Skip to content

<

Kasteel Meylandt

A cache by TGV Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/10/2004
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kasteel MeylandtWP1 : VERTREK:

N 51° 01.069
E 05° 17.173

Hier zie je een kapelletje, hoeveel blaadjes zijn er op de bloem boven de deur? (Het aantal blaadjes = A)

Ga naar :
N 51° 01. (180+A)
E 05° 16. (969 -A)

Op de weg naar WP 2 zie je aan je links de Meylandtboomgaard.

De Meylandtboomgaard maakt deel uit van het Meylandtdomein, waar ook het kasteel van Graaf de Theux zich bevindt. Graaf de Theux liet op zijn domein in 1900 een boomgaard aanleggen. Deze hoogstamboomgaard is uniek omdat in de omgeving van Heusden-Zolder verder geen fruitteelt voorkomt. In de boomgaard ontdek je dat er vroeger speciale fruitrassen gekweekt werden, die de hele winter bewaard konden worden. Zo was er toch het hele jaar door fruit beschikbaar.

WP2: Hier staat een stilzwijgende getuige uit WO II. Op hoeveel km ligt Kuringen volgens deze wegwijzer? (aantal km = B)

Tijdens wegwerkzaamheden in 2001 aan het kruispunt in Boekt werd deze oude wegwijzer opgegraven. In het begin van WO II werd deze wegwijzer zo geplaatst dat Kuringen richting Zolder wees om de Duitsers op een verkeerd spoor te zetten. Kuringen en het Albertkanaal waren van strategisch belang en alle middelen waren goed. Op 11 mei 1940 werd er bevel gegeven om deze wegwijzer te laten verdwijnen. Er werd toen een gleuf gegraven en de wegwijzer verdween onder de grond. Zo ontbrak een belangrijke schakel voor de soldaten die via hun stafkaarten hun weg moesten zoeken. In die tijd kon een minuut verlies of winst een wereldgeschiedenis bepalen. Maar de Duitsers plaatsten een ijzeren “handwijzer” met vier richtingen, met zelfs een lichtje erop, dat echter amper heeft kunnen schijnen, want het werd vrijwel onmiddellijk gestolen. De ijzeren wegwijzer werd later gedemonteerd en weggevoerd per vrachtwagen. Om deze waardevolle geschiedkundige stenen wegwijzer te bewaren werd besloten om deze hier in het kasteelpark Meylandt te plaatsen.

Ga naar :
N 51° 01. (260-B)
E 05° 16. (749-B)


U loopt nu voor langst Kasteel Meylandt. Het huidige kasteel dateert in deze vorm van 1907. Nochtans gaat de oorsprong terug tot de 14 de eeuw. Hier leefde Minister van Staat Barthélemy, graaf de Theux de Meylandt. Hij speelde een belangrijke rol in de Belgische geschiedenis van 1830 tot 1874. De gemeente kocht het park en het kasteel in 1959 en bracht er de academie voor beeldende kunsten in onder.


WP3: Hier zie je een wit-rood wegwijzertje, hoeveel letters staan er aan de voorzijde?
(aantal letters = C)

(Soms trekken vandalen dit wegwijzertje uit. Daarom is er ook een alu-plaatje aan een voet van een boom bevestigd aan de kant van de beek, hier kan je de waarde C ook terug vinden.)

Ga naar :
N 51° 01. (447-C)
E 05° 17. (337+C)


Sinds 1963 wordt het gebied Meylandt beschermd als natuur- en vogelreservaat door de Stichting "De Wielewaal". In dit gebied worden regelmatig niet minder dan 47 vogelsoorten waargenomen. Dit gebied is ook belangrijk wat betreft de flora. Hier groeien opvallende boomsoorten zoals de Amerikaanse tulpenboom, plataan, kastanje, eik, beuk en esdoorn. Ze werden meestal in de loop der jaren als parkboom aangeplant.


WP4: Neem de som van de getallen(niet van de cijfers) op het gele paaltje. (Som = D)

(Ook hier willen de paaltjes soms verdwijnen, daarom is er aan de onderzijde van het bankje in de buurt ook een tip te vinden)

Ga naar :
N 51° 01. (458+D)
E 05° 17. (630+D)WP5: Op het gele paaltje staan 2 getallen, trek het kleinste getal van het grootste af. (Dit is E) (moest je twijfels hebben met dit WP, er staat een tip op de achterzijde van het bankje ;-) )

Ga nu maar even op het bankje zitten, nu gaan we berekenen waar de cache zit.

De cache ligt op :
N 51° 01.F
E 05° 17.G

F = (A x D) + B
G = (E x C) + (A+B+E)

De terugweg : Ga terug tot aan WP 4 neem nu de linkse afslag en ga naar :
N 51° 01.315
E 05° 16.951

Dit is de blokhut van de Meylandtvissers. Als de hut open is kan je er gerust iets gaan drinken.

Van hieruit kan je naar :
N 51° 01.215
E 05° 14.947

Hier staat het borstbeeld van Graaf de Theux.

Ga terug naar de beginpositie.

----------------------------------------------------------------------------------------
ENGLISH VERSION

WP1 : DEPARTURE:
N 51° 01.069
E 05° 17.173

Here you see a little chapel, how many petals has the flower above the door? (Number of petals = A)

Go to :
N 51° 01. (180+A)
E 05° 16. (969 -A)

On your way to WP 2 you see on your left the orchard of Meylandt. The orchard makes part of the domain Meylandt, where you also can find the castle of Nobleman de Theux. Count de Theux let an orchard on its domain in 1900 apply. This high tribe orchard is unique because in the surroundings of Heusden-Zolder further no fruit culture prevents. In the orchard you discover that in former days special fruit races were grown, which could be kept the entire winter. This way there was nevertheless the complete year fruit available.


WP2: Here stands a tacitly witness of World War II. How many kilometre further lies Kuringen according to this indicator? (number km = B)


During road-activities in 2001, to the cross point in Boekt this old indicator was dug up. At the beginning of WW II this indicator was placed this way that the direction of Kuringen indicated to Zolder, to put the Germans on a wrong track. Kuringen and the Albertkanaal were of an strategic importance. On 11 May 1940 an order was given to let disappear to this indicator. A hole was dug and the indicator disappeared under the ground. Thus was lacking the soldiers an important link for who had to seach their way by means of their staff cards. In that time a minute loss or profit could stipulate a world history. But the Germans placed iron a "hand indicator" with four directions. The Iron indicator was later dismantled and was carried away by lorry. To keep this valuable historical stone indicator in honor, one decided to place it here in the castle park.

Go to :
N 51° 01. (260-B)
E 05° 16. (749-B)


You now walk past castle Meylandt. The current castle dates in this form of 1907. However the origin returns up to the 14th century. Minister Barthélemy, nobleman de Theux de Meylandt lived here. He played an important role in the Belgian history from 1830 up to 1874. The municipality bought the park and the castle in 1959, and categorised the academy for centre of visual arts here.


WP3: Here you can see a small white-red indicator. How many characters are there on the front-side ? (number of characters = C)

(Sometimes this white-red indicater dissapears, there for you can find a small alu-plate on the bottom of a tree near the small river)

Go to:
N 51° 01. (447-C)
E 05° 17. (337+C)

Since 1963 the area Meylandt has been protected as nature - and birdresort by the foundation "De Wielewaal". In this area no less than 47 different bird species are regularly observed. This area is also important concerning the flora. Here are growing striking trees ,such as the American tulpenboom, plane tree, chestnut, oak, beech and ash. They were generally planted in the course of years as a park tree.


WP4: Take the sum of the numbers on the yellow indicator. (Sum = D)

(This indicator sometimes dissapears, you can find a tip on the bottom of the bench)

Go to :
N 51° 01. (458+D)
E 05° 17. (630+D)


WP5:
There are two numbers on the yellow indicator, subtract the smallest number from the larger number. (This is E) (if you are not sure about this WP, there is a hint on the back of this bench ;-) )

Now take a seat on the bank, we are going to calculate where the cache is hidden .

The cache is hidden at :
N 51° 01.F
E 05° 17.G

F = (A x D) + B
G = (E x C) + (A+B+E)

The way back : Go back to WP 4 take now the left path and go to :
N 51° 01.315
E 05° 16.951

Here you can find the block-hut of the fishingclub the Meylandtvissers. If the hut is open, please don’t hesitate to have a drink there.

From here you can go to :
N 51° 01.215
E 05° 14.947

Here stands the statue of Nobleman de Theux de Meylandt

Go back to the starting position.


Additional Hints (Decrypt)

Pnpur vf ireobetra qvpug ovw 3 orexra.
Pnpur vf uvqqra arneol 3 ovepurf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.