten arme på veg for å gjemme skatten. Det gjorde jo ingenting om cachen ble kjent for ikke-cachere, da det ikke fantes cachere i det hele tatt i Norge...
I løpet av de neste par åra ble det VELDIG mange som visste om boksen. Mot slutten ble den mugglet et par ganger i måneden. Siden det var den første i Norge, var det lite aktuelt å arkivere den. I stedet flyttet vi selve boksen, og brukte det opprinnelige stedet som Del 1 for en multi. Posisjonen til denne er nøyaktig den samme som i 2001. Ikke en eneste desimal er endret siden da.
Navnet på cachen er også uendret.
Del 2 er forøvrig også blitt litt for godt kjent bland gompene, derfor er det nå tre deler. På Del 2 ligger kun en henvisning til Del 3. Legg henvisningen godt på plass, med en stein over. Du kan også hoppe over Del 2 ved å legge følgende til minuttverdiene i posisjonen til Del 2 (NB! Ikke Del 1): 0.015 -0.001 (Omtrent rett nord for Del 2. "Litt" vest.)

Del 1:
Se etter noe naturlig som står skjevt, og let under. Der vil du finne en "lenke" med nødvendig verktøy for å komme deg til Del 2. Gransk verktøyet nøye. Det kan være tildekket av gress.

Del 2:
Ligger ved et flott utkikkspunkt. Her finner du henvisningen til Del 3, og den ligger IKKE på eller veldig nær stupet. Del 2 ligger mindre enn 100 meter fra Del 1.

Del 3:
Ligger også ved et flott utkikkspunkt, men enda farligere enn Del 2. Cachen ligger IKKE på eller veldig nær stupet. Hvis du har funnet Del 1 kan du beregne Cachen (Del 3) sin posisjon fra posisjonen du har fått for Del 2. :) (Se rett over beskrivelsen av Del 1.)
Lykke til!


Pass godt på barna og dere selv. Del 2 og 3 ligger nær veldig farlige stup.


English:

Some background:
In June 2001, a colleague told me about geocaching, but there were no caches in Norway. Therefore I decided to place one near home. I prepared an ice box, and Torstein and I went out to find a place to hide it. Some kids asked what we planned to do with that box, and I answered we were going to hide a treasure. In one minute, an alarm-based child rumor collected a small army of children. They followed us to find a good hiding place. Some of them brought one of their parents. I didn't mind that the cache became a very popular place for non-cachers. At that time ALL Norwegians were non-cachers.... During the next couple of years, VERY many knew about the place, and at the end it was muggled twice every month. Since it was the first cache in Norway, I didn't want to archive it. In stead I moved it, and kept the original position as a Stage 1 of a multi. In 2006, Stage two was moved to a place with better view. Stage one is at the original position. Not even a digit is changed since it was placed in 2001.
The name of the cache is also unchanged.
If knowing your math, you may also go straight from Part 1 to Part 3. Simply add the following minute values to the position of Part 2 (Note! Not part 1): 0.015 -0.001 (Almost straight north of part 2, slightly to the west).

Part 1:
Look for something from the nature, that is not in its original up-right position, and search under it. There you will find the "chain" with the necessary tool to get to Part 2. Watch the tool closely. It may be covered by grass.

Part 2:
Located at a place with a nice view. Here, you will find a small note giving the final position. This note is NOT located on or very near the edge.
The distance from Part1 to Part2 is less than 100 meters.

Part 3:
Also located at a place with a nice view, but MUCH more dangerous than Part 2. The cache is NOT located on or very near the edge.
If you have found Part 1, you can calculate the cache position yourself, based on the given position of Part 2. :) (See just above the description of Part 1).
Good luck!

Additional Hints (Decrypt)

[Norsk:] [Del 1:] Sheh, Haqre ebg, Irafger [Del 2:] Haqre fgbe fgrva [Del 3:] Haqre yvgra fgrva, v rv yvgn xyøsg [English:] [Part 1:] Cvar, Haqre ebbg, Yrsg fvqr [Part 2:] Haqre ovt fgbar [Part 3:] Haqre fznyy fgbar, va fznyy pyrsg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)