Skip to content

»Mand eller Mus?« – Dansk Event-Cache 2004 Event Cache

This cache has been archived.

ArktiS: [8D] Time has come for this event-cache to be deactivated.

Once again, thanks to the participants and the »Mand eller Mus?« Support Team for making the event such a fine day! [:D]

Regards from ArktiS
Geocacher.dk

More
Hidden : Saturday, 22 May 2004
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dansk Event-Cache lørdag den 22. maj 2004

Ovenstående koordinater er gyldige!
Faktiske koordinater til dagens mødested var N55° 51.664' E012° 18.153'.
Læs mere om eventet på Geocacher.dk ...

Hvad og hvorfor?
»Mand eller Mus?« er efterfølgeren til Kongies »Bongo 2003« - hvor vi vandt privilegiet at lave næste års event - og vil foruden de obligatoriske geocache-jagter også udsætte deltagerne for andre former for udfordringer og prøvelser – og ikke mindst masser af hyggeligt geocacher-samvær med de øvrige deltagere.


Klik på billedet for at se større udgave.

Hvordan?
Grov plan: »Mand eller Mus?« begynder om morgenen med fælles instruktion og mulighed for at indtage lidt morgenmad. Midt på dagen vil der være en egentlig frokostpause. Efter dagens strabadser bliver der mulighed for aftenspisning (grill!) plus after-caching til kl. Zzzz. Indimellem spisepauserne og instruktionerne vil der bl.a. blive mulighed for at finde en enkelt geocache eller to.


Klik på billedet for at se større udgave.

Vi råder over en hytte på selve dagen. Det er ganske vist ikke den, som er vist på billedet. Overnatning før/efter arrangementet kan desværre ikke tilbydes.

Hvor og hvornår?
»Mand eller Mus?« vil foregå på tørre – og måske mindre tørre? – pletter indenfor dette område:


Klik på kortet for at se større kort.

Måske i nærheden af træer ... hvem ved?

Start- og sluttidspunkt frigives – ligesom startkoordinaterne – kort tid før arrangementet begynder. Når koordinaterne frigives, vil der være et sæt, der peger på en P-plads - hvor bilen bliver stående under hele eventet - og et sæt, der peger på vort mødested i nærheden.

Hvem kan deltage?
Alle, der medbringer en GPS (ja, den der lille med pilen ..., du ved nok!), kan sagtens – og er i øvrigt meget velkomne til at – deltage. Gennemførelse af arrangementet kræver ikke særlige forudsætninger i form af ‘stor erfaring’ eller andet specielt.

Arrangementet er baseret på hold à 2 personer.

Tilmelding:
Forhåndstilmelding er obligatorisk: Opret en note på denne side og meddel ArktiS en aktuel e-mailadresse og mobiltelefonnummer til holdet. Accept af tilmelding sker efter »først til mølle«-princippet.

Notér i tilmeldingsnoten hvem du er på hold med og Jeres ønske om ID-farve. Kommer du alene, er det også OK, så finder vi ud af at placere dig på et hold. Der er ingen gyldige undskyldninger.

Alle deltagere vil blive afkrævet et beskedent startgebyr.

Yderligere information:
Kommer på denne side med ujævne mellemrum. Det vil derfor være en god idé, at lave en »watch« på siden.

Arrangementet vil sideløbende blive beskrevet mere udførligt på Geocacher.dk, hvor vigtig information - !!! - fra tid til anden vil blive gjort tilgængelig. Deltagere bør tilmelde sig nyhedsbrev, så du er først til at vide det sidste nye.

Hvad skal deltagerne medbringe:

 • GPS-modtager og batterier i rå mængder (en GPS uden batterier er som en fisk uden cykel ... !?).
 • Mobiltelefon.
 • Armbåndsur med alarm.
 • Skriveredskaber, papir og en lineal.
 • En lille plasticpose.
 • Unbraco-nøgle, 6 mm.
 • Lup og/eller læsebriller.
 • Pandelampe og/eller lygte med batterier.
 • Almindeligt kompas.
 • Mad til eget forbrug til morgen-, middags- og aftensmåltider.
 • Drikkevarer: Vand, kaffe/te ...
 • Guf til mellemmåltider for ikke at gå ‘sukkerkold’ undervejs.
 • Højt geocacher-humør!
 • Bemærk: Det er ikke tilladt at benytte fly, skib, bil, motorcykel, scooter, cykel, rulleskøjter, kængurustylter eller nogen som helst anden form for transportmiddel under eventet. Deltagerne er til fods, når der geocaches.

  Logning:
  Deltagere, som fuldfører arrangementet, må logge denne cache som »Found it!«.

  Gå ikke glip af »Mand eller Mus?«. Vi ses lørdag den 22. maj 2004!

  Weblig hilsen
  Gundrup & ArktiS


  Foreign participants are most welcome to join in so please don't hesitate to ask for further information in English language if needed.


  The above coordinates are valid!
  Actual coordinates for our rendez-vous were N55° 51.664' E012° 18.153'.
  Read more about the even at Geocacher.dk ...

  What and why?
  »Mand eller Mus?« is the follow-up to Kongie's »Bongo 2003« - where we won the privilege of making next years event - and consists of geocache-hunts and other types of challenges - not to mention lots of cosy geocacher chit-chat.


  Click the picture to see bigger image.

  How?
  Rough plan: »Mand eller Mus?« starts off in the morning with a briefing (and breakfast). At noon we break for lunch. After the hardships of the day we dine (grill!) and do after-caching until Zzzz o’clock. In between the breaks and the briefings it will be possible to hunt for one or two geocaches.


  Click the picture to see bigger image.

  We have a small hut at our disposal on the actual day. Actually it isn't the one shown in the picture. However it is not possible to arrange a sleep-over before/after the event.

  Where and when?
  »Mand eller Mus?« will take place on dry – and maybe less dry? – spots within this area:


  Click the map to see bigger map.

  Maybe in the vicinity of trees ... who knows?

  Start- and finish hours will be released – with the initial coordinates – shortly before we start. When the coordinates are released, one set will point at a parking lot – where your car will stay during the entire event – and one set will point at our nearby rendez-vous point.

  Who can participate?
  Anyone carrying a GPSr (yes, that small thing with the arrow ..., you know!?) can – and is welcomed to – participate. Participation does not require any particular knowledge, skills or experience.

  The activities of the day will be based on multiple teams of 2 people.

  Registration:
  It is mandatory for participants to register in advance: Make a note on this page and inform ArktiS of a valid e-mail address og cell phone number for your team. Registrations will be accepted by the »first come, first served«-principle.

  State in your registration-note who is in on your team and your preferred team ID-colour. If you come by yourself that is OK too. We'll see to it that you're teamed up. No acceptable excuses.

  All participants will pay a small fee.

  Further information:
  Is published on this page at uneven intervals. So put a »watch« on this page.

  This event will also be described in greater detail on Geocacher.dk, where important - !!! - information will be released from time to time. Participants should subscribe to the newsletter, so you’ll be the first to know the latest news.

  What participants must bring along for this event:

 • GPS-receiver and tons of batteries (a GPSr with no batteries is like a fish without a bicycle ... !?).
 • Cell-phone.
 • Wrist-watch with alarm.
 • Writing-utensils, paper and a ruler.
 • One small plastic bag.
 • Allen-key, 6 mm.
 • Magnifying glass and/or reading glasses.
 • Headlamp and/or flashlight with batteries.
 • Regular compass.
 • Food for your own consumption during breakfast, lunch and dinner.
 • Drinks: Water, coffee/tea ...
 • Meals to eat inbetween regular meals to maintain glucose level.
 • High geocaching-spirit!
 • Be advised: It is not allowed to use airplanes, boats, cars, motorbikes, scooters, bicyckles, rollerskates, pogo sticks or any other means of transportation during the event. The participants will be on foot when geocaching.

  Logging:
  Participants who complete the event may log this cache as a »Found it!«.

  Don’t miss »Mand eller Mus?«. See you on Saturday, May 22, 2004!

  Virtual Regards,
  Gundrup & ArktiS  May 22, 2004

  Deltagere / Participants

  Hold / Team ID-farve / ID-colour Antal / Number

  Status

  DKMother & Co. Blå-gul / Blue-yellow 2 OK
  LeedsFan & Goofy (NL) Lilla & Orange / Purple & Orange 3 OK
  Ilve & Co. Hvid / White 2 OK
  Snavel & Co. Grøn / Green 2 OK
  DogS Sort / Black 1 OK
  Lieberkind & Lowe Blå / Blue 2 OK  Additional Hints (Decrypt)

  QX: Fr xbegrg! - TO: Frr gur Znc!

  Decryption Key

  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
  -------------------------
  N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

  (letter above equals below, and vice versa)