Skip to content

Barcelona Death Mystery Cache

Hidden : 10/04/2004
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 Atenció: l’horari per realitzar aquest cache és de 8:00h. a 18:00h.
Attention: the schedule to do this cache is 8:00h. to 18:00h.

Wp 1

Per trobar aquest primer punt cal resoldre aquest enigma. Troba el número de 4 dígits a partir de la següent taula.
B és la quantitat de números correctes que conté el número de l'esquerra.
R són els números correctes que conté el de l'esquerra però en una posició incorrecta.
Així el primer número 7152 conté un dels números correctes però mal posicionat. Amb l'ajuda dels 5 números donats cal trobar el número amb les 4 posicions bones.
To find this first waypoint you must solve this enigma. you find the number of 4 digits from the following table.
B is the amount of correct numbers that there are in the number of the left.
R is the correct number that is in the left but in an incorrect position.
First number 7152 has a correct digit but in an incorrect place. With the 5 numbers, you must find the number with the 4 correct positions.
    
A B C D  
7 1 5 2  
3 4 7 1  
8 1 5 4  
2 7 1 0  
1 8 9 7  
B R
0 1
0 1
2 1
0 1
0 1
                  

41º 21.[D-2][B+D][C+3]
2º [A+1]. [B-D][D/2]2

En aquest punt trobaràs una paret amb una placa metal·lica, busca al seu darrera per descobrir el petit contenidor amb els valors de "W" "A" "R".
In this waypoint you will find a wall with a metal plate, you must looking behind him to discover the micro container with "W" "A" "R" numbers.

Wp 2

Resol aquest enigma substituint les lletres per números a partir dels valors de W,A,R, sense utilitzar el número 6
You must solve this enigma replacing the letters by numbers from the values of W, A, R, without using number 6
WAR + ARE = RIP

A partir dels valors de la frase secreta.
From the values of the secret phrase
41º 21.RI[P-4]
2º 09.A[R+I]R

Wp 3

Quina data pot llegir-se aquí?
What date you can read in this place?


Que la vostra cerca us sigui en pau i que les forces del més enllà us acompanyin!!!
Search peacefully and may the further on forces be with you!!!

Additional Hints (Decrypt)

JC1: N+O+P+Q=17 JC2: E+V+C=15 Pnpur: n yn cnerg, qneeren han crqen / gb gur jnyy, oruvaq n ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)