Skip to content

Cimrman - praotec geocachingu Mystery Cache

This cache has been archived.

ZCh: Budou jiné a lepší....

More
A cache by ZCh Message this owner
Hidden : 10/27/2007
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Co se vybaví znalcum Cimrmanova díla se pri slovu Vyškov ? Jiste: „Ve Vyškove se v jedné jediné tríde behem jednoho jediného týdne ztratily ctyri cepice. Tri vlnené pletené a jedna plátená se štítkem“. Ano, taková by mohla být souvislost mezi Cimrmanem a 2. Vyškovským geoeventem. Dokonce bychom mahli nalézt i souvislost mezi Cimrmanem a Pustimerí: je totiž témer jisté, že v Pustimeri Cimrman vubec nikdy nebyl.

Napadlo vás ale hledat souvislost mezi Cimrmanem a geocachingem ? Zkušenejší z vás jiste namítnou, že spojovat Járu da Cimrmana s moderními navigacními technologiemi je absurdní. Avšak…

Pocátkem tohoto roku probehl ve Vyškove cimrmanologický kongres usporádaný u príležitosti oslav narození významné cimrmanologické badatelky komtesy von Rychtersdorf. A jeden z mnoha referátu odhalil doposud netušené poznatky, které nás opravnují nazvat Járu Cimrmana praotcem geocachingu.

Jak známo, až do roku 1902, kdy se usadil v pojizerské obci Liptákov, byl Jára Cimrman svetobežníkem. V této své (a já bych se to neváhal prímo tak oznacit), v této své profesi se velmi casto setkával s problémem urcit, kde se vlastne nachází.

Protože tehdejší mapy zemí rakousko-uherské monarchie byly jednak nepresné, a navíc ješte prakticky nedostupné - prosím asistenta o ukázku mapy z I. vojenského (tzv. josefského) mapování (2. polovina 18. století). Zde vidíme mapový list c. 65 znázornující oblast západne od Vyškova. Je tedy zcela evidentní, že Cimrman musel postupovat jiným zpusobem.

Po vycerpávají práci našeho badatelského týmu (skromne priznávám, že jeho jediným clenem jsem byl já) se podarilo nalézt zmínky o tzv. metode GPS. Jednalo se o na tehdejší dobu nesmírne dokonalou, nesmírne spolehlivou, a soucasne nesmírne jednoduchou metodu.

Proc zrovna GPS ?

Vídenský badatel profesor Fiedler se domnívá, že zkratka pochází z nemeckého
Gasthaus-Präzision-Situation nebo Gasthaus-Punkt-System
Nám se zdá ale pravdepodobnejší hypotéza, že Cimrman tuto zkratku odvodil z ceštiny, tedy že se jednalo o Gde Proboha Sem ?

Jak tedy Jára Cimrman pri urcování souradnic metodou GPS postupoval ? Jednoduše. Vyhledal vždy nejbližší hostinec. Jednak za úcelem obcerstvení, ale hlavne vedel, že zde jiste potká spoustu lidí. A nekterí z nich budou schopni mu jeho otázku „Gde Proboha Sem“ odpovedet. Dle Cimrmanových zápisku prý spolehlivost této metody byla znacne promenlivá v case. V pozdních vecerních hodinách prý bylo nutné získané takto získané souradnice peclive statisticky vyhodnocovat pro jejich znacný rozptyl…

Musím se priznat, že dlouhou dobu jsem byl vuci této metode skeptický. Ovšem výsledky velmi systematického a nárocného výzkumu, které provádeli moji kolegové za dlouhých zimních veceru ve vybraných vyškovských hostincích, mluví zcela jasne:
 • v 9,7 % prípadech znela odpoved v pr…. nebo v haj…
 • v 28,9 % prípadu byla získána zcela správná, byt nepríliš presná odpoved – ve Vyškove
 • ve zbytku prípadu, tj. v 61,4 % znela odpoved zcela správne, tedy „v hospode“ (pricemž v nekterých prípadech bylo dosaženo vynikající presnosti, napr. v hospode „U prcka“ jsme dostali odpoved „U prcka“)

Je smutnou ironií osudu, že stejného oznacení, tedy Gé Pé sS (v anglické výslovnosti Dží Pí eS) použili po letech Americané, aby tak opet jako i ve spouste jiných pripravili našeho ceského génia o prvenství…

V dobe príprav na první ceskou expedici do nitra cerného kontinentu si Cimrman ovšem uvedomil, že v tamních podmínkách bude tato metoda ponekud nepraktická. Až témer zhola nepoužitelná. Šlo o tyto dva zásadní problémy:
 1. Malá hustota hostincu
 2. Jazyková bariéra. Abyste to správne pochopili, Cimrman sice ovládal kupríkladu v Africe velmi rozšírenou svahilštinu, takže byl schopen správne interpretovat odpoved na svoji otázku. Ovšem málokterý domorodec mluvící svahilsky dokázal správne pochopit Cimrmanovu otázku „Kde Proboha Sem ?“. Duvod je zcela jasný – domorodci totiž nerozumeli otázce v ceštine…
Proto Cimrman svou pozornost obrátil k nebi. Coby presvedcený ateista (pripomenme si jeho výrok „Jsem bezvýhradný ateista. Až se bojím, že mne za to pánbuh potrestá“) nespoléhal pochopitelne na pomoc boží, nýbrž na astronomické metody urcování zemepisných souradnic. Tyto metody nebyly objeveny Cimrmanem (ale kupodivu již dávno pred ním). Málokdo ovšem dnes ví (tedy vlastne nikdo krome mne), že Cimrman významným zpusobem zvýšil presnost techto metod.

Jak tohoto zpresnení dosáhl ?
Podívejme se nejdríve na klasický, do té doby hojne používaný námorní sextant. Prosím asistenta o fotografii sextantu. Dekuji.
A nyní bych prosil fotografii rekonstrukce sextantu s desateronásobne zvýšenou presností. Jak jiste vidíte, oba dva na první pohled vypadají témer stejne. Ale to je jen zdání.
Jára Cimrman si uvedomil, že je treba jít ne cestou miniaturizace (jak to známe z dnešní doby elektroniky), ale naopak cestou maximalizace - tzn. 10x zvetšil veškeré rozmery a tím dosáhl desetinásobné presnosti. Ovšem ukázalo se, že tento prístroj, byt jeho presnost je dostatecná, je pro expedicní podmínky ponekud nevhodný. Lineárním zvetšením rozmeru 10-násobne bohužel došlo ke nárustu hmotnosti celého navigacního prístroje s 3. mocninou – tedy tisícinásobne. Takže rešení hledal v alternativních materiálech – místo mosazi použil balzového dreva. Výhodou toho materiálu byla i vetší odolnost v nárocných klimatických podmínkách rovníkové Afriky. Bohužel si neuvedomil, že drevo má jiné neprátele – termity, kterí si na jeho navigacním prístroji pochutnali, takže první ceská expedice do nitra afrického kontinentu málem skoncila krachem…

No a tím se dostáváme již ke geocachingu. Pokud pozorne posloucháte muj referát, tak asi již zacínáte tušit.

Cimrman si byl vedom, že pro osvobození se z rakouského jha jsou nezbytné zbrane (jak známo Cimrman byl velký pacifista, takže uvažoval o osvobození nikoliv nejakou revolucí ci útokem, nýbrž obranou). Zacal tedy budovat systém úkrytu obranných zbraní, nazývaných v hanáctine „skréší“; a zde již mužeme vystopovat jazykovou podobnost se slovem používaným v soudobém geocachingu – srovnejte fonetickou podobnost slov „skréš“ a „keš“

Od kolegu Sveráka a Hedvábného známe již jednu z techto „skréší“ – ano, je to ona známá Cimrmanova truhla z tzv. prvního Liptákovského objevu. Peclivým zkoumáním korespondence Cimrmana s jeho velkým prítelem Albertem E. se nám podarilo zjistit, že mužeme ocekávat tisíce dalších podobných nálezu. Nebo alespon stovky. V nejhorším prípade možná desítky…

Urcite se nyní ptáte, jak byly zaznamenávány informace o techto skréších. I když Cimrman patril k prukopníkum exaktních navigacních metod, pro informace o poloze svých skréší zvolil mnohem jednodušší zpusob. Podobne jako dnes popisoval místo úkrytu v listingu. Asi namítnete, že v dobe Járy Cimrmana ješte neexistoval Internet (i když pripomenme si, že Cimrman stál u zrodu moderního webu – známé Cimrmanovo informacní šapitó), takže jak mužeme mluvit o listingu.

Odpoved je ovšem jednoduchá. Listingy Cimrmanových skréší jsou ruzné lidové písne, ríkadla a podobne, prenášené ústním podáním mezi lidmi (tedy jen zdánlive lidové – ve skutecnosti jde o Cimrmanova díla). Namátkou:
 • písnicka „v Prostijove na renko“ - tradicní skréš
 • písnicka „Pred dubem za dubem“ - mystery skréš
 • pohádka „O kohoutkovi a slepicce“ - multi skréšNa uvedených souradnicích cache nehledejte !!!
Pro výpocet souradnic finálovky musíte prokázat své Cimrmanologické znalosti.


Do logu na Internetu uvedte prosím váš oblíbený Cimrmanovský citát.

Úcastníci 2. Vyškovského geoeventu mají pri odlovu keše podstatnou výhodu v tom, že se nacházejí poblíž keše. Proto pro uznání logu musí splnit dodatecnou podmínku – absolvovat cesty z restaurace Adélka ke keši výhradne nekterým Cimrmanovským dopravním prostredkem:
 • lyže s vázáním kandahár („Dobytí severního pólu“)
 • vlastní nohy (tak se Jára neco nacestoval)
 • vzducholod Zeppelin, resp. Holešovice
 • doktorské sáne („Záskok“)
 • Orient express („Vražda v salónním kupé“)


Scítejte císla správných odpovedí (POZOR - u každé otázky muže být správných 0 až x odpovedí), u doplnovacek pricítejte pocty hlásek doplnených slov. Získáte jedno císlo = SOUCET

Který z uvedených vynálezu jsou dílem Járy Cimrmana ?
 • 56 = dorucování poštovních zásilek polním delostrelectvem
 • 12 = originální zpusob dopravy horníku z dolu na povrch
 • 91 = ochranný prostredek proti alimentacním poplatkum na bázi tvrzené gumopryže
 • 42 = kabina pro zacínající houslisty

Kdo patril mezi prátele Járy Cimrmana ?
 • 32 = Albert Einstein
 • 84 = porucík Pihrt
 • 38 = Jim Hronek a cukrár Kulikowski
 • 73 = Vojta Náprstek

Co NENÍ dílem Járy Cimrmana ?
 • 98 = kniha „Stránky vyrvané osudu“
 • 34 = opera „Panama“
 • 64 = hra „Pretržené díte“
 • 24 = celovecerní horror „Elektrická sesle“
 • 58 = kniha „History and memory“
 • 17 = Hra „Prázdniny s kanibalem Dufkem“

Doplnte ( k souctu prictete pocet hlásek doplnených slov)
Své filosofické myšlenky zformuloval Cimrman za útoku na [----------] extrémního idealismu - filosofii solipsismu. Solipsista, jak známo, tvrdí: Existuji já, neexistuje okolní svet, ten je toliko mou predstavou.

Pravím-li," rekl Jára Cimrman, "že existuje toliko okolní svet a neexistuji já, neznamená to, že nejsem ve vnejším svete vubec [----------]. Nebot [---------] a existence jsou dve naprosto odlišné veci.“

Podle [----------] materialisty Bohlena je základním pojmem našeho poznání [----------], i když Bohlen pripouští, že je zpocátku [----------]. Cimrman naproti tomu ríká, že základním pojmem poznání je [----------], zpocátku samozrejme [----------].

Souradnice finálové mikrokeše získáte takto:

N49° 19.(SOUCET-244)
E017° 01.(SOUCET+140)

Click to verify coordinates

Additional Hints (Decrypt)

iyrib imnqh mqbyn zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)