Skip to content

Vnejsi pradaksina / Outer Pradaksina Multi-cache

Hidden : 12/14/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ]Pradakšina je obejití posvátného objektu, je to kruh, cesta, která nikde nezacíná ani nekoncí.
[EN]Pradaksina is circle around the holy object, it is the way without beginning and end.

[CZ] Vnejší pradakšina se také bude inspirovat posvátnou indickou horou Arunácalou. Pri obcházení po vnejší ceste lze v Indii navštívit mnoho chrámu, ruzných idolu a lingamu, což jsou vztycené kameny. I nám se ješte zachovaly podobné památky. Celá trasa má tak 15 km, tak je vhodná pro príjemný cyklovýlet po rovince nebo kvalitní peší túru.

Upozornuji, že pradakšina je opravdu doporucená v noci, ale s tou podmínkou, že musí svítit Mesíc. Pokud Mesíc nesvítí (je v Novu nebo už není na obloze), potom bude pradakšina velice obtížná. Cím více svetla bude Mesíc vydávat, tím vetší zážitek pradakšina nabídne. Úplnkové noci najdete na obrázku. Je možno jít o nekolik dní dríve. A ten dalekohled a baterka nejsou od veci .

Zacátek a zároven první zastávka na naší ceste bude ve vesnici Ctineves, JZ od Rípu. Tam na N50 22.660, E014 18.340, kousek od nádraží v malém parcíku trcí ze zeme velký kámen. V jižním koute parcíku roste nekolik vzrostlých bríz. Pocet bríz nám dá císlo A.
Oprava 2021 - břízy padly podťaty pilou, zbyly pařezy.
Druhá zastávka je na N50 22.548, E014 18.441 u kostela svatého Matouše ve Ctinevsi, pocházejícího ze 13. století. Kostel má malou vežicku stojící na B sloupcích. Další způsob je nalézt na pomíku padlým před kostelem sudou číslici, která se vyskytuje dvakrát.

Tretí zastávka na N50 21.658, E014 18.526 nás dovede do Cernoucka ke kostelu svatého Bartolomeje z roku 1769-1774. Zde si na veži povšimneme letopoctu CD - E FGHI. Pomucka pro nocní hledace je v hintu.

Jelikož v Mneteši jsem nic zajímavého nenašel, tak nás ctvrtá zastávka dovede ke zvonu ve Vražkove. Ten najdeme na souradnicích N50 22.338, E014 16.077 a pocet ok retezu, kterým se na nej zvoní nám dá JB.

Pátá zastávka je poněkud netradiční, ale jiste poutníka poteší. Na souradnicích N50 23.497, E014 16.953 najdeme plechovu ceduli s názvem onoho místa. Spočteme ta největší písmena obou slov a dostaneme LM.

Šestá zastávka je na N50 24.272, E014 18.125 u Evangelického kostela z roku 1885 v Krabcicích, který má vysokou vež. Na veži je nápis ze trech slov, soucet písmen techto slov nám dá NE.

Poslední stanovište je u dalšího vztyceného kamene, SZ od Rípu na N50 24.642, E014 19.481. Zde na ceste k Bechlínu najdeme další vztycený kámen. Na tabulce je nápis a ciferný soucet poctu jeho písmen nám dá poslední císlo P.

Nyní vyrazíme pro finálovku na souradnice N50 (C)(D).(P)(A)(D), E014 (L)(G).(P)(E)(J) Potom mužete dokoncit kruh a vrátit se zpet na zacátek do Ctinevsi.

Hora Rip

[EN] This Outer Pradaksina will be also inspired with holy Indian hill Arunachala. You can visit many temples, Lingams (erected stones) and other Idols, when you do Pradakshina in India. Also in Czech we have similar monuments. All the way has about 15 km, so you can have nice bike trip or very good trek.

To do pradakshina in night is highly recommended, but only when is enough of Moon Light. If it is the time around the New Moon, please plan your way to do it in day light.

The beginning and also the first stage is in village Ctineves, SE from Hill Rip. Close to railway stop on N50 22.660, E014 18.340 you will find big erected stone. In Southern corner of park is a group of birch trees. The number of birches is A
Correction 2021 birches are cut down, stumps remained.
The second stage is at N50 22.548, E014 18.441, church of St. Matthew in Ctineves from 13th century. There is small tower on church, standing upon B pillars. Another way is to find an even number on the Monument to fallen in front of the church, which occurs twice.

The third stage is at N50 21.658, E014 18.526, church of St. Bartholomew in Cernoucek from 18th century. There is date written on Church tower in format CD - E FGHI. Some help for night seekers is in the Hint.

The fourth stage is a big bell in Vrazkov at N50 22.338, E014 16.077 and number of links of chain for ringing is JB.

The fifth stage is quite peculiar, you will find the iron sign at N50 23.497, E014 16.953 with the name of the place containing two words. Count the biggest letters of those words and get LM.

The sixth stage is close the Evangelic Church from 1885 with high tower in Krabcice. There at N50 24.272, E014 18.125 you can see the inscription from three words. Count the letters and get NE.

The last stage is at N50 24.642, E014 19.481 close another big erected stone on way to Bechlin, NW from Rip hill. There is sign with inscription. Count all letters and then add up the figures and get last one number P

Now go to the final stage at N50 (C)(D).(P)(A)(D), E014 (L)(G).(P)(E)(J) After you can finish the circle and return back to the beginning in Ctineves.

Pradaksiny 2016-2020

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Cbq xnzral, P xeng Q wr O,P n Q wr R [EN] Haqre fgbarf, P gvzrf Q vf O,P naq Q vf R

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)