Skip to content

Jura v depresi / Jurassic in depression EarthCache

Hidden : 04/06/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZ

  Podle regionálního clenení geologie Ceské republiky jsou Hády soucástí Moravského krasu, budovaného predevším devonskými vápenci.

  Nestarší jednotkou širšího okolí Hádu jsou prekambrické  horniny (cca 590 mil. let) brnenského masivu (granodiority typu Královo Pole). V jejich nadloží se nalézá mocný komplex sedimentu paleozického stárí. Vrstevní sled zacíná bazálními klastiky (str. - svrch. devon) - hrubozrnnými, pestre cervenohnede až fialove zbarvenými petromiktními slepenci. Po nástupu more dochází k melkovodní sedimentaci a tvorbe hornin macošského souvrství, které je na Hádech reprezentováno vilémovickými vápenci s bohatou faunou korálu a stromatopor. Nadložní líšenské souvrství je budováno šedými a naružovelými hlíznatými krtinskými vápenci. Nad nimi jsou vyvinuty tmave šedé hádsko-rícské vápence. Díky globálnímu ochlazení na hranici devonu a karbonu (cca 360 mil. let) došlo k opetovné tvorbe hlíznatých krtinských vápencu.

  Pred 330 mil. lety pri variských horotvorných procesech došlo k výraznému tektonickému narušení paleozoických sedimentu v jižní cásti Moravského krasu. Se silným tektonickým tlakem se sedimenty vyrovnaly ruzným zpusobem. Macošské souvrství reagovalo jako pevné bloky, zatímco u hornin líšenského souvrství, zejména hádsko-rícských vápencu, došlo k detailnímu provrásnení.

  Po ukoncení variského vrásnení zustala oblast Hádu souší až do jury, kdy sem proniklo melké more a zacalo další ukládání sedimentu. Relikt techto sedimetu starých 160 mil. let se nachází v horní cásti lomu, kde spocívá s výraznou úhlovou diskordancí na zvrásnených hádsko-rícských vápencích. V oblasti Hádu v té dobe existovala chránená laguna, jejíž prostredí se lišilo od otevreného more, v nemž vznikaly ostatní jurské sedimenty známé z okolí Brna. O velmi príznivých podmínkách v této lagune svedcí nálezy cetných zkamenelin ramenonožcu, amonitu, belemnitu, ostnokožcu atd. Vzácne se dají nalézt i žralocí zuby.Koncem jury se Hády staly opet souší.

  Poslední nástup more probehl pred 20 mil. let v miocénu a je dokumentován výskyty zelenošedých jílovcu a polymiktních slepencu

 

Pro uznání logu musíte splnit následující podmínky:

1. Poslat mi emailem tyto informace:

  • aspon trochu detailní fotku úhlové diskordance jurských sedimentu a hádsko-rícských vápencu (viditelné z výchozích souradnic)
  • tyto sedimenty serazené od nejstaršího po nejmladší: hádsko-rícské vápence, vilémovické vápence, jurské sedimenty, devonská bazální klastika a miocenní jílovce
  • napsat aspon jeden další povrchový výskyt jurských hornin z okolí Brna

2. Vyfotit se se stratigrafickým sloupkem na kterém je informacní tabule (sloupek je vytvoren ze všech výše jmenovaných hornin a to  v poradí ve kterém vznikaly ) a fotku priložit k logu; informacní tabuli najdete na souradnicích N 49°13.063 E 16°40.005

 

Logy nesplnující tyto podmínky budou smazány.

EN

Hady belongs according to classification of regional geology of Czech republic to Moravian Karst, formed especially from devonian limestones.

The oldest unit of the Hady neighbourhood are precabrian rocks (about 590 Ma) of the Brno massif (granodiorites of type Kralovo Pole). In their upper bed is founding thick paleozoical complex of sediments. Original order is started to basal clastics (middle - upper Devonian) - coarse-grained, reddish brown to purple coloured petromict conglomerates. After submergence come to shallow sedimentation and formation of Macocha group, which is in Hady represented by the Vilemovice limestones. The Vilemovice limestones contains a rich fauna of corals and stromatoporoids. Lisen group in upper bed is formed by grey and pinkish nodulated Krtiny limestones. Over them are formed dark grey Hady-Ricka-limestones. Due to global temperature drop came to renewed formation of nodulated Krtiny limestones.

330 Ma ago at Variscan orogeny came to considerable tectonic dislocation of paleozoic sediments in south part of Moravian karst. The sediments deal with strong tectonic pressure by different ways. The Macocha group react as a rigid blocks, while rocks of Lisen group, especially Hady-Ricka limestones, was detailed folded.

After completion of Variscan orogeny Hady region remained a land up to Jurassic, when came to next submergence and sedimentation started. The relic of these sediments 160 Ma old occurs in upper part of quarry, where lies with a marked angular discordance on the Hady-Ricka limestones. In this time existed in the Hady region protected lagoon whose surroundings was different from the open sea where arose other Jurassic sediments known from surrounds of Brno. About very favourable conditions in this lagoon testify many fossils of brachiopodas, ammonites, belemnites, echinoderms etc. Rarely is possible find a sharks tooths. At the end of Jurassic was Hady again a land.

The last submergence was here for 20 Ma in Miocene and is supported by occurence of light green claystones and polymict conglomerates.

 

For log this earthcache you must fulfill this requirements:

1. Send to my email these informations:

  • a detailed picture of angular discordance Jurrasic sediments and Hady-Ricka limestones (visible from reference coordinates)
  • these sediments line up from the oldest to the youngest: Hady-Ricka limestones, Vilemovice limestones, Jurrasic sediments, Devonian basal clastics and Miocene claystones
  • write at least next one opencast occurence of Jurassic rocks from surrounds of Brno

2. Upload in your log a picture of yourself or your GPSr by the stratigraphy gatepost with a information board (the stratigraphy gatepost was made of the all above mentioned rocks in order their formation); the information board can you find at the coordinates N 49°13.063 E 16°40.005

 

The logs which will not comply with these requirements will be deleted.

 

 

 

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

boenmrx "huybin qvfxbeqnapr" / cvpgher "huybin qvfxbeqnapr"

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)