Skip to Content

This cache has been archived.

Sopdet Reviewer: Archivace listingu keše

Sopdet Reviewer - Reviewer pro ČR (především kraje Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský)

More
<

Za vyhlidkami Marianskych Lazni

A cache by shabby.t + pethee Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/24/2008
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[CZ]

Za vyhlídkami Mariánských Lázní

Tato, jak doufám trochu obtížnejší (minimálne casove), mystery cache vás provede po vyhlídkách a zajímavých místech na severovýchodním svahu Mariánských Lázní. Souradnice v záhlaví (N 49° 58. 692' E 012° 42.730') vás dovedou k Pomníku milénia, kde budete hledat micro. Cest nahoru je nekolik.

Hledání doporucuji zacít na souradnicích N 49° 58.517' E 012° 42.762' (650 m.n.m.), kde je, bohužel dnes už placené, parkovište (ale pokud prijedete k parkovišti ze smeru Karlovy Vary [kolem hotelu Esplanade], tak není znacené jako placené - tudíž nemusíte platit), pak vzhuru po lesní ceste tzv. Malým Švýcarskem kolem Fridrichštejnu. Pokud budete stoupat až na vrchol dojdete k Pastýrskému odpocívadlu pod bývalým hotelem Kamzík, ale mužete pokracovat pod ním kolem Odpocívadla opata Clemenso, nad nove zrekonstruovaným hotelem Esplanade k Pomníku milénia. Micro je schovaná pár kroku prímo za informacní tabulí.

Pokud budete mít cas a chut, mužete pokracovat k Mecséryho vyhlídce.

Není nutné projít celou trasu, cest na k micro je víc, ale prijdete o príležitost prohlédnout si níže zmínená místa.

 

Fridrichštejn (N 49° 58.594' E 012° 42.914'; 706 m.n.m.)

Prírodní skalní útvar v tzv. Malém Švýcarsku je utváren velkými balvany hrubozrnne žuly. Je zde zasazena pametní deska, pripomínající návštevu saského krále Friedricha Augusta II. (1797 – 1854), který se v letech 1834 a 1835 v Mariánských lázních venoval botanickým výzkumum. Jeho dílo „Flora Marienbadensis“ vydal v Praze roku 1837 zdejší lékar Dr. K.J. Heidler.

zdroj: informacní tabule na míste

Pastýrské odpocívadlo (N 49° 58. 615' E 012° 42.950'; 741 m.n.m.)

Dostalo svuj název v dobe vrcholícího romantismu v polovine 19. století. Puvodní název místa Schäferlust – Ovcákova slast – je doložen roku 1837. V roce 1847 zde byl postaven patrový vyhlídkový altán s elegantními sloupy, avšak již roku 1879 odtud pohledy na mesto zakrývaly vzrostlé stromy.

zdroj: informacní tabule na míste

 

Odpocívadlo opata Clemenso (N 49° 58. 663' E 012° 42.776'; 713 m.n.m.)

Alfred Ambrož Clemenso (1831 – 1900) byl v letech 1887 – 1900 ctyricátým osmým tepelským opatem. V Mariánských Lázních dal do dnešní podoby prestavet radu verejných budov – litinovou kolonádu (1889), Centrální lázne (1892), Nové lázne (1895), spolecenský dum Casino (1900). Najdeme na nich opatuv erb a kryptogram A.A.C.A.T. (Alfred Ambros Clemenso Abbas Teplensis). Toto místo bylo oblíbeným cílem jeho vycházek.

zdroj: informacní tabule na míste

 

Pomník milénia (N 49° 58. 692' E 012° 42.730'; 691 m.n.m.)

Puvodní pomník s názvem Franzensstein byl postaven v první polovine 19. století ke cti císare Františka I. Na dochovaném základovém kvádru byl 31. prosince odhalen Pomník milénia. Autorem návrhu je architekt Zdenek Franta, vytvoril jej zádubský kamenosochar Stanislav Junek.

zdroj: informacní tabule na míste

 

Mecséryho vyhlídka (N 49° 58. 697' E 012° 42.635'; 735 m.n.m.)

Drevený altán se sloupy a bohate zdobený rezbami byl vybudován v polovine 19. století. Pojmenování obdržel po Karlovi, svobodném pánu Mecsérym de Tsoor (1804-1886), který byl v letech 1850 - 1860 místodržícím pro Cechy. Altán byl obnoven v roce 2000 podle návrhu architekta Dalibora Urbance.

zdroj: informacní tabule na míste

 

Signál muže být casto dost špatný, proto berte souradnice spíše orientacne (v micro jsou i souradnice finální cache, ale soustredte se na text). S nápovedou by mela cache jít odlovit i bez GPS.

Klíc k rešení, pro každý jazyk jiný(!) a budete ho mít od zacátku na ocích (pro souradnice porovnejte text tady a na místech, ale opravdu nejsou treba).

Preji úspešný lov a doporucuji vzít s sebou kostickový papír, bude to rychlejší a prehlednejší.


 

[EN]

To the views of Marienbad

This, as I hope a bit more difficult (at least for time), mystery cache will lead you around views and interesting places on north-east slope of Marienbad. Coordinates in heading (N 49° 58. 692' E 012° 42.730') lead to the Millennium Memorial, where you have to find the micro. I recommend to start at N 49° 58.517' E 012° 42.762' (650m), where is, now unfortunately payed, parking lot(but if you're driving in direction form Karlovy Vary [round hotel Esplanade], there's no sign telling ther's payed parking - so you don't have to pay), then up through so called Small Switzerland round Prospect of Friedrich August. If you climb to the top, you will reach the Shepherd’s resting place under former hotel Kamzík, however you can continue under it round Resting place of abbot Clemenso, above the new-reconstructed hotel Esplanade to Millennium Memorial. Micro is hidden few steps straight behind the information table.

If you have time, you can continue to Mecséry Pavilion.

It is not necessary to go through this path, there are many others to micro, however you will miss the opportunity to see places described bellow.

 

Prospect of Friedrich August (N 49° 58.594' E 012° 42.914'; 706m)

Natural Rocky formation in so-called  Small Switzerland is formed by large stones of coarse granite. A memorial tablet is placed there commemorating a visit of the Saxon king Friedrich August II (1797 – 1854), who conducted botanical research in Mariánské Lázne in 1834 and 1835. His work “Flora Marienbadensis“ was published in Prague in 1837 by the local doctor Dr. K.J. Heidler.

source: information table on place

 

Shepherd’s resting place (N 49° 58.615' E 012° 42.950'; 741m)

This place got its name in the time of culminating Romanticism in the middle of the 19th century. The original name of the place was Shepherd’s pleasure and dates back to 1837. In 1847 a one-floor observation pavilion with elegant columns was built there. Unfortunately, since 1879, the view of the town has been obstructed by grown-up trees.

source: information table on place

 

Resting place of abbot Clemenso (N 49° 58.663' E 012° 42.776'; 713m)

Alfred Ambros Clemenso (1831 – 1900) was the forty-eight abbot of Norbertine abbey Teplá frim 1887 to 1900. In Marienbad he had many public buildings rebuilt to the appearance we know today – Iron colonnade (1889), Central Spa (1892), New Spa (1895). On these Buildings we can find abbot’s coat of arms and cryptogram A.A.C.A.T. (Alfred Ambros Clemenso Abbas Teplensis). This place was his favourite destination during his walks.

source: information table on place

 

Millennium Memorial (N 49° 58.692' E 012° 42.730'; 691m)

The original Memorial called Franzensstein was built in the first half of the 19th century to the honour of Caesar Francis I. Millennium Memorial was built on a preserved foundation stone and was unveiled on December 31. The author of the design is architect Zdenek Franta, and the memorial was created by stone sculptor Stanislav Junek.

source: information table on place

 

Mecséry Pavilion (N 49° 58.697' E 012° 42.635'; 735m)

Wooden pavilion with columns extensively decorated with carving was built in the middle of the 19th century. The name was given after Karl, Baron Mecséry de Tsoor (1804 – 1886) who was the Governor of Bohemia in 1850 - 1860. The pavilion was reconstructed in 2000 according to a design of architect Dalibor Urbanec.

source: information table on place

  

The signal could be often quite bad, so the coordinates are just tentative (in micro are also coordinates of the final cache, but aim to the text). The cache is possible to find without GPS with hint.

Key to the solution is for each language different (!) and will be on your eyes form the beginning (for coordinates compare the text here and there).

Have a good hunt and I recomend to take squared paper, it will be quicker and more synoptic.


 

[DE]

Zu Aussichten von Marienbad

Diese, wie ich hoffe ein Bisschen schwieriger (mindestens für die Zeit), Mystery-Cache führt Sie rund um Ansichten und interessanten Plätze in Nord-Ost-Flanke von Marienbad. Koordinaten in die Überschrift (N 49° 58. 692' E 012° 42.730') führen zum Millenniumdenkmal, wo ist die Mikro versteckt. Ich empfehle beginnen bei N 49 ° 58,517 'E 012 ° 42,762' (650m), wo, jetzt unglücklich bezahlte Parkplatz, sich befindet (aber wenn Sie von die Karlsbad-Richtung [rund Hotel Esplanade] zufahren, gibt es hier kein Bekanntmachung - so sie müssen nicht zahlen), dann durch sog. Kleine Schweiz rund um Friedrichstein. Wenn Sie steigen nach oben, erreicht man das Hirtenruhe unter ehemaligen Hotel Kamzík, aber Sie können unter es fortlaufen und rund Clemenso Sitz, über neuerlich weitergestellt Hotel Esplanade, nach Millenniumdenkmal. Das Mikro ist ein paar Schritte hinter der Informationstafel versteckt.

Wenn Sie Zeit haben, können Sie nach Mecséry Pavillon weitergehen.

Es ist nicht nötig durch ganzen Weg gehen, es gibt viele andere Strecken zum Mikro, aber Sie verlieren die Gelegenheit beschriebenen Orten zu sehen.

 

Friedrichstein (N 49° 58.594' E 012° 42.914'; 706m)

Ein Naturfelsgebilde in der sog. Kleinen Schweiz ist von großen Grobkorngranitblöcken gebildet. Es ist hier eine Gedenktafel eingefasst, die an den Besuch des sächsischen Königs Friedrich August II. (1797-1854) erinnert, der sich in den Jahren 1834 und 1835 in Marienbad botanischen Forschungen gewidmet hat. Dessen Werk „Flora Marienbadensishat der hiesige Arzt Dr. K.J. Heidler 1837 in Prag herausgegeben.

Quelle: Informationstafel an der Platz

Hirtenruhe (N 49° 58. 615' E 012° 42.950'; 741m)

Sie hat ihren Namen in der Zeit der Hochromantik in der Mitte des 19. Jahrhunderts bekommen. Der ursprüngliche Name des Ortes Schäferlust ist im Jahre 1837 belegt. 1847 ist hier ein einstöckiges Aussichtsgartenhaus mit eleganten mit eleganten Säulen gebaut worden, den Anblick der Stadt haben jedoch bereits seit 1879 hochgewachsene Bäume verdeckt.

Quelle: Informationstafel an der Platz

 

Clemenso Sitz (N 49° 58. 663' E 012° 42.776'; 713m)

Alfred Ambros Clemenso (1831 – 1900) war in den Jahren 1887 – 1900 der achtundvierzigste Abt von Stift Tepl. In Marienbad hat er eine ganze Reihe öffentlicher Gebäude in die heutige Gestalt umbauen lassen – die Gußeisenkolonnade (1889), das Zentralbad (1892), das Neue Bad (1895). Wir finden daran den Wappen und das Kryptogramm des Abtes A.A.C.A.T. (Alfred Ambros Clemenso Abbas Teplensis). Diese Stelle war ein beliebtes Ziel seiner Spaziergänge.

Quelle: Informationstafel an der Platz

 

Millenniumdenkmal (N 49° 58. 692' E 012° 42.730'; 691m)

Das originelle Denkmal mit der Bezeichung Franzensstein wurde in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Ehre des Kaisers Franz I. gesetzt. Auf dem erhaltenen Fundamentquader ist am 31. Dezember das Millenniumdenkmal enthüllt worden. Der Entwurfurheber ist der Architekt Zdenek Franta, geschaffen hat es der Steinbildhauer Stanislav Junek.

Quelle: Informationstafel an der Platz

 

Mecséry Pavillon (N 49° 58. 697' E 012° 42.635'; 735m)

Ein hölzernes Gartenhaus mit Säulen und reichlich verzierten Schnitzwerken ist Mitte der 19. Jahrhunderts aufgebaut worden. Den Namen hat se nach Karl Freiherr Mecséry de Tsoor (1804 – 1886) erhalten, in den Jahren 1850 – 1860

der böhmische Statthalter für Böhmen war. Das Gartenhaus ist im Jahre 2000 nach dem Entwurf Des Architekten Dalibor Urbanec renoviert worden.

Quelle: Informationstafel an der Platz

 

Das Signal kann oft sehr schlecht sein, so die Koordinaten sind nur als Anhaltspunkt zu verstehen (im Mikro sind auch Koordinaten der Finalcache, sondern zielen auf den Text). Der Cache ist möglich ohne GPS mit Hinweis zu finden.
Schlüssel zur Lösung ist für jede Fremdsprache verschieden (!) und wird auf  Ihren Augen vom Anfang (für das Lösen den Koordinaten vergleichen Sie den Text hier und dort). 

Ich wünsche Ihnen eine gute Jagd und ich empfehle kariertes Papier mit zu nehmen, es wird schneller und übersichtlicher sein.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ]iryxý cnerm; znyý preaý xázra; Ivtraéer
[EN]ynetr fghzc; fznyy oynpx fgbar; Ivtraéer
[DE]tebß Onhzfghzcs; xyrva fpujnegm Fgrva; Ivtraéer

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.