Skip to Content

<

Collserola | Pedrera dels Ocells

A cache by bcngeocacher (from RAMGUS) Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/30/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CATALÀ. La Pedrera dels Ocells està situada al Parc Natural de Collserola, al límit dels termes municipals de Barcelona i Molins de Rei, vora el Puig d'Olorda i l'ermita de Santa Creu d'Olorda. Constituïda pel sot d'una antiga mina i pedrera de pissarres negres ampelítiques (es trituraven per sulfatar els ceps), es va restaurar com a auditori i espai de joc, però es va haver de tancar en descobrir-se que el talús de la pedrera era inestable. Posteriorment es va recuperar com a zona humida per a l'observació i identificació dels ocells, bàsicament passeriformes, però sense que el públic pugui entrar al recinte de la pedrera.

Es pot comprovar el drenatge àcid de les roques quan, a causa de l'acció de la pluja i de l'oxigen, determinats minerals es transformen i originen aigües força àcides i carregades de metalls. Malgrat que aquestes aigües són un medi inhòspit per a la gran majoria de formes de vida, alguns éssers unicel·lulars i fins i tot alguns vegetals s'hi han adaptat molt bé. Avui s'estudien aquests éssers perquè ajuden a entendre com va ser l'inici de la vida a la Terra fa 3.500 milions d'anys i perquè aquests microorganismes poden ser útils a l'hora de recuperar els ecosistemes contaminats per àcids i metalls.

Molt a prop hi ha la Cova de l’Or o dels Encantats, un dels pocs jaciments de l'època neolítica (inicial, mitja i final) coneguts a la zona. El fet més sorprenent és el pas d'una època de recol·lecció i caça, com ho havia estat el paleolític, a una pràctica generalitzada de la ramaderia i l'agricultura. Pels estudis efectuats a la Cova de l'Or, ja havien domesticat l'ovella, la cabra, el bou, el porc i el gos, i va estar habitada contínuament fins a l'Edat del Ferro. També es té constància de poblats ibèrics propers com el del Puig d'Olorda, el de la Plaça de les Bruixes o el de la Penya del Moro.

Es tracta del primer EarthCache de Catalunya, i s'hi pot arribar a través de la carretera de Molins de Rei a Vallvidrera (BV-1468). Al costat hi ha l'àrea de lleure de Santa Creu d'Olorda amb barbacoes per fer pícnic. Per provar la vostra visita haureu de:
- Estimar l'alçada del talús de la Pedrera dels Ocells en metres.
- Anomenar alguna de les espècies d'ocells que es poden observar a la Pedrera dels Ocells.
Envieu-nos les vostres respostes a través del nostre perfil. ESPEREU LA CONFIRMACIÓ ABANS DE REGISTRAR LA VISITA i no escriviu les respostes al vostre log.

- Opcionalment podeu adjuntar fotos de la Pedrera dels Ocells al vostre log.

ESPAÑOL. La Pedrera dels Ocells está situada en el Parque Natural de Collserola, en el límite de los términos municipales de Barcelona y Molins de Rei, al lado del Puig d'Olorda y de la ermita de Santa Creu d'Olorda. Constituida por el hueco de una antigua mina y pedrera de pizarras negras ampelíticas (se trituraban para sulfatar los cepos), se restauró como auditorio y espacio de juego, pero se tuvo que cerrar al descubrirse que el talud de la pedrera era inestable. Posteriormente se recuperó como zona húmeda para la observación e identificación de los pájaros, básicamente paseriformes, pero sin que el público pueda entrar al recinto de la pedrera.

Se puede comprobar el drenaje ácido de las rocas cuando, debido a la acción de la lluvia y del oxígeno, determinados minerales se transforman y originan aguas bastante ácidas y cargadas de metales. Pese a que estas aguas son un medio inhóspito para la gran mayoría de formas de vida, algunos seres unicelulares y hasta algunos vegetales se han adaptado muy bien. Hoy se estudian estos seres porque ayudan a entender como fue el inicio de la vida en la Tierra hace 3.500 millones de años y porque estos microorganismos pueden ser útiles a la hora de recuperar los ecosistemas contaminados por ácidos y metales.

Muy cerca está la Cova de l’Or o dels Encantats, uno de los pocos yacimientos de la época neolítica (inicial, media y final) conocidos en la zona. El hecho más sorprendente es el paso de una época de recolección y caza, como había sido el paleolítico, a una práctica generalizada de la ganadería y la agricultura. Por los estudios efectuados en la Cova de l’Or, ya habían domesticado la oveja, la cabra, el buey, el cerdo y el perro, y estuvo habitada continuamente hasta la Edad del Hierro. También se tiene constancia de poblados ibéricos próximos como el del Puig d’Olorda, el de la Plaça de les Bruixes o el de la Penya del Moro.

Se trata del primer EarthCache de Cataluña, y se puede llegar a través de la carretera de Molins de Rei a Vallvidrera (BV-1468). Al lado está el área de ocio de Santa Creu d’Olorda con barbacoas para hacer picnic. Para probar vuestra visita tendréis que:
- Aproximar la altura del talud de la Pedrera dels Ocells en metros.
- Nombrar alguna de les especies de pájaros que se pueden observar en la Pedrera dels Ocells.
Enviadnos vuestras respuestas a través de nuestro perfil. ESPERAD LA CONFIRMACIÓN ANTES DE REGISTRAR LA VISITA y no escribáis las respuestas en vuestro log.

- Opcionalmente podéis adjuntar fotos de la Pedrera dels Ocells en vuestro log.

ENGLISH. The Pedrera dels Ocells is situated in the Collserola Natural Park, in the limit of the municipalities of Barcelona and Molins de Rei, next to the Puig d'Olorda and the Santa Creu d'Olorda eremite. Established by the hole of an ancient mine and stone-quarry of ampelitic black slates (they were crushed to sulphate the branches), it was restored as an auditorium and leisure area, but it had to be closed when it was discovered that the talus was unstable. Later it was recovered as an humid area to observe and identify the birds, mainly passeriforms, but not allowing the public to enter the place of the stone-quarry.

You can check the acid rock drainage when, due to the action of the rain and the oxygen, certain minerals suffer transformations and originate very acid waters laden with metals. Despite these waters are inhospitable for the vast majority of life forms, some unicellular beings and even some plants have adapted very well. Today these beings are studied because they help to understand how it was the beginning of life on Earth 3,500 million years ago and because these microorganisms may be helpful in retrieving ecosystems contaminated by acids and metals.

Very close is the Cova de l'Or o dels Encantats, one of the few sources of the Neolithic era (initial, middle and final) known in the area. The most surprising fact is the transition from an era of harvest and hunting, as was the Paleolithic era, to a widespread practice of livestock and agriculture. For studies in the Cova de l'Or, they had already domesticated the sheep, the goat, the bullock, the pig and the dog, and it was inhabited continuously until the Iron Age. There are evidences of nearby Iberian villages such as the Puig d'Olorda one, the Plaça de les Bruixes one or the Penya del Moro one.

It is the first EarthCache of Catalonia, and you can arrive there by the highway from Molins de Rei to Vallvidrera (BV-1468). Next to it, the leisure area of Santa Creu d’Olorda has barbecues for picnic. To proof your visit you will have to:
- Approximate the height of the talus of the Pedrera dels Ocells in meters.
- Name some of the bird species that you can see in the Pedrera dels Ocells.
Send us your answers through our profile. WAIT FOR CONFIRMATION BEFORE LOGGING YOUR VISIT and don’t write the answers in your log.

- Optionally you can put in your log photos from the Pedrera dels Ocells.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.