Skip to content

Vnitrni pradaksina / Inner pradaksina Multi-cache

Hidden : 08/24/2007
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ]Pradakšina je obejití posvátného objektu, je to kruh, cesta, která nikde nezacíná ani nekoncí.
[EN]Pradaksina is circle around the holy object, it is the way without beginning and end.

Hora Rip Arunacala
[CZ]Pradakšina je významný zpusob vyjádrení úcty. Obejít horu s odevzdanou myslí – to je stejné jako obejít celý svet. Kruh symbolizuje harmonii. Na teto ceste si pripomeneme harmonii základních prvku - vody, zeme, ohne, vzduchu a prostoru.
V jižní Indii, ve meste Tirvannámalai je hora Arunácala. Tato hora je považována za telo samotného boha bohu Šivy. Šiva se zde objevil jako nekonecný sloup ohne, který se pozdeji premenil na horu.
Jiste se ptáte, co má indická hora, vzdálená 7200 km a hora Ríp spolecného. Není toho málo. I Ríp byl nejprve sloup ohne, který se premenil na horu. Ríp i Arunácala jsou osamocené hory, které se dají obejít po rovine. Ríp i Arunácala jsou považovány za posvátné. Arunácala má však jednu výhodu. Pradakšinu okolo ní vykoná více než 10 milionu poutníku rocne. Tento poklad slouží Rípu, aby i on se mohl pyšnit svými oddanými poutníky. Nejpríznivejší cas vykonat pradakšinu okolo Rípu je predúplnková noc. Celý výlet je asi 7 km dlouhý a prevýšením 250 m a zabere okolo 2 hodin.

Budete se pohybovat v chráneném území, na kulturní památce a posvátné hore. Proto dodržujte instrukce, které Vás provedou celou trasou po bezpecných cestách. Celou trasu mužete absolvovat s kolem, upozornuji méne zdatné cyklisty, že výjezdy jsou fyzicky nárocné a sjezdy nebezpecné.

Upozornuji, že pradakšina je opravdu doporucená v noci, ale s tou podmínkou, že musí svítit Mesíc. Pokud Mesíc nesvítí (je v Novu nebo už není na obloze), potom bude pradakšina velice obtížná. Cím více svetla bude Mesíc vydávat, tím vetší zážitek pradakšina nabídne.

Výchozí stanovište je kousek od vesnice Ctineves. Zaparkovat mužete na souradnicích N50 22.817, E014 17.896

Nyní se vydáme na výchozí místo. Je na souradnicích N50 22.835, E014 17.838. Zde nalezneme malý rybník, který nám bude symbolizovat první prvek – vodu. Kousek od rybnícka je betonová deska s nekolika železnými poklopy. Spocítejte poklopy a dostanete císlo A.(Za snehu jdete na další stanovište a císlo A získáte z GPS)

Nyní pokracujeme po cervene znacené ceste až k Rípu. Zde se vydáme po smeru hodinových rucicek (tj. vlevo – poznámka pro majitele digitálních hodinek). Pokracujeme po ceste až na souradnice N50 23.(A-2)(A-1)(A-2), E014 17.(A-1)(A-1)(A). Zde je rozcestník turistických znacek. Název místa se skládá ze dvou slov. Secteme písmena obou slov, přidáme 1 a dostaneme císlo B. Pokloníme se na jižní svetovou stranu, protože tam sídlí buh Jama zvaný Dharmarádža, který je pánem nad životem všech bytostí. (v roce 2015 došlo k přejmenování rozcestí - listing upraven)

Nyní nás ceká nicím nerušená cesta okolo hory. Pokracujeme po okružní ceste, neodbocujte doprava kam ukazuje šipka! Klidne se mužeme soustredit na svou skutecnou podstatu. Cesta nás dovede na souradnice N50 23.(2xA)(3xA)(B-9), E014 17.(2xA)(B/3)(3xA). Zde naleznete informacní desku. Jsou na ní dva seznamy obsahující body ocíslované od 1 do císla C.

Zde odbocíme z okružní cesty a vydáme se po cervene znacené znacce vzhuru na další zastávku na souradnicích N50 23.(A)(C)(B), E014 17.(C-A)(A)(C). Zde nalezneme lavicku. Posadíme se a zahledíme se na symbol dalšího prvku – ohne. Ano sedíme na vyhaslé sopce a pozorujeme tepelnou elektrárnu. Spocteme prkna na lavicce a získáme císlo D.

Až se dostatecne vynadíváme, vyrazíme najít další prvek – vzduch nebo vítr. Nalezneme jej na souradnicích N50 23.(A-1)(A)(C), E014 17.(D)(C-1)(B/3). Vede tam z hlavní znacené cesty pohodlná vyšlapaná cesticka malinko z kopce, není nutno se prodírat lesem! Zde je místo, kde se nekterí lidé vznášejí do vzduchu. Dole prímo pod sebou vidíte vesnici. Soucet písmen jejího názvu nám dá císlo E.

Tak a jdeme dále. K nejdokonalejšímu prvku – prostoru. Symbolizuje jej stavba na souradnicích N50 23.(A-1)(E)(C-2), E014 17.(A+1)(C)(C) Na dverích spocítáme kovové válecky (vcetne chybejících). Pridáme císlo D a vydelíme 20. Tak získáme císlo F.

Obcerstvíme se, pokocháme se, mužeme nalézt ostatní poklady ukryté na vrcholu Rípu a potom vyrazíme zpet k informacní tabuli, kde jsme získali císlo C. V žádném prípade si nezkracujte cestu za šipkou!! Sestoupili jsme dolu a pokracujeme na poslední stanovište, symbolizující poslední prvek – zemi. Najdete jej na souradnicích N50 23.(A-2)(A-1)(2xF), E014 17.(C-A)(B-F)(F-3). Zde nalezneme nekolik velkých kamenu tvorících kruh. Pocet kamenu nám dá císlo G.

Finálovku naleznete na souradnicích N50 22.(E)(B)(F), E014 17.(C)(G)(D). Pro hledace za úplnkové noci je místo oznaceno odrazkou. Úplnkové noci, tedy nejlepší cas pro obejití hory, jsou pro rok 2016-2020 na obrázku. Je možno jít i nekolik dní dríve.
Kaplicka Krajina
[EN] Pradaksina is a significat expression of respect. To circle the hill with a resigned mind is equal to a circling the whole world. Circle means harmony. This trip should remind us harmony of five elemets - Water, Earth, Fire, Wind and Space.
There is the hill Arunachala in Tiruvannamalai, South India. This hill is supposed to be the body of the God of Gods, the Siva himself. Siva manifested himself here as endless column of fire, which became the hill afterwards.
You are surely asking. What is connecting the Rip hill here and Arunachala faraway? Many things. First, the Rip is volcano and that means, that it was the column of fire changed to the hill. Second, Arunachala and Rip are insular hills. And third, they are supposed be holy hills. Arunachala has one advantage. Tens milions of people do pradaksina around her every year. This cache helps to Rip to get devoted pilgrims too. The most auspicious time to do pradaksina is last evening before every Full Moon. Whole trip is about 7 km long, there is climbing up 250 m and it takes about two hours.

Your trip will lead you to the protected area, national cultural memorial and holy hill. So keep the instructions!! They will lead you along with good and safe paths. You can take bicycle too, but climbing up is physically difficult and going down quite dangerous for not experienced bikers.

The begining is close to the village Ctineves. You can park at N50 22.817, E014 17.896

Now lets go to first stage. It is at N50 22.835, E014 17.838. You find small pond here, it symbolize firts element / the Water. Next to the pond is concrete place with some big iron lids. Count the lids and get the number A. If will be snowy, go to the next stage and get number A from GPS.

Now go along with the red tourist mark to the hill Ríp. Here start the circle clockwise (it means turn left – note for those who have a digital watch). Go ahead by the road to N50 23.(A-2)(A-1)(A-2),E014 17.(A-1)(A-1)(A). A crossing of tourist marks is here. The name of the crossing has two words at upper sign. Count the letters of the name, add 1 and obtain the number B. You can bow to the south direction, there is abode of God Yama called Dharmaraja, who is master of lives of all beings.

Continue with the circle road, don't follow arrow to the right! Very quiet way around hill starts now. You can concentrate to you real existence. The way will také you to N50 23.(2xA)(3xA)(B-9), E014 17.(2xA)(B/3)(3xA). Here you will find a information board. There are two lists with rows numbered from 1 to the number C.

Here we leave the circle way and start the climbing to the hill top along with red marked way. Next stage is at N50 23.(A)(C)(B), E014 17.(C-A)(A)(C). You will find bench here. Sit down and watch a symbol of the next element – Fire. Yes, you sit upon a volcano and watch coal power station. Count the slabs upon the bench and get the number D.

Now lets go to the next element – Wind or Air. You will find it at N50 23.(A-1)(A)(C), E014 17.(D)(C-1)(B/3). Take easy way of from main road there. There is no need to go through a bush! Here is place from where some people can fly up (paraglaiding). Down, in front of you is some village. Count the number of letters of its name and get the number E.

Lets go on. To the most perfect element – the Space. It is symbolized by the building at N50 23.(A-1)(E)(C-2), E014 17.(A+1)(C)(C) Count metal drums on doors (including those missing). Add the number D and divide by 20. Now you have number F.

Take a rest in restaurant, have a nice time or find another caches on top of the hill and than go back to the information board where you've got number C. Don’t follow the GPS arrow!! It is very dangerous. You descent down and now go to the last stage, symbolized the last element – the Earth. You will find it at N50 23.(A-2)(A-1)(2xF), E014 17.(C-A)(B-F)(F-3). Several big stones are creating circle. Number G is number of stones.

Final stage and the cache you will find at N50 22.(E)(B)(F), E014 17.(C)(G)(D). For cachers coming in Full Moon night is the place marked by reflecting glass. Fullmoon nights, the best time for circling the hill are ona picture for years 2016-2020. It is possible to go some days sooner.

Pradaksiny 2016-2020

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Cbq xnzral nfv 3 zrgel bq prfgl [EN] Haqre fgbarf nobhg 3 zrgref sebz gur jnl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)