Skip to content

1807 - An Original Virtual Virtual Cache

Hidden : 06/20/2005
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Minde fra terror mod civilbefolkningen i København
Memory from terror against civilians in Copenhagen


I 1807 var Danmark i krig med en senere allieret.
Her er der en genstand som er et minde fra den tid.< />
Skriv til mig og svar på disse 2 spørgsmål
1: Hvad det er for en genstand? og
2: Hvad er den nøjagtige tekst på skiltet under genstanden?

Når du er i området er du tæt på Rosenborg, Kongens Have, Botanisk Have,
Statens museeum for kunst og Geologisk museum. De er alle et besøg
værd.

Cachen skal findes fra offentlig vej, ikke fra militært område.

H. C. Ørsted: Om Københavns bombardement

[Brev til Adam Oehlenschläger] København den 8. september

Du må af aviserne have erfaret, at København var belejret, og på
det skrækkeligste blev bombarderet. Jeg iler nu at rive dig ud af
den urolighed hvori dette kunne sætte dig for dine venner. Vi har
udstået 3 skrækkelige dage og nætter, i hvilke en stor del af byen
er ødelagt, blandt andet Frue Tårn afbrændt. Endelig er vi ude af
faren, men 20 linieskibe og fregatter er prisen for byens redning.
Din fader måtte være de engelske generalers vært på Frederiksberg
slot, men har lykkeligen absolveret sin funktion. Frederiksberg
Have er ikke meget beskadiget, men Søndermarken desto mere. Min
broder og din søster har ikke tabt meget, jeg næsten intet.
Etataråd Hegers gård derimod er brændt. Jeg er ikke rolig nok til
at skrive dig ordentligt, tag altså til takke med rhapsodiske
efterretninger. Winckler er uskadt, Lehmann har ved et mirakel
undgået døden, men mistet alt hvad han ejede. De tre yngste blandt
prof. Hornemands døtre er sårede, og den ene mister en fod.
Antallet på dem som er sårede er overmåde stort. Denne måde at føre
krig på er den grusomste af alle, thi man overøste byen i en tid af
3 gange 24 timer med mere end 12.000 bomber, brandkugler o.s.v.
uden at et forsvar var muligt. Læg nu hertil at de nærmede sig
Danmark under venskabsforsikringer indtil øerne var omringede,
30.000 mand rede til at stige i land, og alle mordbrandsanstalterne
færdige, så har du et begreb om Københavns stilling.

Når jeg kan, skal jeg skrive dig mere. Hils Koes og Brøndsted.

Din H. C. Ørsted.

Da jeg ville sende ovenstående brev på posthuset, erfarede jeg, at
man endnu ikke antog breve, som skulle ud af landet. I dag går da
endeligen posten til Hamborg, men, som jeg i dette øjeblik erfarer
meget tidligere end sædvanligt. Jeg må altså ile. – Vi har nu siden
kapitulationen tilbagelagt næsten en uge. Alt er roligt, skønt
matroserne er meget forbitrede. Vor flåde tiltakles nu af
englænderne i muligste hast. Vi kunne måske inden en måned se os
ganske befriede fra dem, og da først igen nyde sikkert, den desværre
dyrtkøbte fred. Vær forsikret, at hver dansk borger gerne havde
vovet og ofret liv og blod for at rede Danmarks perle, dersom
man ikke kunne have beregnet umuligheden af at standse byens ødelæggelse,
hvorpå dog flådens tab måtte fulgt. Om styrerne kunne have
forebygget, at staden kunne bringes til dette punkt tør jeg
ikke sige.

Englænderne føre sig meget artige op, så at man kan se, at optugtelse
går over naturen hos dem. Kun de medfølgende højskotter
lade sig ingen tugt underkaste.

Efter Falkenstjerne & Borup Jensen Håndbog i dansk litteratur (9. udg.) 1954, s. 324

rhapsodisk: brudstykkeagtigIn 1807 Denmark was in war with a later allied.
Here is a reminder from that time.

Send me a email and answer the folloing questions
1. What unusual item is embedded high on the wall?
2. What is the excact text on the sign below the item?


When You are in this area visit Rosenborg Castle, The botanic garden, The states museum of art and the geological museum.

On public road, not in a Military area.
H. C. Ørsted: About Copenhagen's bombardment

[Letter to Adam Oehlenschläger] Copenhagen, September 8

You must have learned from the newspapers that Copenhagen was under siege, and on the most terrible was bombarded. I'm in a hurry to tear you out now the trouble this could put you in for your friends. We have endured 3 terrible days and nights, during which a large part of the city is destroyed, including Frue Tårn burnt down. Finally we are out the danger, but 20 ships of the line and frigates are the price for the city's rescue. Your father had to host the English generals at Frederiksberg castle, but has happily completed its function. Frederiksberg Garden is not much damaged, but Søndermarken even more so. Mine brother and your sister have not lost much, I almost nothing. State councilor Heger's farm, on the other hand, has been burned. I'm not calm enough to to write yourself properly, therefore, thank you with rhapsodic intelligence. Winckler is uninjured, Lehmann by a miracle escaped death but lost everything he owned. The three youngest among Prof. Hornemand's daughters are injured, and one loses a foot. The number of those who are injured is extremely large. This way of leading war on is the cruelest of all, for the city was overrun for a time 3 times 24 hours with more than 12,000 bombs, fireballs, etc. without a defense being possible. Now add to this that they were approaching Denmark under friendship assurances until the islands were surrounded, 30,000 men ready to go ashore, and all the arsonists finished, then you have an idea of Copenhagen's position.

When I can I will write you more. Greetings Koes and Brøndsted.

Yours H. C. Ørsted.

When I wanted to send the above letter at the post office, I learned that letters that were to leave the country were not yet accepted. Today is the day finally the mail to Hamburg, but, as I am learning at this moment much earlier than usual. So I have to hurry. - We now have the page the capitulation covered almost a week. Everything is calm, though the sailors are very embittered. Our fleet is now attacked the English as quickly as possible. Maybe within a month we could see each other quite freed from them, and only then again enjoy safely, unfortunately dearly bought peace. Be assured that every Danish citizen would like to have dared and sacrificed life and blood to rescue Denmark's pearl, if one could not have calculated the impossibility of stopping the destruction of the city, whereupon, however, the loss of the fleet had to follow. If the directors could have prevented that the city could be brought to this point I daresay not say.

The English behave very politely, so that you can see that discipline goes beyond nature with them. Only the included high bulkheads submit to no discipline.

View the ratings for GCP9XQ

free counters

Additional Hints (Decrypt)

[DK] Qh fxny xvttr uøwg cå zhera [UK] Lbh unir gb ybbx hc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)