Skip to content

This cache has been locked, but it is available for viewing.
<

Styx

Hidden : 06/18/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Jump to English version

Ríše mrtvých se nachází hluboko pod zemí a nepronikne do ní ani paprsek svetla. Sestává se s trí cástí. Elysejské ostrovy, kde v rajské blaženosti dlely duše dobrých lidí. Nekonecná plán Hádes, kde bloudily duše lidí, kterí nebyli ani dobrí, ani zlí. A do tretice hluboká jáma zvaná Tartaros, kam byly uvrženy do nekonecných muk duše lidí zlých a krutých.
Vládcem podsvetí byl buh Hádes s manželkou Persefonou. Byl synem Titána Krona a bratrem boha Dia. Mezi bohy na Olympu nebyl príliš oblíben, ale ani se mezi nimi neukazoval. Dobre vedel, že každý musí dríve ci pozdeji vejít do Hádovu domu, jak se jednou zrodil na svet.
Podsvetím protéká patero rek: Acherón, Kokitos, Pyriflegethón, Léthé a Styx. Styx obtéká celé podsvetí a tvorí jeho neprekrocitelnou hranici. Zemrelý, jenž vstoupí do podsvetí, musí dát peníz prevozníku Charonovi, jinak se do ríše mrtvých nedostane. Opacným smerem je cesta zapovezená. Jen nemnoho héroum se podarilo dostat se z podsvetí ven. Presto se o to mnozí pokoušeli. Zejména hrdinové z podivné sekty Geocachéru...

Výpravu do podsvetí zahájíme netradicne. Prozradím vám souradnice finálové kešky: N 50° 04.111 E 014° 25.359. Lec nespechejte tam predcasne! I když si vezmete gpsku s 2metrovou anténou a prubežnou korekcí, vytycíte místo na centimetr presne, stejne kešku nenajdete. Keška se totiž nenachází v našem svete. Abyste ji ulovili, musíte vejít do ríše mrtvých. Podsvetí. Království Hádese a Persefóny.

Pro výpravu do podsvetí doporucuji následující výbavu:

  • Baterku a náhradní baterie
  • Peníz pro prevozníka Charona
  • Holínky. Prípadne sandále, jste-li teplokrevní
  • Skateboard. Nesmejte se, ješte si na nej rádi vzpomenete. Ale není povinný, jde to i bez nej.

Na výchozích souradnicích se nachází brána do podsvetí. Spatríte reku Styx, onu hranici ríše živých a mrtvých. Zkontrolujte stav vody - za vysokého stavu keška ulovit nelze. Také si overte, zdali v príštích hodinách nehrozí prívalový déšt. Sice byste se neutopili, ale mužete se nepríjemne zamocit.
Máte ješte poslední šanci se zastavit a zustat v našem svete. Jiste vidíte, že pro toho, kdo jednou vkrocí do podsvetí, již není cesty zpet.

Pomalu procházíte podél Styxu. Svet kolem je stále temnejší a ponurejší. Nadechnete se zhluboka a vychutnávejte tu krásnou zatuchlou vuni zetlelých mrtvých. Slyšíte to temné dunení v dálce? To se Hádes zlobí, že mu živí narušují jeho výsostné dominium. Chovejte se proto tiše a nenápadne, sic vás jeho hnev nemine. Jdete stále dál, až na N 50° 04.032 E 014° 25.218, kde odbocíte...

To je skvelé, ríkáte si, ted mi jsou souradnice platné, jak kaprovi pocketquery. Lec nezoufejte, vše lze odvodit a spocítat. Víte prece, na kterou svetovou stranu jdete. A jiste jste si všimli bílých císel na levé stene. Co asi znací? Už víte? Tak to je dobre, mužeme pokracovat.

Takže jak jsem ríkal, zde odbocíte doleva. Ano, tam doleva. Že by tam prý lezli jen šílenci a barrandoffáci? Ale jiste, on snad nekdo sliboval, že Styx bude snadná keška? Odhodme zábrany a jdeme se na vec.

Jde to ztuha, vidte? Už tušíte, k cemu by byl dobrý ten skateboard? Alespon si ted nemužete stežovat, že jsem vás nevaroval. Nicméne mám odzkoušeno, že to jde i bez nej. Jak tak jdete, vidíte pred sebou svetlo. Svetlo na konci tunelu! Svetlo se blíží a promenuje se ve svetelný prstenec. Cíl je již nedaleko. Slyšíte to šumení vody? Tak jdete dál (pozor na šrouby trcící ze stropu) až narazíte na vodu. Rozhlédnete se kolem sebe. Máte ji!!

Zalogujte se a vložte do kešky peníz pro Charona. Nic vetšího tam nedávejte, keška je dost malá. Jelikož Charon není príliš hamižný, mužete si i z cache vzít jiný peníz. Doufejte, že to nepozná.

Fajn, mám kešku, ale jak se odsud dostanu? Ted dostat autora do rukou, vlastníma rukama bych ho poslal do ríše mrtvých, když se mu tam tak líbí!

Nevešte hlavu. I z ríše mrtvých vede cesta na svetlo boží. Co dokázal Orfeus, Hérakles a Sisyfos, schopný geokacer dokáže také. Vratte se zpet ke Styxu a jdete dále doleva, proti proudu. Nezkoušejte se vracet, tudy cesta zpet opravdu nevede. Co se to tam v dálce rýsuje? Ach ne, snad ne kosti a hnáty zemrelých! Chválabohu ne, jen uschlé vetve. Pro vás je to duvod k radosti. Hned za vetvemi se dejte doleva a vylezte nahoru. Považujete-li pavouky za sympatická zvírátka, poleze se vám omnoho snadneji.

Vylezte až k desce. Zaprete se. Ani se nehne? Tak se zaprete porádne. Silou. Sláva, už to jde. Škvírou prosvítá svetlo. Odsunte desku ješte více. Slunce! Vzduch! Nebe! Prijmete naší gratulaci, protože geocacheru, kterí prošli Hádesovým královstvím, není mnoho.

Katastrofická varianta - deska nejde otevrít ani s vynaložením všech sil: Vratte se opet ke Styxu a pokracujte dále proti proudu. Budete se možná lehce brodit. Není to daleko, projdete ostrým zákrutem a za ním je východ.

Bonus: Pro fajnšmekry jsme pripravili ješte jeden bonbónek. Na referencním bode BONUS je ješte jeden vchod do podsvetí. Je vetší, pro pruchod není treba napodobovat kacenku ci skejtáka, ale také se pripravte na vrstvu nevonícího svinstva. Holínky nutné. Na konci však najdete krásne zdený prepad. Lindley byl proste génius.


The realm of deads is located deep below the ground and no sunshine comes there. It consist of three parts. Elyssium Islands, where spirits of nice people dwelt in paradise glory. Infinite plain Hades, where spirits of neutral people gallivant. And the third part Tartaros, spirits of evil and cruel people were flinged to.
The ruler of Underworld was Hades with his wife Persephone. He was son of Titan Kronos and brother of Zeus. He wasn't much popular at Olympus, but anyway, he didn't appear much there. He knew well that every must sooner or later enter to Hades' house.
There flow five rivers in the Underworld: Acheron, Cocitus, Pyriphlegethon, Lethe and Styx. Styx flow round the whole Underworld and makes its uncrossable border. Dead entering in the Underworld have to give a coin to boatman Charon, otherwise he don't ferry you to the realm of deads. Opposite direction is forbidden. Only few heroes were able to get out from the Underworld. Although many people tried to. Mostly heroes from mysterious sect of Geocachers.

We begin a journey to the Underworld in non-traditional way. I betray the final cache coordinates: N 50° 04.111 E 14° 25.359. But dont hurry there! Even you have a GPS with two-meter antenne, even you point the place to one-centimeter accuracy, you still find nothing. The cache isn't located in our world. To catch it, you have to enter to realm of deads. Underworld. Hades' and Persephone's kingdom.

For a journey to Underworld I recommend following equipment:

  • Torch and batteries
  • Coin for Charon
  • Gumboots. Or sandals, if you are warm-blooded.
  • Skateboard. Don't laugh, you'll remember it later. But it isn't necessary, you can go also without it.

There is a gate to Underworld at the original coordinates. You'll se Styx river, the border of realm of live and dead. Check the water line - at the high water its almost impossible to catch the cache. Also check for rainstorm, if you don't want to get wet.
You have the last chance to stop and stay in our world. You probably see, that the one who steps into Underworld will not have a way back.

You walk slowly along the Styx. The world is constantly darker and gloomier. Breath deeply and taste the nice smell of dead and fustiness. Do you hear a distant rumble? It's a Hades' anger, because the live creature disturbs his exclusive dominium. Be silent and discreet, or Hades' anger won't miss you. Go forth to N 50° 04.032 E 014° 25.218 and turn...

Perfect, you say, the coordinates are now for me as the Pocket Query for the carp. But don't worry, you can compute it. You know the direction you walk. And certainly you have seen a white numbers at the left wall. What they mean? Do you know? Well, then we can continue.

As I have said, turn left. Yes there. What, you say only fools would go there? Sure, nobody has claimed that the Styx is an easy cache. Don't afraid and come on!

It's difficult, isn't it? You already understand, why I've recommended a skateboard? Don't complain, I've warned you. However, it's possible without it. Bumping around, you'll see a light. A light at the end of tunnel! The light goes closer and forms a light ring. The cache is near. Do you hear water bubbling? Go further (be aware to screws stuck out the ceiling) until you'll see a water. Look around. Gotcha!!

Log and insert a coin for Charon to the cache. Do not put anything bigger there, the cache is really small. Because Charon isn't a buzzard, you can take another coin too. Hope he won't mention it.

Fine, I've got a cache but how I get out? Now, catching the author, I would make him with my own hands to the dead-realm-feasible state!

Don't slouch. Even from the realm of dead there is a way to our world. What Orpheus, Hercules and Sisyfos achieved, the geocacher must achieve too. Return to Styx and go left, against the stream. Don't try to return to the right, there's no way out there. What forms there in the dark? Oh no, are that bones of deads? Fortunately no, it's only dry branches. For you it's a good message. Just behind the branches turn left and climb up. If spiders are your favourite pets, you would climb much easier.

Climb up to the desk. Lift up. No success? Lift up stronger. Yippee, it moves! A light shines through the hole. Move the desk even more. Sun! Air! Heaven! Congratulations, there are very few geocachers that went through Hades' kingdom.

Catastrophic variant - the desk cannot open: Return to Styx and continue along. You will probably wade. It isn't far, you'll go in a curve and there is an exit.

Bonus: For connoisseurs we've prepared a special sweet. There is another entry to Underworld at waypoint BONUS. It's bigger, you needn't to simulate duck or skater, but calculate with smelling filth there. Gumboots are necessary. At the end you find a beautiful walled rain overflow. Lindley was genius.

Legendy


7. 2. 2018 proběhla adopce a majitelem této keše se stal Kapička.Guttulla. Tímto děkuju původním autorům za práci při tvorbě a údržbě téhle legendy a slibuju, že se o ní budu dobře starat :-)

Additional Hints (Decrypt)

Fpuhqrx / Fgnve

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)