Skip to content

Železnicná stanica v Trnave/Railway station Trnava Traditional Geocache

This cache has been archived.

red.8oD.nose: Keďže táto cache je opakovane ukradnutá, znamená to, že nejaký dobrák o nej vie a zrejme si ju chodí vyberať ako suvenír. Rozhodol som sa preto túto cache archivovať. Ospravedlňujem sa všetkým hľadačom, ktorí ju hľadali zbytočne. Mrzí ma to.

More
Hidden : 04/23/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pociatky železníc na Slovensku

V case zrodu železníc, v tretom desatrocí 19. stor., bolo Slovensko súcastou Uhorska, a preto i budovanie železnicnej siete na Slovensku bolo podriadené jeho hospodárskym a vojenským záujmom.
I ked sa v uhorskom sneme prejednávala otázka budovania dopravných ciest už koncom 18. storocia, nezmenila na tvárnosti krajiny nic. Novozriadené ministerstvo verejných prác a dopravy na cele so Széchényim prijalo novú koncepciu výstavby a prevádzkovania železníc v Uhorsku až v roku 1848.

Ked sa v roku 1836 zacalo v Uhorsku rozchyrovat, že sa má z Viedne cez Moravu budovat železnica, od ktorej má z Viedne viest jedna odbocka do Bratislavy, zišla sa v Bratislave skupina 17 velkostatkárov, ktorí sa uzniesli, že dajú postavit železnicu medzi Bratislavou a Trnavou a pospájat slobodné královské mestá Svätý Jur a Modru. Zaujímavá na tom bola skutocnost, že už v tej dobe sa stavala s perspektívou prebudovania na parnú trakciu. Stavba železnice sa neobišla bez kuriózneho prípadu. Existovala náboženská predpojatost a kultúrna zaostalost spojená so strachom pred neviditelnou silou parnej lokomotívy - také cudo môže byt spojené len s certom a spojovali ho aj s následkami božieho hnevu pre toho, kto si sadne do takého vlaku. Aj mestskí páni v Modre sa uzniesli, že nedovolia budovat železnicu v blízkosti mesta, lebo prináša nemrav pre obcanov. Preto boli postupne budované jednotlivé úseky tak, aby obchádzali mesto Modru.

Prevádzka medzi Bratislavou a Trnavou zacala 27. septembra 1840, prevádzka na úseku Trnava - Sered zacala 1. novembra toho istého roku.

Po celý cas existencie konskej železnice sa nedarilo pracovat s takým ziskom, aby sa mohli pustit do prestavby na parnú železnicu. V case, ked bola prvá konská železnica v Uhorsku uvedená do prevádzky, uvažovalo sa so stavbou železnice na parný pohon. V roku 1844 získala spolocnost Uhorskej centrálnej železnice definitívnu koncesiu na výstavbu trate od hraníc pri Marcheggu cez Bratislavu a Pešt na obe strany. V Bratislave bola postavená i druhá stanica, pretože stanica bratislavsko-trnavskej železnice nevyhovovala pre svoju polohu a nepostacovala ani kapacitne. Bratislava tak získala 20. augusta 1848 spojenie s Viednou.

Pri prijímacej budova železnicnej stanice Trnava je od roku 1974 vystavený zaujímavý parný rušen nemeckého pôvodu, inventárneho císla 35 01 01. Pol storocia posunoval na vlecke cukrovaru Baróna Stummera v Trnave (dnes cukrovar P. Jilemnického), i na kolajisku železnicnej stanice, kam mal povolený prechod, a podla pamätníkov bol urcený aj pre službu vo Vlckovciach. Ide o jeden z najrozšírenejších typov rušna na prelome storocí, len pre pruské železnice bolo, vyrobených 1345 kusov. Boli tiež exportované a vyrábané pre vleckovú dopravu. Firma Orenstein-Koppel, ktorá vyrobila trnavský stroj, bola známa dodávkami pre stavebné a iné závody. Rušen 35 01 01 vyrobili v roku 1908 s výrobným císlom 2911 pre stavebnú firmu v Nemecku, ktorá podnikala aj na území bývalého Rakúska-Uhorska. Prvý zápis z knihy revízií kotla z Trnavy je z januára 1923, posledná tlaková skúška bola vykonaná v júli 1971.

Na obrázku rušna z leta 1999 vidno, že pred rušnom bol umiestnený malý pútac s technickými údajmi. Dnes ho tam už nenájdete.... "Inteligentní spoluobcania" sa o neho postarali, podobne ako aj o priestory celej stanice...

Additional Hints (Decrypt)

Ceniý cerqaý aáenmaíx i fzrer wnmql/Evtug sebag ohzcre va qevir pbhefr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)