Skip to content

Teplicke skalni mesto EarthCache

Hidden : 08/29/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

TEPLICKÉ SKALNÍ MESTOTeplické skalní město je tvořeno výraznými skalními stěnami. Od Adršpašských skal je odděleno hlubokou Vlčí roklí. Skalní město se dělí na Skalský hřeben s nejvyšším vrcholem Skály (694 m), hřebeny Čápu (786 m), Supích skal (771 m) a Kraví hory (734 m)a na rozsáhlejší členité plošiny Bludiště. Teplické skalní město se rozkládá podél toku Skalního potoka. Nachází se v nich asi 70 pojmenovaných skalních útvarů.

Souřadnice vás dovedou k Ozvěně. Požadované údaje najdete ve skalním městě na dvou tabulích NS. V sezóně se vybírá vstupné, i proto doporučuji návštěvu v brzkých ranních nebo pozdních odpoledních hodinách, kdy je tu nádherný klid.

Vyzdvižení Českého masivu v třetihorách definitivně ukončilo opakované mořské zátopy a ukládání sedimentů. Po ústupu křídového moře před 80 miliony let začala své dílo denudace, tedy snižování zemského povrchu. Působila s různou měrou - podle místní odolnosti hornin (prostorová proměnlivost) i v závislosti na změnách podnebí (proměnlivost časová). Hlavními modelačními činiteli v krajině tu byla tekoucí voda, mráz, vítr a gravitace. Tyto pestré vlivy vytvořily mimořádně členitý skalní reliéf.
Chrámová náměstí vznikla rozšířením skalní soutěsky založené na výrazných puklinách. Na puklinových pásmech jsou horniny méně odolné a snáze podléhají zvětrávání (zejména mrazovému). Proto na nich vznikly sníženiny, které prohloubily vodní toky svou výmolnou (erozní) činností a odnosem rozrušené horniny. Pseudokrasovým vývojem vznikly puklinové a vrstevní jeskyně (tmavé otvory ve skalních stěnách).
Geologické zlomy a pukliny probíhají v celé oblasti Broumovska podél vzájemně kolmých směrů: SZ-JV a SV-JZ. Dělí tak původně celistvou pískovcovou tabuli do pravidelných bloků - odtud název kvádrové pískovce.

Rozsedlinová jeskyně

Největší objevy se někdy podaří v místech, kde by je nikdo neočekával. Je opravdu až neuvěřitelné, že v 21. století v srdci Evropy, v místech značně turisticky navštěvovaných, byl objeven velice rozsáhlý systém podzemních prostor. Systém, který se nachází v centrální části Teplických skal a který byl pojmenován POSEIDON, objevili pracovníci Správy jeskyní České republiky v roce 2006. Náročné mapování systému trvalo dva roky. V současné době délka podzemních prostor přesahuje 27,5 km. Systém je proto výjimečný i v rámci celé Evropy.

Pro systém Poseidon jsou typické členité, vzájemně propojené labyrinty hlubokých propasťovitých puklin a otevřených soutěsek. Jejich hloubka je často větší než 60 m. Zaklíněné skalní bloky a na ně nasedající sutě vytvářejí v puklinách až několikapatrové jeskynní prostory o hloubce mnoha metrů. Celková denivelace (vertikální rozpětí) činí 105 m.

V rozsáhlém komplexu podzemních prostor přežívají populace chladnomilných horských či severských druhů rostlin a bezobratlých živočichů. V systému bylo objeveno několik druhů glaciálních reliktů pavouků. Zcela mimořádný je rovněž výskyt severského dravého roztoče Rhagidia gelida. Druh byl znám v nedávné době pouze z míst ležících za severním polárním kruhem.

O turistickém zpřístupnění podzemních prostor se rozhodně neuvažuje. Z technického hlediska to není ani možné. Úzké, mnohdy sotva průlezné prostory v nestabilním prostředí pod zřícenými skalními bloky, jsou pro běžného návštěvníka skal velice nebezpečné. Mnoho částí je rovněž přístupných pouze s využitím speleologické jednolanové techniky. Návštěvník Teplických skal má však možnost shlédnout miniaturní ukázku Poseidonu na příkladu Skalního chrámu v blízkosti věže Skalní koruna. Rovněž je připravován informační panel, který by celý unikátní systém přibližoval detailněji.


The rock town of Teplice is constituted by distinct rock walls. It is separated from the Adršpach rocks by the deep Wolf Gulch. The rock town is composed of the Skalský edge with the highest peak Skály (694m), the Stork edges (786m), the Vulture rocks (771m) and the Cow mountain (734m) and to the wider broken table Bludiště (the Maze). The Teplice rock town is situated along the Rock stream. There are around 70 named rock formations. Throughout this whole area there is a payed round trail fro the tourists.

The coordinates will lead you to the Echo. The solution can be found in the rock town on two of the information boards.

The raising of the Czech massif in the Tertiary once for all terminated the repeated sea floods and accumulation of sediment. After the withdrawal of the cretaceous sea 80 milion years ago, denudation began its work, i.e. removal of terrain surface. It varied its extent - according to the local resistance of the rock (spatial variation) and depending on the climate changes (temporal variation). The main modeling factors of the landscape were water, frost, wind and gravity. These various influences created an enormously broken bedrock relief.
The temple courts were formed by widening of the rock gaps based on strong cracks. The rock in the crack zones is less resistant and more prone to weathering (namely by frost). That caused the pits which were deepened by the watercourses with their erosive activity taking the material away. By the pseudo-karst activity the crack and layer caves came to life (dark holes in the cliffs).
The geological breaks and cracks traverse throughout the whole area of Broumovsko along mutually perpendicular directions: NW-SE and NE-SW. They thus partition the originally solid sandstone board into regular blocks - that is the origin of the term block sandstones.
You are standing by the entrance of a typical fissure cave. It was formed by gravitational movement of a crack-separated stone block into a free space in a pass. Thus a closed area was created in the place of the rock crack.
Succession
The alteration of communities of organisms at a location is called the succession. In vast majority of cases the natural development of the vegetation in our lands leads to forest, which constitutes the most complexly organized ecosystem.

Za překlad děkuji / Thanks for translation: potàfleurs

K uznání logu je třeba:

  • Ve skalním městě najděte ceduli naučné stezky obsahující neznámé X, Y a Z (viz obrázek níže, pokud nemáte obrázek pomůže hint). Tyto zjištěné informace poté prosím zadejte do tohoto formuláře., případně zašlete přes profil. Normálně zalogujte, v případě nějakých nesrovnalostí vás budu kontaktovat.
  • Vyfoťte se na Malém chrámovém náměstí, případně jinde ve Skalním městě (nepovinné).

To have the log accepted you must:

  • On one table of nature trail in rock town you found three variables: X, Y and Z (see picture below or read the hint). Fill out please this form. or send me it via profil
  • Take your photo on Male chrámové náměstí or on any other place in rock town. (optional)

V měsících březen-červen bývá část okruhu uzavřena kvůli hnízdění Sokola stěhovavého.

Neznámé/unkown X, Y, Z:

Zdroje a odkazy:
www.wikipedia.org
broumovsko.schkocr.cz
www.teplickeskaly.cz
http://www.shora.cz/index1.html

[Last update: 29. 7. 2020]

Additional Hints (Decrypt)

[CZ]gnohyr ulqebybtvr [EN]ulqebybtl gnoyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)