Skip to content

Highwayman's treasure Traditional Geocache

This cache has been archived.

Klicnik team: Zlikvidováno, odneseno, uklizeno. Game over.

More
Hidden : 02/29/2004
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Do nedávné doby nebyla poloha hradu známa, badatelé jej hledali v bezprostrední blízkosti Obran ci prímo v nich. Teprve roku 1957 byla zrícenina objevena a na prelomu 60. a 70. let jednoznacne ztotožnena s hradem Gerharda z Obran. Od té doby zde probíhal dukladný archeologický výzkum.

Zdivo hradního príkopuPred vlastním hradním jádrem je od zbytku ostrožny na východe asi 12 metru širokým príkopem oddeleno cca 40 metru dlouhé predhradí. Od jádra na západe jej oddeloval další o neco užší (cca 8 metru) príkop. Bližší podoba predhradí je doposud neznámá, nejvýraznejším zbytkem je široká zed po celé délce jižní strany na obou koncích pravoúhle zalomená. Pravdepodobne šlo o podezdívku vyrovnávající terén pro zástavbu predhradí, které mohlo být smíšené konstrukce s prevažujícími lehcími materiály jako je drevo ci hlína. Uprostred plochy predhradí je prirozeným utvárením terénu mírne vyvýšený hreben.


Vlastní jádro melo tvar k západu se zužujícího lichobežníka o délce 42 metru a šírce 27 metru na východe a 20 metru na západe. Pred východním celem byl do širokého oblouku rozepjat nekolikrát zalamovaný oblouk parkánové hradby, která se krátkými prícnými zdmi primykala k severní a jižní obvodové hradbe jádra. Na severu byl v sousedství vstupu do vlastního jádra styk parkánu s obvodovou hradbou zesílen drobnou ctverhrannou veží. Pres celní príkop vedl do parkánu z vyvýšeného hrebene predhradí drevený most podpíraný kamenným polopilírem vystupujícím z hradby do príkopu. Od neho vedla k bráne do jádra cesta dláždená velkými kameny. Tesne pred bránou jádra stojí v severní cásti parkánu kamenné základy drevené budovy snad remeslnického úcelu.


Do celní asi 2 metry silné hradby jádra je zavázána okrouhlá vež o prumeru 10 metru, jejíž necelé tri metry silné zdi ponechávaly vnitrní prostor dostatecné velikosti, Zdivo podezdívkyaby mohl být využíván i k obytným úcelum. Severne od veže prolomila hradbu vstupní brána, po jejíchž obou stranách zustaly zachovány na puvodních místech zešikmené kamenné patky. Její klenba byla sestavena z cihel, které si podržely vazbu i po zrícení. Nad prujezdem byla strážnice, nalezený fragment zdiva navozuje i domnenku že zde mohla být i hradní kaple. Pred bránou nebyl žádný príkop, takže nebylo zapotrebí padacího mostu, což s urcitostí potvrzuje cesta dláždená rozmernými kameny vedoucí od vstupu do parkánu až k bráne.


Zástavbu jádra tvorily dva trakty podél severní a jižní hradby. Prostor mezi nimi byl zarovnán a vymazán maltou jako cesta. Jižní trakt je rozdelen príckami na tri prostory. Východní z nich je sklepem nekolikapodlažního paláce, který prevyšoval zbytek jižního traktu, od nehož se také odlišoval vyšší tlouštkou zdí. Vstup do sklepení byl veden z nádvorí širokým portálem prístupným ulickou vylámanou ve skále. Mezi palácem a veží byl prístavek, který snad zajištoval vertikální komunikaci. Severní trakt byl obdobne rozdelen na tri prostory, o kterých se predpokládá hospodárské využití. Nejlépe zachovaná strední místnost sloužila zrejme k ubytování služebnictva a posádky. V západní místnosti byla do skály zasekaná peclive upravená cisterna ctvercového pudorysu se zaoblenými rohy. Deštová voda do ní byla svádena pres písecný filtr ze strech severního traktu.


Hrad tak jak byl popsán nevznikl celý v jedné fázi. V prubehu stavby došlo pravdepodobne ke zmene projektu, o cemž svedcí predevším situace v prostoru severního Vápenicetraktu a vstupní brány. Pod bránou probíhá 2 metry silné základové zdivo, které se práve zde lomí k severoseverozápadu a pokracuje až k obvodové hradbe jádra. Že jde opravdu o zmenu projektu a ne o prestavbu poškozeného hradu potvrzuje již zmínená absence stop takovýchto poškození.
Uvedená základové zdivo bylo postaveno z místního nacervenalého kamene, stejne jako bergfrita základové zdivo v severní cásti hradu. Tato cást hradu byla nejspíše postavena nejdríve z materiálu získaného úpravami skalního hrebene. Ostatní stavby byly vystaveny již z jiných materiálu. Tesne pod patou ostrožny stávala podhradní osada, ke které náležel i rybník zatápející velkou cást dnešního Tesnohlídkova údolí. Na náhorní planine východne od hradu odhalil archeologický výzkum stredovekou vápenkou se stopami výrobních i obytných objektu v okolí.

Díky své krátké existenci nepresahující polovinu století neprošel hrad v Obranech žádnou výraznejší prestavbou a proto je dobre dochovanou názornou ukázkou jak vypadal šlechtický hrad rozvinuté varianty 
bergfritového typu.

Additional Hints (Decrypt)

hzbeg frin avghq rreg navj byybu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)